DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 8-10/1951 str. 74     <-- 74 -->        PDF

nosti 6 koristi, koje bi primjena mo-tornib, zamagljivača u operativi naše aaätite šuma nn>gl«u
donijeti — gotovo u cjelosti prenosimo*
Ispitivanjima je ustanovleno, da dobar zamagljivao treba da ispuni ove zahtjeve:


1. Prosječna veličina čestica magle mora da odgovara klimatskim okolnostima, koje momentano
v.adaju. Općenito svaka otrovna tvar djeluje to bolje, što su čestice finije, ali i tu se
ne smije prijeći određena mjera. Pokazalo se, da su najpovoljnije čestice veličine 20—39 makro-milimetra.
2. Magla treba da je dobro vidljiva, tako da se jasno može vidjeti i ustanoviti, koje je
dijelove šume dosegla. /
3. Magla mora .jednolično i pravilno padati, te da pri doticaju sa dijelovima stabala i štetnicima
stvara suvislu otrovnu prevlaku, koju kiša neće moći da ispere.
4,. Sprava kojom proizvodimo maglu treba da je prenosila; treba da je omogućeno da lako
sobom voz» dovoiljnu količinu otrovne tvari, kako bi se mogla tretirati dnevno dovoljno TBlika
ploha.


šumarsko-zodloški institut u Miinchenu izveo je prošle godine naučna ispitivanja prilikom
suzbijanj-i borove sovice i grbe, koja je napala oko 1000 ha borovih i smrekovih sastoj´na u šumariji
Weiden (Biva.rska), pa le tom prilikom ustanovljeno, da je za takove svrhe prikladan
aparat engleske firme Lister Todd (Egineering Corporation LTD., Imperial House, 15 19 Kings-
way, London, W. C. 2). Tim se aparatom vrlo uspješno vrši zamagljivanje šuma i na težim terenima.
Ta´j aparat ima< specijalne diže, te pod visokim zračnim pritiskom, kojeg izvodi kom-iresor,
uz istovremeni dovod vrućeg zraka, pretvara u uiju rastopljeni insekticid u maglovite čestice.


Stavi li se aparat u pogon, on izbacuje nekoliko stotina metara dugački oblak magle, koji
ima vrlo dobru sposobnost lebdenja. te na sve predmete, koji mu pružaju otpor, pada kao uljevitai
prevlaka. Ako su raspršene kapljice magle velike 20—30 milimikrona, aparat može u jednom
satu da rasprši 150 kg tekućine u miglu.


Aparat je montiran na posebnu pokretljivu prikolicu, koja ujedno nosi i dva bureta sa
tekućim intekticidom, te ima mjesto za poslugu. Prikolicu vuče traktor gusjenićar, koji
ji koie drugo prikladno vozilo).


Kao otrov uzeo se DDT-preparat u K´/o rastopini pet role ja.


Ispisivanjima se ustanovilo, da kod dobre raspodjele magle treba po ha 0.5 kg čistog" insekticida
odnosno 5 kg tekućine, pa da se izazove lOOVi-aa smrtnost štetnika. Pošto neki faktori,
kao na pr. gibanje zraka u sastojim i druge slučajnosti, tu efikasnost ummjuju uzimlje se. radi
sigurnosti, 0,8 do 1,6 kg čistog insekticida po 1 ha t. j . 8—10 kg otrovne tekuć!ne. Pod normalnim
zrnčnim prilikama, m;»g!a izhačena iz motora uzrokuje 1900/i-nu smrtnost insekta sve na udaljenost
od 200 m u dubinu sastojine. Pod osobito povoljn´m prilikama magla prodire i -100—500 m
duboko. Uspjeh z-migljivanja u velike je ovisan o vremenskim prilikama.


Zamagljivanje treba provoditi po mirnom vremenu« ono ne može biti uspješno za vrijeme
vertikalnog strujanja zraka u sastojini t. j . od 1 sat nakon izlaska sunca, pa d.) pol sata prije
zalaska sunca. To je vertikalno strujanje zraka u vedrim sunčanim danima osobito jako. Motor
treba voditi tako. da vjetar odnosi maglu što dalje u sastojinu, ali brzina tog horizonca*lriog
vjetra ne smije biti veća od 2 m u sekundi.


Velika pokretljivost motora za vuču i daleko prodiranje magle u sastojinu omogućuje, da
se 1 (gu,ste sastojine na težim terenima razmjerno brzo zamagle, jer je dovoljno, da se motor
kreće po malom broju puteva; prednost toga je, da ne treba prosijecati posebne prosjeke n&
prolaz motoira.


U konkretnom slučaju uspjelo je za lijepog vremena uz 5 satni rad dnevno» zamagliti 50—60
ha šume. Mtagla se diže u krošnje, ali ih ne prelazi; jer ju tamo zadržava hladniji sloj zraka,
koji se u vrijeme zamagljivanja nalazi nad krošnjama. Motorni zamagljivac kreće se kroz sasto^jinu
brzinom od 2—5 km po satu. Polagano kretanje omogućuje dublje prodiranje magle. Magla
treba da je dovoljno gusta, te da se kroz sastojinu polagano provlači. Kontrola se obavlja na
uobičajeni način mjerenjem gusjeničinih izmetina prije i poslije tretiranja, te njihovom poredbom
sa zamagljenih i nezamagljenlh površina. -.


Troškovi nabavke sredstava za zamagljivanje u šumariji Weiden (Bavarska) iznosili «u


18.80 DM po ha; sredstvo za zaprašivanje bi koštlalo 38.— DM po ha. Ali su i troškovi pogonskog
sredstva, amortizacije motora, personala mnogo manji nego kod motornog zapraš:vača ili kod
aviokemijske metode: organizacija je jednostavnija, pa treha manje truda, nego kod dosađanjih
metoda. Tako su ukupni troškovi (bez troškova uprave) kod suzbijanja štetnika motorn´m zaniagijiviič´ma
iznos´li 21.— DM po. ha. kod motornog zaprašivača 46.— DM, dok bi primjenom
aviometode oni iznosili oko ICO.— DM po ha.
Zamagljivanje pomoću mo´ornog zamagljivača omogućuje, da se uz minimalne tnškove t
personal goiobrston gusjenica ugrožene vrijedne sastojine ne samo čuvaju od oštećivanja, već
da se spriječi i čitav niz vrlo neugodnih posljedica, kao na pr. sekundarnih štenika, koji često
uzrokuiu konačno propadanje sastojina.


M´š!jenja smo. da bi se i oaih operativna zaštita šuma morala pravovremeno zainteresirati
za orakovo savremeno suzbijanje štetnika te učiniti sve pripreme, da s^ ono prema ukazanoj
pctirebi uzmogne hitno-primijeniti. Z. Vajd a


Prof. Dr. Tng. Giigllemo Giordano, II tegno ele sue caratteristiche. izdanje Uf´rioo Hoepli,
Milano JU5I str. 760 sa 465 sliki.


Nakon 24 godine od druirog izdanja Piccioli-jevog udžbenika iz tehnologije drvt a (I legnannl,
Torino 1927) talijanska stručna literatura obogaćena je novim udžbenikom iz tehnologije
drveta, kojeg je napisao prof. Dr. Ing. Gugliemo Giordano, docent iz tehnologije drveta i utillaacije
šuma na sveučilištu u Firenci. ´ ´


Djelo lse sastoji od 20 poglavlja:


I. Opć e ni to. Suhmikroskopska građa drveta izrađena je na osnovu istraživanja niza
Istraživača kao Sto su: Kerr, Bailey, Vergin, Freudenberg, Lüdtke, Eitler, Brown, Frey-Wy»*348