DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 8-10/1951 str. 65     <-- 65 -->        PDF

&z slpuane itnfiiäenn&SLti


Domaća stručna štampa


Glasnik šumarskog Fakulteta br. 2, izdanje Naučne knjige, Beograd, 1951, str. 156
U Glasniku je objavljeno sedam originalnih naučnih radova nastavnika i asistenata Šumarskog
Fakulteta u Zemunu.


Dr. Bogdan Š o 1 a j a u radu »fiziko i hemiske osobine terpentinskog
ulja korova Pious nigra Arn. i P i n u s sllvestris Z. sa L i č k o g k r š a«iznosi
samo jedan deo rezultata svojih dugogodišnjih istraživanja, o terpetinskom. ulju naših borova.
Ispitivanja su vršena još pre rata n»a inicijativu i uz saradnju profesora i akademika dr


A. Ugrenovića, kada su i objavljeni prvi rezultati u Glasniku za šumske pokuse Poljoprivrednošumarskog
fakulteta u Zagrebu (1931 i 1937 godine). Iz iznetog materijala se vidi, da je kvalitet
našeg torpentinskog ulja iz ornog i belog hora odličan s obzirom na količinu najvažnije komponente
a — pinena a i s obzirom na smisao rotacije. Naš crni bor daje terpentinsko ulje čija
ee pinenska frakcija sastoji isključivo iz 1 — a — pinena, što je od osobite važnosti za izvesne
sinteze. Terpentinsko ulje iz našeg belog bora sadrži u svojoj pinenskoj frakciji d— i la — pinen,
tako da se obrtanje terpentinskog ulja "katkada kreće oko 0°, što je/ opet za meke hemiske sniteze
od bitne v,aižinostl. i ;
Dr .lovo Zubović je na traženje Srpske akademija nauka preuzeo na seb´a proučavanje
ogrevnog drveta kao materije i goriva i u svom radu »Ogrevno drvo kao materija i gorivo«
iscrpno i đokumentovano obrađuje sastav ogrevnog drveta, njegova svojstva, upotrebu i odnosprema
d-rugim gorivima.


Za izvesna merenja u šumarstvu, pri kojima je potrebno merenje dužina ili obeležavanjelinlija
određene veličine, nije podesna primena preciznih geodetskih instrumenata.. Dosadauje
metode zahtevaju određen instrumentarijum, obično skup, otežavaju i usporavaju rad na terenu
l traže dosta radne snage. I>a bi se sve ovo izbeglo inž.. Dragoljub Mirković je konstruisao speosnove
svoga instrumenta, a zatim, prikazuje njegovu upotrebu i preimućstva za rad na terenu,
cijalni instrumenat za ovakva merenja. U svome radu »I n s t T u m e-n a t za direktn o
merenje horizontalnih dužina na kosom terenu« on izlaže, prvo, teoriske
osnove svoga instrumenta, zatim, prikazuje njegovu upotrebu i preimućstva za rad na terenu.
koja se sastoje u sleđeeem: omogućava direktno merenje horizontalnih dužina na terenu svakog
nagiba; ubrzava rad jer izbacuje merenje kosih dužina pantljlkom i uaimenjem podataka, za redukciju
na horizonat; omogućava merenje sa samo jednim pomoćnikom; može da služj. i za
druge svrhe, kao ina pr. za visinomer: za grube radove daje dovoljnu taičnost; proste je konstrukcije:
i jeftline israde, a rad Je sa njim jednostavan i ne zahteva stativ..


Inž. Branislav J o v a n o v i ć daje u svome radu1 »P r e t h o đ n a s a o p š t e n j a o poljskim
jasenovima i jednoj r e 1 i k t n o. j f i t o c e n o z i u Srbiji« prve rezup
tate 0 istraživanjima i utvrđenim raznolikostima naših jasenova u nizinama kraj pritoka Zapadne
i Velike Morave, a zatim, rezultate i zaključke o proučavanju jedne vrlo značajne i interesantne
reliktne fitoconoze na. Goču kod Vrnjačke Banje. I prvi i drugi |deo rada pretsttavlja.ju vrlo đragoeen
prilog za upoznavanje i dalje proučavanje flore Srbije.


Dr. Marko M i 1 o s a v 1 j e v i ć proučava »Poremećaj u godišnjim tokovima
klimatskih elemenata u Beogradu na osnovu 60-to godišnjih meteoroloških
asmatranja«, obrađujući .pri tome vrlo đokumentovano sve potrebne klimatske elemente.


Inž. Svetislav Vasdljević u svom kratkom radiu govori »0 oliku mehaničkih
vlakana Acer monspessulanum L. u lignumu t »i as äste žiic ee
s obzirom da od oblika, dimenzija i broja mehaničkih vlakana, koja ulaze u sastav grade pojedinih
vrsta Iišća.ra, zavise u najvećoj! mari i tehnička, svojstva njihovog lignuimi.


Na kraju asistent Patko Timotijevi ć pomoću matematičke anallize povlači paralelu
između postojećih´ grafičkih metoda 2a izbor ekonomičkog transportnog sredstva! i na osnovu
nje daje znatno uprošćenu metodu za približno određivanje ekonomičnog
transportnog sredstva u konkretnim uslovima eksploatacije šuma.


Treba napomenuti da je ovo već druga sveska naučnih radova, nastavnika i asistenata


šumarskog Fakulteta za period od godine dana, a treća od oslobođenja (jer je 1940 g. izašao


zajednički Godišnjak naučnih radova Poljiprivredno-sumarskog fakulteta).


D. S. S i m e u n o v i´ ć
»Gozđarski Vesnik« 195». god. Mesečni list za goizđairsivo, izdaje ga Društvo inženirjev in
tehnikov LR Slovenije v Ljubljani, Sekcija Za gozdarstvo in lesno industrijo. »


Br. 1 Slander : Jesensko in pomladansko pogozdovanje s saditvijo: Šebenik : Pašniki
in igozđovi na krasu; Kindler: Škoda po veverici. — Br. 2 B e n e đ ič i č-Š uš t e r š i č:
Bazvrščanje zemljišč po njih prirodnih sposobnosti in pogojih za nacrtno uredit ev gospodarstva;
Wraber : O pomenu fitosociiologije za gozdarstvo; Ookl : Uporaba kemičkih sredstev pri
sodobnem smolarenju. — Br. 3—4 Rainer : O vplivu gozđov na vodni! režim; Sgerm : Pođiranje
drevlja s sekira in žago; Mušič : O prebi.rainem gozdu. — Br. 5 Avšič : Pomen in


339