DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 8-10/1951 str. 60     <-- 60 -->        PDF

tana veoma potrebna (zbog toga se platan Maziva i vodoklen). Veći raste uza samu


cestu
Slano-Gruž i pod njegovom krošnjom napravljena je prostrana terasa. Visina
mu j preko 40 m, a obim u prs. visini iznosi 11.5 m, odnosno prečnik 3,66 m. Drugi
je nešto dalje od ceste na privatnom posedu. Njegova je viisina oko 40 m a obim
u prs. visini meri 10.75 m It. j . prečnik 3,40 m. Procjenjena, drvna masa pojedinog
platana iznosi oko 100 m3. Prema tome njihova zajednička kubatura (200 m3.)
jednaka je ukupnoj drvnoj masi po ha 40 godišnje hrastova sastojine najbolje bonitete.
To su uopšte retke dimenzije stabala ne samo naših geografsJco-M´imatskiih
prilika već i čiitaivie Evrope. Rladi toga su platani u Trstenu i privukli! pažnjui mnogih
pri.rodopisaca (Adamović, France ,i dr.).
Usled obilnog svetla (soiliteri), dovoljne i trajne vlage (blizina vrela) i´ du


bokog i plodnog tla (dcluvijalno tlo) platani su u Trstenu jako razvili svoje bočne


grane. Pojedine su duge do 25 m sa prečnikom kod debla do 80 cm. Usliodi velike


dužine i težine mnoge se grane lome. Tako se jednom ´.od ovih platana slomila


krajem augusta 1911, jedna od najvećih grana; bila je duga (prema navodima Mar


-čića) 25 m, a obim na prelomu iznosio je 5.55 m. Na istom stablu slomila se o toku


prošlog rata još jedna velika grana.


U pogledu starosti platana u Trstenu ne postoje pouzdani i saglasni podaci.


Između ostalih to pitanje raspravlja i splitski list »Dan« broj 48, od 1910. god;ne.


Oslanjajući se na podatke knjige bratovštine crkve Sv. Vida u Trstenu iz god. 1910.


naivodi ovaj1 list, da je oko god, 1600. brodovlasnik Florio: Indiana, pri jednom svom


povratku iz Indije, bio je nevremeno.m prinuđen da se zadrži na Bujukterima, kod


Carigrada i da je tom prilikom jedan njegov moinrar preneo četiri stabalca od


velikog »makljema«, koji je tu rastao, u Trsteno i posadio i´fh u vrt Indiania. Jedan je


bio ubrzo posečen, jer je loše uticao, na obližnje poljoprivredne kulture, drugog su


posekli Francuzi prigodom prosecanjia ceste Gruž-Slano a ostala dva postoje i danas.


Prema ovim navodima platani u Trstenu stari su oko 350 godina.


U Šumarskom listu god. 198. navodi Marčić da su platani u Trstenu zasađeni
god. .1682. Ovo bi značilo, da su oni danas stari oko 270 godina. Akoi usvojimo ovaj
drugi podatak, može se iz njega i iz današnjih dimenzija ovih stabala zaključit; da
je svaki platan prirašćivao prosečno godišnje po 0,4 m3 (u debljinu 1,35 cm.). Ovaj
podatak, ukazuje, da je platan drvo brzog rasta,


Zdnawistveno stanje platana u Trstenu je dobro., obzirom da na njemu ne
postoji .nikakvih većih vidljivih oštećenja, osim dve slomi jane grane. Po svim
vanjskim znacima izgleda da platane jače ne napadaju insekti. Da bi se u dobrom
stanju i nadalje sačuvali potrebno jie podupiranjem sprečiti lom pojedinih bočnih
grana i odgovarajućim merama onemogućiti svako njihovo mehaničko oštećivanje.
Zbog toga, kao jj radi sakupljanja sjemena sa tog drveća brzog rasta za naučne
i praktične svrhe, Direkcija za krš Instituta za eksperimentalno šumarstvo Jugoslar
venske akademije znanosti i umjetnosti, predviđela je ova divfa stabla za semensk u
bazu. Na taj će način biti najbolje rešeno i pitanje zaštite ovih stabala, koja
svojim dimenzijama pretstavljaju, bez sumnje, prirodnu retkost zia naše prilike, a
napose Ka Dalmaciju.


LITERATURA : 1. Anić M.: Dendrofog ja-Š,um. priručnik I., Zagreb
1946; 2. Adamović L.: Die Pflanzenwelt Dalmatiens, Leipzig 1911.; 3, Ettinger J.:
Lišće platania, Šum, list 1904.; 4. Klika J.: Lesni dfevini, Pisek 1947.; 5. Jovanović B.:
Nesamonikla dendroflora okoline Beograda, Glasnik Šum. fakulteta Univerziteta u
Beogradu, god, 1950. 6. Marčić M.: Sredozemna flora u drvoredima i parkovima na


Istočnim obalama Jadrana, šum list 1918.; 7. Petrović D.: O šumskom drveću u
Južnoj´Srbiji, šum. list 1934, Ing. M. Jovančević


TRULEŽ U 2IVOM STABLU


Trulež je česta pojava u našim šumama. Ona uništava većinom tehnički najviicdnije
dijelove stabala. Gubici drvne mase zbog truleži! iznose u U.S.A. poprečno
16"/o drvne mase, a to čini vrijednost 200 milijuna dolara, I kod nas su ti gubici
-veliki, ali oni nisu utvrđeni.


334
ŠUMARSKI LIST 8-10/1951 str. 61     <-- 61 -->        PDF

Na koji način ćemo te gubitke smanjiti na što manju mjeru? Da na to pitanje
odgovorimo prikazat ćemo ukratko uvjete razvoja truleži u živom stablu i fiziologiju
gljiva — razarača drveta na temelju citiirane literature.


Uvjeti nastajanja truleži u živom stablu. Doik su svojstva i biioJogija uzročnika
truleži t. j . gljiva razarača prilično poznati, veoma se malo zna o uvjetima nastajanja
truleži. Sve gljive razarači drveta ispadaju u grupu aerobnih organizama,, t. j . živo t
gljive razarača vezan je za prisustvo zraka u drvetu. Transportirati
kisik svojim hi´fama izvana iu drvo može jedino mednjača (Armiillaria tme-
Uea). Ostale gljive moraju imati zrak na raspolaganju na samom mjestu razvoja, t. j.
u drvetu. Nije dovoljno da samo pojedini djelovi hira gljive budu u doticaju sa zrakom,
već svaka njezina stanica mora imati dovoljno kisika na raspolaganju. Smatra se da
je život gljive u drvetu u optimumu, ako 30—40°/o njegovih! porai ispunjava zrak.


Postotak truleži je veći u sastojinania, koje su na neprirodnom staništu, te u
saistojinama sa poremećenom biološkom ravnotežom.. Trulež lakše i češće napada stabla,
koja su oslabljela zbog bilo kojeg uzroka. Čini se kao da su ta stabla izgubila
sposobnost aktivne reakcije protiv truleži, sposobnost da izlučuju antitoksične tvari
i da stvaraju tile u provodnim elementima, kojima se stablo brani, protiv prodiranja


gljive. No glavni uzrok nastajanju truleži u oslabljelim stablima je u povećanoj
količini: zraka u drvetu tih stabala.
Zdrava nadstojna stabla sa bujnom krošnjam su u punoj životnoj snazi. U njima
je kolanje soikova intenzivno, veliki postotak vlage u drvetu kao i intenzivna
transpiracija (umanjeni tlak zjaka u drvetu), te pojačano disanje. U takvim stablima
je uvijek minimalna količina kisika. Zbog toga u potpuno zdravo stablo za vrijeme
kolanja sokova ne može da prodre ni jedan razarač (osim mednjače). U oslabljelim
stablima nije tako. Transpiracija je u< tkvim-stablima smanjena i u provodne elemente
drveta prodire zrak. Sastav zraka je u drvetu povoljniji, pa je omogućen razvoj
gljive razarača.


Razlika u osjetljivosti pojedinog stabla prema truleži
ovisi dakle o Jeo li čin i zraka u drvetu, a ova je opet ovisna
O´ zdravstvenom stanju i o bujnosti razvoja stabla.


Utjecaj ekoloških faktora i starosti sfabla na razvoj truleži. Pokusima cijepljenja
čistih (kultura gljive u rupe izbušene na stablima Münch je ustanovio, da zdrava
stabla gube svoj imunitet prema truleži već za vrijeme vegetacijskog mirovanja. Već
malo smanjenje količine vode u drvetu dovoljno je dakle da omogući prodor truleži
u stablo. Ali u toku zime hladnoća isprečava razvoj razarača. Velika većina gljiva
prestaje naime rasti već blizu 0°C.


Za vrijeme ljeta velika količina vode u drvetu sprečava razvoj razarača. U
toku zrme zraka ima u drvetu dovoljno, no tada niska temperatura zaustavlja rast
gljive. Prema tome koncem jeseni1 i ,u rano proljeće su najpovoljniji uvjeti za razvoj
truleži. Tada se ona najbrže razvija.


Zračni prostor u drvetu ovisan je o gustoći staničja, odnosno o širini i veličini
staničniih pora. Zato je pojava truleži češća u vrsta sa manjom specifičnom težinom,
a unutar jedne vrste u individua sa rjeđim staničjem. Da li će pojedina stabla stvarati
gušće ili rjeđe staničje, ovisi i o tlu na kojemu to stablo raste, pa i o količini
vlage u zraku i u tlu. Stabla izrasla na niskom i vlažnom staništu redovito stvaraju
rjeđe drvo. Takva stabla su manje otporna prema truleži.


Zrak u divetu potreban je za razvoj ne samo gljivama razaračiima, nego i svima
ostalim fakultativnim parazitima. Među ove ubrajamo i uzročnika holandsike bolesti
brestova. U svom predavanju o´ sušenju -brestova i mogućnosti odbrane .dr. Vajda
..pidemijsko sušenje brestova u zadnje dve-tri decenije objašnjava promjenom karaktera
klime u tom razdoblju. U zadnjih 30 godina proljetne i ljetne suše bile su
naročito1 česte. One su se ponavljale i, u periodama od duljeg niza god´na. Svakako,
kao posljedica toga smanjila se količina vlage u zraku i u tlu. Gubitak vlage zbog
pojačane trainspiracije stabla nisu mogla nadoknaditi iz tla, pa je u provodne elemente
drveta prodro zrak. Tako oslabljela stabla lako su pala žrtvom gljive uzročnika
holandske bolesti. Interesantno je, da od hola.nds.ke bolesti prvenstveno i u najvećoj
mjeri stradaju stabla uz rasla u nizinama, kraj potoka, na vlažnim staništima. Već
manji gubitak vlage u drvetu omogućilo je prodor gljive u stablo, vjerojatno zbog
rjeđeg staničja tih stabala. Stabla uzraisla na sušim staništima stradaju naprotiv od


335
ŠUMARSKI LIST 8-10/1951 str. 62     <-- 62 -->        PDF

holandske bolesti mnogo manje. Sve ovo potvrđuje gore iznesene činjenice o utjecaju
gustoće staniičja na mogućnost razvoja gljive u drvetu.


U stablima do starosti 15—20 godina trulež se skoro uopće ne javlja, dok sta-´
rija i prestarjela stabla u sastojim skoro stopostotno stradaju od truleži. Dva su
tome uzroka: 1) Starije drvo stvara sve rjeđe staničje; količina zraka u drvetu starijih
stabala se sve više povećava; 2) dio mrtvog ili slabo aktivog djela stabla.i koji
sadrži mnogo zraka sa starošću se sve vise "povećava, — Da se o tome uvjerimo dovoljno
je podsjetiti na naše prestarjele bukove prašume, koje su zbog pomanjkanja
komunikacija sve do danas ostale netaknute, a u kojima ne nailazimo skoro n,; jedno
stablo koje ne bi bilo zaraženo barem sa nepravom srži.


Tok i ishod truleži u jedričavih i bakuljavih vrsta, čitava je srž jedričavih
vrsta mrtva; ona je puna tila, taninskih i gumoznih tvari, koje imaju svrhu, povećati
rezistentnost srži prema razaračima. Za većinu razarača srž je zbog prisustva tih
tvari nepristupačna, no gljive koje su se specijalizirale za razaranje srži lako je
uništavaju. Kod jedričavih vrsta provodnu funkciju vrši samo mali broj vanjskih
godova, jer je čitava unutrašnjost drveta (srž) mrtva. Postotak vlage je zbog toga
u tim vanjskim godovima tako velik, kolanje sokova tako intenzivno, da ni jedan


razarač (osim mednjače) ne može napasti taj d o drveta. Dakle: Nakon što je gljiva,,
koja se specijalizirala za razaranje srži prođrlu u srž stablo se protiv truleži ne može
više branili. No stablo iipak i dalje ostaje na životu, jer vanjske, žive godove drveta,
koji vrše provodnu funkciju ne može trulež napasti.
Drugačiji je tok truleži u bakuljavih vrsta, u kojih centralni cilindar ne predstavlja
mrtvo drvo. Stanice centralnog cilindra naime često ponovno poprimaju
provodnu funkciju. Zbog toga u bakuljavih vrsta provodnu funkciju :itma veći broj
godova, pa u njima kolanje sokova nije tako intenzivno da razarač ne bi mogao
napasti i taj dio drveta. Na prodor gljive drvo aktivno reagira stvaranjem tila, izlučivanjem
antitotoksičnih tvari (stvara se neprava srž drveta), no sve to ne može
zaustaviti napad razarača te on prodire i u najmlađe godove sve do kamb´ja. Jedino
kambij razarač ne može napasti, no već tokom slijedeće godine kambij ipak ugiba
zbog prestanka dovoda hranjivih tvari. Tako napad truleži na bakuljavu vrst redovitq
svršava sa smrću zaraženog stabla.


Uloga rana u infekciji stabla sa truleži. Svi uzročnici truleži su paraziti rana-


Oni mogu prodrijeti u stablo samo putem ozljeda, dok neozljeđeno stablo ne mogu


napasti.


Kod bakuljavih vrsta drveća — a i kod jedričavih, rana ne otvara put sve do


srži — je osim oblika i veličine rane za mogućnost izarazc od važnosti i zdravstveno


stanje stabla. Cbrczjvanjem nanosimo voćkama često teške ozljede, a trulež se tu


pojavljuje ipak rjeđe. Razlog tome je, što takva stabla imaju slobodnu bujnu krošnju,.


pa drvo sadrži mnogo vlage, t. j . malo zraka. Dakle kod bakuljavih vrsta mogućnost


prodora razarača u drvo ili njegova lokalizacija ovisi u velikoj mjeri i o fiziološkom


stanju stabla. Kod jedričavih vrsta, kod rana koje otvaraju put razaraču direktno u


srž,, nije tako. Srž je potpuno mrtva, S ako je razarač u nju prodro trulež će se


dalje razvijati nezavisno od zdravstvenog stanja stabla.


Svaka rana ne mora ujedno značiti i početak truleži na stablu. Moguićtnost razvoju
truleži daju samo rane, koje su duboke, ili velike površinske rane, t. j . sve one
koje omogućuju prodor kisika u drvo. Male rane na granama ubrzo se zatvaraju
tilama, smolom, tamnom gumoznom masom, koja sprečava gubitak vlage a s time
povećanje kisika. Rane koje nastaju kod loma tankh grana u kojima proces održavanja
još nije započeo ne predstavljaju opasnost za prodor truleži. Zbog zasjenji^
njivanja odbačene grane redovo ne predstavljaju opasnost, jer se one brzo zatvore
stvaranjem ozljeđnog staničja. Trulež će vjerojatno prodrijeti kroz rane koje su
nastale otpadanjem debelih grana, što je srž u grane, koja otpada ili koju vjetar lomi,
razvijenija, t0 rana koja tako nastaje predstavlja veću opasnost.


Da zaključiima gore rečeno: opasnost za prodor truleži daju rane koje su nastale
otpadanjem jakih živih grana, velike površ´nske rane, rane koje nastaju kod
sječe, cd groma ili požara. Ostale manje rane uglavnom ne predstavljaju opasnost
za prodor truleži. Daljnji tok truleži različit je kod jedričavih i bakuljavih vrsta. Kod
bakuljavih vrsta, brzina toka truleži ili njegova lokalizaci´ja ovise o fiziološkom stanju
stabla. Kod jedričavih vrsta naprotiv, ako je gljiva jednom prodrla u srž, trulež će


336