DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 8-10/1951 str. 55     <-- 55 -->        PDF

mala), tada je nomogram sasvim dobar zmjenik lenjirskom logaritmaru. Budući da
je spajanje triju točaka na njegovim skalama pomoću lenjira i dangubno i nedovoljno
precizno, praksi se kao najbolji metod može preporučiti ovo:


Na čiođu sa &to manjom glavnicom pričvrstimo tanak, oru konac, a samu člođu ubođemo


u nezaoštreni kraj olovke ili zgodno zaobljeno drvce. Pri dijeljenju postupamo tako da desnom


rukom glavicu čiode´ namjestimo na skali 0 u točki koju određuje divizor (norma, -plan, naziv


nik). Lijevom rukom, zategnemo vrh konca preko točke u iskali B, koja označuje dividond (ostva


renje plana ili norme, brojnik). Pogled prebacimo na skalu A i u točki, gdje konac siječa tu


skalu, očitat ćemo količnik (procenat ostvarenja plana ili norme). .


Za zbrajanje i oduzimanje jedno od vrlo korisnih pomagala jeste drveno
računalo sa kuglicama (diskovima). Upravo je čudnovato, koliko je
ovo računalo kod nas zanemareno uprkos njegovoj efikasnosti, koja se postiže samo
vježbom i uz nešto strpljenja. Ta zanemarenost toliko je daleko otišla, da će biti
čudno, ako i mnogi nadležni ne zapanu u iskušenje i ne shvate razbijanje konzervativnosti
kao neku »usijanu ideju« —- kako je na jednom mjestu rečeno. S druge
strane, na najpozvanijem mjestu ideja popularisanja drvenog računala naišla je ne
samo na potpuno priznanje nego i podršku, te će inertnost praktikanstva biti postupno
savladana. Drveno računalo upotrebljavano je u najstarija vremena u Perziji,
odande se raširilo po cijelom istoku, a danas je poznato pod imenom »rusko računalo
« ili »šćot«. U najnovije vrijeme ono se koristi u mnogim naprednim zemljama,
a Savezni statistički Ured je već poodarvlno otpočeo sa njegovim popularisamjenu
Pojedinci posjeduju takovu virtuoznost u računjanju sa drvenim računalom, da ih ni
po brzini ni po točnosti ne prelazi nj jedna električna mašina..


Poznato je da je( od četiri niže računske radnje n a j teža radnja dijeljenje.
Ni najbolji matematičar ne može da izbjegne probavanij´e, brisanje ili precrtavanje.
U toj operaciji, zapravo, našle su se sve četiri računske radnje i (što je .najteže) ide
se naopako (inverznost). Otuda se mnogi napredni računarci pomažu na.razne načine,
a u zadnje vrijeme naročito se pribjegava tablici recipročnih vrijednosti (1 : n), koja
je štampana i u Tehničko-šumarsikom priručniku. Pomoću ove tablice pretvara se
teža, inverzna radnja u lakšu, direktnu. Dividend se ne dijeli sa divizororn inego se
množj sa njegovom recipročnom vrijednošću. Mnogo jie jednostavnije, ako se d i j e-
Ijenje svede na oduzimanje pomoću logaritamske tabele. Na taj način
pronađu se mantise logaritama dividenda i divizora, pa se njihova razlika jednostavno
zamjeni količnikom.


Novi numerički logaritmar (Log-adiator) Potreba za mnoštvom relativnih pokazatelja
(indeksi, normativi, koeficijenti, procenti i si.), s jedne strane, i nedostatak lenj´crskifa
logaritmara, s druge strane, potsticala je mnoge radnike iz računske prakse da


c stvorei bilo kakav metod, koji hi zadovoljio ove zahtjeve. U najviše slučajeva, inženjeri
äi tehničari su se bacili na istraživanje mogućnosti za proizvodnju domaćeg
lcnjirskog logaritmara. No za ovaj tip logaritmara treba uvažiti jednu opravdanu
opomenu: lenjirski logaritmar mora biti ilj potpuno precizan Hi ga ne treba uopće
izrađivati. Otuda mnogi napori, da se stvori domaći lenjirski logaritmar, nisu uspjeli,
jer su nedostajale potrebne sirovine za grafičku skalu ili su druge tehničke poteškoće
bile prepreka otvaranju ovog puta.


Ja sam pošao od jedne primitivne ali Tealne postavke: funkciju sabiranja i oduzimanja,
koju vrše precizno izrađeni štapići na Ienjirskom logaritmaru, mogu da
preuzmu i grubo izrađeni diskovi na drvenom računalu, a precizno- izrađena grafička
sikiala može se dati na jednom tiskanom listu u vidu numeričke tabele. Na
taj način, proizvodnja se ne će sudariti ni sa kakovim tehničkim poteškoćama tim
manje, jer se sav drveni dio može izraditi od drvnih otpadaka;, |a ako koja kuglica
bude milimetar tanja ili deblja, ona će u optičkom smisilu ostati; samo simbol jedinice.


Ako se uvjerimo da »dnvieno računalo vrši korisnu funkciju sabiranja i eduzima


-
nja; ako j;e očigledno da logaritamska tabela svodi višu i težu, inverzniu operaciju na
nižu, lakšu,, koja je obuhvaćena osnovnom funkcijom drvenog računala, onda će
samo nekoliko primjera i vježbi dokazati praktičnu vrijednost kombinovanog oruđa:
drveno račuialo — logaritamska tabela (prvo se nalazi u sanduku, a drugo na UIIFUternjoj
strani poklopca). Tako se štedi na papiru., prikraćuje se vrijeme, a pri mnogo<
manjem naprezanju mozga suzuje se i izvor grešaka.
329