DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 8-10/1951 str. 54     <-- 54 -->        PDF

Razmatranje svih pitanja dotaknutih u ovotn članku postaje aktuelndje s primjenom
akordniog rada u eksploataciji šuma, pri kome, bar u NR Crnoj Gori^ osjetno
opada nadzor i kontrola nad radnicima od strane preduzeća. Isto tako upravljanje
preduzećima od strane radnih kolektiva nameće potrebu da se i oni pobliže zainteresiraju
ovim pitanjima.


SUR QUELQUES QUESTIONS DE RELATIONS ENTRE LES ORGANES DE LA
DIRECTION DES FORßTS ET LES ENTREPRISES D´EXPLOITATION DES
FORETS


Dans cet article l´auteuir traite quelques relations entre les organes de la. direction
des forets et les entreprises d´exploiltat on des forets avec des considerations
critiques sur quelques prescriptions d´Instructions provisoires pour la conclusion et
la realisation des contracts d´exploitation des forets et sur l´exemplaire-modele du
contract qui ont ete presents par le Münistere des forets FNRJ ä la fin de 1949.
Dans Particle sont egalement exposees les experiences dans la realisation desdits
contracts dans la R. P. de Montenegro en 1950 ainsi que l´application des penalites
prevues par les contracts envers certaines entreprises de la R. P. de> Montenegro et
de la R. P. de Serfoie ä cause des lesions des prescriptions des contracts cites.


Jovan Starčević (Sr. Mitrovica):


´RACIONALIZACIJA RÄCUNOVOSTVENE I FINANCIJSKE
SLUŽBE


O sredstvima i metodima u računovodstvu Jedno od vrlo korisnih oruđa koje
čovjek koristi u svakidanjoj odministrativnoj praksi jeste ma kakav oblik racunaljke.
Dovoljno je istaknuti,, da je princip privrednog računa i rentabilnost
i postao baza za svaku privrednu djelatnost, a taj princip kontroliše
se i ostvaruje samo pomoću brojčano mjerljivih izraza i odgovorajućih računskih
pomagala.


S kakovim oruđima raspolažu naši računarski uredi? Za sada uglavnom sa
Raznim računskim strojevima na ručni ili električni pogon, koja su mahom iz inostranstva
uvezena. To su razne vrste zbrajalica (adiatori), razne univerzalne maš:ne
za sve četiri računske radnje (»Torpedo«, »Blitz«, »Brunsviga« i slično), logaritmarA
za tehnička gruba računanja, i to je sve. Za neke od ovih strojeva treba izvesti vagon
gotove rezane grade. — Kao što vidimo, lista računskih pomagala ograničila se
samo na ono što! se dobije za skupe devize riz inostranstva. Tek nešto od toga iizrađuje
se kod nas. No, to ne iznaći da je i stvarna mogućnost za korištenje računskih
pomagala potpuno iscrpljena. Matematika je toliko bogata neiskorišćenim oruđ:´ima,
da bi računska praksa kad bi uvažila samo jednu napomenu: nije dovoljno naučiti hrpu formula
napamet i postat,; virtuoz u 1 o g ari t miran j u, nego je potrebno
izoštriti matematičko mišljenje i steći aktivno, makar
i skromno, matematičko znanje, koje će čovjeku u svakom
trenutku biti na pomoći umjesto da mu bude dosadan
prtljagi teret na njegovom putu kroz praksu.


Jedno od vrlo korisnih pomagala jest nomogra m za proizvod i količnik.
On je podesan za gruba tehnička računanja i naročito za izračunavanje procenata
i raznih no imat iva, koji su upravo iu planskoj djelatnosti masovni pokazatelji. Poznato
je da mi nismo stvorili mogućnost proizvodnje lenjirskih logaritmara (Rechenschieber),
pa ako se traže pokazatelji Jsa 2 do 3 znamenke (bez obzira na broj deoi


328
ŠUMARSKI LIST 8-10/1951 str. 55     <-- 55 -->        PDF

mala), tada je nomogram sasvim dobar zmjenik lenjirskom logaritmaru. Budući da
je spajanje triju točaka na njegovim skalama pomoću lenjira i dangubno i nedovoljno
precizno, praksi se kao najbolji metod može preporučiti ovo:


Na čiođu sa &to manjom glavnicom pričvrstimo tanak, oru konac, a samu člođu ubođemo


u nezaoštreni kraj olovke ili zgodno zaobljeno drvce. Pri dijeljenju postupamo tako da desnom


rukom glavicu čiode´ namjestimo na skali 0 u točki koju određuje divizor (norma, -plan, naziv


nik). Lijevom rukom, zategnemo vrh konca preko točke u iskali B, koja označuje dividond (ostva


renje plana ili norme, brojnik). Pogled prebacimo na skalu A i u točki, gdje konac siječa tu


skalu, očitat ćemo količnik (procenat ostvarenja plana ili norme). .


Za zbrajanje i oduzimanje jedno od vrlo korisnih pomagala jeste drveno
računalo sa kuglicama (diskovima). Upravo je čudnovato, koliko je
ovo računalo kod nas zanemareno uprkos njegovoj efikasnosti, koja se postiže samo
vježbom i uz nešto strpljenja. Ta zanemarenost toliko je daleko otišla, da će biti
čudno, ako i mnogi nadležni ne zapanu u iskušenje i ne shvate razbijanje konzervativnosti
kao neku »usijanu ideju« —- kako je na jednom mjestu rečeno. S druge
strane, na najpozvanijem mjestu ideja popularisanja drvenog računala naišla je ne
samo na potpuno priznanje nego i podršku, te će inertnost praktikanstva biti postupno
savladana. Drveno računalo upotrebljavano je u najstarija vremena u Perziji,
odande se raširilo po cijelom istoku, a danas je poznato pod imenom »rusko računalo
« ili »šćot«. U najnovije vrijeme ono se koristi u mnogim naprednim zemljama,
a Savezni statistički Ured je već poodarvlno otpočeo sa njegovim popularisamjenu
Pojedinci posjeduju takovu virtuoznost u računjanju sa drvenim računalom, da ih ni
po brzini ni po točnosti ne prelazi nj jedna električna mašina..


Poznato je da je( od četiri niže računske radnje n a j teža radnja dijeljenje.
Ni najbolji matematičar ne može da izbjegne probavanij´e, brisanje ili precrtavanje.
U toj operaciji, zapravo, našle su se sve četiri računske radnje i (što je .najteže) ide
se naopako (inverznost). Otuda se mnogi napredni računarci pomažu na.razne načine,
a u zadnje vrijeme naročito se pribjegava tablici recipročnih vrijednosti (1 : n), koja
je štampana i u Tehničko-šumarsikom priručniku. Pomoću ove tablice pretvara se
teža, inverzna radnja u lakšu, direktnu. Dividend se ne dijeli sa divizororn inego se
množj sa njegovom recipročnom vrijednošću. Mnogo jie jednostavnije, ako se d i j e-
Ijenje svede na oduzimanje pomoću logaritamske tabele. Na taj način
pronađu se mantise logaritama dividenda i divizora, pa se njihova razlika jednostavno
zamjeni količnikom.


Novi numerički logaritmar (Log-adiator) Potreba za mnoštvom relativnih pokazatelja
(indeksi, normativi, koeficijenti, procenti i si.), s jedne strane, i nedostatak lenj´crskifa
logaritmara, s druge strane, potsticala je mnoge radnike iz računske prakse da


c stvorei bilo kakav metod, koji hi zadovoljio ove zahtjeve. U najviše slučajeva, inženjeri
äi tehničari su se bacili na istraživanje mogućnosti za proizvodnju domaćeg
lcnjirskog logaritmara. No za ovaj tip logaritmara treba uvažiti jednu opravdanu
opomenu: lenjirski logaritmar mora biti ilj potpuno precizan Hi ga ne treba uopće
izrađivati. Otuda mnogi napori, da se stvori domaći lenjirski logaritmar, nisu uspjeli,
jer su nedostajale potrebne sirovine za grafičku skalu ili su druge tehničke poteškoće
bile prepreka otvaranju ovog puta.


Ja sam pošao od jedne primitivne ali Tealne postavke: funkciju sabiranja i oduzimanja,
koju vrše precizno izrađeni štapići na Ienjirskom logaritmaru, mogu da
preuzmu i grubo izrađeni diskovi na drvenom računalu, a precizno- izrađena grafička
sikiala može se dati na jednom tiskanom listu u vidu numeričke tabele. Na
taj način, proizvodnja se ne će sudariti ni sa kakovim tehničkim poteškoćama tim
manje, jer se sav drveni dio može izraditi od drvnih otpadaka;, |a ako koja kuglica
bude milimetar tanja ili deblja, ona će u optičkom smisilu ostati; samo simbol jedinice.


Ako se uvjerimo da »dnvieno računalo vrši korisnu funkciju sabiranja i eduzima


-
nja; ako j;e očigledno da logaritamska tabela svodi višu i težu, inverzniu operaciju na
nižu, lakšu,, koja je obuhvaćena osnovnom funkcijom drvenog računala, onda će
samo nekoliko primjera i vježbi dokazati praktičnu vrijednost kombinovanog oruđa:
drveno račuialo — logaritamska tabela (prvo se nalazi u sanduku, a drugo na UIIFUternjoj
strani poklopca). Tako se štedi na papiru., prikraćuje se vrijeme, a pri mnogo<
manjem naprezanju mozga suzuje se i izvor grešaka.
329
ŠUMARSKI LIST 8-10/1951 str. 56     <-- 56 -->        PDF

Dok je lenjirski llogaritmar zadržao preimućstva brzine i mobilnosti dođe


numerički logaritmar širom primjenom, zadržavajući funkcije sabi


ranja i oduzimanja, kojih je lenjirski lišen, i sa daleko pristupačnijim mogućnostima


proizvodnje postao bliži stručnjacima: knjigovođama, normircima, poenter.´inai, ervir


-dentičarima, šumskim manipulantmai, blagajnicima, statističarima te đacima i studen


tima. Uprkos prividne primitivnosti. on objedinjuje sve računske radnje: a) zbrajanje


i odbijanje, b) «množenje i dijeljenje, c) potenciranje .jf korjenovanje. Manje je šablon


sko baratanje s ovim oruđem nego ma. s kojom drugom mašinom, a jedini preduslov


za upotrebu jesta nešto vježbe i strpljenja. Objasnit ćemo principe računanja najprije


u pojedinostima, pa onda praktični metod upotrebe skupno.


Princip računanja s drvenim računalom. Ovo se računalo sastoji te odgovarajućeg broja
redova sa po 10 kuglica od kojih svak<; red ima određenu dekadsku vrijednost: jedinice, desetice,
stotice, tisućice,.... Brojevi, koji se zbrajaju, simbolički se unose u računalo na taj način što
se u svakom redu pomere kuglice s jeđne na drugu stranu (obično s desne na lijevu) kako ta
vrijednost dotičnog broja nalaže. Treba li, na pr., napisati 725, prebacSt ćemo nai lijevu stranu


7. kuglica iz fcreeg reda, 2 kuglice iz drugog i 5 .kuglica iz prvog reda. Redove računamo´ odozdo
Kako se vrši zbrajanje? Kuglice se Jednostavno đođavaju kumuliraju) i to po njihovoj
dekadskoj .vrijednosti: jedinice — jedinicama, desetice,—deseticama, i t. d. Praktično, obično
se počima sa najvišim dekadskim jedinicama. Pri dodavanju kuglica važi princip dopunja vanja
ili kompletiranja unutar 10. Treba li broju 6 dodati 7, mi ćemo mu dati deseticu
pod -uslovom đavrati 3 kuglice jedinica za koliko mu je jednom kuglicomi Iz reda desetica više
dano. Isti je odnos između desetica i stotica, stotica i tisućica i t. d. Ovo se može i ovako
pretstaviti. Treba, na pr., zbrojiti 78 i 93. Prvi broj može se; pisati kao (70 + 8), a drugi (100 — 7).
Prema tome imamo:


prva moggućnost druga mogućnost


+ 70 + 8 +90 + 3
100 + 0 — 7 - 100 — 20 — 2
100 + 70+1 - 100 + 70 + 1 - 171


0a ćemo imati (prvi j,H drugi obrazac, zavisi od topa, koji ćemo broj najprije staviti u računalo
i da li ćemo početi «a višim ili nižim redovima. — Is´poöatka treba samo vježbati, a poslije se oko
i osjetila u tolikoj mjeri priviknu na kuglice, da se brojaimje pretvara u točno i sigurno odmjeravanje,
a pokreti i-uku i prstiju reagiraju na volju čovjeka brzo i precizno.


Princip logaritamske tabele. Na kakovom principu se temelji praktična primjena ove taT>
lice pri dijeljenju i množenju? Ovo je potrebno već stoga objasniti, da bi tehničar i )mogli
samu stvar dalje usavršiti, a to je moguće samo onda ako se poznaju osnovni njeni principi.
Kako je naprijed već spomenuto, pomoću ilogaritmiranja dijeljenje se svodi na oduzimanje, a
množenje .na sabiranje, o čemu svjedoči ovaj obrazac:


log a "» tog b — Jog c koji je Izveđe-ft iz) početnog izraza a = bt : c.


Da bismo to dokazali, treba da se vratimo nazad u nižu matematiku. Treba najprije objasniti,
da je logritam stvarno eksponent (izložutelj) pri dogovornoj utvrđenoj oazi, a ako su baze jednake
onda se pri dijeljenju ti eksponenti oduzimaju odnosno kod množenja sabiraju. Sada je,
konačno, pota*ebno da se i ovo dokaže da ne bi ostali dužni jednu kairiku u ovom prikazu. Evo
očiglednog dokaza u jednom, prostom primjeru:


10s _ 10 . 10 . 10 . 10 . IO _ 10 , 10


KP 10 . 10 . 10 1


Mi smo prosto kratili sa 10, a to znači da smo za svaki 10 u nazivniku odbili jedinicu od
Ibrojnikovog eksponenta. Nakoncu smo dobili 105 : 10s = 105-8 = 10* = 1Ü0.
Pošto su logaritmi brojeva istovjetni sa eksponentima odgovarajućih baza, to možemo ovaj
izraz i logajutrnirati, pa imamo


log (105 : 10J) « log 10s — los = 5 log 10 — ß log 10 = 5 — 3 = 2


a budući da se radi o dekadnim logaritmima, onda je numerus od 2 ravno 100, 5to smo dobili
autilagaritmiranjem.


Evo kako će se i najtvrđi praktičar uvjeriti o praktičnoj primjeni logaritama. Uzmemo li
koju igođ logaritamsku tabelu u ruke, vidjet ćemo da se zbrojevi loga.ritama uvijek slažu sa
umnošcima odgovarajućih brojeva. Broju 4 odgovara logaritam 0,0021, a broju 3 odgovara logaritam
0,3010. Zbroj ovih logaritama iznosi 0,931, a on pripada, broju 8, koji je umnožak od 4 12.
Upravo tu osobenost logaritama mi želimo da primijenimo, ali ne toliko na množenju koliko
na dijeljenju.


O teorija logaritama praktičar ne mora mnogo da zna. Njemu treba dati praktično
uputstvo za upotrebu; pri tomu treba izbjegavati i samu riječ logaritam ,
jer su računarski kadrovi mahom sa nižC/m školskom spremom te bi ih i sama rijfeč
logaritam mogla zastrašiti i zastraniti.


330
ŠUMARSKI LIST 8-10/1951 str. 57     <-- 57 -->        PDF

Pf itm jer iz dnevne praksa? 1. Pilama ima zadatak 7324 m! a izradila je u
plamskom periodu 8028 m!. Sa koliko je procenata izvršen plati proreza? Rješenje:


logaritanl (ili zamjena) od broja 8928 ... . 9508
*, 7324 .... 8649
Logaritam (ili zamjena) od ? ... . 0861


Sada postupamo obrnuto. U taMioi najprije tražimo logaritam (zamjenu) 0S61, pa onaj broj


xt kome se redu nalazi ovaj logaritam uzimamo za prve dvije znamenke traženog broja, dok treću
znamenku dobivamo u oznaki stupca u gornjem zaglavlju, četvrtu znamenku dobit ćemo među
jopiavkama. Na taj način dob´li smo 1229, što znaci da je pilana izvršila plan sa 121,9"/i.
Kao što se vidi, ovdje su uzimane samo man tise logaritama i to je uvijek dozvoljeno, ako
-se radi samo o dijeljenju i množenju. Naprotiv, kada se radi o potencijama ili korjenima, tada
je bezuvjetno potrebno p až 1 j i v o unositi i karakteristike, jer će inače dobiveni rezultati
potpuno otstupali od traženih.


2. Kolika je brzina pile nekoga gatera, koji ima broj okretaja n = 2350/m´in, a visinu
Staipajai H =--950 cm.
0= L.


30


0,55 . 235 log c = 0,7404 + 0,3711 — 0,4771 c log c — 0,6404
30 c = 4,31 m/sek


Ovaj primjer uzet je iz prakse drvne industrije.


3. Na sječi i izradi šum. sortimenata zaposleno je 5 radnika, koji su ostvarili zajedničku
zaradu od 27.634,00 dinara. Tu zaradu treba podijeliti razmjerno radnim satima i platnoj grupi.
´Otuda imamo:
Radnik Radio sati Koefic. pl. gr. Obračun jedinice Zarada đinar.a
A 174 1.3 226 (1.283,00
B 174 1.3 226 6.283,00
0 168 1.2 202 5.616,0:»
D 170 1 170 4.726,00
E 170 1 170 4.726,00


Ukupn o 904 27.634,00


Objašnjenje: Da bi se dobila zarada pojedinaca, treba ukupnu zaradu od Din ^7.634,00 podi


jeliti na 904 obrač. jedim. Logaritamski: račun ide tako da se razlika (logarHauna 27.634 1J994 doda
pojedinačno logaritmima od 226, 22S, 302, 170, 170 kako bi se pojedinačne suma logaritama pretvorile
u umnožak t. j. \ u pojedinačnu zaradu.


Kombinacija drvenog računala i logaritamske tabele Tek pošto se praktičar uvježba
«upotrebi svakog od ovih pomagala odvojeno, on pristupa kombiinovanoj primjeni,
koja im,a naročit» značaj utoliko što se mantisa u najviše slučajeva sastoji iz glavnog
dijela i popravki, pa se pripisivanjem i pomoćnim računanjem troši i vrijeme i papir,
a gomile pomoćnih brojeva umanjuju pregled onih rezultata, koje upravo tražimo.
Stavljanjem mantise (zamjene) u računalo vrši se prv a radnja . Druga mantisa
(zamjena) ne stavlja se u računalo nego se trenutn o odbija od prethodne. Na taj
način javlja se gotovo automatski] razlika, mantisa, pa se ta razlika zamjenjuje količnikom
pomoću tabele.


Konačno, moglo bi se već sada odgovoriti na event, primjedbe, koje će ovom
računalu staviti slabo upućeni: jednostrana prakticisti ili nepraktični teoretičari. Prvi
će pomisliti, da treba najprije poznavati proces logaritmiranja i »komplementiranja«,
a drugi će se braniti neprovjerenim predubjeđenjem, »da će on:i na papiru brže i


sigurnije obaviti sve pomoćne fačunsike radnje«. Prije svega, za praktičnu upotrebu ove
računaljke potrebno je nešto vježbe i strpljenja. Nifcakova tu teorija nije potrebna,
kao što nam pri telefoniranju nije potrebno poznavanje principa o prenosu zvuka.
Da isu iu početku ipak objašnjeni principi, bio je potrebno radi samog uvođenja,,´ da bi
tehnički kadrovi mogli stvar ne samo´ popularisati nego je i usavršiti. Što se tiče bnztine,
nema tog oruđa na svijetu, koje istog trenutka, čim smo ga uzeli, u ruke, Ibez
l´lkakovc školarine, pokazuje svoju moć, Lenjirski logaritmar je izraziti pretstavnik
brzine u računanju, ali i on tu osobinu ispoljava tek nakon izvjesne vježbe- Koliko
je tek vježbe i strpljenja potrebno za slijepo pisanje na stroju sa 10 prstiju, pa su
ljudi ipak svijesni, da se svaki trud za sistematsku vježbu dobro isplaćuje. U- prvi
mah svako će reći da će on brže pisati rukom — kao što tako i jeste — ali poslije
kada pisanje na stroju dobije odgovarajući stepen rutine, nema tog pera koje se
može takmičiti sa polugama stroja, .apstrahirajući čitkost, estetiku i formu pisma.
Isto je to i ovdje.
331
ŠUMARSKI LIST 8-10/1951 str. 58     <-- 58 -->        PDF

Iz neopreza ljudi si često dozvoljavaju upoređenje drvenog računala sa električnom
zbrajaliicom. Zaista električni računski strojevi pretstvljaju neophodnost zat
centralne urede direkcija, misnistarstava i drugih visokih ustanova. Ali još uvijek
pojedini službenici u tim ustanovama mogu biti sopstvenici drvenog računala, koje
će koštati svega oko 300 Dinara. Drvena računaljka je mobilna, ne zahtjeva naročito
predznanje, a mogućnost kvara uopće ne postoji. Kao numerički logaritmar daje
četir i znamenke, dok 25 cm dugi Lenjirski logaritmar daje sigurno samo dviije
a treću i četvrtu treba ocijeniti. Ova računaljka nalazi primjenu naročito kod sastava.
isplatnih lista u šumskim manipulacijama kao i u računovodstvima manjih preduzeća
i seljačkih radnih zadruga. U kopirnom knjigovodstvu ona ima naročitu efikasnost
pri zbrajanju nejednako potpisanih brojeva, jer se brojevi u cjelini amortizuju; kod
»platnih lista ona, je važna, jer je za nju svejedno, bili brojevi vertikalno´ ili horizontalno
poredani.


Napose, ru zajednici sa logaritamskom tabelom, ova računaljka može da zadovolji
i tehničare i inženjere kao i ekonomiste, jer korjenovanje svodi na dijeljenje,
a dijeljenje na oduzimanje, pa se pomoću nje mogu rješavati i složeni zadaci eksponencijalnih
funkcija kao i zadaci iz financijske matematike. Ovo će svaki korisnik
i sam otkriti čim savlada tehničku stranu računanja.


Sve ovo dokazuje da se racionalizacija računavodstvenih i financijskih poslova.
može polučiti uz pomoć jednostavnih oruđa, koja su zanemarena i uz pomoć niza
matematičkih metoda, koje je potrebno izvući iz bremenitih udžbenika i presaditi
u praksu.
Ovaj prikaz imao je osnovnu namjeru: 1) da ukaže samo na neke metode, koje su


.efikasne za našu praksu: nomografskc, logaritamske i si., 2) da potakne konstruktivne
radnike iz teorije i računske prakse, da iznesu praktične prijedloge za pomoć našoj
operativi, koja trpi od empirizma i prakticizma. Više nego je potrebno troši se papir,
olovke se često bez potrebe tupe; mnoge ručice na računskim strojevima okreću se
bez ikakove potrebe na pr, (kod izračunavanja procenata); vrijeme se gubi, a mozak
se zamara i tamo gdje to nije potrebno. Ovo su, možda štednje u malom ali, na dnu.
One su u masi i njihov zbir predstavlja značajnu opomenu.. Sve ovo danas je utoliko
važnije, što je privredn i raču n zauzeo najvažnije mjesto u socijalističkim
pieduzećima, a pretstojeći financijski zakon mu to mjesto još čvršće ustupa.