DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 8-10/1951 str. 53     <-- 53 -->        PDF

Smatramo da su ovakva rješenja nepravilna i nezakonito iz ovih razloga: 1)
prijave za navedene slučajeve podnose se radi osuđivanj a krivica; 2) prijavitelj
nije uvijek u mogućnosti da u prijavi tačrio odredi odgovorno lice u p r eduzeć
u koje :je naredilo dia se izvrši odnosno krivično djelo (a nekad je i u apsolutnoj
nemogućnosti do to utvrdi) te zato ponekad podnosi prijavu neposredno protiv
preduzeća; zadatak je pak islednih organa da utvrde ko je u preduzeću odgovoran
za učinjeno djelo i da njega pozivaju na odgovornost; 3) drž. arbitraža nije nadležna
da raspravlja pitanje bespravnih sječa, jer ona raspraivija samo imovinsk e sporove
između ugovorajućih stranaka, a prijavama za navedene bespravne radnje ide se
za tim daše krivac kazni zbog izvršenja odnosnog djela. Pitanje pak naknade štete
po ugovoru i primjene ugovornih kazna raspravljaće se ako treba posebno pred
arbitražom ili na navedeni način koji je primijenjen kod šumskih gazdinstava NR
Crne gore. Ovo zbog toga što se ugovorne kazne (kao privatno pravne odredbe, bez
ohzira što su u pitanju drž. preduzeća) ne mogu izjednačavati sa zakonom predviđenim
kaznama. Najzad u pogledu neosnovanosti rješenja o upućivanju gazdinstava
na građanske parnice radi naknade štete, dovoljno je ukazati na 61, 45 Opšteg zakona


o šumama, po kome »u postupku po krivičnim djelima i prekršajima predviđenim
ovim zakonom ođlučiće se na zahtjev oštećenog i o naknadi štete prouzrokovane
djelom«.
Na bazi ovih osnovnih razloga bivšeg Ministarstva poljoprivrede i šumarstva NR
Crne Gore dizdcjstvovalo je u 1950 g, kod Javnog tužioštvia NR Crna Gore posebno
naređenje svim područnim tužioštvima, da se za bespravne sječe u šumama imaju
učinioci odnosno naredbodavci goniti bez ohzira za čiji je računi sjeća izvršena.


Rizik za štete na doznačenim stablima od primopredaje do sječe


Na kraju, da se dotaknemo još jednog pitanja o kome se ni u Upustvima ni u
obrascu ugovora ništa ne predviđa. Radi se o tome: ko se smatra vlasnikom, doiznačenih
stabala po izvršenoj zapisničkoj primopredaji: prodavač ilj kupac, odnosno ko
snosi rizik ti odgovornost za štete koje se tim stablima mogu desiti odi dana primopredajte
do sječe? Ovakvo se pitanje postavlja tim prije što još nije riješeno pitanje
osiguranja šuma odnosno, dubećih stabala kod DOZ-a, dok je za izrađene Sortimente
toi pitanje riješeno.


Po našem mišljenju, od dana primopredaje doznačenih stabala kupac se ima
smatrati njihoivim vlasnikom, jer su njemu ta stabla predata na iskorišćavanje, te
on ima snositi & sav rizik i odgovornost za.; eventualne štete na tim stablima Ništa
tu ne mijenja činjenica što. gazd´nstvo´ i nakon primopredaje doznačenih stabala
ostaje i dallje kao organ upravljanja odnosnom šumom kao cjelinom; to napose
zato sito čuvanje i zaštitu svih šuma, pa i ugovornih područja kupca, vrše za sada
posebni organi državne uprave t. j . šumska narodna milicija. Ma da na pr. kod
zaštite šuma od požara svi organi šumske službe vrše neposredan nadzor nad izvršavanjem
svih postupaka koje propisuje Opšti zakon O´ zaštiti šuma od požara» treba
istaknuti odredbu toga zakona da su solidarno odgovorni za štetu i troškove i: poslodaivici,
ako nijesu brižljivo vršili nadzor nad svojim radnicima. Posebna ugovorna
odredba, po kojoj bi sav rizik i odgovornost za štete predatim doznačenim stablima
snosio kupac, primorala bi kupca da vodi veću brigu i madzor nad svojim
radnicirna-Nema sumnje da opasnosti od šumskog požara postoje svuda gdjie se
vrši iskorišćavanje šuma, a znamo da se mjere pređostrožnosti od šumskog požara
malo gdje sprovode u propisanoj mjeri.


Smatramo stega da hi bilo umjesno i cjelishodno da se u ugovore između gazdinstava
i preduzeća za iskorišćavanje šuma unosi odredba da sav rizik i odgovornost
za eventualne (štete doznačenim predatim stablima snosi kupac, To bi dopri
nijelo preciznijem određivanju prava i obaveza ugctvfaTajućih stranaka i po datom
pitanju dalo jasan odgovor. Napominjemo da ovakav predlog koji je svojevremeno
bilo dallo bivše Ministarstvo poljoprivrede i šumarstva NR Crne Gore nije usvojen
cd strane bivšeg Ministarstva šumarstva FNRJ.


327