DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 8-10/1951 str. 49     <-- 49 -->        PDF

ne mogu unaprijed da odrede ni područja koja će iduće godine iskorišćavati (jer istn
to zavisi od mogućnosti izgradnje za to potrebnih izvoznih sredstava, ivi zbog drugih
do tada neirtješenah pitanja >u pogledu iskorišćavanjla nekih područjla). Teškoće
u praksi nastaju i kod naknadnih doznaka. Uputstva i obrazac ugovora predviđaju
da će se naknadna doznaka provoditi po naknadnom planu sjeća i u slučajevima
povećanja plana ili proizvodnje novih sortimenata, za čije izvršenje te naknadno
doznačene drvne mase postaju predmet istog ugovora ako se nalaze u istim sjecištima
gdje je doznačena, ranija ugovorna dmina masa, U praksi, ne samo u NR Crnoj
Ćori, naknadno, provođenjie doznaka, u vezi sa izmjenama utvrđenog proizvodnog
plana pre du zeca za iskorišćavanje šuma, vrlo je česta pojava,
osobito za naknadnu proizvodnju nekih šumskih sortimenata (tesana građa´, štabovi
za dalekovode, 1.1. stubovi i si.), Ukoliko izmjenama plana dolazi do smanjenja
ranije date proizvodnje pojedinih ´sartimenata na račun povećanja plana proizvodnje
dr. sortimenata ili postavljanja proizvodnje novih sortimenata, utoliko: ranije provedena
doztniakla gubi od svog značaja i komplikuj´e odnose organa za upravu šuma
i preduzeća za iskorišćavanje šuma, Pravima doznaka i primopredaja stabala koja
čine predmet ugovora mnogo se oteža via, jer se dio ranije doznačenih stabala koji je
obuhvaćen zapisnikom primopredaje ima, u vezi s izmjenom plana, izuzeti 4z zapisnika
primopredaje t, j . iz ugovora,, a u primopredajni zapisnik unijeti naknadno
doznačena stabla. A to često nije nimalo lako provesti. Sa ustaljivanjem plana sječa,
i plana proizvodnje ove će ise teškoće naravno smanjivati, alil za sada morama s njima
još računati.


Zahtjevi kupca i prodavca drveta u) pogledu doznaka


Pitanje same doznake zaslužuje posebnu pažnju. Ovdje ćemo istaknuti samo
neke momente u pogledu zahtjeva za doznake sa gledišta organa koji šumom upraivlja
i poduzeća koje šumu iskoriišćava. Privr. upuistva za njegu, doznaku i procjenu šuma
pravilno određuju momente koji odučuju o izboru sastojina za sječu, kao i. o redu
kojim u prebornim šumama treba stabla doznačivati. Tako se uglavnom i sprovodi
doznaka, Međutim, preduzeće za iskorišćavanje šuma zahtijeva da mu se dozna čuju
u prvom redu potpuno zdrava stabla ili vrlo malo defektna
, jer mora da proizvodi građu i za izvoz u inostranstvO´ koja mora odgovarati
ugovorenom kvalitetu, pošto u protivnom ne može izvršiti takve svoje planske
zadatke. Zahtjevi obi je strane su opravdani ali oprečni. Potrebno ih je stoga
uskladiti AH stanlje pojedinih šuma to uvijek ne omogućava. Ovoi usklađivanje je
utoliko teže provesti ukoliko za odnosne šume nema uređajnih elaborata i ukoliko
je doznaka (a možda j primopredaja doznačenih stabala) ranije provedena, a procjena
doznačenih drvnih masa gdjekad nije izvršena po pomenutim Uputstvima. Preduzeća
za iskoriišćivanje šuma nemaju po pravilu dovoljno1 iskusnih stručnjaka da bi
prilikom primopredaje doznačenih stabala mogli staviti prigovore u pogledu doznakeodn.
krvlalitativne procjene drvne mase i mogućnosti dobijanja iz nje onih i onoliko
sortimenala koje postavlja njihov proizvodni plan.


U NR Crnoj Gori na pr, prilikom doznake prisutan je pretstavnlk preduzeća,
a to je nedovoljno upućen manipulant, koji! obično i ne stavlja na doznaku nikakve
primjedbe i potpisuje doznačne knjige; zbog toga se i nö vrši posebna primopredaja
doznačenih stabala, već se na osnovu tako potpisanih doznačnih knjiga sastavljaju
primopredajni zapisnici doznačenih stabala klao sastavni dio ugovora. Zbog ovoga
se u praksi dešavaju nesporazumi i sporovi između šum,, gazdinstava i preduzeća za
iskoirišćavanje šuma ijler pomenuta preduzeća, makar i ne bila u prarvtu ni sa svoga
stanovišta, t. j. makar imala mogućnosti izvršenja svoga plana od dozipačenih stabala,
izbjegavaju sječu onih. stabala koja prvenstveno dolaze vi obzir za doznaku, zbog
sporova s radnicima i poskupljenja proizvodnje, o čemu će i kasnije biti riječi.
Nijesu rijetki slučajevi da preduzeća stavljaju zahtjeve da im se (naročito ako se
radi o hitnim naknadnim proizvodnim zadacima) doznače stabla u već ranije sječenim
šumama gdje postoje izvozne naprave, a koje bi površine morale biti za duži
vremenski period pošteđene od svih naknadnih sječa. Ovo je naročito slučaj kod


323