DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 8-10/1951 str. 48     <-- 48 -->        PDF

iskorišćavanje šuma ima se omogućiti planom sječa, odgovarajućim izborom sastoj´na
za sječu i pravilnom doznakom, uz racionalno iskorišćavanje drveta, izvršavanje
njihovih planskih zadataka kako po obimu tako i po asortimanu. Najzad, ovdje se
javlja kao neophodna potreba da se odnosi između prodavca i kupea drveta, koji
odnosi specijalno u eksploataciji šuma nijesu nimalo jednostavni, postavljaju tako
da se obezbeđuju potrebe i interesi ubije strane omogućavajući im izvršavanje njihovih
zadataka i da se za rješavanje čitavog niza pitanja koja siu povezana s iskorišćavanjem
šuma tačno preciziraju prava i dužnosti obijc strane, radi lakšeg i pravilnijeg
rješavanja eventualnih sporova među njima. Ako ovome dodamo opštu, potrebu
preciziranja odnosa stranaka u privredi uopšte, postojeću Uredbu o zaključivanju


ugovora u privredi, pojača» obim sječa koji se kod nas provodi zbog potreba
zemlje, kao i potrebu pravilnog postarviljanja i određivanja odnosa između prodavca
i kupca drveta i kod sječa šuma lokalnog značajla, — onda je nužnost tačnog preciziranja
tih odnosa tim veća.


Na bazi izrađenog nacrta i dobijenih primjedaba od republičkih minist, šumarstva, Ministar
šumarstva FNBJ je krajem novembra 1940 god. propisao Pirivremena. uputstva za
sklapanje i izvršenje ugovoj-a ij sječa šuma kao i obrazac ugovora o kupoprodaji
drveta koji s njima činii cjelinu. Po *tom obrascu imali su se sklapati! ugovori za sječe


u 1950 godini, kako u šumama republičkog tako i lokalnog značaja.. Po tim uputisitviima, ugovaranje
je obavezno sa šumskim, pređuzećiima; za isikorišćavanje šuma kao 1 sa dr. pravnim licima,
koja vrše eksploataciju šuma u cilju kolektivnog snabdijevanja stanovništva drvetom (drž. preduzeća
lokalnog značaja, zadruge, zadružna i dr. preduzeća, ustanove i si.) ako aigovoir traje duže
od tri mjeseca. Način ´ugovaranja za. manje količine 4 za vrijeme kraće offl tri mjeseca, Imalo! sir
po tim Üpustvima da propišu republička Minist, šumarstva.


U vezi s tim početkom 1050 godine Ministar šumarstva FNBJ izdao je i Privremena uputstva
za njegu, doznaku i procjenu šuma, između ostaloga i radi (postupka pri realizaciji ugovora


o prodaji drveta. )
Na osnovu naknadno primljenih prijedloga od pojedinih Narodnih republika, Minist, šumarstva
FNBJ učinilo je labruara 1050 godine neke izmjene i u Privr. uputstvima za sklapanje
i izvršenje ugovora i u obrascu ugovora o prodaji drveta. —i Tako ispravljena Uputstva, i obra*
zac ugovora donijelo jei »Šumarstvo« u broju 6/40, a načinjen je i seperatni otisak iz »šumarstva«
li dostavljen republičkim minist, šumarstva.


Ma da pitanja odnosa šum. gazdinstava i preduzeća za isikorišćavanje šumo, daju puno materijala
za diskusiju, naročito nakon uvođenja u praksu ugovora o prodaji drveta, i mal da, so
tu radi o vrlo; važnim pitanjima, u našoj stručnoj štampi nije do sada o tome ništa objaviljeno.
Nije nam poznato, da je o ovim pitanjima raspravljano ni; u šumarskim sekcijama DIT-,a, odn.
šumarskim društvima N. B. Možda je tome jedan od razloga, i to što u 1950 godim! nijesu.´ svuda
ni zaključivani ugovori o prodaji drveta između šum. gazdinstava i preduzeća, za iskorišeivanje
šuma (na pr. NB BiH). U ovom članku razmotrićemo neke odredbe navedenih Privr. upustava
za sklapanje i izvršenje ugovora za sječu šuma i neke odredbe iz obrasca ugovora, o prodaji
drveta, sa osvrtom na prošlogodišnji rad preduzeća za iskorišćavanje šuma po ugovorima sa
šum. gazdinstvima u NB Crnoj Gori i na primjenu ugovornih odredaba, s,a namjerom da posluži
kao potstrek za daljnje osvjetljavanje ovih problema.Rokovi doznake, procjene | primopredaje doznačenih stabala


Među osnovnim propisima Privr, upustava za sklapanje i izvršenje ugovora zu
sječu šuma nalazi se odredba da su organ koji upravlja šumom i šumsko pređuzeće
za iskorišćavanje šuma dužni sklopiti ugovor najkasnije do 1, XII, za drvne mase
odobrene za sječu godišnjim planom obima sječa radi podmirenja proizvodnih
planskih zadataka preduzeća za narednu godinu. Doznaka stabala za sječu, procjena
i obračun drvnih masa ima se izvršiti, po Privr. uputsbvlima za njegu, doznaku i procjenu
šuma najkasnije do 15. XI., s tim da sie, ukoliko to ne bude bilo moguće
provesti u pojedinim Narodnimr republikama do određenog roka, ovaj zadatak ima
izvršiti u etapama tako da se predaja mase određene za sječu u pojedijnitn kvartalima
izvrši najkasnije 30 dana prije početka kvartalla.


Primopredaja doznačenih stabala ima se izvršiti najkasnije do 15.XIT. (ukoliko
se ne radi o naknadnoj doznaci ili o nemogućnosti provođenja doznake do određenog
roka).


Nema sumnje da unaprijed izvršeno provođenje doznake za sječe u narednoj
godini ima mnogo dobrih strana ;i da je pravilno ako se tako radi, ali za sada u
praksi nailazi se u ovom pogledu na ni z teškoća , Preduzeća za iskorišćavanje
šuma na pr. ne znaju unaprijed svoj planski zadatak za narednu godinu često ni po
obimu} ni vrstama dnveta, ia još manje po sortimentima, a ima slučajeva da preduzeća


322