DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 8-10/1951 str. 47     <-- 47 -->        PDF

Ovaj članak fimalde još jedan cilj. Taj je da se na osnovu ovog članka razvije
«diskusija po pitanju primjene pojedinih režima sušenja kod nas. Naglašavamo da je
u modernoj sušari sa mehaničkom ventilacijom uzduha (2 m/s) moguće drvo pravlno
osušiti samo primjenom točno utvrđenih režima sušenja i stalnom kontrolom procesa
«ušenja. Zelja nam je, da iiuaši stručnjaci iz prakse iznesu svoje gledanje na taj problem,
da opišu dosadašnja svoja iskustva sa sušenjem drveta i svoja zapažanja s»
primjenom ovdje iznesenih režima sušenja za pojedine vrste drveta i Sortimente
piljene robe. i J


Mišljenja snio da ćemo takovom izmjenom iskustava samih stručnjaka jiz prakse
otkloniti nepotrebna lutanja i greške..


Primjenom pojedinih režima sušenja, koji najbolje odgovaraju našim vrstama
drveta i sortimentima piljene robe, unijet će se stanovita sigurnost u rukovođenju
procesom sušenja. Ovom primjenom smanjit ćemo sva ona kolebanja u kvaliteti sušenog
drveta, koja su dobrim dijelom poslljiedica primjene nedovoljno provjerenih
propisa sušenja drveta.


Tehnika sušenja drveta nije kao nekad monopolska svojina velikih poduzeća i
stručnjaka. Ona je. zahvaljujući dosadašnjim istraživačkim radovima o osnovicam*
sušenja drveta, postala opća tekov´ina savremene tehnike. Na nama je i na naš´ln stručnjacima
iz prakse da pravilnom primjenom dosadašnjih rezultata istraživanja i iskustava,
tehn´ku sušenja drveta učinimo općom svojiinom i naših tehničkih kadrova koji
rukovode sušenjem drveta.


Summary


In this paper the schedules for kiln drying of wood are discussed.


After the discussion of the fundamental principles of the drying process, the
schedules for kin drying of wood of the Forest Products Laboratory of Madison.
"U. S. A. (M—1 till 8), the schedules for kiln drying of wood by H, L. Henderson
(H—1 till 7), the schedules for kiln drying of wood of russian institut of wood (VIAM
and CNIIMOD) are described and in the table No 7 the application of these schedules
for home-timber are recommanded.


In the chapter 4 the direct and indirect control drying process are discussed.
In the chapter 5 is given a table by H. L. Henderson, of defects in kiln dried wood
and telling in as few words as possible the causes of the defects and the several
ways of preventing or remedying themIng. Dušan Vučković (Titograd):


O NEKIM PITÄNTIMA ODNOSA IZMEĐU ŠUMSKIH
GAZDINSTAVA I PREDUZEĆA ZA ISKORIŠTAVANJE ŠUMA.


Potreba zaključivanja ugovora o iskorišćavanju šuma


Sa stvaranjem posebnih preduzeća za iskorišćavanje šuma u svima našim Narodnim
republikama radi izvršavanja republičkih planova šumske i šumsko-industrijake
proizvodnje bilo u cjelini ili najvećim dijelom, a poglavito odvajanjem takvih
preduzeća iz resora šumarstva u resore industrije ili drvne industrije, — javila se
neophodna potreba pobližeg regulisanja odnosa između organa za; upravu šuma i organa
za iskorišćavanje šuma, t. j . između šumskih gazdinstava i preduzeća za iskorišćavanje
šuma (šumskih preduzeća, šum, ind. preduzeća, drvnih kombinata). Ta
je potreba u tol´ko veća što su se odredbe Zak. o šumama i dr. pravnih propisa koji
se odnose na iskorišćavanje šuma i onih za zaštitu šuma nepotrebno povezanih sa
iskorišćavanjem šuma pokazale nedovoljnim da obezbijede racionalno koiišćenje
šuma i posječenih stabala kao i zaštitu šuma povezanu s tim iskorišćavanjem, a što
se nameće kao imperativ u našoj planskoj privredi. S druge stranepreduzećima za


321
ŠUMARSKI LIST 8-10/1951 str. 48     <-- 48 -->        PDF

iskorišćavanje šuma ima se omogućiti planom sječa, odgovarajućim izborom sastoj´na
za sječu i pravilnom doznakom, uz racionalno iskorišćavanje drveta, izvršavanje
njihovih planskih zadataka kako po obimu tako i po asortimanu. Najzad, ovdje se
javlja kao neophodna potreba da se odnosi između prodavca i kupea drveta, koji
odnosi specijalno u eksploataciji šuma nijesu nimalo jednostavni, postavljaju tako
da se obezbeđuju potrebe i interesi ubije strane omogućavajući im izvršavanje njihovih
zadataka i da se za rješavanje čitavog niza pitanja koja siu povezana s iskorišćavanjem
šuma tačno preciziraju prava i dužnosti obijc strane, radi lakšeg i pravilnijeg
rješavanja eventualnih sporova među njima. Ako ovome dodamo opštu, potrebu
preciziranja odnosa stranaka u privredi uopšte, postojeću Uredbu o zaključivanju


ugovora u privredi, pojača» obim sječa koji se kod nas provodi zbog potreba
zemlje, kao i potrebu pravilnog postarviljanja i određivanja odnosa između prodavca
i kupca drveta i kod sječa šuma lokalnog značajla, — onda je nužnost tačnog preciziranja
tih odnosa tim veća.


Na bazi izrađenog nacrta i dobijenih primjedaba od republičkih minist, šumarstva, Ministar
šumarstva FNBJ je krajem novembra 1940 god. propisao Pirivremena. uputstva za
sklapanje i izvršenje ugovoj-a ij sječa šuma kao i obrazac ugovora o kupoprodaji
drveta koji s njima činii cjelinu. Po *tom obrascu imali su se sklapati! ugovori za sječe


u 1950 godini, kako u šumama republičkog tako i lokalnog značaja.. Po tim uputisitviima, ugovaranje
je obavezno sa šumskim, pređuzećiima; za isikorišćavanje šuma kao 1 sa dr. pravnim licima,
koja vrše eksploataciju šuma u cilju kolektivnog snabdijevanja stanovništva drvetom (drž. preduzeća
lokalnog značaja, zadruge, zadružna i dr. preduzeća, ustanove i si.) ako aigovoir traje duže
od tri mjeseca. Način ´ugovaranja za. manje količine 4 za vrijeme kraće offl tri mjeseca, Imalo! sir
po tim Üpustvima da propišu republička Minist, šumarstva.


U vezi s tim početkom 1050 godine Ministar šumarstva FNBJ izdao je i Privremena uputstva
za njegu, doznaku i procjenu šuma, između ostaloga i radi (postupka pri realizaciji ugovora


o prodaji drveta. )
Na osnovu naknadno primljenih prijedloga od pojedinih Narodnih republika, Minist, šumarstva
FNBJ učinilo je labruara 1050 godine neke izmjene i u Privr. uputstvima za sklapanje
i izvršenje ugovora i u obrascu ugovora o prodaji drveta. —i Tako ispravljena Uputstva, i obra*
zac ugovora donijelo jei »Šumarstvo« u broju 6/40, a načinjen je i seperatni otisak iz »šumarstva«
li dostavljen republičkim minist, šumarstva.


Ma da pitanja odnosa šum. gazdinstava i preduzeća za isikorišćavanje šumo, daju puno materijala
za diskusiju, naročito nakon uvođenja u praksu ugovora o prodaji drveta, i mal da, so
tu radi o vrlo; važnim pitanjima, u našoj stručnoj štampi nije do sada o tome ništa objaviljeno.
Nije nam poznato, da je o ovim pitanjima raspravljano ni; u šumarskim sekcijama DIT-,a, odn.
šumarskim društvima N. B. Možda je tome jedan od razloga, i to što u 1950 godim! nijesu.´ svuda
ni zaključivani ugovori o prodaji drveta između šum. gazdinstava i preduzeća, za iskorišeivanje
šuma (na pr. NB BiH). U ovom članku razmotrićemo neke odredbe navedenih Privr. upustava
za sklapanje i izvršenje ugovora za sječu šuma i neke odredbe iz obrasca ugovora, o prodaji
drveta, sa osvrtom na prošlogodišnji rad preduzeća za iskorišćavanje šuma po ugovorima sa
šum. gazdinstvima u NB Crnoj Gori i na primjenu ugovornih odredaba, s,a namjerom da posluži
kao potstrek za daljnje osvjetljavanje ovih problema.Rokovi doznake, procjene | primopredaje doznačenih stabala


Među osnovnim propisima Privr, upustava za sklapanje i izvršenje ugovora zu
sječu šuma nalazi se odredba da su organ koji upravlja šumom i šumsko pređuzeće
za iskorišćavanje šuma dužni sklopiti ugovor najkasnije do 1, XII, za drvne mase
odobrene za sječu godišnjim planom obima sječa radi podmirenja proizvodnih
planskih zadataka preduzeća za narednu godinu. Doznaka stabala za sječu, procjena
i obračun drvnih masa ima se izvršiti, po Privr. uputsbvlima za njegu, doznaku i procjenu
šuma najkasnije do 15. XI., s tim da sie, ukoliko to ne bude bilo moguće
provesti u pojedinim Narodnimr republikama do određenog roka, ovaj zadatak ima
izvršiti u etapama tako da se predaja mase određene za sječu u pojedijnitn kvartalima
izvrši najkasnije 30 dana prije početka kvartalla.


Primopredaja doznačenih stabala ima se izvršiti najkasnije do 15.XIT. (ukoliko
se ne radi o naknadnoj doznaci ili o nemogućnosti provođenja doznake do određenog
roka).


Nema sumnje da unaprijed izvršeno provođenje doznake za sječe u narednoj
godini ima mnogo dobrih strana ;i da je pravilno ako se tako radi, ali za sada u
praksi nailazi se u ovom pogledu na ni z teškoća , Preduzeća za iskorišćavanje
šuma na pr. ne znaju unaprijed svoj planski zadatak za narednu godinu često ni po
obimu} ni vrstama dnveta, ia još manje po sortimentima, a ima slučajeva da preduzeća


322
ŠUMARSKI LIST 8-10/1951 str. 49     <-- 49 -->        PDF

ne mogu unaprijed da odrede ni područja koja će iduće godine iskorišćavati (jer istn
to zavisi od mogućnosti izgradnje za to potrebnih izvoznih sredstava, ivi zbog drugih
do tada neirtješenah pitanja >u pogledu iskorišćavanjla nekih područjla). Teškoće
u praksi nastaju i kod naknadnih doznaka. Uputstva i obrazac ugovora predviđaju
da će se naknadna doznaka provoditi po naknadnom planu sjeća i u slučajevima
povećanja plana ili proizvodnje novih sortimenata, za čije izvršenje te naknadno
doznačene drvne mase postaju predmet istog ugovora ako se nalaze u istim sjecištima
gdje je doznačena, ranija ugovorna dmina masa, U praksi, ne samo u NR Crnoj
Ćori, naknadno, provođenjie doznaka, u vezi sa izmjenama utvrđenog proizvodnog
plana pre du zeca za iskorišćavanje šuma, vrlo je česta pojava,
osobito za naknadnu proizvodnju nekih šumskih sortimenata (tesana građa´, štabovi
za dalekovode, 1.1. stubovi i si.), Ukoliko izmjenama plana dolazi do smanjenja
ranije date proizvodnje pojedinih ´sartimenata na račun povećanja plana proizvodnje
dr. sortimenata ili postavljanja proizvodnje novih sortimenata, utoliko: ranije provedena
doztniakla gubi od svog značaja i komplikuj´e odnose organa za upravu šuma
i preduzeća za iskorišćavanje šuma, Pravima doznaka i primopredaja stabala koja
čine predmet ugovora mnogo se oteža via, jer se dio ranije doznačenih stabala koji je
obuhvaćen zapisnikom primopredaje ima, u vezi s izmjenom plana, izuzeti 4z zapisnika
primopredaje t, j . iz ugovora,, a u primopredajni zapisnik unijeti naknadno
doznačena stabla. A to često nije nimalo lako provesti. Sa ustaljivanjem plana sječa,
i plana proizvodnje ove će ise teškoće naravno smanjivati, alil za sada morama s njima
još računati.


Zahtjevi kupca i prodavca drveta u) pogledu doznaka


Pitanje same doznake zaslužuje posebnu pažnju. Ovdje ćemo istaknuti samo
neke momente u pogledu zahtjeva za doznake sa gledišta organa koji šumom upraivlja
i poduzeća koje šumu iskoriišćava. Privr. upuistva za njegu, doznaku i procjenu šuma
pravilno određuju momente koji odučuju o izboru sastojina za sječu, kao i. o redu
kojim u prebornim šumama treba stabla doznačivati. Tako se uglavnom i sprovodi
doznaka, Međutim, preduzeće za iskorišćavanje šuma zahtijeva da mu se dozna čuju
u prvom redu potpuno zdrava stabla ili vrlo malo defektna
, jer mora da proizvodi građu i za izvoz u inostranstvO´ koja mora odgovarati
ugovorenom kvalitetu, pošto u protivnom ne može izvršiti takve svoje planske
zadatke. Zahtjevi obi je strane su opravdani ali oprečni. Potrebno ih je stoga
uskladiti AH stanlje pojedinih šuma to uvijek ne omogućava. Ovoi usklađivanje je
utoliko teže provesti ukoliko za odnosne šume nema uređajnih elaborata i ukoliko
je doznaka (a možda j primopredaja doznačenih stabala) ranije provedena, a procjena
doznačenih drvnih masa gdjekad nije izvršena po pomenutim Uputstvima. Preduzeća
za iskoriišćivanje šuma nemaju po pravilu dovoljno1 iskusnih stručnjaka da bi
prilikom primopredaje doznačenih stabala mogli staviti prigovore u pogledu doznakeodn.
krvlalitativne procjene drvne mase i mogućnosti dobijanja iz nje onih i onoliko
sortimenala koje postavlja njihov proizvodni plan.


U NR Crnoj Gori na pr, prilikom doznake prisutan je pretstavnlk preduzeća,
a to je nedovoljno upućen manipulant, koji! obično i ne stavlja na doznaku nikakve
primjedbe i potpisuje doznačne knjige; zbog toga se i nö vrši posebna primopredaja
doznačenih stabala, već se na osnovu tako potpisanih doznačnih knjiga sastavljaju
primopredajni zapisnici doznačenih stabala klao sastavni dio ugovora. Zbog ovoga
se u praksi dešavaju nesporazumi i sporovi između šum,, gazdinstava i preduzeća za
iskoirišćavanje šuma ijler pomenuta preduzeća, makar i ne bila u prarvtu ni sa svoga
stanovišta, t. j. makar imala mogućnosti izvršenja svoga plana od dozipačenih stabala,
izbjegavaju sječu onih. stabala koja prvenstveno dolaze vi obzir za doznaku, zbog
sporova s radnicima i poskupljenja proizvodnje, o čemu će i kasnije biti riječi.
Nijesu rijetki slučajevi da preduzeća stavljaju zahtjeve da im se (naročito ako se
radi o hitnim naknadnim proizvodnim zadacima) doznače stabla u već ranije sječenim
šumama gdje postoje izvozne naprave, a koje bi površine morale biti za duži
vremenski period pošteđene od svih naknadnih sječa. Ovo je naročito slučaj kod


323
ŠUMARSKI LIST 8-10/1951 str. 50     <-- 50 -->        PDF

/


izrade tanjih sortirnenatla ili tesane građe koja se gotovo nikad ne može dobiti u


traženoj količini u redovnim sjecištima; na drugog strani, gdje bi se ti sortimenti


mogli doibiti bez štete po šumu, preduzeća odbijaju sječu jer tamo nemaju izvoznih


naprava.


Nema sumnje dai će se dotaknuta i dr. pitanjla s ovim u vezj] pojavljivati na
dnevnom redu sve dotle dok se ne izrade šumsko-uređajni elaborati, dok ne bude
mogućnosti da doznaku provode iskusni stručnjaci i dok se između organa za upravu
šuma i organa za iskorišćavanje šuma ne uspostave takvi odnosi koji će omogućavati
sporazumno određivanje i sjecišta i obima sjieča po vrstama drveta i asortimanu
u skladu sa stvarnim mogućnostima šuma. U NR Crnoj Gori ova je isaradnja do
sada bila vrli» slaba i zapravo tek u ovoj godimii preduzete su odlučne mjere za
izbjegavanje dosadašnjeg načina rada pri planiranju godišnjih sječa od strane industrije
gotovo nezavisno od resora šumarstva A to ne samo lio obimu, već ii po vrstama
drveta, asortimanu i po preduzećima odnosno šumskim područjima. Ovo je dovodilo
i do samovlasoilh sječa od strane preduzeća i u tekućim i ranijim sjecištima, a time
do osjetnih šteta samim šumama. Izrada uređajnih elaborata napreduje vrlo sporo
zbog oskudice kadrova, a podaci inventarizacije šumia ne mogu svuda dati potrebne
podatke. Zbog ovoga treba i ubuduće računati s ´navedenim teškoćama, odnosno
usklađivati potrebe i interese obije strane u opštem interesu s gledišta potreba narodne
privrede klao cjeline| i šumske privrede.


Pri ovakvom stanju stvari, mišljenja smo da bi doznaka i primopredaja doznačenih
stabala po kvartalima stvarala manje teškoća, a ne bi išla na uštrb ostvarenja
plana preduzeća za iskorišćavnje šum.


Sječa doznačenih stabala


Kod izvršenja sječa^ i Upustva i obrazac ugovora obavezuju kupca da ije dužan
posjeći sva doznačena i predata stabla uz rajihoivo najracionalnije korišćenje. Kako
će se ustanovljavati dokazi o neracionalnom korišćenju drvnih masa i o načinu prirjiavljivanja spora arbitraži. Upustva i obrazac ugovora određuju da će o> tome sporazumno
propisati nadležni resori detaljna upustva koja prethodno treba da odobri
arbitraža.


U pogledu sječe svih doznačenih stabala, već je ranice napomenuto dai preduzeća
za iskorišćavanje šuma izbjegavaju da sijeku sva ona stabla koja po svom kvalritetu
daju manju masu tehničkog drveta. Upustva predviđaju ugovorne kazne ukoliko
kupac po završetku sječe ostavi neposječena pojedinačna stabla, da će takva stabte
posjeći prodavač ma trošak kupca. Treba podvući da obrazac ugovora ne sadrži pomenutu
odredbu u pogledu sječe navedenih stabala od strane prodavca nia trošak
kupca, već samo citirane ugovorne kbzne prema kupcu zbog neizvršenja sječa tih
stabala.


Ukoliko se radi o zaraženim stablima, i Upustva i obrazac ugovora predviđaju
da će njihovu sječu, ukoliko to ne provede kupac, izvršiti prodavač nla trošak kupca,
kao ii ugovorne kazne za neizvršenje sječe. Isto je određeno i u slučaju ako Ikupac
ne uspostavi šumski red na sjecištima,


Očigledno je da ovi propis- Mu za tim da se zbog šumsko-uzgojnih razloga
i u cilju očuvanja i zaštite šumemoraju obavezno posjeći sva navedena stabla i uspostaviti
šumski red na sjecištima.. Nastaje pitanje, da li, organ koji upravlja šumom
rnoža to da izvrši u slučaju da to kupac nije proveo? — Poznato (|e da organi koji
upravlja šumom nema i ne može dobiti redovnu radnu snagu za ovakve poslove, a
to je ovdje osnovno pitanje. Ako prodavač, t. j . organ koji šumom upravlja, mora
dati za ove poslove radnu snagu odobrenu mu za izvršavanje drugih zadataka, onda
će to| mOTtati ići na štetu izvršenja njegovih redovnih zadataka. No, i u slučaju odvajanja
redovne radne snage proidavca za izvršenje ovih zadataka. No, i u slučaju odmogao
uvijek provesti jer nema potrebnih sredstava odnosno uslova za prebacivanje,
smještaj i obezbjeđenje ishrane svojim radnicima. Pošto imamo i takvih slučajeva
da predavač uopšte nema odobrene radne snage (na pir. neka povjereništva za šumarstvo
SNO-a, odnosno uprave za šumarstvo), sječu navedenih stabala i usposCaivu


324
ŠUMARSKI LIST 8-10/1951 str. 51     <-- 51 -->        PDF

šumskog reda oe može prodavač uopšte provesti; Osim ovoga, treba imati na umu
da prodavač nema ili ne može imati nj novčanih sredstavk za isplatu radnika za ove
poslove, a radnici ne mogu čekati dok prodavač uspije da opravda kod kupca i´ putem
arbitraže izdejstvuje novčane sume potrebne za izvršenje ovih poslova. S druge
strane, ni sama priroda ovog posla odnosno potreba njegovog blagovremenog izvršenja,
ne trpi odlaganja.


Uvođenje šumskog reda na sjecištima


Posebnu pažnju zaslužuju odredbe Upustva odnosno obrasca ugovora u pogledu
uvođenja šumskog reda na sjecištima. One obavezuju kupca da se u pogledu šumskog
reda mora pridržavati Upustva o zaštiti šuma i šumskog drveća od štetnih insekata
i zaraznih bolesti, a predviđaju i već pomenute ugovorne kazne.


Ali, dok već pomenute odredbe sadrže obavezu kupca da šumski red uspostavlja jedno v
Tem eno sa s ježom odn. nakon sječe (što je sasvim opravdano), dotle ostale odredbe
to regulišu ma drugi način. I Upustva i obrazac ugovora obavezuje kupca da zapisnički
u prisustvu pretstavnika prodavca preda sjecište prođavcu najkasnije u roku od 15 dana po
Isteku roka izvoza, te da će prodavač, u koliko tada ustanovi da nije zaveden potpun šumski
red, pozvati u istom zapisniku kupca da sjecište dovede u red najdalje u roku od 15 dana I da
-ga tada. preda. U skladu s ovim propisane su ä ugovorne kaznene odredbe u slučaju neuspostavljanja
šumskog reda »u dovršenoj sječini«. Wakle, da bi se kupac mogao primorati na uvođenje
šumskog reda na sjecištu, tj. da bi se protivu njega mogle primijeniti ugovorne kazne,
potrebno je ne samo da sječa bude završena već 4 da prođe 15 dana od roka izvoza (jer se tek
tada primopredaja sjecišta mora izvršiti)! Drugim riječima, prodavač je po ugovoru u nemogućnosti
da primora kupca do šumski red uspostavlja jednovremeno sa sječom, jer sva takv«
traženja kupac može odbiti s motivacijom da sječu nije još dovršio i da je on po ugovoru dužan
predati sjecište tek nakon 15 dana po isteku roka izvoza, kojom prilikom će se ustanoviti je 11
humski red usipostavljen ili ne. Prodavač ovome na bazi ugovora ne može prigovarati! pošto sn
u ovom pogledu ugovorne dredbe kontradiktorne, već inu jedino ostaje da, nezavisno od odredaba
ugovora, podnese prijavu nadležnom drž. organu zbog neuspostavljanja šumskog reda u
određenom sjecištu, što bi učinio i da ugovor i ne postoji uopšte. Te prijave pak po pravilu neće


popraviti dato stanje. Uostalom, pomenuta Upustva sa obrascem ugovora propisana su pored
ostaloga i baš radi toga; da služe dao dopuna zakonskim i dr. pravnim propisima) iz oblasti iskorišćvanja
i zaštite šuma. ">
Ovakvi propisi u pogledu obezbeđenja pravovremenog uspostavljanja šumskog


reda ne mogu, po ntašem mišljenju, imat; praktično nikakve koristi, već mogu samo
stvarati zabunu. To proizlazi otuda što preduzeća za iskorišćavanje šuma vrše sječe
preko cijele god´me, podešavajući ih prema potrebama pilana i hitnosti proizvodnje
odnosno isporuke pojedinih sortimenata. Rok izvoza posječene i izrađene građe
{koji se određuje u primopredajnom zapisniku doznačenih stabala) redovno prelazi
odnosnu godinu i ide u drugu. Isto tako poznato je da je za zaštitu šuma od potkornjaka
kod sječa četinarskih stabala (i brijesta) osnovna preventivna mjera uspostavljanje
šumskog reda odmah nakon sječe t. j . jednovremeno s njom. Čemu bi služio
i kakvu bi praktičnu korist imalo primoravati kupca da na sjecištima od prije godinu
Mi više dana uvodi šumski red, t. j . guli koru sa panjeva i izrađene oblovine i da vrši
druge preventivne mjere protiv epidemije od potkornjaka?


Zbog ovoga izgleda nejasna odredba» Upustava Min. šumarstva NR BiH po kojoj će se ti
slučaju konstatovanog nereda na sjecištu pri primopredaji sjecišta (koja se ima izvršiti najkasnija
u roku od 30 dana po isteku roka izvoza!), ako ga kupac naknadno ne uspostavi, to smotrati
kao povreda ugovora i putem arbitraže zahtijevati da kupac uspostavi šumski red I ovdje,
kao i u´slučaju ostavljanja neposječenih doznačenih stabala, ne predviđa se da će to provesti
prodavač na trošak kupca. To je najvjerojatnije tako postavljeno iz naprijed navedenih razloga
nemogućnosti prodvaca da on te poslove obavi.


Pitanje šumskog reda na sjecištima shvata se i u praksi primjenjuje gotovo
jedino s gledišta zaštite šuma od epidemije potkornjaka. Međutim., po našem mišljenju,
morala bi se uzeti u obzir i zaštita; šuma od požara. Ove mjere, pored ostalih.
Opšti zakon o zaštiti šuma od požara pravilno stavlja u dužnost u šumama ugroženim
od požara posjednicima šuma ili orgam´ma pod čijom su upravom te šume, te
ako oni ne budu provodili navedene radnje, određene su i novčane kazne. Prirodno
bi bilo da u sjecištima lišćarskih šuma navedene radnje provodi kupac drveta t. j .
«onaj ko šumu iskorišćava, jer su pomenute radnje potrebne i morale bi ulaziti u


325
ŠUMARSKI LIST 8-10/1951 str. 52     <-- 52 -->        PDF

sastav pojma »šumski red«. Kako na pr, izgledaju sjecišta na pr. u bukovim šumamae
gdje se izrađuju željeznički pragovi? — obično se iz posječenih stabala izrade trupci,.
od kojih se dalje tešu pragovi, a svi ostali djelovi stabala ostavljaju se na sjecištu
u onakvom stanju kfako ostanu nakon sječe, odnosno prerezivanja (pošto se najčešće
ne rentira raditi ogrevno drvo zbog dugog transporta do udaljenih potrošačkih centara),
Posve je jasno da takivio stanje na sjecištima pretstavlja opasnost zla pojavu,
razvoj i gašenje požara, a mnogo otežava i prirodno pošuml javan je.


Preduzeća za iskorišćavanje šuma odbijaju da rade navedene poslove zato što oni
za njuh pretstlavljaju samo rashode odnosno poskupljuju proizvodnju pragova i zato
što ti poslovi ne čine sastavni dio pojma »šumski red«, al ugovorom nije predviđena
njihova obaveza za izvršenje i tih poslova, niti je to njima starvtljeno u dužnost
nijednim pravnim propisom.


Pošto, kako smo vidjeli, i Opšti zakon o zaštiti šuma od požara obavezuje za
ovo organa kojii šumom upravlja (odnosno posjednika šume), a imajući u vidu navedene
teškoće provođenja ovih poslova od strane prodavca i poznatu slabost službe
zaštite šuma uopšte, — smatramo da hi bio potrebno i normalno u ugovorima sa
preduzećima za iskorišćavanje šuma izrično propisivati i civie njihove obaveze.


Naplata ugovornih kazna i neiskorištenog drveta


Interesantan je način na koji su šum. gazdinstva NR Crne Gore naplatila
vrednost neiskorišćenih drvnih masa i navedene ugovorne kazne. Šum, gazdiaistva
nijesu zbog ostavljanja na sjecištu upotrebljive drvne mase podnosila tužbe drž.
arbitraži, već su vrednost zapisnički ustanovljenih upotrebljivih drvnih masa ostaiv>ljenih
na sjecištu naplaćivala na taj način što su u redovnim obračunima šumske
takse pod posebnim stavkama unosila te mase i nijilhove vrijednosti i preko Narodne
banke izvršila naplate u korist svojih računa. Na isti ´način je postupan© i kod naplate
ugovornih kazna za posječena nedoznačena stabla, za neblagovremenu sječu
zaraženih staballa i za nered na sjecištima, o čemu su obračuni za naplatu sastavljeni
na bazi zapisničkog ustanovljavanja stanja na sjecištima u prisustvu p-retstaivntta
preduzeća. Nema smetnji da se ovakvi postupci primijene i na bazi- nove Uredbe o
plaćanju u privredi.


Preduzeća većinom nijesu zvanično prigovarala takvom načinu naplate, niitj su
preko banke ulagala zahtjev za poništaj izvršenog plaćanja odnosno storniranja
računa Ma koliko se ovakvom načinu naplate) mogu praviti prigovori sa pravne strane,
smatramo da bi vođenje sporova kod arbitraže radi dosuđvamja navedenih naknada
šteta i ugovornih kazna pretstavljalo gubljenje vremena i stvaranje izlišnih troškova
pošto se vrste i obim krivica preduzeća utvrđuju zapisnički na licu mjesta ui prisustvu
obje ugovorne stranke.


Odgovornost preduzeća zbog sječe nedoznačenih stabala


Posebno pitanje, koje zaslužuje da se pobliže razmatra, jest odgovornost preduzeća
za protivpravne sječe nedoznačenih staballa, bilo da su takve radnje kvalifikovane
kao krivična djela ili kao prekršaji. Šumska gazdinstva odnosno njihovi
organi (ili organi šumske narodne milicijie) podnose prijave protiv preduzeća ili njihovih
odgovornih organa za sva krivična djela javnom tuž.ioštvu. Ukoliko je naknada
štete po ugovoru naplaćenti, gazdinstva ne postavljaju u prijavama zahtjeve za naknade
šteta. — Dosadašnja praksa kod javnih tužioštava j- u NR Crnoj Gori i u
NR Srbiji (granični srezovi sa NR Crnom Gorom), pokazala je, da tužioštiv» redovno
ili odbacuju takve prijave s motivacijom »jer se preduzeće kao* pravno lice ne može
krivično goniti«, ili odbijaju prijavu »pošto je za rješavanje tih pitanja nadležna
državna arbitraža«, ili upućuju gazdinstva na građanske parnice radi naknade štete
ili odbijaju gonjenje iz drugih sličnih razloga.


326
ŠUMARSKI LIST 8-10/1951 str. 53     <-- 53 -->        PDF

Smatramo da su ovakva rješenja nepravilna i nezakonito iz ovih razloga: 1)
prijave za navedene slučajeve podnose se radi osuđivanj a krivica; 2) prijavitelj
nije uvijek u mogućnosti da u prijavi tačrio odredi odgovorno lice u p r eduzeć
u koje :je naredilo dia se izvrši odnosno krivično djelo (a nekad je i u apsolutnoj
nemogućnosti do to utvrdi) te zato ponekad podnosi prijavu neposredno protiv
preduzeća; zadatak je pak islednih organa da utvrde ko je u preduzeću odgovoran
za učinjeno djelo i da njega pozivaju na odgovornost; 3) drž. arbitraža nije nadležna
da raspravlja pitanje bespravnih sječa, jer ona raspraivija samo imovinsk e sporove
između ugovorajućih stranaka, a prijavama za navedene bespravne radnje ide se
za tim daše krivac kazni zbog izvršenja odnosnog djela. Pitanje pak naknade štete
po ugovoru i primjene ugovornih kazna raspravljaće se ako treba posebno pred
arbitražom ili na navedeni način koji je primijenjen kod šumskih gazdinstava NR
Crne gore. Ovo zbog toga što se ugovorne kazne (kao privatno pravne odredbe, bez
ohzira što su u pitanju drž. preduzeća) ne mogu izjednačavati sa zakonom predviđenim
kaznama. Najzad u pogledu neosnovanosti rješenja o upućivanju gazdinstava
na građanske parnice radi naknade štete, dovoljno je ukazati na 61, 45 Opšteg zakona


o šumama, po kome »u postupku po krivičnim djelima i prekršajima predviđenim
ovim zakonom ođlučiće se na zahtjev oštećenog i o naknadi štete prouzrokovane
djelom«.
Na bazi ovih osnovnih razloga bivšeg Ministarstva poljoprivrede i šumarstva NR
Crne Gore dizdcjstvovalo je u 1950 g, kod Javnog tužioštvia NR Crna Gore posebno
naređenje svim područnim tužioštvima, da se za bespravne sječe u šumama imaju
učinioci odnosno naredbodavci goniti bez ohzira za čiji je računi sjeća izvršena.


Rizik za štete na doznačenim stablima od primopredaje do sječe


Na kraju, da se dotaknemo još jednog pitanja o kome se ni u Upustvima ni u
obrascu ugovora ništa ne predviđa. Radi se o tome: ko se smatra vlasnikom, doiznačenih
stabala po izvršenoj zapisničkoj primopredaji: prodavač ilj kupac, odnosno ko
snosi rizik ti odgovornost za štete koje se tim stablima mogu desiti odi dana primopredajte
do sječe? Ovakvo se pitanje postavlja tim prije što još nije riješeno pitanje
osiguranja šuma odnosno, dubećih stabala kod DOZ-a, dok je za izrađene Sortimente
toi pitanje riješeno.


Po našem mišljenju, od dana primopredaje doznačenih stabala kupac se ima
smatrati njihoivim vlasnikom, jer su njemu ta stabla predata na iskorišćavanje, te
on ima snositi & sav rizik i odgovornost za.; eventualne štete na tim stablima Ništa
tu ne mijenja činjenica što. gazd´nstvo´ i nakon primopredaje doznačenih stabala
ostaje i dallje kao organ upravljanja odnosnom šumom kao cjelinom; to napose
zato sito čuvanje i zaštitu svih šuma, pa i ugovornih područja kupca, vrše za sada
posebni organi državne uprave t. j . šumska narodna milicija. Ma da na pr. kod
zaštite šuma od požara svi organi šumske službe vrše neposredan nadzor nad izvršavanjem
svih postupaka koje propisuje Opšti zakon O´ zaštiti šuma od požara» treba
istaknuti odredbu toga zakona da su solidarno odgovorni za štetu i troškove i: poslodaivici,
ako nijesu brižljivo vršili nadzor nad svojim radnicima. Posebna ugovorna
odredba, po kojoj bi sav rizik i odgovornost za štete predatim doznačenim stablima
snosio kupac, primorala bi kupca da vodi veću brigu i madzor nad svojim
radnicirna-Nema sumnje da opasnosti od šumskog požara postoje svuda gdjie se
vrši iskorišćavanje šuma, a znamo da se mjere pređostrožnosti od šumskog požara
malo gdje sprovode u propisanoj mjeri.


Smatramo stega da hi bilo umjesno i cjelishodno da se u ugovore između gazdinstava
i preduzeća za iskorišćavanje šuma unosi odredba da sav rizik i odgovornost
za eventualne (štete doznačenim predatim stablima snosi kupac, To bi dopri
nijelo preciznijem određivanju prava i obaveza ugctvfaTajućih stranaka i po datom
pitanju dalo jasan odgovor. Napominjemo da ovakav predlog koji je svojevremeno
bilo dallo bivše Ministarstvo poljoprivrede i šumarstva NR Crne Gore nije usvojen
cd strane bivšeg Ministarstva šumarstva FNRJ.


327
ŠUMARSKI LIST 8-10/1951 str. 54     <-- 54 -->        PDF

Razmatranje svih pitanja dotaknutih u ovotn članku postaje aktuelndje s primjenom
akordniog rada u eksploataciji šuma, pri kome, bar u NR Crnoj Gori^ osjetno
opada nadzor i kontrola nad radnicima od strane preduzeća. Isto tako upravljanje
preduzećima od strane radnih kolektiva nameće potrebu da se i oni pobliže zainteresiraju
ovim pitanjima.


SUR QUELQUES QUESTIONS DE RELATIONS ENTRE LES ORGANES DE LA
DIRECTION DES FORßTS ET LES ENTREPRISES D´EXPLOITATION DES
FORETS


Dans cet article l´auteuir traite quelques relations entre les organes de la. direction
des forets et les entreprises d´exploiltat on des forets avec des considerations
critiques sur quelques prescriptions d´Instructions provisoires pour la conclusion et
la realisation des contracts d´exploitation des forets et sur l´exemplaire-modele du
contract qui ont ete presents par le Münistere des forets FNRJ ä la fin de 1949.
Dans Particle sont egalement exposees les experiences dans la realisation desdits
contracts dans la R. P. de Montenegro en 1950 ainsi que l´application des penalites
prevues par les contracts envers certaines entreprises de la R. P. de> Montenegro et
de la R. P. de Serfoie ä cause des lesions des prescriptions des contracts cites.


Jovan Starčević (Sr. Mitrovica):


´RACIONALIZACIJA RÄCUNOVOSTVENE I FINANCIJSKE
SLUŽBE


O sredstvima i metodima u računovodstvu Jedno od vrlo korisnih oruđa koje
čovjek koristi u svakidanjoj odministrativnoj praksi jeste ma kakav oblik racunaljke.
Dovoljno je istaknuti,, da je princip privrednog računa i rentabilnost
i postao baza za svaku privrednu djelatnost, a taj princip kontroliše
se i ostvaruje samo pomoću brojčano mjerljivih izraza i odgovorajućih računskih
pomagala.


S kakovim oruđima raspolažu naši računarski uredi? Za sada uglavnom sa
Raznim računskim strojevima na ručni ili električni pogon, koja su mahom iz inostranstva
uvezena. To su razne vrste zbrajalica (adiatori), razne univerzalne maš:ne
za sve četiri računske radnje (»Torpedo«, »Blitz«, »Brunsviga« i slično), logaritmarA
za tehnička gruba računanja, i to je sve. Za neke od ovih strojeva treba izvesti vagon
gotove rezane grade. — Kao što vidimo, lista računskih pomagala ograničila se
samo na ono što! se dobije za skupe devize riz inostranstva. Tek nešto od toga iizrađuje
se kod nas. No, to ne iznaći da je i stvarna mogućnost za korištenje računskih
pomagala potpuno iscrpljena. Matematika je toliko bogata neiskorišćenim oruđ:´ima,
da bi računska praksa kad bi uvažila samo jednu napomenu: nije dovoljno naučiti hrpu formula
napamet i postat,; virtuoz u 1 o g ari t miran j u, nego je potrebno
izoštriti matematičko mišljenje i steći aktivno, makar
i skromno, matematičko znanje, koje će čovjeku u svakom
trenutku biti na pomoći umjesto da mu bude dosadan
prtljagi teret na njegovom putu kroz praksu.


Jedno od vrlo korisnih pomagala jest nomogra m za proizvod i količnik.
On je podesan za gruba tehnička računanja i naročito za izračunavanje procenata
i raznih no imat iva, koji su upravo iu planskoj djelatnosti masovni pokazatelji. Poznato
je da mi nismo stvorili mogućnost proizvodnje lenjirskih logaritmara (Rechenschieber),
pa ako se traže pokazatelji Jsa 2 do 3 znamenke (bez obzira na broj deoi


328