DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 8-10/1951 str. 3     <-- 3 -->        PDF

ŠUM AR SKI LIST


GLASILO DRUŠTAVA ŠUMARSKIH INŽENJERA
I TEHNIČARA FNR JUGOSLAVIJE


GODIŠTE 75. AUGUST—OKTOBAR GODINA 1951


Marijan Brezinšćak (Zagreb):


VISOKOFREKVENTNO SUŠENJE I ZAGRIJAVANJE DRVETA


1. Uvod
Visokofrekventno (VF) sušenje i zagrijavanje drveta jedna je oE
brojnih primjena VF zagrijavanja dielektrikä, t. j. električki navodljivih
materijala (izolatora). Bit ove nove metode je u tome, da se izolatori,
met*u koje spada i drvo, stave u električka polja visokih frekvenc
i j a. Najjednostavnija ostvarenje toga možemo si zamisliti u obliku dviju
ploča, izmetu kojilh se nalazi dielektrik i između kojih, djeluje električki
napon visoke frekvencije. Budući da time nastale električke sile u uloženom
dielektriku neprestano mijenjaju svoj smisao djelovanja u ritmu
frekvencije napona, molekula materijala neprestano se »preklapaju« i to
dva puta toliko u jedinici vremena, kolika je frekvencija napona. Posljedica
toga je toplina, koja se razvija u čitavom dielektriku, koji se
nalazi između elektroda. ;


Podrobni:ji računi i iskustvo pokazuju, da se brzina nastajanja topline,
odnosno brzina porasla temperature pomoću VF .zagrijavanih
dielektrika dade gotovo matematski točno regulirati i to
u veoma širokim granicama na vrlo jednostavan naćin.


VF zagrijavale posve se razlikuje od svih do sadašnjih
načina zagrijavanja (vođenje, zračenje topline), budući da se, k?ko sam
već spomenuo, toplina razvija u samo m predmetu kojeg zagrijavamo.
Stoga ono predstavlja novu epohu u toplinskoj tehnici, a potom i u tehnici
sušenja drveta i njegova zagrijavanja u svrhu lijepljenja ili u druge
svrhe.


U našim elektrotehničkim publikacijama makroskopska teorila već
je u nekoliko navrata opisana [l]1 [2], a dosta iscrpno sam to učinio u


x) Uglata zagrada odnosi se na literaturu navedenu na kraju članka.


277
ŠUMARSKI LIST 8-10/1951 str. 4     <-- 4 -->        PDF

[3]i gdje sam u grubim crtama naveo važnija električka svojstva drveta,
U navedenoj radnji [3] čitav sam predmet promatrao s elektrofizikalnog,
stanovišta. Stoga ovdje navodim samo poznate mi rezultate o primjeni
VF zagrijavanja drveta u inozemstvu, a čitaoca, koji se želi podrobnije
upoznati s mehanizmom VF postupka i uočiti kvalitat:vne i kvantitativne
odnose između električkih i toplinskih veličina te električkih svojstava
drveta upućujem na čitanje radnje [3], Čitaoca, koji naročito ne
pozna elektrofiziku .upućujem na čitanje jednog od naših visokoškolskih
udžbenika elektrofizike [4], koje predznanje zahtijeva radnja [3],


Navodno su prvi pokusi VF zagrijavanja i sušenja drveta izvr


šeni´ u Francuskoj godine 1914. [1]. Međutim, rezul.at je bio negativan, budući su


upotrijeb.li preniske frekvencije; od 20 do 30 Hz (u današnjim VF uieđajima fre


kvencija je reda veličine 1,000.000 Hz) i drvo su i .nadalje šuški u običnim suš onama.


Topi na se doduše razvijala, alf je bila neznatna, cea 50.000 puta manja od današnje!


U toku 1930.—1934. počeli su sa sušenjem na VF principu u Sovjetskom savezu i do


danas postigli dobre rezultate. Izvršeno je niz pokusa u raznim laboratorijima i


ustanovama i postavljeni su čvrsti temelji VF sušenja drveta. Postignuti rezultati


više su nego dobri i samo je p.tanje vremena, kad će se definitivno uvriježiti VF


sušenje.


U toku posljednjeg svjetskog rata©u USA su počeli malsovno primjenjivati VF


kod t. zv. Multiplex-a, a kasnije za mnoge druge prbi zvode, kao na pr. za dijelova


aviona (potpore za krila). Kod toga se uglavnom išlo za tim, da se pr mjenom VF


poveća proizvodnost. Dijelovi poznatih engleskh lovačkih avona »Mosquuo«, koji


su čitavi od drveta, bili su lijepljeni pomoću VF. Odmah nakon svršetka iata Ph l´p-


Bove tvornice u Nizozemskoj primijenile su VF zagrijavanje kod lizcade pokućstva


i kutija za radio aparate.


Iz nepotpune literature [11] zaključujem, da u Evropi I u USA VF zagnijar


vanj e drvet a nije odavno u upotrebi, a nije mi poznato, da bi u tom dijelu


fivijeta bilo upotrebljavano VF sušenj e drveta. Prema tome će i ovo zlaganje


biti oslonjeno na dva izvora: sušenje na sovjetsko iskustvo, a zagrijavanje drveta na


nizozemsko. Prvo se odnosi na sušenje velik h (do 11 m dužne), a drugo na zagrija


vanje manjih komada. -Napominjem, da manjkaju mnogi podaci, osobito u vezi sa.


sušenjem^ ali) do njih nisam mogao nikako doök


2. Neka električka svojstva drveta
Budući da je VF metoda električka metoda, logično je, da za njezinu piirajenu?
moramo poznavati električka svojstva drve a.


, Drvo stvarno spada u grupu električkih poluvod´ča, tako da se — već prema
svrsishodnosti — nekada promatra kao dielektrik, a nakada kao veoma loši vjdiči
Potrebno je poznavati specifični električki otpor i vodljivost drveta i to za izmjeničnu
struju. Ove značajke vrlo su različite kod raznih frekvencija i stoga se mjerenjem
za svaku pojedinu vrst drveta, odnosno za svaka slučaj dobivaju dijagrami
koji navedene električke veličine prikazuju u ovisnosti o frekvenciji.


Drvo je kompliciranog anizotropnog sastava i njegova električka svojstva različita
su u raznim smjerovima. Budući da su električka mjerenja kod vrlo vsokih frekvencija,
kakove su kod toga u upotrebi, veoma otežana, može se s dovoljnom točnosti
uzeti, da je drvo poluvodič koji posjeduje aksi jalnu simetriju. Stoga se njegova
električka vodljivost karakterizira s komponente: u smje.-u vlakana, radijalno i tangencijalno.


S električkog stanovišta drvo još nije potpuno istraženo i zato se podaci dani
u [3] trebaju shvatiti kao orije.ntaoicni, a zadatak je iintstkuta da barem u glavnim
linijama utvrde električka svojstva naše g drveta. Izgleda, naime, da na ta svojstva
utječe i porijeklo drveta, da ne govorimo o njegovoj vlažnosti, sta.osti i t. d.


278
ŠUMARSKI LIST 8-10/1951 str. 5     <-- 5 -->        PDF

3. Visokofrekventno sušenje drveta
Poznato je, da se kod običnog zagrijavanja drveta temperatura
zagrijavanog komada razdjeljuje tako, da je vanjski, dodirni sloj najtopliji
(na pr. dodir s vrućom pločom ili toplom strujom zraka i t. d.j i onda,
prema središtu zagrija vanog drveta više ili sporije pada, da približno
u sredini poprimi minimalnu vrijednost. Tok krivulje raspodjele temperature
ovisi, uz svojstva drveta, o trajanju zagrijavanja sto se na pr.
vidi iz krivulja 1 do 6 dijagrama si. 1. Posve je naravno, da ce kod dujeg
zagrijavanja razlika temperatura između vanjskih slojeva i sredine biti
manja nego kod, kraćeg. Ipak razliike su znatne. Tako na pr. kod/ *
satnog običnog zagrijavanja razlika temperature za primjer slike 1 (IM
mm debelo šperovano drvo) iznosi preko »H0°C. Kod 9-satnog zagrijavanja
temperaturna razlika je oko 15°C.


ft .,7.
125
»0
75
rT
4. TV 7
h
50 T25


0


--30-*


Rn


-m—´ —f,´ "flmn * i


Kod VF zagrijavanja je situacija bitno različita. Kako smo već spomenuli
.toplina se razvija u drvetu, na svakom mjestu (uz homogen materijal
u istom iznosu), pa bi teoretski temperatura morala biti ista kroz
čitavi presjek. Međutim praktički to nije slučaj, budući da vanjski slojevi,
pogotovo granični, koji graniči s okolinom, kojeg je temperatura znatno
niža od postignute u drvetu, odvod e toplinu. Zbog toga je u drvetu
temperatura i već iz razloga simetrije najviša u sredm:. Pjerna tome je
tok topline kod VF zagrijavanja od sredine prema van, dakle obrnutonego
kod običnog načina, ali svakako manje intenzivan, što se razabire
iz krivula 7 i 8 slike 1-. ,


Međutim značajna je jedna druga činjenica. Pratimo li krivulje 6 i S
dijagrama slike 1, vidimo, da je na oba načina postignuta srednja temperatura
od nekih 130°C. Da se to postigne, bjlo je kod običnog nacma
potrebno (krivulja 6) 9", a kod VF - 4 minute! Prema tome $e isti efekat
postignut u 9h :4 min = 135 puta kraćem vremenu! Ova znaca na prednost
VF zagrijavanja svakako pada u oči i preko nje se ne može olako preći.


279
ŠUMARSKI LIST 8-10/1951 str. 6     <-- 6 -->        PDF

Ako uz to dodamo, da se u slici 1 naznačena nejednolikost podjele temperature
kod VF zagrijavanja dade izbjeć:. time, da se granične´plohe izoliraju
(toplinski), onda više nema nikakovog razloga, koji bi govorio
protiv upotrebe VF. Ekonomiju VF zagrijavanja pustit ćemo za sada po
strani a navest, ćemo je pri kraju ovog poglavlja i to iskustvene podatke,
a ne možebitna teoretska zamišljanja. ,


Tehnologij a VF sušenja drveta veoma je jednostavna. Drvo
većih dimenzija naloži se na vagonete i doveze u prostor za sušenje,
uz koji se nalazi uređaj (generator) za proizvodnju VF električnog polja.
Stijene ovog prostora moraju bite vatrostalne, a sam prostor dobro ventiliran,
te se u tu svrhu obično upotrebi 2 do 3´ kW ventilator. Nakon toga
se generator uključi na elektrod e i proces sušenja počinje. Nakon
određenog vremena, spomnutog uz si. 1, osušeno drvo se izveze i može
distribuirati.


Od bitnog je značenja izvedba elektroda . U Sovjetskom savezu
upotrebljavaju dvije vrsti: 1) mrežaste horizontalne i 2) mrežaste vertikalne
elektrode.


1) Mrežaste horizontalne elektrode su metalne mreže, nekada opšivene tkaninom,
koje se smještavajiu horizontalno između pojedinih slojeva sušenog drveta i priključuju
n.a VF generator. Osnovna elektroda je sam metalni pod vozila, na kojem
je drvo dopremljeno u sušemu; na nju dolazi sloj drveta (daske, p-agovi i si.). Ovaj
se pokrije drugom mrežasfom elektrodom na koju dolazi novi´ sloj drveta j t. d. Od
presudne je važnosti, kako elektroda priliježe sušenom drvetu. Ako je zračni raspor
između elektrodi i diveta neznatan, ako se dakle elektrode usko priljubljuju drvetu,
onda se zagrijavanje vrši veoma pogodno. U vlažnii´m d; jelov ma razvija se više topl:
ne nego u suhijima, a to je baš i traženo. Međutim već neznatni zračni raspor od
nekoliko mil metara promijeni stanje. U tom slučaju postaje sušenje neravnomjerno,
u suhijim predjelma može doći do intenzivnijeg razvijanja topline nego u vlažnijima,
a to se protiv´ traženju.


2) M´ežaste vertikalne elektrode jednako su izvedene, ali su vertikalno zavješene
na kotačima, koji se mogu gibati po šinj-ima učvršćen za sušenie. Konstruktivno imadu ove elektrode prednosti´, ali neizbježno dovode do
neugodn´h zračnih raspora, kojeg je štetno djelovanje bilo malo prije spomenuo.
Kad: toga su više u upotrebi horizontalne elektrode, iako baratanje s njima iziskuje
više vremena.


U upotrebi je. još jedna vrsta elektrode za sušenje tvrdo g drveta. Kod toga
se upotrebljavaju tkaninom opš´vene elektrode, koje su. stalno vlažne. Time je površina
drve+.T trajno vlfžna i u toku sušenja, ne dolaz- do pucanja na površmi suđenog
komada. Tekstilna obloga istodobno upija vlagu, koja izlazi ´i vlaž; površinu. Kod sušenja (okrugl;h) debata elektrode »u izvedene 1oko da obuhvaćaju
deblo. Kut obuhvaćanja određen je omjerom BjelJkc i jezgre drveta.


Prije spomenuti slučaj nejednolikog sušenja drveta prikazan je primjerice
u si. 2 za željezničke pragove. Sušenje je vršeno pomoću horizontalnih
elektroda i, kako se vidi iz crteža 2a, jezera se osušila do
v = 10,6%) (konačna vlažnost), a centralni dio bijeli ostao je mnogo
vlažniji, 73,3% odnosno 48,6°/o. Ovu činjenicu možemo objasniti amzotropnošću
električkih parametara drveta.


Spomenute´loše pojave mogu se izbjeći upotrebom k a s k ?. đno g
sušenja. Bit ove metode je u sl´jedećem. Ako se drvo zagrije, iako neravnomjerno
obzirom na presjek do oko 100°C i zatim polako hladi, u
porama drveta će se kondenzirati nastala vodena para. Na laj način u


280
ŠUMARSKI LIST 8-10/1951 str. 7     <-- 7 -->        PDF

porama nastaje vakuum i vlaga iz vlažnijih područja prodire u suhija tako
dugo, dok ne dođe do> približnog izjednačenja vlažnosti. To se napravi
u nekoliko navrata, a iza toga se VF sušenje nastavlja punim kapacitetom


t. j . sušenjem čitave količine drveta. Podrobniji opis ove metode čitalac
može naći u»; radnjt [3].
Spominjemo, da VF sušenje omogućuje impregnaciju drveta (uljanim) anrisepticima
a bez da se ne upotrebe neka specijalna pomoćna sredstva. VF zagrijano drvo
potopi se u antiiscptik, nastaje nagla kondenzacija pare i u drvetu, koje se sada hladi-,nastaje
vakuum koji kroz pore up ja ant´septik. Potopimo li ravnomjerno sa VF osušeno
drvo u) antiseptik, on prodire u drvo do dub´ne od 10 mm, si. 2. SI. 2a odnosi
se na VF sušenje bez kaskadnog spoja (kontinuirano), a si. 2b na kaskadno.


O energetskoj s t r a n i, t. j. o ekonomičnosti VF sušenja
drveta na raspoloženju su mi samo; dva izvora [6, 10], Međutim će se kasnije
vidjeti, ekonomičnost ovisi o specifičnim energetskim prilikama u
svakoj pojedinoj zemlji i zato neka niže navedeni podaci budu shvaćeni
kao orojentacicni ili kao ilustracija.


A. A1. Čižunov , [6], navodi, da je svojim VF generatorom za 8—20 MHz
(1 MHz — 10« Hz), anodnim naponom [3] 10 000 V, snage oko 50 kVA (transformatorom
220/6000 V), istodobno suši drvo zapremine 0,1 m3, pri čemu se clek´rode (pločasti
kondenzator) dimenzija. 1,5 X 0,3 (m). Sušena je brezovina (balvani) vlažnosti
približno 20%. U toku 20—35,, minutai vlažnost je snižena na manje od 10%. Frekven^
cija generatora kod vlažnosti 6—8% iznosila je 15,3 MHz, pri čemu je varirala u
toku čitavog piocesa sušenja za manje od 300 kHz.
Srednji rezultati ispitivanja sa VF osušenog drveta dani su u tablici
I, gdje je navedena i usporedba s parnim sušenjem. ,


TABLICA I


Čvrsto iđ. u kp/cm2*) Konačna


Vrsta sušenja


na savijanje na tlak na kalanje vlažnost, %


Parno sušenje 620 435 84 1,1
VF sušenje 670 450 78 6,6
-— 497**) 93* —


*) kp (kilopond) = kilogram-sila.


*) Odnosi» se na podatke K. P. Semenjsko g [10] iz godine 1945 i odnose
se na 15% vlažnosti.


281
ŠUMARSKI LIST 8-10/1951 str. 8     <-- 8 -->        PDF

Značajna je, da je karakter loma drveta sušenim i VF različit od
onog kod sušenja u parnoj komori. Drvo osušeno VF kod saviianja kala
se duž vlakana, dok se ono osušeno parom lomi na mjestu djelovanja
tereta [6].


Cižuno v je kod svog VF sušenja dobio veoma dobre rezultate koji govore
u (prilog VF sušenja obzirom na utrošak energije. Iz [6] i [10] razab´Ve se slijedeće*
Cižunov je za 1 m3 proizvoda od brezovog drveta trebao Ž.85.106 kcal kod čega je
vlažnost spala od 20% na 10 do 8%. Cijena 1000 ßcal u Kovrovu, Vladim-Jrska oblast,
odakle je Cižunov, iznosi 9,26 kopjejaka, što daje za sušenje 1 m´ brezovine 262 ru~
blja Dosta velikrj c´jervi pare rezultira kao posljedica visoke stvarne c jene ogrjevnog
drveta (kojim se para proizvodila) u toku godina 1945.—1948. k=>da je iznosila 80—10Ö
iubalja/m3 (ui toku 1935.—1940. iznosila je 25 do 38 rubim«). Kod VF sušenja istog
drveta. utrošeno je za sušenje l3 m 240 kWh, što kod c´jene 7,63 kop/kWh daje
18 rub/m3. Usporedimo li ove dvije cifre, vidimo, da je cijena sušenja pomoću VF


´. 262
«14,5
18
puta niža!!


Moguće je,´ da je cijena pare u navedenom slučaju pretjerano visoka,
kako tvrdi Semenjskij [10], ali omjer je zaista veoma povoljan za VF sušenje.
Pa da su cijene za utrošenu energiju i iste, ostaje izvanredna prednost
VF sušenra, a to je nekoliko desetaka puta brž e sušenje! Uz to su,
kako govori tablica I, i svojstva sa VF osušenog drveta bolja. Uz to
dolazi još mogućnost regulacije u veoma finim granicama [3], manji potrebni
prostor, veća čistoća kod rada, pokretljivost i t. si.


Za naše prilike trebalo bi načiniti podrobnu analizu postojećeg sušenja
i dobivene prosječne rezultate usporediti sa rezultatima jednog
pokusnog VF uređaja za sušenje, kojeg bi u ta svrhu trebalo naručiti na pr.
iz Nizozemske (Philips). Međutim kalkulacija se ne smije vršiti na način,
kakav je gore proveden, budući da gore nije uzeto u obzor trajanj e
sušenja u pojedinim slučajevima već samo utrošak-energije u oba slučaja.´


i


, 4. Visokofrekventno zagrijavanje drveta


Primjena VF zagrijavanja drveta naročito je pogodna kod izrade,
odnosno pripreme t. zv. »finih« proizvoda kao na pr. dijelova pokućstva,
kutija za radio aparate i t. si. Budući da je kod takovih proizvoda upotrebljavano
drvo, možemo reći, gotovo homogeno, elektrode dobro priliježu
drvetu, a vlažnost je uglavnom 8—10%; u tom slučaju. VF zagrijavanje
se odvija kao zagrijavanje dielektrikä [3]. Primjena ove metode već
je mnogo proširena na pr. u Holandiji, što ćemo razabrati i iz kasnijeg
teksta ovog poglavlja.


Većina gore navedenih proizvoda izrađuje se od šperploča i zbog
toga je i VF zagrijavanje ovdje naišlo na odličan prijem i uspješno´ se


2) U opisivanju VF uređaja, pogodnih frekvencija i! t. d., ovdje se nisam upuštao,
budući da je to dijelom obrađeno u [3], a konačno još je sve to u toku usafvršavainja,
dakle traženja inajpoigodnii|jih uvjeta rada, u čemu bismo mogli dati svoj
prilog i mi.


282
ŠUMARSKI LIST 8-10/1951 str. 9     <-- 9 -->        PDF

uvelo. Kod VF upotrebljavana ljepila uglavnom su na umjetnoj bazi (na


pr. Kaurit, Aerolite i t. d.),3 a njima se dodaju t, zv, »otvrdjivači« koji


kod određene.temperature (90 do 140°C) dovode do polimerizacije ljepila,
čime je proces ljeprjenja dovršen.


Kao i kod ob´čne proizvodnje šperploča pojedini furniri premazu se ljepilom,
stave u matrice koje su cnakovog oblika (na pr. zakrivljeni dijelovi pokućstva, naslonjači
stolica i t. d.) kakav obi k gotovih produkata od šperploča želimo, (naravno,
da to mogu biti i ravne ploče). Drvene matrice su na onim površinama, koje su okre


nute spram lijepljenih furnira obložene metalnim limom (debljine cea 2 mm) koji


služi kao elektroda na koju se priključi izvor VF napona (generatora). Nakon što se


pripremljeno (namazani) furniri stave iemeđu takovih matrica — elektroda i stisnu


(prešavi), pr´ključi se VF generator; čitava masa naglo se zagrijava do približno
95" C [11] (što ovisi o Vrsti upotrebljenog ljepila), a nakon toga slijedi isključenje
-generatora, koji može biti i automatsko.


Nakon isključenja generatora (koji je djelovao 1% minute), produkt je još 2


minute pod tlakom, kako bi ljepilo kod postignute temperature, moglo što bolje vezati.
Nakon toga preša se otvara i produkt je spremam za daljnju obradu na pr. žah
ganje, blanjanje i, t. si. Potrošak ljepila je u opisivanom slučaju 100 g/m2. Vlažnost
drveta igra veliku ulogu, te tako na pr. kod 16%> zahtijeva dvostruko vrijeme zagrijavanja
za postizavanje iste temperature. Normalno je potreban tlak preše od cea
8 atmosfera."
Iz naznačenog primjera se vidi, da generator nije stalno u pogonu,
budući da postoji ono vrijeme (na pr. 2 minute) naknadnog prešanja
(kad generator ne radi), a izvjesno vrijeme potrebno je i da se čitava
kombinacija smjesti u prešu, a isto tako da se izvadi iz nje. Da bi generator
bio bolje iskorišten, konstruirane su vise d j ein e preše. Jednu
trodjelnu, prikazuje si. 3, iz koje se vidi, kako je jedan dio pod tlakom


s) Podrobnije podatke, gotovo reklamne naravi, nalazimo u [11].


283
ŠUMARSKI LIST 8-10/1951 str. 10     <-- 10 -->        PDF

na taj je priključen VF generator, dok za druga dva dijela preše radnik,
priprema »šarže«.


Ovdje se ispoljava još jedna prednost VF zagrijavanja: kod VF za´
grijavanja potrebni su za prešanje niži tlakovi nego na pr. kod zagrijavanja
s parom. Prema tome su na pr. zakrivljene matrice kod VF jeftinije,
budući da mogu biti izrađene od drveta i samo obložene metalnim
limom. A izraditi ih može svaki stolar!


Potpuno iskorištenje generatora postigli su Holandezi i na taj način,
što već namazanu veću količinu furnira, složenog u toliko slojeva koliko
debele šperploče se traže, odijele metalnim (aluminij) pločama, S ovako
dovezene hrpe uzimaju pojedine garniture, a elektrodu već predstavlja
spomenut: lim.


Količinu i trajanje zagrijavanja određuje snaga generatora. Tako na
pr. prilično velik VF generator od 50 kW zagrije približno 0,33m3 u 12
minuta do temperature polimerizacije ,a do gotovog lijepljenje potrebne
su još 3 minute. Na trajanje zagrijavanja utječu.naravno, i dimenzije furnira
(površina, njegova debljina, kao i debljina te broj slojeva ljepila, što
nam pokazuju slijedeća iskustva: a) Dvanaest ploča sastavljenih od po 5
furnira debljine 2,6 mm i površine 2 x 1 m (0,312 ms) bilo je generatorom
od 50 kW zagrijano u 10 minuta. Za sedam slojeva (0,33m3) bilo je, po-


Ljepilo


TTTTI


" I Ml II II IWWrU^


IIIUIIII)


W


trebno 12 minuta; b) 0,12 m3 šperploča od 5 furnira debljine 2 mm (2x1 m)
bilo je generatorom od 22 kW zagrijano u 7 minuta na 95°C,


Značajno je, koliku uštedu su VF zagrijavanju dielektrika (dakle
i ovakvog drveta kakovo je u ovom poglavlju razmatrano) doprinijela
teoretska razmatranja) na električkoj osnovi: što manje grijati drvo, a više
ljepilo, jer ono mora biti zagrijano do određene temperature, kod koje
veže. Spomenuta činjenica odlično je iskorištena i; sada se, u pogodnim
slučajevima, upotrebljava t. zv. .»selektivno« zagrijavanje drveta [3], kod
kojeg se samo drvo ugrije tek neznatno, dok ljepilo već polimerizira.
Očito je, da je to velika ušteda energije, a isto tako i: vremena. Jednostavni
primjer selektivnog zagrijavanja prikazuje si, 4. Teoretsko obrazloženje
ove činjenice dao sam u [3], odakle se mogu, iz napisanih jednadžbi,
izvesti d kvantitativne relacije.


Iz niza mogućih primjena ovdje sam odabrao tek nekoliko, uglavnom
da pomoću njih prikazem princip djelovanja ove nove metode sušenja


284
ŠUMARSKI LIST 8-10/1951 str. 11     <-- 11 -->        PDF

i zagrijavanja drveta. Iako smo zapravo tek na početku ove nove ere,
postoji mnogo primjena, od kojih nas svaka na svoj način iznenađuje i to
veoma mnogo. Međutim sve to ne bi imalo smisla, kad bi VF zagrijavanje
drveta bilo skuplje od »klasičnog«.


Kakova je gospodarska strana do sada primijenjenih VF uređaja na
sušenje drveta?


Evo grube slike, koja je sastavljena prema [11]: Ukupni troškovi
(investicije, otpisi, alat, doknadni dijelovi, energija, popravci, osoblje,
zgrada i t. d.) za izradu Multiplexa iznose kod parne preše, dakle »klasičnog
« načina: 19,30 Hfl/satu, a kod VF zagrijavanja (kod kalkulacije je
uzet u obzir generator od 50 kW): 32,24 Hfl/satu. Produkcija je u prvom
slučaju 0,48 m3/satu, a kod VF zagrijavanja 1.25 mVsatu, dakle preko
2,5 puta više. Pema tome su troškovi produkcije za paru: 40,21 Hfl/m.3;
za VF: 25,80 Hfl/m3.


Očito je, da uz 160% ubrzanije procesa, znači 36% niža cijena mnogo.
Ne zaboravimo, da Holandezi imadu tehnički veoma dobro izvedene
parne uređaje i da bi kod nas ovaj količnik još više porastao u korist VF. v
Približno Me podatke daju [11] i neki drugi primjeri.


Zanimljiva je razvojna linija upotrebe VF kod drveta u Holandiji.
Provedeni su pokusi sa ljepilom koje veže kod 60°C (a ne kod oko 100°C
kao do sada). Time će se kod VF zagrijavanja uštediti oko 50% energije.
Koliko povećanje proizvodnoisti i sniženja cijene to pretstavlja,
može čitalac sam prosuditi.


5. Zaključne primjedbe
Kao i u svima drugim granama privrede i u drvnoj industriji: došlo
je do tehničkog napretka. Prvi uspješni rezultati su ovdje i nad njima se
mi, kao značajni izvoznici drveta, moramo zamisliti. Nama nije potrebno
samo da snizimo troškove proizvodnje, cijenu; mi moramo skratiti trajanje
toplinske obrade drveta. U prilog obiju težnji govori VF metoda.


Daleko sam od pomisli, da smatram ovaj prikaz potpunim. To ne
mogu već s razloga, što sve nije potpuno istraženo; a što je sve istraženo
ne znamo, budući da firme i njihovi laboratoriji ljubomorno sakrivaju sve
ono što bi moglo dovesti do pojave novog konkurenta. Stoga se nameće
kao posve naravno, da je pri našim institutima za drvno-industrijska
istraživanja potrebno osnovati odgovarajuće VF odjele, kako bi se za
naše specifične prilike sve potrebno znanstveno istražilo i primijenilo u
privredi.


LITERATURA


[lj J. Žuran , Sušenja lesa z visoko frekvenoo, Elektrotehniški vestniik 16
(1948), št. 6—7, str. 141—144; L. Frumskiin, Visokofrekventne peći za dielektrično
segrevanje in sušenje, Elektrotehniški vestnik 16 (1948), št. 12, str. 273—277;


[3] M Brezinšćak , Viisokofrekventna zagrijavanja, Elektrotehničar 4 (1950), br.
9—10, str. 251—267; br. 11—12, str. 310—314; [4] J. Lončar , Osnovi elektrotehnike
li i II, Zagreb, 1942, 1949; [5] E. C. Witsenburg , Erhitzung durch Hochfrequente
Felder, Philips. Technische Rundschau 11 (1949), Nr. 6, str. 165—175; Nr. 8. stau
285
ŠUMARSKI LIST 8-10/1951 str. 12     <-- 12 -->        PDF

236—244; [6] A. A. Čižunov , Vysoikracastotnaja ustanovka dlja susVi dieleVtrikor,
Električestvo, 1947, br. 9, str. 71—72; 1948, br. 11, str. 73; [7] A. V. Netuši l i B.


A. Goljdblat , Vysokočastotna:a suši a i propitka drevesiny, Električestvo, 1948,
br. 4, str. 12—17; [8] Zadaci daljnejševo vnedrenija vysokocastotnovo elck*Tonugreva
v promysljenost, Električestvo, 1948, br. 4, str. 3—5; [9] G. I. B a b a t, Razvitije
tchniki vysokoj častoti, Električestvo 1948, bf. 12, str. 6—17; [10] K. P. Semenj skij
, Diskusija, Električestvo, 1948, br. 11, str. 7´2—73; A. A. C i ž u n o v, D´skusija,
Ibid. str. 73; [11] Philip s prospekti, Generatoren für Hochfrequenz-Erhitzung, 1949;
Hochfrequenzerhitzung in der Holzindustrie, 1S50.
HOCHFREQUENZ-TROCKNUNG UND ERHITZUNG VON HOLZ


Nach Darstellung der elektrischen Grundlagen der Hochfrequenzerhitzuns von Di-elektrikas, werden die sowjetischen und holländischen Erfahrungen der Trocknung
und Erhitzung von Hölzern mittels dieses neuen Verfahrens besprochen. Dabei
"bezieht sich der Verfasser auf seiine diesbezügliche theoretische Arbeit (3), und fügt
im zweiten Abschnit zwecks besserer Verständlichkeit eine kurze Übersicht der wichtigsten
elektrischen Eigenschaften des Holzes bei.


Aus dem Aufsatz ist ersichtlich, drss die HF-Trocknuing bzw. Erhitzung billiger
und schneller abläuft als die bisher übl che durch Dampferhitzung.


Am Schlüsse reHolzforschungainistituten an. welche ihre Erfahrungen sofort der Praxis überm
tteln und so der Volkswirtschaft wertvolle Arbeitsmethoden zur Verfügung stellen
könnten.


Ing. Horvat August (Split):


O GUSTOĆI SADNTE NA DEGRADIRANOM KRŠU
NAPOSE ZA ALEPSKI BOR


1


Pitanje početne gustoće sadnica je osobito važno pri pošumljavanjiu
krških goleti. Specialna funkcija zaštite tla, koju imaju krške kulture,
usko je vezana sa početnom gustoćom sadnica jer je ona jedan od osnovnih
faktora prč stvaranju sklopa.


Za početnu gustoću kultura pri vještačkom pošumljavanju krša (t. j . za broj
sadnica po jedinici površine*) razni autori iznose razne podatke Pri trme se brojevi
redovno kreću unutar izvjesnog intervala, često bez naznake na koju vrstu drveća se
odnose. Wessely (35, p. 130) navodi 4000—5000 sadnica po jutru (6920—8650 po ha)
prema iskustvu, iz »Austrijskog primorja« t. j . iz Istre i okolice Trsta. Rubbia (28, p.
130) preporuča, da se u buduće ne sadi po ha 10.000 nego samo 7.000 sadnica enog
bora jer kod sadnje od 10.000 sadnica nastaju u v;šim kršktm predjelima štete od
smijegoloma Holl (11 p. 56) preporuča razmak jamica 1.5—2 0 m a Kosović 15 p, 41)
od 0-75—1,5 m. Guttennerg (9 p. 58) kaže, da je potrebno tlo što´ prije zasjeniti da
se očuva od isušenia; konstatira, da bi najmanji razmak morao bit´1 2—3 stope t. j .
od 0,64—0,96 m. Zlatarić (17 p, 498) navodi^ da sadnja na kršu zahtijeva veću gustoću
u cr´Iju što bržeg sklapanja sklopa i veće biološke otpornosti biljaka na nepovoljne
vanjske utjecaje; taj broj može bitli i do 10.000 po ha. -*


* Napominje se, da u ovom prikazu pri vještačkom pošumljavanju odgorar»
broj sadnica broju jamica.
286