DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 8-10/1951 str. 25     <-- 25 -->        PDF

Ing, Josip Šafar (Zagreb):


UGIBANJE I OBNAVLJANJE JELE U PREBORNIM SUMAMA
GORSKOG KOTARA


Ugibanje jelovih stabala u prebornim šumama na sjeverozapadnom,
području Hrvatsike redovna je pojava. No ona ne zahvaća veće površine;
ugibaju samo pojedina stabla ili vrlo male grupe, i to većinom na suhijima,
strmijim i toplijim, položajima te na kamenitim plitkim tlima. Najviše
su napadnute sastojine na jugozapadnim ekspozicijama
i na pojedinima izloženim glavicama, kao na pr. u predjelima Plasine,
Lipovača, Kobiljak, Viljak. Mačkovica, Zvirjak, Mrkovac, Crna Kosa,
Litorić, Lovnik, Požar, Šiljevača. Primaran uzrok sušenju jelovih stabala
vjerojatno su vjetrovi, koji pojedinim stablima napose u progaljeni m
sastojinam a postepeno umanjuju mehaničku a prema tome i fiziološku
vezu između tla i korijenovog sistema, pa je zbog toga umanjeno dovođenje
hranljivih tvari i vode u krošnju; osim toga na suhijim položajima
suhi vjetrovi i jaka insolacija u doba vegetacije znatno povećavaju transpiraciju
i isušuju tlo. Zbog toga takva stabla postepeno fiziološki oslabljuju.
U posljednjim decenijima loše utječu češće i dugotrajne suše, koje su
naročito nepovoljne za sastojine na plićim i suhijim tlima. Na ugibanje jele
utječe i slaba prirodna otpornost pojedinih individua. Sekundarni uzročnici
sušenju jele su uglavnom potkornjaci. Ugibanje, stabala jele i bukve
bilo je znatno rasprostranjeno nakon suhog ljeta 1928. i jake zime 1929.
kao i nakon slijedećih sušnih godina, te u toku II. svjetskog rata i nakon
njega, kad se šumski red nije dovoljno održavao. No sve to nije imalo
karakter masovne zaraze kao u južnijem krajevima naše države (B am bulo
vić 1930, O mano vić 1930. 1931, 1932, Batić 1930, Panov
1930, Kola ko vić 1931, Marić 1932, Matić 1947, 2ivojino


vić 1948, Fice 1950 i dr.).


U dijelovima Srednje Evrope, napose na granicama prirodnog rasprostranjenja
jele i u umjetno osnovanim jelov´m sastoi´nama na nepovoljn m s+an:št:ma, pojava
propadanja jele bila je još pred stotinu godina zapažena; pred nekoliko decenija odumiranjejel
e rasprostranilo se na veće površine toliko mnogo, da se u stručnoj
javnosti vrro često ras^ravl-´alo pitanje, da li je u pojedinim krajevima i uopće u nekm
dijelovima Srednje Evrope rentabilno održavati i obnavljat´ jelu (Bernhard


i 1924. Ružičk a 1934 1°36, Wiedeman n 1927). Ta je pojava općenito poznata
pod nazivom »Tanensierben« (taj termin kasnije su neki autori proširili na ug´banje
i mladog naraštaja). Ona je zahvatila mnoge zemlje; najviše Austriju. Cle^oslovačHi. i
Njemačku, manje Švicarsku, Francusku, Dansku i druge pa su taj problem pratili
mnogi njihovi stručnjaci (Beer 1940, Bontempo 1931, Budin 1949, Co-u Ion
1949, Dannecker 1941, Dieterich 1928, Fankhauser 1949. Graser 1931»
Güde 1941, Hausrath 1938 Hos si i 1940 Komarek 1937 Lei.« in gen 1924,
Maksvmov 1949, Neger 1924, Nemec 1942. 1943, 1950 Pel i Sek 1944, Pfeffer
1937. Plassmann 1928, Sedlaczek 1933. Seh«effer 1951, Schneider-
Orel li 1949, Schneidter 1919 Šnobl 1934 S t ö c k < 1 1941. Schubert 1930,
Tschermak 1941, Turček 1950. Witzgall 1939, Zendgraf 1949 i druffi).
Öini se. da su primarnj uzrok toj pojavi česte sušne godine i studene ziime i još više
"neracionalni sos^odars´-´i zahvati, osnivanje jelovih kultura na neodgovarajućim staništima
te divljač, negdje isniranje vama i dr. \x tla. zakas^´javaWVie tla. a i tvornički
plinovi. Simptomi u znatnom broju slučajeva bili su: sušenije krošnje odozdo;


299
ŠUMARSKI LIST 8-10/1951 str. 26     <-- 26 -->        PDF

gdjekad se kasnije na donjem dijelu debla pojave živici, pa tada suha zorna zauzima
srednja dio stabla. — Takvo katastrofalno ugibanje jele u Gorskom Kotaru nije se
nigdje pojavila.


Ali ipak u pojedinim sastojinama Gorskog Kotara može se opaziti,
da se pojavljuju manja žarišta zaraze. Većinom se to događalo na suhijim
položajima ili kad je sastojinu na kamenitim ili izloženim tlima zahvatio
požar ili vihor.


U tome je naročito značajan predjel Kupjački Vrh, uz željezničku prugu Zagreb—
Rijeka, pokraj Delnica (danas u posjedu Poljoprivredno-šumarskog fakulteta, u
Zagrebu). Tiaj se predjel zajedno sa nižim predjelom Tisje nalazi na nadm. visini
400—900 m, neposredno iznad doline pritoka rijeke Kupe, kojom prodire nešto toplija
kima. Ekspozicija je jugozapadna; padina je vrlo strma. Biljna zajednica je Fagetumabietetosum Horv., i to nedaleko granice prirodnog rasprostranjenja jele. Već; dio
predjela Kupjački Vrh je kamenit do pećinast sa srednje dubokim tlom vapnonačke
podloge, na kojem je dobro razvijena šuma jele-bukve, dijelom vertikalnog sklopa.
Srednji dio te padine, gdje je tlo pl.tko i izloženo većoj imsolaciji i aeraciji, zauzele
su također jela i bukva s nešto javora, a pojedinačno je primiješan jasen i grab te
lipa, mukiinja, jarebilka i brijest; pojedine pirogale a plješine obrasle su grmljem i korovom
i isprepletene povijušama.


U tom srednjem dijelu predjela Kupjački Vrh na nadm. visini oko 700 m jela
je počela vJše ugibati počevši od god. 1944., a god. 1946. taj je predjel djelomično
zahvatio šumski požar Zbog nepovoljne ekspozicije i inklinacije, kao i zbog rijetkog
i progaljenog sklopa i nastalih čistina, tlo se znatno isušuje i mjestimično je oborinama
erodirano, pa jela nema dovoljno vlage ni u tlu nj u zraku. Budući da je ta vrsta
drveća vrlo osjetijiiva na pomanjkanje vlage, počela je brzo fiziološki slabiti, i tako
potkornjaci tu nalaze vrlo povoljan materijal za svoje razorno djelovanje. Zato jelova
ubrzan i neodržavanjem dobroga šumskog rada, jer se zaražena stabla nisu iz sasto-´
jina odmah uklanjala. Osim jiele suše se tu djelomično bukva, javor i brijest. — Nastabla
u tom dijelu: predjela brže i više ugibaju nego drugdje. Čitav taj proces bio je
pominjemo, da je opisana pojava vrlo ograničena, i to zbog ´»razmjerno povoljnih
ekoloških i sastojinskih okolnosti ostalog dijela šume. Takvih površina u Gorskom
Kotaru uopće ima vrlo malo; no u toku prošlog rata povećane su devastacijoim
okupatora.


Na temelju iznesenog pojavljuje se pitanje: šta treba činiti, da se
regeneriraju sastojine na ogoljelim, toplijim i suhijim, skeletnim i skeletoidnim
staništima bez humusa i dovoljno mineralnog dijela tla. Sadašnje
glavne vrste drveća ne dolaze u obzir, jer na takvim staništima ugibaju.
Lipa može kasnije stradati od upale kore; javor i brijest ne će se
također svagdje moći uspješno boriti sa sušom. Mogu se dakle unositi
vrste, koje podnose topliju i suhiju mikroklimu i dobro mogu iskorištavati
male količine tla, što se zadržalo između kamenja, pećina i škrapa.
Može se dakle pretpostaviti, da će na tim staništima moći uspijevati
termofilne vrste i to crni grab (Ostrya carpinifolia Scop.) i crni jasen
Fraxinus ornus L.). Te vrste dobro se razvijaju na nedalekim kraškim
obroncima na višem pojasu submediterana; na jugozapadnim i zapadnim
skspozicijama dopiru sve do 800—900 m negdje i do 1000 m nadm. visine
(Treskavac, Sitovnik). Mjestimično ih se nalazi i u Gorskom Kotaru,
napose na nižim toplijim položajima također na plitkom tlu vapnenačke
podloge (prema navodima Horvat a 1951: dolina rijeke Kupe i njenih
pritoka). Grab i jasen te prirodno naseljena lipa, jarebika, mukinja *
razno grmlje vremenom će se sklopiti; mineralizirani organski otpaci
stvorit će dublje tlo; povećat će se količina vlage u zraku i tlu; insolacija
će manje nepovoljno djelovati, temperatura u doba vegetacije bit.


300
ŠUMARSKI LIST 8-10/1951 str. 27     <-- 27 -->        PDF

će zato niža, strujanje zraka i odnošenje vlage će oslabiti. Tako će seponovno
stvoriti povoljnije mikroekološke okolnosti za naseljavanje
i razvitak jele.


Pošumljavanje ti takvom ekotopu moglo bi se, po običaju, izvršiti
i borom, te bi se i ispod sklopa njegovih krošanja vremenom pojavila
jela. Ali bor ne može uvijek razviti dobro deblo zbog šteta, što ih. čine
snijeg i led, dok će grab i jasen sa svojim listopadnim krošnjama lakše
izdržati relativno manju težinu snijega i leda. Takva borova stabla ne
mogu se dobro upotrijebiti za gradu, ne će ih narod htjeti da uzima ni
za ogrijev, dok će se grabovina i jasenovina moći bolje iskoristiti.


Za pošumljavanje u izloženim okolnostima ne bi se mogla preporučiti
ni neposredna sadnja ili sjetva jele, jer ova vrsta zahtijeva mnogo vlage
u zraku i tlu, a osim toga u mladosti vrlo polagano raste. Da se pomoću
te vrste brzo stvore povoljnije mikroekološke okolnosti, potrebna bi bila
gušća sadnja. Zato je bolje najprije sukcesijo m stvoriti odgovarajuću
mikroklimu i pogodnije tlo, a zatim će se u pretkulturu naseliti vrste
humiidne klime i bez direktne intervencije uzgajača.


Pošumljavanje navedenim termofilnim vrstama na kršu može uspjeti
i u pojedinim dijelovima sastojina jele-bukve, koji su fiziološki m
sušenje m stabal a znatno progaljeni i u kojima krošnje preostalih
jelovih stabala pokazuju malu vitalnost. Takve krošnje su uske, jer im se
slabo razvijaju vanjski novi izbojci; gdjekad ispod donjih grana takvih krošanja
a i u krošnjama ima razmjerno mnogo živica. Transpiracija u tim
sastojinama je prevelika u odnosu na dovođenje vode, što se može opaziti
i po sušenju vršika. Daljnji značajan simptom fiziološkog slabljenja jest naglo
ugibanje pojedinih stabala. Zato te sastojine proizvode vrlo malen prirast.
Takva staništa većinom se nalaze na izloženima jugozapadnim
strmijim položajima, na granici i blizu granice prirodnog rsprostranjenja
jele, napose iznad primorskih obronaka. Sudeći prema maloj vitalnosti
krošanja na odraslim stablima, u takvima graničnim područjima jela
teže podnosi topliju kl´mu te fizičku zrelost postigne mnogo ranije nego
u unutrašnjosti, pa stoga nužno ranije postaje fiziološki -slabija.


Budući da se takvi dijelovi sastojina nalaze uzduž pojedinih naših
dinarskih planina, bilo bi potrebno i korisno, da u svrhu regeneracije
loših i oslabljelih sastojina jele-bukve i operativa i instituti izvrše pokuse
pošumljiavanja, i to komparativnim postupkom: s:etvu i sadnju crnog
graba i (manje) crnog jasena te jele- bukve i Sorbus sp. Prema dosadašnjim
opažanjima na višim obroncima i visoravnima iznad Vinodola, jela
se dobro uzdigla između sklopa krošamia navedenih listaea, pa se može
i ustvrditi, da će uspjeh pošumljavanja biti dobar.


Obzirom na malu vitalnost starijih jela u tima sastojinama, trebalo
bi sniziti promjer sječivih stabala; u tu svrhu potrebno je,
da se ispita tok bar debljinskog prirasta na živim stablima s Presslerovim
svrdlom ili na oborenim stablima. Omjer smjese jele u tim sastojinama
treba da je manji nego na njenim odijelovi staništa sa povoljnijipi mikroreljefom: dublji zaštićeni položaji
sa mirnijim zrakom i manjom insolacijom, sa većom vlagom te sa
dubljim naslagama tla.


301
ŠUMARSKI LIST 8-10/1951 str. 28     <-- 28 -->        PDF

Održavanje i njega takvih sastojina općenito zahtijeva dobro poznavanje
staništa, sastojina i bioloških svojstava drveća te finiji uzgojni
postupak. A to se može postići jedino, kad postoji staloženija organizacija
šumarske službe, veća stalnost stručnog osoblja i sistematsko vođenje
šumskog gospodarenja.


Izneseni prikaz samo j e detalj iz kompleksnog problema


o nedovoljnoj regene raciji jeleu pojedinim našim prebornim
šumama. Taj je problem, po našem mišljenju, ne samo aktuelan, nego i
akutan, te je zato već ranije otvaran (1948, 1949, 1950). a na drugom mjestu
na temelju opsežnije analize gospodarskih i prirodnih faktora šumske proizvodnje
iznijet će se daljnji konkretniji prijedlozi za održavanje i njegu
mladog naraštaja jele i za njeno bolje podmlađivanje. No i ovom zgodom
potrebno je ponovno istaknuti, da pitanje održavanja i podmlađivanja jele
na području pojedinih šumskih kompleksa treba sačinjavati jedan od
centralnih problema ne samo uzgajanja šuma nego čitavog šumskog
gospodarenja, jer u protivnom slučaju moglo bi se dogoditi da na teritori´u
većih šumsko-gospodarskih cielina budemo imali još manje jelovog
mladog naraštaja negO´ do sada. Bukov pomladak i milad^k, koiji je već
ranije osvoiio mn°-ge sastoüne jele-bukve a i čiste sasto:ine jele na tlu
i vapnenačke i silikatne podloge, čestim eksploatacionim sječama u posljednjim
godinama je doduše znatno uništen; no time je ujedno narušena biocenotska
ravnoteža, što ju je sama priroda stvorila, a u kojoj su se stvarale
povoJjniije okolnosti za prirodno podmirivanje jele. Ali ove godine
ti mnogim šumama bukva je ponovno obilno urodila sjemenom; osim
bukve dobro ;e urodila i smreka, no nje u Gorskom Kotaru ima razmjerno
vrlo malo. Sto<% ssa znatnom sigurnošću pretpostaviti, da će tu bukv a uprav o poplaviti
mnoge planinske šume, ako jo; makrokl´matske okolnosti
za klanje, nicanje i daljnji razvitak u prve dvije godine budu imalo
pogodne. Zato sad još više nego ranije čHav problem regeneracije jele postaje
ioš akutnij1´ i za operativu i za nauku.*
Pri tome dakako još uvijek osta´e otvoren problem: utvr^ivan´e
općerf omiera četinjača \ lis ta ča. a za šume i?a područni planinskog krša
utvrd´Van´e nnWa čamov´ne i bukovine. No tai zadatak treba d.a riešavaJu
eknT-´-rnV.i n,q teinom perspektivnog razvitka privrede i prirodnih
faktora šumske proizvodnje.


* In*e<-es.antno je. -!« bukov mlndi parašfai orodire ne samo u gncoo i ti šume t´.pa prašume. Zahvaljujući poz:vu Instituta z a naučna šumarska
istraživanja NR Bosne i Hercegovine ob´š^o s*>m (upravo
pr´je ko´rkf-ure PVPO n- Ikaz»´* t?kve sur"p u "´«ois´očnoi Rosri. u Peručici (na području
između Dr´ne. SutjesVe i planine Maglić). U toj prašumi (jele-bukve i jf»l"-rb"kve)
bukva o*viia dopje d´i´´´pvo pn:ed:n´h »as´ojina u čitavim slojevima, kao i u Oo-sVnm.
Ko*aru, te već ; tamoSnf´ nlan´nski stočari unozomiu, da će tu vemenom prevladati
bukva. Ne može ce u«´vrdati da su tome uzrok <.imi nr´rodni faktori, jer ie ta p-aš"
mi H´TM-» čovj°´-om (nanose oba^a^icm suhih s*abala i lovn´h stabala): no značajno
je, koliko je jela u izvjesnim okolnostima osie´ljiva i podijele utjecaju «voiog
VJnVitr« KJIJ^IW». Vo´-; ini ČPS+O «m-e^ava nodmlad vrnjo, i kakn lako prepušta tlo
pod navalom svo´ega najjačeg b´otskog takmaca — bukve — (Potanji opia te pr*iume
vidi u prikazu: E i ć, Naše prašume, Narodni šumar 1951. br. 2—3)
302
ŠUMARSKI LIST 8-10/1951 str. 29     <-- 29 -->        PDF

EINGEHEN UND REGENERATION DER WEISSTANNE IN DEN
PLENTERWÄLDERN CROATIENS


Das stellenweise Eingehen der einzelnen , Tannenbäume (A bies alba Mill.)
im nordwestlichen Gebiet Kroatiens, oberhalb der Adriatischen Küste, ist eine gewönldche
Erscheinung. Aber auf einigen trockenen und warmen Expositionen war das
Eingehen etwas umfangreicher und es enstanden auch kleinere Lichtugen. — Für d e
Regeneration der Tanne im Gebiet der Assotiation Fagelum abietetosum Horv auf
solchen, trockenen und´ warmen, mikroekologischen Umständen Autor emphielt
Succesion : vorerst termophyle Arten: Ostrya carpinifolia Scop, und Fraxinus
Orrus L.; in so geschaffenen gunist´seren Elotop werden später Tanne und Buche
einsiedeln ohne menschliche Vermittlung. (Diese Baumarten auf den Gebirge oberhalb
des Kroatischen Küstenlands erstrecken sich bis zur Meereshöhe von 800—900 m
sogar bis 1000 m; in ihren Bestandschluss auf solcher Höhe entwickelt sich die* Tanne
sehr gut.)


Längs der Küstenabhänge des Dinarischen Karstes, wo die Tanne (in Beständen
-miit der Buche) die Grenze ihrer natürlichen- Ausbreitung erreicht, diese Baumart ist
hier und da von geringerer V talität (enge Krone, frühere Storchnestbilldung am Baumgipfel,
viele Wasserreiser, Gipfeldürre, Absterben). Autor emphielt, dass man auf
solchen Standorten komparative Versuche mit Saat und Pflanzung der Ho-pfenbuche,
Biumenesche. Buche, Mehibeerbaum, Ahorn u Tanne unternimmt. Da auf solchen
Standorten die Tanne ihre physiologische Reife früher erreicht, empfielt Autor Zieldurchmesser
zu vermindern*.


SchlessÜch, auf Grund seiner vorherigen und angekündigten Arbeiten, Autor


weisst hin, dass die Regeneration und Erhaltung der Tanne für die einzelnen P´.enterwälder
einer von zentralen Problemen der Forstwirtschaft und Forstwissenschaft bilden
soll. Im gegenseitigen Falle könnte es sich ere´gnen, dass sich die junge Buche
auf Rechnung der Tanne mehr als bisher ausbreitet.
Dt. ing Ivo Horvat — ing. Borivoj Emrović (Zagreb):


REŽIMI SUŠENJA DRVETA


1. Uvod
Sušenje drveta danas je vrlo aktuelno pitanje. Na našim pilaeama više nema
starih zaliha piljenog jjrveta. Obaveze iz kupoprodajnih ugovora redov to su kratkoročne.
Zbog toga je potrebno da se sirovo piljeno drvo u što kraćem vremenskom
"roku osuši do odgovarajućeg stepena vlage. Tom cilju najbolje odgovara umjetno
sušenje drveta. Za´umjetno sušenje drveta potrebne sü* na našim pilanama sušare. U
zadnje vrijeme ked nas su izgrađene ili se nalaz; u izgradnji veći broj sušara. To su
većinom moderne sušare komore sa mehaničkom cirkulacijom uzduha. Ove sušare
poslužit će našoj drvnoj industriji za brzo sušenje drveta. Kod toga treba v< diti računa
da se proces sušenja drveta vodi prav.ino tako da se sušenjem debije dobro
kvalitetno drvo.


Za pravilno umjetno sušenje drveta tri su neophodna uslova: 1. dobra sušara;
2, pravilno slaganje piljenog drveta; 3. pravilno rukovođenje procesom sušenja.


Osnovne karakteristike dobre sušare jesu: 1. lako i brzo reguliranje tri osnovna
uslova sušenja: a) temperature, b) relativne vlage, c) cirkulac je uzduha; 2 ekonomičnost
pogona (para, električna struja); 3. lako i brzo punjenje i pražnjenje sušare;


4. laka i točna kontrola procesa sušenja.
Da bi sušenje bilo pravilno i ekonomično, treba da se istovremeno u sušari suše
piljenice: 1. iste vrste drveta, 2. najednake debljine, 3. po mogućnosti najednake po


Žetne vlage.
303