DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 7/1951 str. 3     <-- 3 -->        PDF

S UMAR.SRI LIST


GLASILO DRUŠTAVA ŠUMARSKIH INŽENJERA
I TEHNIČARA FNR JUGOSLAVIJE


i .´ 1 ~*. ´ ´ ´´ ´ " ´i ´ .1 —
GODIŠTE 75. J ULI" GODINA 1951


Ing. Nenad Prokopljević (Beograd):


DISPROPORCIJE-U TROŠKOVIMA PROIZVODNJE
DRVETA NA PANJU


I. Uvod
Sa gledišta procesa rada odnosno proizvodnje osnovna je postavka da
je g o d i š n j i priraštaj (Z) proizvod šumske proizvodnje. Ljudski rad
kao i sve mere: pošumljavanje, šumske melioracije, čišćenje kultura, proređivamje
(nega) sastojioa, zaštita šuma, uređivanje ´šuma, doznaka stabala
i dr. — jednom reci gajenje šuma — koje predüzima redovna šumska
uprava u toku procesa proizvodnje, usmerenei su na to da se godišnji priraštaj
poveća odnosno poboljša u kvantitativnoni i kvalitativnom pogledu.


U izvršenju ovog zadatka postoje izvesna ograničenja, pošto je šumska
proizvodnja uslovljenaibiološkjm, ekonomskim i tehničkim specifičnostima.


Biološke specifičnosti šumske proizvodnje ispoljavaju se kao dve vrste
reprodukcije: prirodna-—be z ljudskog rada — koja obuhvata proces
prirodnog pošumljavanja1) — posle izvršene oplodne i probirne seče —
i prirodnu proizvodnju {stvaranje) drvne materije i veštačka—-sa
ljudskim radom — koja obuhvata veštačko pošumljavanje2) i ostale mere
pre i posle uspešnog pošumljavanja u vezi sa upravljanjem i gazdovarrjem
sa šumama. Jedna i druga proizvodnja ispoljavaju se u obliku godišnjeg
priraštaja (Z). v


Ekonomska specifičnost šumskog proizvoda ije njegova s e č n a z r e-
lost. Sečna zrelost šumskog proizvoda je. rela t i v n a, jer je uslovljena
njegovom upotrebnom vrednošću, U pravilu su zrela za seču stabla
najstarijeg dobnog razreda. Međutim, sečna zrelost može da nastupi i vrlo
rano, dok su stabla još mlada: pruće, štapovi, motke, jamsko i celulozno"


.*) Ljiudski rad za-seču Je sadržan u troškovima proizvodnje ,drvno-iindustrijsproizvoda. 2) Troškovi veštačkog pošumljavanja odražavaju se?,-u vrednosti — ccni drveta
na panju — šumskog proizvoda. . . (
ŠUMARSKI LIST 7/1951 str. 4     <-- 4 -->        PDF

drvo, drvo za ogrev i si. koja se moraju čišćenjem i proredivanjem sastotjima
iz šume otstraniti iz razloga nege i zaštite šuma — .gajenja šuma.
Dalje specifičnosti jesu: trajnost prinosa i dugi rok proizvodnje.
U datom momentu ove se specifičnosti odražavaju u etat u drvn e
mas e (E).3)


Tehničke specifičnosti ispoljavaju se u odgovoru na pitanje: g d e,
k ad a i koli k o će se šeći? pri čemu mogu nastupiti tri slučaja i to:
a) da se seče (E) toliiko, koliko je godišnje (Z) priraslo (E = Z); b) da se
seče više od godišnjeg priraštaja (Z), dakle (E > Z); c) da se seče manje od
godišnjeg prirašitaja (Z´J, dakle (E < Z). Do ovih slučajeva dolazi se računski
zbog abnormalnog stanja šuma.


S time u vezi nastaju disproporcije u troškovima proizvodnje drveta
na panju — šumsikog proizvoda — na koje se želi ovde ukazati.


II. Faktori koji utiču na troškove proizvodnje drveta na panju
Drvo na panju kao roba ima svoju vrednost — bez obzira na položaj
i bonitet zemljišta, vrstu drveća- i Sortiment — koja se izračunava po
formuli:


R = p + pr+ v (1)


gde je: R m Vrednost drveta na panju kao robe, p — utrošak vrednosti za
f abaćenje sredstava za rad i materijale u proizvodnji, pr = vrednost radne
snage i v = vrednost viška rada (proizvoda).


Kada bi za drvo na panju postojala određena struktura cene, koja po
Marksu pretstavlja klasičan metod političke ekonomije, vrednost bi se
drveta na panju formirala na osnovu troškova proizvodnje. Međutim, pošto
ista za drvo na panju ne postoji — novčani izraz vrednosti — cene drveta
na panju — određuje se po formuli:


C=T :»


gde je: C .= cena drveta na panju, Š = društveno potrebni troškovi proizvodnje
šumsikog proizvoda, E = etat drvne mase ili godišnji priraštaj


(Z) — glavni sečivi prinos kao i prethodni prinos od proreda i čišćenja svih
dobnih i debljinskih razreda iz kojih se ovaj prinos dobiva.
Pomoću ove formule dobivaju se različite cene drveta na panju, već
prema tome, da U se uzima u imeniteljiu etat drvne mase (E):


CE=|r .......... (3)
E


3) Etat drvne mase E = celokupni prinos šuma dolbivea na osnovu sadamje drvne


zalihe M plus prda-ast Z za polovinu ophodnje I T>~f, podeljen sa brojem godina ophod


nje (u) ili po formuli: E = —„—


246
ŠUMARSKI LIST 7/1951 str. 5     <-- 5 -->        PDF

ili godišnji priraštaj (Z):


(4)
* -! ´-.´-


Pošto su društveno potrebni troškovi proizvodnje godišnjeg priraštaja
(Š) u obema formulama jednaki, sledi: što je veći etait drvne mase (E)
odnosno godišnji priraštaj (Z) ,to je manja cena drveta na panju (CE) i (Ci).
I obratno. Računski je ovo potpuno ispravno. Međutim, iz ekonomskih i
tehničkih razloga u praksi nastupaju redovito slučajevi da je:


F = Z ´


S time u vezi: 1. slučaj: E = Z; obe cene drveta na panju su jednake
"t> j. CE = Cz; 2. slučaj: E > Z; cena drveta na panju računata po istim formulama
manja je po prvoj od one po drugoj formuli t, j . CE < Cz; i 3, slučaj:
E^ ; cena drveta na panju po istim formulama veća je po prvoj od one
po drugoj formuli t. j. CE >CZ. — Na primer:


100


1) Š = 100, E - 4, Z = 4, CE = Cz = — = 25


4


2) Š = 100, E - 5, Z - 4, CE m 4~ - 20, Cz -^ - 25


5 4


3) S - 100, E - 3, Z = 4, CE = -^- ^333 Cz « — = 25


3 4


Nastaje pitanje: da li je potrebno da društveno potrebni troškovi proizvodnje
šumskog proizvoda — godišnjeg priraštaja (Š) budu jednaki u sva
tri slučaja? U uslovima socijalističke privrede odgovor je pozitivan: cena
drveta na panju treba da je jedinstven a (Vidi moj članak: »Prilog
pitanju strukture cene drveta na panju«, Šumarstvo br. 6, Bgd, iz 1950 g.).
Drugačije stoje stvari ako se posmatrajiu u odnosu na tržište. Ovde se pojavljuje
diferencijalna renta položaja kao suvišak iznad viška rada (proizvoda)
— lekstravišak rada — stvoren utroškom vrednosti radne snage u
procesu drvno-industriske proizvodnje, te ne pripada ceni drveta na panju.


Da bismo odgovorili na postavljeno pitanje, potrebno- je da se cene
drveta na panju izračunate prema formulama (3) i (4), prikažu u obliku
formule (1) t. j .


Š


CE = — ^pj+pTx+V! (3´)


E


i Cz = "2" = p2 + pr2
r+ v3 (4´)


U slučaju E ^ Z, formule (3´) i (4´) daju sledeće izraze:


1) za E = Z, p! + prj´+ vt = p2 + ipr2
r-f" v2


2) „ E > Z, p! + prt + vx < p2 + pr2 + v2


3) „ E < Z, p, + pri+Vi > p2 + pr.ff.´v, , ,


247
ŠUMARSKI LIST 7/1951 str. 6     <-- 6 -->        PDF

Ovi izrazi pokazuju:
Ad 1) Ako je planirani etat drvne mase (E) jednak godišnjem priraštaju


(Z) t. j. E = Z = pr + prj + Vi = p2 + pr2 + v2, jednaki su i troškovi proizvodnje
odnosno vrednost i cena drveta na panju. Društveno potrebni
troškovi proizvodnje godišnjeg priraštaja (Š) u obema formulama ostali su
isti. _ .´:..-..
ad 2) Ako je planirani etat drvne mase (E) veći od godišnjeg priraštaja
IZ) t. j . E > Z, bilo bi očekivati veće troškove proizvodnje px + pt± + vt
od troškova proizvodnje p2 + pr2 + v2, iz razloga, jer su sa većom sečom
etata skopčani i faktično potrebni veći troškovi materijala i radne snage
za pošumljavanje, čišćenje kultura, negu sastojina, zaštitu šuma, doznaku
stabala i dr. Međutim, iz formule izlazi obratno. Ovakovo stanjle o«taće
sve dotle dok su društveno potrebni troškovi proizvodnje godišnjeg priraštaja
(Š) isti, ili dok se ne postigne optinialni odnos između društveno
potrebnih troškova proizvodnje godišnjeg priraštaja fŠ) i troškova proizvodnje
Pi + pri + Vj koji odgovaraju drvnoj masi etata E ^ Z. .


ad 3) Ako je planirani etat drvne mase (E) manji od godišnjeg priraštaja
(Z t. j. E < Z, bilo bi očekivati manje troškova proizvodnje px + prx + V,
od troškova proizvodnje p2 +.. pr, + v2, iz razloga obratno od onih pomenutih
pod tač. 2). Međutim, iz formule izlazi obratno. Ovakovo stanje
ostaće i ovde sve dotle, dok su društveno potrebni troškovi proizvodnje
godišnjeg prirasta (Š) isti, ili dok se ne postignu optimalni odnosi između
društveno potrebnih troškova proizvodnje godišnjeg priraštaja (Š) i troškova
proizvodnje p2 + pr, -f- v, koji odgovaraju drvnoj masi E < Z.


Konkretni primeri bi pokazah´ identične rezultate, kao napred navedeni,
s tom razlikom što bi se cene — novčani izraz vrednosti — pretstavile
u vrednosti troškova proizvodnje.


Navedeno se tak ode potvrđuje protivrečnostima koje proizlaze iz
formule; . . ,


pt + pr1; + Vi


´i :z=— -S^^: ´- ... .; (6)
,,. , _ p2 -ipr2 + v2
Prema tome, kod planiranja većeg etata drvne mase (E) od godišnjeg
priraštaja (Z) računski su potrebni manji troškovi proizvodnje. — I obratno,
kod planiranja manjeg etata drvne mase (E) od godišnjeg priraštaja (Z)
nužno su potrebni veći troškovi proizvodnje.
Razlozi su i u jednom i u drugom slučaju ekonomsko-tehničke prirode:
nejednakost E 2 Z s jedne i potrebna jednakost društveno potrebnih
troškova proizvodnje godišnjeg priraštaja (§) s druge strane.


III. Ekonomsko objašnjenje i zaključci
Da bi se otklonile disproporcije u troškovima proizvodnje drveta na
panju, potrebno je: . "


1. slučaj: E>Z , da preduzeća (Šumska gazdinstva) koja planiraju, veći
etat drvne mase (E) od godišnjeg priraštaja (Z):
248
ŠUMARSKI LIST 7/1951 str. 7     <-- 7 -->        PDF

a) da, ili. uplate razliku u troškovima proizvodnje (pt + prt + vj —:
(p2 + pr2 + v2) = —A, ukupno —A . (E — Z) u egalizaciomi fond radi izravnavanja
troškova proizvodnje —- cene drveta na panju — onih preduzeća
(šumskih gazdinstva) čiji su troškovi proizvodnje usled planiranja manjeg
etata drvne mase (E) veći od troškova proizvodnje godišnjeg priraštaja
(Z), iH ,;


b) da ista preduzeća vode borbu za osvajanje novih proizvodnih kapaciteta
investicionog karaktera: pošumlavanje i dr. radi povećanja svojih
troškova proizvodnje u odnosu na društveno potrebne (p -f- pr +v) i tom
merom izravnaju neopravdano korišćenje ranijlei opredmećenog rada —
vrednosti — sadržanog u razlici između etata drvne mase (E) i godišnjeg
priraštaja (Z^).


2. slučaj:´E < Z, da preduzeća (šumska gazdinstva) koja planiraju manji
etat drvne mase (E) od godišnjeg priraštaja (Z): v
a) da, ili dobiju iz egalizacionog fonda razliku većih troškova proizvodnje
(pi + pr, + vj — (p2 + pr2 -f v2) = A, ukupno A , (Z — E) radi izravnavanja
razlike većih troškova proizvodnje — manje cene drveta na panju


— nastale usled planiranja manjeg etata drvne mase (E) od godišnjeg priraštaja
(Z), ili r
b) da ista preduzeća primenjuju gdegod je mogućno prirodnu reprodukciju
— oplodnu i probirnu seču, — povećanjem proizvodnosti rada i si,
radi smanjivanja svojih troškova proizvodnje u odnosu na društveno potrebne
lp + pr + v) i time povise svoju cenu drveta na panju bez ljudskog
rada odnosno bez ljudskog rada povećaju drvnu, masu šume za iznos
razlike između godišnjeg priraštaja (Z) i etata drvne mase (E), daklte da
korišćenjem manjeg etata drvne mase (E) od godišnjeg priraštaja (Z) izjednače
obe veličine.


Jedna i druga mera idu za tim da primenocm odgovarajućih metoda
biološke, ekonomske i tehničke prirode izravnaju makaze cena odnosno
izjednače drvniei mase etata za seču (E) sa godišnjim priraštajem (Z), U
krajnjoj liniji one direktno rešavaju problem uspostavljanja normalne
drvne mase šume, a indirektno i ostale uslove normalne šume.


Povezano sa cenama i disproporcijama troškova proizvodnje drveta na
panju, jasno se ispoljavaju ekonomska uloga, značaj i važnost etata drvne"
mase (E) u odnosu na šumski proizvod ili godišnji priraštaj (Z) šumske
proizvodnje.


Time se teoretski objašnjavaju neke specifičnosti šumske proizvodnje
i utvrđuju sredstva za oiklanjanje protivreenosti u ovoj grani narodne
privrede.


COST DISPROPORTIONS OF WOOD PRODUKTION IN FORESTRY


From the point´of view of productivity, the writer determines that the yearly
growth is. the product .of forest production. Owing to. biological,´ economic and technical
distinctive features of forest production, appear in the production disproportions
with regard to production expenses. To.eliminate these disproportions, the writer analyses
trie value and the price of wood in block. _ .


To calculate this value, he uses M´arx-s formula (1): R = p + pr + y, where p-
means the expenditure of value- for wear,and´ tear.(depreciation) of the means for work


249:


ŠUMARSKI LIST 7/1951 str. 8     <-- 8 -->        PDF

and material used in production, pr means value oif work, and v means the value of the
surplus of work (of product). To calculate the price, ihe taikes the formula (2) where
C means the price of wood in block in forest, S sociality ´necessary expenditure in the
production of timber good — of the yearly growrth (Z), E means the quantity of timber
or yearly growth (Z) results of forest cutting and of earlier thinning out and cleaning
of trees in all ages and all thicknesses.


Owing to abnormal conditions prevailing in our forest, some enterprises have at


disposal a regular yearly quantity of timber E; = Z .


By equalizing the above formulas, the writer determines the following dispro


portions:


for E = Z, pi + pri + vi = P2 + pr2 + V2


for E > Z, pi + pri + vj = p2 4- pr2 + va


for E < Z, pi + pri + vi = p2 + pr2 + v2


where pi + pn + vi represents the expenditure oif the iregullar in connection with the


regular quantity of disponible timber (E), where p2 + pi"2 + V2 means socially necessery


expenditure in production Of the yearly growth (Z).


As the enterprises in timber industry which have E > Z, respectively E < Z, are
getting by salle higher or lower prices for each unlit Of production; k e. CE < Cz respectively
C E > Cz ,the writer proposes some concrete measures and method for eliminating
these disproportions. These methods aire of biological, tehnical and economic
financial nature. Finnalla ,the writer states that this too a method for fixing normal
quantity of timber and other requirements in connection with a normal forest.


Ing. Ilija Lončar (Zagreb):


r


UZGOJ BAGREMA U SVRHU POVEĆANJA PROIZVODNJE
RUDNIČKOG DRVETA


Nakon donošenja iz Amerike (oko god. 1600.) mnogo se bagrem udomaćio
u nekim zemljama Evrope. Razlog tome je brzi rast i velika upotrebljivost
njegova drveta. Bagremovima se upotrebljava za vinogradarsko
kolje, telefonske, telegrafske i elektrovodne stupove, stupove za hmelj,
kao građevno drvo, za krovne konstrukcije, za kolarske i stolarske svrhe,
za ogfijev, a naročito za radničko drvo. Velika je vrijednost bagrema i za
pčelarstvo, jer daje obilan i vrlo dobar med.


Bagrem su ranije kod nas uzgajali većinom privatnici u čistim sastojinama
i gajevima, u svrhu proizvodnje sitnih sortimenata potrebnih u
domaćinstvima. Osim toga bagrem se upotrebljavao i za vezanje tla u bujičniim
područjima, na vododerinama i opuzinama, u parkovima, drvoredima,
uz mede posjeda, uz ruboke šuma, negdje za popunjavanje sječina, a
i pošumljavanje površina čistih sječa i goleti. Minulih godina bagrem je
obilnije sađen negdje i na površinama koje nisu povoljne za njegov uzgoj.


Obzirom na veliku upotrebljivost treba bagrem kod nas što više proširiti
u uslovima, koji odgovaraju njegovim biološkim zahtjevima. Naročito
je važan njegov uzgoj s gledišta velike potražnje industrij e za
rudničkim drvetom. Potreba na rudničkom drvetu jie tolika, da se u posljednje
vrijeme pojavljuju zahtjevi da se uzgajaju i posebne sastojine za


250