DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 7/1951 str. 27     <-- 27 -->        PDF

-


Kako je dakle uloga šuma u našoj privredi kompleksna, moraju se i sva ta pitanja
rešavati kompleksno. Baš socijalizam kao dosad najrazvijeniji stepen društvenog razvoja
jedini, omogućava rešavanje pomenutih kompleksnih problema gospodarskim planiranjem
u fcključivom interesu celiine.


Rasprava je pisana zanimljivo, sažeto i lako razumljivo. Dotaknuti ili obrađeni su
brojni problemi, no nisu detaljno obrađeni s razloga, što je rasprava namijenjena širojjavnosti, koju treba zainteresovati za te probleme. Autor, poznati bujičarski stručnjak
i praktičar, time je bar djelomično ispunio prazninu, koja je po tim pitanjima postojala
»u našoj stručnoj literaturi. Knjižicu ee sa uspjehom uzeti u ruke svaki šumar,
agronom, hidrotehničar ili stručnjak, koji se bavi pitanjima, koja bilo kako zahvaćaju
u šumsku privredu i vodoprivredu. Ing. F u n k 1 A1 o j z


Prof. ing. A. Kauders: Podizanje i gajenje šuma. Udžbenik za srednje šumarske
škole, Beograd 1950, str. 379, oktavni format. Izdalo Ministarstvo šumarstva FNRJ.
Naklada Poljoprivrednog izdavačkog preduzeća u Beogrtidu.


Poslije Šumarske bibliografije (111947.) prof. Kauđer s obogatio je, evo, stručnu
literaturu.još jednim vrlo vrijednim djelom. Njegoivo opsežno znanje i velika iskustva,
koja je u toku dugogodišnje prakse prikupio iz oblasti našeg uzgajanja šuma, unesena.
su u ovo djelo. Unesene su sa mnogo-topline i ljubavi za struku. Napose-se to osjeća
svuda, gdje je riječ o restauraciji šuma na. razgoljenim terenima. ,


Knjiga je sastavljena u smislu dispozicije iznesene u natječaju Ministarstva šumarstva.
Prvu stručnu redakciju obavio je prof. dr. A. Petr a či ć (što-u knjizi nije
spomenuto), » drugu Dr. Z. Vajda . Rješenjom Ministarstva šumarstva FNRJ knjiga
je propisana kao udžbenik na uzgojnim odsjecima svih srednjih šumarskih škola kod
nas.
:


Raspoređaj materije izvršen je — općenito uzeto — vrlo dobro, te će u pedagoškom
pogledu posvema zadovoljiti,


U početku knjige obrađeni su temeljni pojmovi iz područja podizanja i gajenja
šuma. Obrađeni su zatim ekološki faktori (ugl, klimatski i edafski). U poglavlju o
geografiji šuma provedena je podjela šuma na klimatsko-vegetaoijska područja prema
Mayru i Rubne.ru. Učinjen je veći osvrt na šumu kao ifitocenozu. Opisane su
zatim geogrefske, morfološke .ekološke i biološke karakteristike važnijeg šumskogdrveća. U biologiji sastojina učinjen je prvenstveno osvrt na prašume, a zatim su
obrađeni elementi i struktura sastojina.
Među uzgojnim oblicima obraćena je glavna pažnja visokim šumama. Tehnika
uzgajanja šuma razrađena je s obzirom na ^sjetvu i sadnju, te nabavu, sakupljanja i
manipulaciju sjemenja, kao i određivanje valjanosti sjemena. Razrađena je napose
organizacija rasadničke službe.


Pošumljavanju.kršla posvećeno je oko 30 stranica. Opisani su i važniji momenti
iz područja pošumljavanja goleti´; pjeskulja, ritova i popuzina. — Prirodno pomlađenje
raznim načinima u čistim i mješovitim sastoSinama opisano je podrobnije, na oko 50
stranica. Izneseni su i najvažniji momenti, koji su od važnosti za posebne i pomoćne
oblike šuma. -i


U knjizi´su razrađene važnije zasade iz njegovanja šuma, zatim iz strukture niskih
i srednjih šuma, kao i pretvorbe uzgojnih oblika.


Materijal je obrađen tako, da knjiga i´ma poslužiti kao udžbenik za čitavu zemlju.
Prema tome u njoj ima mnogo materijala, koji obzirom na karakter pojedine škole
nie Će doći do izražaja Ali će doći u skraćenom obliku, a ima opet poglavlja, koja će
više ili rnamje´, s obzirom na posebne prilike, trebati: bar u pojedinostima popuniti. Svakako
knjiga će pružitinastavnicima punu pomoć u radu, a pitomcima poslužiti1 kao
dobar udžbenik. U tome pogledu vrijednost knjige povećana je time, što je za svako
poglavlje navedena dosta opsežna literatura. ^


Pri obradi izostali su neki niomenti, koji bi djelo, činili potpunijim, Tako bi
dobro došao osvrt o geomorfološkim (reljefnim) faktorima. Uz klimatsko-vegetacijsku
klasifikaciju prema Mayr u i Rubn e r u zaslužuje danas osobitu pažnju svakako
i klimatsko-vegetacijska razdioba prema Pavari-u . Kod opisa drveća potreban nam
je i /a srednje šumarske škole-poseban osvrt na. dalmatinski i krlmski crni bor, sladun,


269