DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 6/1951 str. 31     <-- 31 -->        PDF

slaviiji. Nadzorna služba postoji kod pokraijinske vlade za D. Austriju, Kod 14 sreskih
nHičelstava postoje inispektOTaJt´.ii sai terenskim organima, sreskim šumarima, po 1—3 u
svakom srezu. G, 1948 bilo je kod nadzorne službe 14 tehničkog osoblja, 15 bancelarijskith
sila i 45 sreskih šumama. — Na 67O,´0O0 šumske površine, i´ma 151 upravitelj,
493 šumaira i 47i8 ostalog šumarskoig osoblja. — Propagandi služe radio predavanja i
repiortaže, stručna predavanja ,ekskurzijje li publikacije ,populairna predavanja, tečajevi,
izložbe, brošure, poučni filmorvni, fotOigrafije i diiapoziitivi. —´ Izoibrazbi i uzgoju šumarskog
kadra posvećuje se velika brilga. Čuvena srednja šumarska školai u Brucku a, d.
Mur ukinuta je, U čitavoj republici´ sada postoje tri savezne dvogodišnje šumarske
škole, od kojiih jedna u D. Austriji, koja j:e proraidila g, 1949. Za prijem u školu fcraži
se dvogodiršnja svestrana šumairska praksa, za vrijeme koje praktikanti ofciavezho vode
dnevnik prakse. Vlast redovno vrši nadzor nad praksom. Na školi održavaju se i
tečajevi za seljačke šumovlasnike i radnike. Škola uskoro dobiva i svojui školsku
upravu. — Sječe sveukupne drvne mase vršene su po godinama 1945´—^1946—^11947^—^1948
u ovom obimu 3,800.000 — a,30a.OtOlO — 2,213.000 — l,14O.O0l» m^ Inspektorat je podijelio
plan sječe na velike površine čitave pokraijiine, na udaljenije šume´ i na lošije
siaistojline. Naročito je godina il945 bila kritična zbog velike potrdbe u ogrjevu. Iza toga
ugljen sve više zamiijenjuje drvo, od koj´eiga se sada nai kučanistvo daje saimio po 1 prm
za potpalu vaftire. Sve do g. 1(949 postojaila je nan-očita kontrola O´ upotrebi tehničkog
i ogrijevnOig drveta. — Uvode se žičaire i zia preboirn e šume kao i za izvođenje
proreda (sistem Wyssen), Za ceste i željeznice utrošeno je 4 miliona SiMniga, od toga
31´/o na ime subvencija uidruženim privatnim šumoposjednicima´. IzgrađenO´ je 5L5 km
novih cesta u šumama. Inspektorait ima dva vlastita buldožera za cestogradnju. —
Inspektorait nadzire smolarenje. G. i950 .smiolareno je ,na 300.000 stabala, dok se za
buduće predviđa smolarenje na 4 mliiSon´ slfjabala crvenog i crnog bora. Pomoću tečajeva
uvode se savremeni načini smolarenja. Austrija je g. 1938 svoju potrebu smole od
7—8.000 tona podmirivala iz vlastite proizvodnje sa 75°/o. Izgleda, da će se proizvodnjia
popeti na stari, nivo, — Leteći pijesci na Miarchleldu i leteća crnica u južnoj Bečikoj
kotlini trebaju poljozašti´tne šumske pojase. Narod traži osnivanje pojasa i u toime
aktivno, sarađuje. Radovi se izvode planski i sporazumno sa inltieresima poljoprivrede
ii vodoprivredei. Podižu se mješoivlJte sastojine te se za različita stairuišta upoitrebljavaju
bagrem, breza, jasika, crni bor, jiavor, grab, lipa, topola, joha, pajasen, brest, jasen,
lužnjak li kitnjak. G. 1948 zasađeno je u pojasima ´800,000 sa´dnicya od toga 1/3 listača.
Sadi se u zasjek, pod plug i posebnim strojevima. Kulture jako napadaju kunići.


G. 1948 iznosile su javne potpore 80% svih uloženih Itirošikova, Motomzacija poišumljavanJB
u pojasima: podići će us.pjeh to´ga rada. — G, 1949 bila su 23 pokrajinska šumska
rasadnika sa 31 ha površine. Od 23,500.000 sadnica izdato je 4 miliona. Prilvatnih rasadnika
bilo je 323 sa 95 ha površine. — Izdvojeno je mnogo sastojina za dobivanje
kvaliteteoig sjemena. — Šumska paša i steljiarenjc teško´ terete šume. U mnogo primjera
bit će kiko ukinuti šumsku pašu .melioracijoim travnJh površina. U nekim srezovimia
paša se izvodi na 20´´/o šumske površine. U izvjesnim predjelima treset uspješno
zamijenjuje s(tielj´u. U malom šumskom posj´e´du intenzivno se steiljari ,ali te štete po^
malo popuštaju. — Drvni ugljen se uvozi izvana, premda bi se u udaljenijim predjelima
moiglo dobiti mnogo drvniog ugljena. Upo´tre´ha mailiih preoosnih peći poim´Ogla je
proizvoidnju ugljena u udailjteni´m, teško pristupačnim i bezvodnim predjelimia, gdje su
potrebne prorede. — Kora za štavljenje malo se proizvodi, jer se uvozii jeftin materijal
izvana. — Sa´kupljanje šumskih plO´dova u nokim srezovi´ma iim,a velik značaj´. —
O radu na polju zaštite štampan je pose´bain izvještaj´ proif, Schimitsche´ka. Zahvaljujući
doibroj ´OTgamiZ´aoijiii i pro´paigandi, požarom uništene površine smainjuju se iz godine
u gOidinu 1947—^1949 od 135 ma 62 li 22 ha. Sakupljanje mina po šumamia završeno
je g. 19481. Krčenja šuma odO´brenO´ je 90 ha. — Uređivanje šuma započeto je u velikoim
oibi´mu. — Inspektorat ima nekoliko vlastitih autoimobila teretnjaka za svoje
rasadnike i podizanje pojasa, il4 motornih rasprašivača protiv štetnih insekata, 2 jeepa
za teretnu službu, 2 osobna automobila i 117 motocikla. Sva vozila i strojevi´ su´ u redu
a prc´šli su g. 1949 219.000 km.
Iz izvještaja vidimo upadljivo velilk bro´j stručnoig upravnog i nadzornog osoblja,
sa priličnim brojeim motornih vozila, ukinuće sred´nje šumarske škole j dvogodišnje
školovanje poinoćnog šumarsko´g kadra, od koga se traži dvogodišnja predpra´ksa´. Izbor
kandidata je velik. Štednja drvđt«. Uvođenje žičara za preborne šume i prorede. Po


241