DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 6/1951 str. 30     <-- 30 -->        PDF

3^ &tvtihite kn^keĐMtx&tL


Potkomisija FAO-a za probleme mediteranskog šumarstva


U »L´Italia forestale e montana«, Firenze, 1949, (u članku; »I proiblemi della selvicoltura
mediterrainea discusisii da una Siottocommiiss´one della ´PAO«) iznio´ je prof,
A, de Philiiippis niz vrlo zanimljivih pitanja; iz podruičja podizanja šuma u oblasti
Sredozemlja, kojima se sada bavi Potko,nii!s.ija FAO-a za probleme mediteranskog šumaTstva,


U Sredozemlju postoji vrlo mniOgO´ proiblema koji se odnose ne samo na poljoprivredu
i stočarstvo nego>, istovremeno, i na šumarsltivo. Oni su zajednički´ za sve
tamošnje zemlje. Mediteranska oblast stoji već kroz nc´koliko´ tisućljeća pod jakim
utjecajem čovjeka, StOiga je ondje u velikoj mjeri degradiran vegetaicijski piokrov, a
tamošnja obnova šuma jedan je od osnovnih, ali vrlo teških zadataka U vezi s time
nužno je da se razvije što veća djelaitlnost u piavcu racionalnog koriištenjia tla, a´li ua
štO´ tješnju, suradnju širokih masa. Ti isti motivi pokretali su, kako kaže prof, A. de
Philippiis , već odavno potrebu zajedničke snradnje šumara mediteranskih zemalja.
Već je ig, 1911, zagovarao tu misao prof. Hicke l na Internacionalnom kongresu za
poiljopnivredu i šumarstvo-u Madridu. Međutim, ona je ostvarena tek 1923. g., kad je
u Marseille-u osnovana Liga m e d i|tl e ra n s k ih šumara. Ta je ustanova razvila
jaku djelatnoist; organizirala je više kongresa i konferencija; kroz desetak godina,
tj. sve do g. il935., izdavalia je svoj časopis: »Silva mediterranea«.


Poslije duge stanke oživio je studij mediteranskih šumarskih proiblema, i to pod
okriljem Organizacije ujedinjenih nacija za prehranu i poljoprivredu (FAO). Evropska
komisija za šuim_e i šumske proizvode u Genevi osnovala je g, l!948, Potkoimis i ju
za probleme mediteranskog šumarstva. Na prvom sastanku Potkomisije,
koji je održan ui Rimu u prisustvu ddega:ta iz Francuske, Iltaiije, Grčke, Tunisa,
Alžira, Maroka i Engleske, kao i u prisustvu pretstavnika-promatrača iz Jugoslavije i
Izraela, izabran je za pretsjednika prof. A. P a vari . Potkomisija se baivi proučavanjem
raznih problema iz područja organizacije međunarodne suradnje, te iz područjia
pošumljivanja, suzbijanja bolestiju, unapređivanja šumske proizvodnje i dr. Unutar
komisije postoje tri komiteta, kojii raizrađujiu najvažnije probleme.


Prema zžUključku Po*komisije u inltieresirano područje ima se uključiti ne samo
izrazito mediteraoska oblast nego i susjedni^ tereni koji su joj ekološki podjednaki.
Ovdje preniia toime dolazii u obzir t. zv. eumediteranska oblast koja se podudara sa
područjem kultivirane masline, kao i neka susjedna područja prelaznog karaktera.


Potkomisija za probleme mediteTanskog šumarstva preduzela je u zadatak proučavanje
pitanja što efikasnije zaštite tla, a u vezi unapređenja šumske proizvodnje
predvidjela je proiučavanje rasa šumskog drveća, te izbor, izlučenje i popis sjemenskih
sastojina, a također i uvođenje vrijednog egzotiičnog drveća i grmlja.


M, A n i ć


Landesforstinspektion fiir Niederosterreich, Tatigkeitsbericht fiir das halbe
Dezennium 1945 bis einschliesslich 1949, Wien 1950


Izvještaj o radu Šumarskog inspektorata za pokrajinu Donju Austriju za vrijeipe
1945—1949. Knjiga sa 60 strana ifeksta, brojnim talbelama i slikama. — Republika
Austrija podijeljena je upravnio na 8 aiutonomnih pokrajina, od kojih jedna- je Donja
Austrija. Površina šuma D. Austrije iznosi 670.000 ha t. j . oko Vi šuma Slovenije. Od
toga 46% površine je šumski posjed preko 30 ha, S´/o državnih, 4*/o općinskih šuma,
dok je ostallo većino^m manji posjed ispod 50 ha. Zaštitnih šuma ima 40.000 ha.. —
Šumarska nadzorfla služba organizirana je na način, sličan onom.e u predratnoj Jugo


240