DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 6/1951 str. 28     <-- 28 -->        PDF

kašika za abuvanjc. Oni su ustvari otvorili put i trebalo bi ih podržat: u njihovom


nastojanju; no i svi ostali stručnjaci itirebali bi nastojiati da nešto za društvo korisno


proiizvedu iz otpadaka drveta..


No to su samo primjeri kao dokaz da se bezbroj društvenih potreba može podmiriti
iz odbačenih drvnih otpadaka, te ukoliko md u otkrivanju upotrebljivosti otpadaka
viiše uspijemo, utoliko će bilt´i izrazitija naša hvala onim šumarima n.a terenu,
koji ulažu često i velike napore za uzigajianje i kontrol´isanu proizvodnju šume.


J. Starčević
O značaju u određivanju ekononiičnostisšumskih transportnih sredstava


U procesu eksploatacije šuma transport znatno utiče na formiranje cene drveta.
On pretsjtavlja onu kariku koja podvezuje šumu, mesto produkcije drvne mase, sa
mestom njene potrošnje ili prerade (pilane, razna gradilišta, preduizeća hemiske prerade
drveta i dr.). Kako su ta mesta Tedo\´TiO´ dosta udaljena, to transport dobija posebno
značenje u šumskoj privredi. Za naše prilike transpoirt ima još veći značaj zato
Sto u našim šumama ne postoji široka mreža šumskih komunikacija koja bi bila oslonjena
na isto takO´ gustu mrežu komunikacija javnog saobraćaja. Osim toga transport
o-dnosi najveći deo troškova proizvodnje jer je u njemu skoncentrisan najveći deo
raida a takođe li najveći deo osnovnih sredstava proiizvodnje.


Kada se sve ovo ima u vidu, onda je .razumljivo, zaštoi se kod planiranja šumske
prozivodnjc mora posebna pažnja pokloniti transportu, kao najvažnijem faktoru u
procesu šumske proizvodnje.


Za izvoz drvetfl! postoji više načina: animalna vuča, traktoni, kamaoni, šumske
železniće, žičare, točila, plavljtenjie i splavarenje. Za jednu konkretnu eksi^loataoij´U
imamo´ oibično jedno od ovih Itransportnih sredstava, ponekad dva odvojeno ili u
kombinaciji te nam ona obezbeđuju najekonomičniiji izvoz. To znači, da se moraju
dobro proučiti konkretni uslovi izvesne šume za eksploatđcij´U i na osnovu detaljne
analize tih uslova određujiemo- najekoinoimičnije transportno sredsitvOi, Znamo da za
veliku drvnu masu i to još kada se nalazi na većoj distanci dolazi u obzir železniica
a za matldknasu i to kada je na maloim udaljenju, dolazi u obzir stočnai zaprega. Ukoliko
imamo da savladamo veliku visinsku razliiku a na kratkom honizontailnoim rastojanju
dolazi u obzir žićara ili ´tiočilo. Ovo´ aproksiimativno određivanje transportnog
srodstva nije dovoljno. Omo nam ne može pružiti dofcar ri pravilan izbor transportnog
sredstva. S druge strane određivanje transportnog sredstva projektorvanjemi više varijanti
i računskim upoređivanjeim njiihovih koištanja pretstavlja prilično dug i teža´k
posao, na šta perspektiivno planiranje u šumarstvu ne imoiže da računa.


Perspektivno planiranje u šumarstvu zahteva užu granicu, koja bi olakšalla izbor
transportnog sredstva — omogućila lako i brzo određivanje istog za tipične slučajeve
eksploatacije, uz vođenje računa o svima napred naveden-im faktorima. Važnost
toga proizilaizi iz same naipred navedene važnosti transporta u procesu šumske proizvodnje.
Perspeklfiivno planiranje u šumiarstvu mora da ima mogućnosti brzog i lakog
određiivanja šumskog transportnog sredstva za pojedine slučajeve eksploatacije, jer
bi inače planiranje bilo nepotpuno. Mi za sada nemamio takvu metoidu određivanja
šumsko´g transportnog sredstva a što bi inam Moi od velike koiristi u planiranju šumske
privrede. Njena izrada i primena ne prestavljaju neku naročitu teškoću koja se ne bi
mogla savladati brzo i lako. Uz saradnju šumarskih stručnjaka sa terena mogla bi se
za relativno kratko vreme stvoiriti mogućnost brzog i lakog izbora šumskih transportnih
sredstava.


Proifesor Lcnjingradske šuimarske akademije D, A. Popo v prvi je obradioprimcnio u šumiarstvu motod amalitičkog i grafičkog O´dređivanja ekonomiičnosti šu.m- .
sikih transportinih sredstava za prilike Sovjeltiskog Saveza (»Privremeni tehnički uslovi
projektovanja šumskih puteva pri kompleksnoj n^ehanizaciji« — Suhoputni Ijesotransport
1 tom). U udžbeniku »šumska transportna sretstva« 1 deo od ing. M. S i m o n o-´


238