DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 6/1951 str. 20     <-- 20 -->        PDF

u tlu alge, bakterije i gljivice izgrađuju, troše i razgrađuju organske tvari.
Zato je za razumijevanje domaćinstva neke biljne zajednice od teimeljnog
značaja poznavanje mikroflore njezinog tla. Životne potrebe i zahtjevi
pojedinih mikroorganizama i njihovih grupa su više ili manje specifični, pa
treba odrediti kako se ti organizmi odnose prema šumskim i livadnim zajednicama,
U tom pogledu poznato je dosad malo, a kod nas osim pionirskih
istraživanja Pišpek a i Starc a nema podataka o mikrollori
tala naših biljnih zajednica.


Kao polazna točka naših istraživanja uzete su točno omeđene vegetacijske
jedinice i to četiri livade i četiri šume. Zbog opsežnosti predmeta
podijeljen je rad tako, da je dr, Š. S1 a n s k a-P elicarić preuzela gljivice
u tlu, a ing. M. L u p r e t bakterije.


Kod izbora livada i pašnjatka nastojali smo proučiti s jedne strano ekstremomo
bazifitee, a s druge strane ekstrem-no´ acidofilne livade; kao tip prvih uzet je bro´metum,
e drugih nardetum. Osim toga odabrana je livada rosulje (A g r o s ti d e t um), koja
nastaje obrađivanjem iz acidofilnog nardetum-a. Svi su uzorci uzeti u području Leske,
ispod glavnog masiva Risnjaka, gdje su sva tri tipa lijepo razvijena u nepiosrednoj
blizini. Da se utvrde razlike kod sličnih pedoloških prilika u različitim visinama, sabrani
su uzorci iz planinske rudine F e s t u c e t u m p u n g e n t i s, koja nastava kao
i brometum na plitkim vapneinačkim tlima, ali u višim pojasima.


Od šuma odabrane su ponajprije dvije glavne šumske zajednace Gorskog Kotara:
šuma bukve i jele na vapnenačkoj podlozi (F a g e t u m a b i e t e t o s u m) i šuma jele
i rebrače (A b i e t o-B 1 e c hn e t u m) na ekstremno´ kiseloj podlozi. Zatim su uzeti
uzorci iz pretplaninske šume smreke (Piceetum subalpinum) i uzorci ´iz klekovine
bora (Pinetu m mughi) . Analize šumskih tala pokazat će s jedne strane
razlike izimeđu šumskih zajednica na različitoj podlozi i različitoj nadmorskoj: visini, a
s druge strane Tazlike prema livadama´, k-oje su nastale nakon potiskivanja šume.


Brojenja pokazala su na pr. ove količine mikroorganizama u jednom gramu
zemlje:


Bakterije G´.´j ivice
Piceetum subalpinum 3,322.000 2,236:61617
Finetummughi . 5,699.333 2,887.664
F e s t u c e t u m p u ni g e n t i s , ´1.3,420.000 24.333


Osim kvantitativne analize provedena je i kvalitativna, te je dosad izoliirano
oko 49 kultura plijgsni.


D´Osadašn´jli rezultati imaju bez sumnje samo informativni značaj, pa će biti proveden
još veći broj analiza. Osim toga trebat će uzeti uzoirke i iz većeg broja sastojina.
Ipak već ova opažanja upućuju na znatne razlike u mikroiflo´ri pojedinih biljnih
zajed´nica, pa se nadamo, ´da će sustavna mikrobiološka istra´živanja bitno unaprijediti
poznavanje naše šumske i livadne vegetacije.


IV. šumarska istraživanja
Dosadašnja istraživanja na jasno jjmeđenim šumskim zajednicama pokazala
su podudaranje između florističkog sastava šume i njezinih šumsko-
gospodarskih svojistava. Da se to pitanje što svestranije osvijetli izvršena
su i prošle godine šumarska istraživanja na jasno oimedenim šumrkim
zajednicama. Glavna pažnja obraćena je šumama jele, jer je jela najraširenije
crnogorično drvo, koje izgrađuje usto i najvrijednije šume naših
gorskih krajeva. Šumarska istraživanja proveli su ing. D. K 1 e p a c i ing.


B. Z 1 a t a r i ć.
230