DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 6/1951 str. 16     <-- 16 -->        PDF

Blechnetum) . Tek malo niže, dokle prodire topla klima nižih područja,
gubi se jela i nalaze se čiste šume bukve. Samo u dubokim, zasjenjenim
gudurama nalaze se još nakupine jele okružene šumama bukve,


bukve na vapnencima i dolomitima pripada tipu gorske šume
bukve (Fagetum croaticum montanum]. Ona se razlikuje od
šume bukve i jele s jedne strane gotovo potpunim nedostatkom jele i drugih
pretplaninskih vrsta, a s druge strane pojavljivanjem elemenata hrastovog
područja, ponajčešće običnoga graba fC a r p i# u s b e t u 1 u s), sviba
(C o r n u s s a n g u i n e a), drijena (C o r n u s ma s), udikovine fV i b u r-
nu m lantana ) i t. d. Ovo pojavljivanje termofilnih vrsta u gorskoj
bukovoj šumi na vapnenačkoj podlozi upućuje nas na to, da su ovdje
zaista izmijenjene životne prilike i da se nedostatak jele ne može protumačiti
možda sječom. Štoviše, u oazama gorske bukove šume oko Cestara
i u Gerovskom Kraju, pokušavalo se pošumljivanjem s jelom, ali bezuspješno.
Jela se gubi, kako smo spomenuli i na silikatima. Šuma jele i rebrače
(A b i e t o-B lechnetum) nalazi se još na hladnim padinama potoka
Krašićevice, ali na otvorenom obronku nestaje i na njezinu se mjestu
pojavljuje ekstremno acidofilna šuma bukve (F a g e t o-B lechnetum) .


Ipak je najznačajnija pojava kupske doline bez sumnje šuma crnoga
graba i crnjuše (O s t r y e t o-E r i c e t um), koja zaprema strme, suhe i
tople obronke. Ova izrazito termofilna asocijacija predstavlja trajni stadij
na plitkim skeletnim tlima i odlikuje se većim brojem termofilnih vrsta.
U svijetlim, niskim šumicama i šikarama nalazi se obilno crni grab, crni
jasen, brekinja fS o r b u s a r i a), drijen (C o r n u s ma s), ruj (C o t i n u s
coggygria), grozdasta ivančica (Chrysanthemum corymbos
u m)^ dubačac (Teucrium chamaedrys) i dr, U nekim plohama
pojavljuje se i crni bor. Najobilnije je zastupana crnjuša (E r i c a c a r-
n e a), koja zaprema kadkad do 90*/o površine. Medu njezinim jastucima
nalazi se obilno bijeli šaš (C a r e X´ a 1 b a). Istu zajednicu s crnim borom
nalazimo po dr. M, W r a b e r u i u susjednoj Sloveniji.


Naročito lijepe sastojine šumice crnoga graba raširene su na obroncima
Sušice. Na mjestima, gdje se može razviti dublja naslaga tla, sukcedira
na šumu crnoga graba gorska šuma bukve, a u nutarnjim područjima
i šuma bukve i jele.


Od ostalih šumskih zajednica ističe se u dolini Kupe šuma bijele johe
(Alnus ine a na) i šuma bijele vrbe i(Salix alba). Joha je vrlo raširena
u toplijim područjima, na pr. kod Cestara, u Gerovskom Kraju, kod
Krašićevice i kod Razloga. Ona osvaja najčešće napuštene vrištine i razvija
se u obliku šikare, rjeđe se razvijaju visoke šume. Najljepše sastojine
bijele johe nalaze se u poplavnom području potoka. Tu izgrađuje bijela
joha visoke sastojine vrlo značajne grade. U sloju drveća dominira bijela
joha, a tek pojedinačno nalaze se i vrbe. Sa susjednih obronaka prehvaća
u manje vlažne plohe i po koja jela. Od grmova je najobilnije zastupana
kupina IRubus sp.), a od niskog rašća Ijepiva kadulja (S a 1 v i a glutinosa),
velika vlasulja (Festuca gigante a), bahomica (C i rcaea
lutetian a), netek (I m p a t i e n s n o 1 i t a n g e r e), vučja
noga (Lycopus europaeus) j dr.


U području izvora Kupe ističe se naročitom vegetacijom okolina Razloga.
Na dubljoj, silikatnoj trošini zauzimaju znatne površine kulture kuku


226