DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 6/1951 str. 14     <-- 14 -->        PDF

(Cal lum e t o-G e n is t e t u m) je znatno rjeđa u višim područjima Gorskog Ko


tana i vezana je na suša, ocjeditija tla.


Najveće površine nardetuma i vriština pretvorene su obrađivanjem u vrlo dobru
livadu rosulje (Ag r o s t i d e t u m c r o a t i cu m). Ova značajna livada uvjetovana
je antropogeno. U njoj preteže rosulja (Agrosti s vulgaris ) s brojnim travama,
lepirnjačama i ostalim biljikaTna. Livada se razvija nakon obrađivaTija tla, najčešće
na napuštenim krumpirištima. Gdjekad se nakon jednogodišnje JU dvogodišnje obradbe
siju na oranici trine od sijen.a, ili se siju različite travne smjese, ali se najčešće
kultura prepušta zarašćivanju livadne vegetacije. Zanimljiivo je, da se u sva tri
slučaja razvija nakon par godina jednolika livada rosulje elementi, koji su sjetvom ili obradbom došli na livadu, a životne im prilike n´su
povoljno. Livada rosulje sastavljena je iz većeg broja vrsta i na velikim površinama
ima iisti sastav. Ona se održava nekih deseta:k godina, dok se facrpe hranjive tvari, a
zatim se sve obilnije pojavljuju acidofilne vrste, najprije PotentJll a tormen tilla,
Festuca cap ili a ta, Luzula-vrste i najzad pretegne posve nardetum.
Livada rosulje daje znatne količine vrlo dobrog sijena i pripada tipu dolinskih livada.


Od ostalih dolinskih livada susrećemo u području Airrhenatheretum , koji
se razvija naročito pod utjecajem gnojenja na vapnenačkoi po´dloizi. Vrlo često razvija
se Arirhenatheretu m neposredno iz brometuma, ali nastaje i na napuštenim
kulturama, ako tlo sadrži dovoljne količine hranjivih tvari. Livada je vrlo bujna i
visoka i daje najveće prirode sijena. Na vlažnijim Staništima, uz rubove potoka, koje
u proljeće i u jesen preplavljuju bujice, razvija se livada krestaca (Cynosuretu m
c ris ta ti); ona zaprema tu i tamo veće površine i razvijena je u tri subasocijacijc,
koje je Horvati ć opisao iz sjeverne Hrvatske.


Na najnižim mjestima uz potočiće, gdje se najdulje zadržava voda, susrećemo
moičvarne livade šaševa. One zapremaju tek .manje plohe i najtipičnije su razvijene
u području Lučica i u dolini Ličanke. Vrlo često preteže u njima vodena preslica
(Eauisetur a 1 i m o s u m), koja je u čistim sastojinama prekrila nekadašnja poplavljena
područja iznad napuštenih brana.


Najznačajnija biljnogeografska pojava fužinskog kraja su bez sumnje cretovi.
U dolini Ličanke, Kostanjevice i Lepeniice nalazi se veći broj sfagnumskih cretova
s rosikom (Drosera r o t u n dif o 1 i a) i mnogim drugim borealnim biljkama.
Najljepši cret nalazi se na obroncima Brloškog nešto ispod vrela Ličanke. On prlipada
zajednici Rhynehosporetum albae, koja je razvijena u vrlo sličnoim sastavu
i u nizinskom podruičjiu sjeverne Hrvatske (Dubravica, Blatuša),


Izrazito kozmopolitskog značaja je niiitrofilna vegetacija u seoskim d^50^i^tima, na
smetištima i oiz rubove cesta i putova. Ona pripada as. P 1 a n t a g o m a j o r-L o 1 i u m
p er e n n e, koja je vrlo jednoliko građena.


Već sam u prvom izvještaju istaknuo, da je na Snježniku prekrasno razvijena
vegetacija planinskih rudina. Da dobijemo potpuni pregled planinske vegetacije
snježničkog skupa obradili smo već pretprošle godine sjeverni dio Snježnika (Medvrhi
i Guslice), koji leži izvan naše sekcije. Prošle godine zaokružili smo planinsko područje
s Planinom iznad Lividrage, na kojoj se nalazi također značajna planinska
vegetacija. Nažalost, nepovoljne klimatske prilike u ljetu i u kasno jesensko doba
nisu bile pogodne za pomnije proučavanje planinske vegetacije. Ipak smo mogli
utvrditi, da se na Planini nalazi nekoliko tipova rudina, koje su fragmentarno razvijene.


B. Vegetacija područja izvora Kupe. Rijeka Kupa zadire
svojim gornjim tokom u središte Gorskog Kotara i proizvodi na njegovu
vegetaciju golemi utjecaj. Taj se utjecaj odrazuje u velikim klimatskim
promjenama u vezi s prodorom tople klime hrastovog područja u krajeve
obrasle crnogoricom. Pod utjecajem ove tople klime razvija se u području
izvora Kupe i njezinih pritoka termofilna vegetacija, ko^a seže sve do podnožja
planinskih skupova. S druge strane susrećemo mnoge planinske
vrste u dolini Kupe daleko izvan područja njihovog raširenja kao ostatke
224