DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 6/1951 str. 12     <-- 12 -->        PDF

menjara sve do Bakarca i Kraljevice. Dosadašnj´e karti rano
područje obuhvata prema tome značajan prerez
vegetacije južne Hrvatske od doline Kupe preko
planinskih vrhova Risnjaka i Snježnika sve do
obal e mora . Novo kartirano područje na sjevernom i na južnom
dijelu odlikuje se naročitom vegetacijom, koja u prvom izvještaju nije
bila prikazana,


I, Botanička istraživanja


Prošlogodišnjim botaničkim istraživanjima obuhvaćena su zapravo tri
vrlo raznolika područja: 1. preostali, nekartirani dio Gorskog Kotara u
užem smislu, obtihvaćajući prostor na sjeveroistok od planinskih grebena
Tuhobića, Jelenčića, Sćrbca i Medveđaka i krajeve na sjever od Risnjaka
i Snježnika, 2. područje izvora rijeke Kupe i 3. područje primorskih obronaka
od planinskih grebena prema moru. Ta se tri područja vrlo razlikuju
u vegetacijskom pogledu, pa ćemo ih odijeljeno prikazati,


A, Nastavak istraživanja Gorskog Kotara u užem
smislu . Velike površine Gorskog Kotara sjeverno i jugoistočno od
Risnjaka, koije nisu bile obuhvaćene god. 1948, i 1949,, pokrivene su
uglavnom šumom bukve i jele (Fagetum abietetosum) i šumom
jele i rebrače (A b i e t o-Bl e c h n e t u m), a tek manje plohe na vrlo
kamenitim staništima zaprema šuma jele i milave (Abieto-Calama g
ro s t i d e tu m). Šuma bukve i jele na vapnenačkoj podlozi razvijena
je u južnom dijeilu Gorskog Kotara naročito lijepo na Rogoznu, na sjevernim
padinama Tuhobića, u Zvirjaku i u Zakutim.a, a u sjevernom, dijelu
na Šeginščeku, Vršićima i u području Cestara. Ipak su sve te šume jače
utjecane sječom nego šume u užem području Risnjaka, Naprotiv nalazimo
na silikatima Brloškog i Benkovca još danas prekrasne šume jele i rebrače
u kojima dosežu stabla visine od 40 m i´ debljine do 80 cm.


Vrlo značajne cmogorične šume razvijene su na kamenitim vrhovima
oko željezničke stanice Drivenik, Već iz daljine ističu se pretezanjem jele,
U tim šumama nema bukve iako je sve naokolo pokriveno bukvom. Od
bjelogorice javlja se samo lipa i brekinja. Po izgledu, ekološkim prilikama
i šumsko-gospodarskom značenju podudaraju se ove šume jele na kamenitim
staništima s pretplaninskom šumom jele i smreke, koja je razvijena
u višim pojasima Risnjaka i Snježnika i pripadaju istoj asocijaciji (A b i-
e to - Ca 1 am a g ro s t i d e t u m), koju možemo rastaviti u dvije subasocijacije,
U višim pojasima nalazi se subasocijacija sa smrekom (A b i e t o-
Calamagrostidetum piceetosum = Abiet o-P i c e e t u m
c a 1 a m a g r o s t i d i s), a u nižim bez smreke s lipom (A b i e t o-C a 1 am
ag r o s t i d e t u m t i 1 i e t o s u m). Ove šume pokrivaju na kamenitim
staništima oko Drivenika velike površine i predstavljaju važan ekonom"
ski tip.


Od ostailih šumskih zajednica nalaze se u poplavnom području Ličanke
i Lepenice šume crne johe fAlnus glutinosa), koje su najčešće fragmentarno
razvijene, jer je najveći dio pretvoren u livade. Tek na jednom
mjestu u Lepeničkoj dolini, ispod nekadašnje brane na Lučicama, nalazi


222