DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 5/1951 str. 4     <-- 4 -->        PDF

ili poslije određenog vremena ne će imati potpuni uspjeh. Poznato je, da
su starije gusjenice rezistentnije prema djelovajnu insekticida od mladih.
No zbog vremenski ograničeaiog djelovanja insekticida ne smije se ova^
upotrebiti suviše rano. Eklozija gusjenica zbiva se u kraćem ili duljem
vremenskom periodu, Ovćij period traje kod nekih štetnika mjesec i više
dana. Preranom upotrebom insekticida, kojeg je trajanje djelovanja ispod
granica ovoga vremena, uništio bi se tek jedan dio gusjetnica t. j . one koje
su izašle, dok bi ostali dio bio pošteđen. Ima naravski i drugih razloga,
zbog kojih se prerana akcija suzbijanja kemijskim sredstvima ne smije
provoditi. Kod gubara na pr, gusjenice prvoga stadija imaju aerostatičke
dlake i vjetar ih lako prenosi sa jednog predjela na drugi. Suzbijanje
gubarevih gusjenica me može se dakle početi, dok su one u tlom stadiju,
nego tek onda kad su sve gusjenice izašle i kad nema opasnosti da ih
vjetar ponovno nanese. Istina to ne mora biti pravilo, jer se suzbijanje
može i ponoviti, ali je to skopčano sa povećanjem troškova suzbijanja,
što naročito za veće šumske komplekse me bi bilo rentabilno,


Gubareve gusjenice presvlače se 4—-5 puta, normalno 4 puta. Odlučili
smo ispitlaii otpornost gubarevih gusjenica I—V stadija prema djelovanju
Pantakana i Parathiona (E-605), insekticida, koji se osim onih na
bazi heksaklorciikloheksana smatraju danas najboljim i najefikasnijiml.
Pantakan je kod nas bio široko primjenjen kod suzbijanja gubara i pokazao
se veoma efikasnim, dok su se Parathionom vršila u inostranstvu uspješna
suzbijanja šumskih i ostalih štetnika. — Peto je presvlačenje gubarevih gubarevih
gusjenica prilično rijetko, pa smo pokuse vršili samo sa gusjenicama
od I,—V, stadija. Praktično značenje ovih pokusa moglo bi se svesti
na slijedeće: 1. Utvrditi otpornos t pojedinih stadija gusjenica prema
Pantakanu i Parathionu, te vrijeme od časa kontakta sa insekticidom do
ugibanja gusjenica pojedinih stadija. Na temelju ovih podataka izvesti zaključak,
u koje je vrijeme najbolje izvršiti kemijsko suzbijanje i do kojega
se stadija ono može vršiti, pa da se pri tome postigne potpuni uspjeh,
2, Kako na gubareve gusjenice djeluje Pantakan i Parathion u odrede n
i m koncentracijama, 3, Usporediti djelovanje Parathiona i Pantakana
i odrediti njihovu vrijednost za primjenu na terenu.


Insekticidi


Pa ra t hi o n (E-605) produkoiij© BayeT iiizeli smo u dvije koncen+raicije, koje se
za upotrebu prapocručuju: O^OS^/o i 0,025%. To je iasektlicid, koji sie mpoitrebljava u
dosiada najmižiim koniceotraciJHima. P»antaka n produ!koij& »Chiromos«, preparat rua
baai DDT-a-, upotrebljavali s.rao kao 5´/o Piaititokan prašivo^ i 1% emulziju, priređeniu
od prethodno emuLgiramog 16,5% Pantafcaina proiKvedenoig za upotrebu u šumarstvu
1950. g,


Parathion (E-605), Parathion je prodlzveden g. W44, u Bayeroviim istraživačkim
laiboratorijima u Efberfeldu. Nakon pokusa, koji su sa njime izvederm, počeo se smatrati
iinsekti´otdtom, koji po svojoj vrJjedno8:tii ostavlja iiza sebe čak d takove insekticide
kao´ što siu OTiii na bazi DDT-a,


Po svome kemijskom sastavu Parathion je Diathyl-paranitrophenyl-thiophosphat.
Biayerova produkcija je tamna tekućina ,tipičnog mirisia-, molekulame težine 291. Vre-
Mište mu je kod 174´C, kod pri!tiska´ od 2 ,mni Hg. Topiiv je u lilpoidima i m^nogiim organskim
topivim sredstvima. Sa´ vodom se miješa kod sobne temperature u odnosu otpri^


182