DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 5/1951 str. 32     <-- 32 -->        PDF

toga pregledani su kestemiici u područjiu Cjandat, Pompadour i Bourges. Prii tome učinjen
je posjet Šumarskoj školi u Les BaTres-m.


Na spomie-nutorn putovanju učesnici su imiaM prilike vidjeti mnogotoTOJee tipove
šuma i kultura kestena, kao i razna industrijska postrojenja ´koja prerađuju kestenovo
drvo i pliOidove. Prema saopćenju u prošlogodišnjem decembarsikom broju talijansikog
časopisa »Monti e boschi« putovanje je bilo vrlo dobro organ/izirano i na njem su
postignuti značajni uspjesi.


Kongres je održan pod prctsjedanjem generalnog direktora francuskog šumarstva


g. Mervei!leux de D u Viignaux-a Prisustvovali su: generalni direktor Šumarskog
od´je´la/ FAO-a g. Lelou p i sekretar Ureda. FAO-a u Genevi g. Fontaine , pretstavnioi
Italije, Svicairske, Španjoilsike, Zapadne Njemačke, Bugarske i USA, te izaslanici!
raznih ifrainouskih ustanova i interesiranih industrijskih postrojenja. (Na taj kongres
bio je poizvan i saradnik jedne naše ustanove, ali se pozivu nije mogao odazvatiii.
Ijred.}.
Nakon više referata i; diskusije zaključeno je, uglavnom slijedeće:


Učesinici Inteimiacionafeog tjedna kestena usvojili su u poitpunosti´ prijedlog Francuskog
Ministarstva poljoprivrede o osnutku Internacionaln e ko.misije za
pitom i kesten . Budući da neke delegacije nisu nia vrijeme primiiile obarvijest o
to´me predmetu, a kako neke zemlje, gdje je kultura kestena vrlo važna, nisu bile
zastupane, učesnici su izraziii želju, da generalni direktor FAO-a uspostavi kontakt
sa vladama inteircsiraniih zemalja s ob25irom na osnutak Intemaicionaine komisije za
kesten i daljmu; suraidnju.


Budući da su mnogi problemi iz područja uzgoja kestena:, kao i iz područja suzbijanja
njegovih boilesti vrlo akutnii, učesniici su zaključili, da će grupa stručnjaka, na
čelu sa pretsjednikom prof. A. O u d i n-om (Francuska) i potpretsjednikom prof.


A. Biraghi-em (Italija), natstaviti — u usikoj povezainosti sa FAO — već započete
posilove, kao i da će organiiziirati naredni Internacioinalni tjedan kesteroa. Izraižene su
želje da Sekretairiijat Grupe bude povezan sa Sum^airskiim uredom FAO-a u Genevi,
analoigno kao što. je to´ kod Internacionalne komisije za topole. U svrhu formiranja
spomenute grupe stručnjaka ipretsjednik će se obratiti na intcresirane zemlje, koje će
predložiti svojeg stručnjaka-suradnika.
U programu rada Grupe stručnjaka predviđeni su uglavnom isti problemi kao
i u proigramu Tjedna kestena održanog u Franicuskoj. Pm tome dait će se prioritet
ovim pitanjima: 1. Borba protiv ikestenovih bolestiju, a napose protiv kestenova raka
(Endothia parasitioa); 2. Utvrđenje površiina gdje se kesten s obziiroim na jaču zairazu
ima zamijeniti drugo-m šumskom iij kojom- poljoprirvrednom kulturom, kao i površina
gdje kesten treba očuvati; 3. Genetička istraživanjai i olakšice u pogledu međunarodne
izmjene odnosnog materijala; 4. Poboljšanje produkcije u kvantitativnom i kvalitativnom
pogledu. Učesnici su i,zraKili želju da bi se naredni Tjedan pitomog kestena
održao´ u Italiji i Švicarskoj (Kanton Ticino), po mogućnosti u oiktobru li951.


M. Anić
Katastrofalno propadanje bukve u Istočnoj Kanadi


PeTley Spauldinff u članku »The Role of Nectria in the Beech Bank Desease« u
Journal of Fo!restry od 1948 godine (449 do 453 str.) opisuje bolest bukove kotre,"koja
je oko 1930 godine impontirana u Kanadu, vjierovatmo i:z Engleske. Za proteklih 2(0
godina ta je bolest skoro- potpuno uništila bukove sastojine na teritoriji gdje se
proširila.


Na potpuno zdravu bukvu napada prvo´ bukova štitasta uš (Oryptoeoccus fagi
Baer,), koja sišući sokove floema fiiaiološki oslabi sitablo, te stvara na kori pukotine.
Jedino na ovako oslabljenom staiblu je sposoibna da se nastani Nectria coccinea var.
faginaita Lohman, koja prodirući kroz te pukotine potpuno uništi napadnuto stablo.
Na plodnim tjelima Nectrie, koja se na napadmutoim staiblu razvijaju u ogromnom
broju, ubrzo se nastani gljiva´ Gonatorhoidella highlei A. L. Sm,, koja na njima parazitiira.
´ I ii M I ´^i


Brojna fetraživaraja dokazuju, da je Nectria na ižrvjesnom teritoriju stroigo´ vezana
za prisutnost Cnlptococcusa, a isto tako i to, da se Gon.atorhoMella razvija saimo na
plodištima Nectrie. Criptoicocous, kao pionir bolesti nošem vjetrom Oisvaja nove teri


210