DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 5/1951 str. 30     <-- 30 -->        PDF

pošumljivačima i rasadiničarima, i to ne samo šumarskom i euvarskom osoblju već i
njegovim saradnicima, a to su; frontovskc i omladinske organizacije, te nastavnici
raznib škola.


Broišu.ra je podijeljieTia u idva diijelai, U prvom dijelu ohrađenio je općeniito o
sakuipljanjiu šumskog sjamenia;. Tu je data praiktičinia upuita o Oirganiizaciijd raidia i ocjenjivanju
uroda sjemena kao i opis kako se sastavlja iprcglodna karta o ;urodu sjemena,
kojom može iipom«ćno osoiblje prikazati, kalko i gdje je pojedina vrst sjemena urodila.
Navedene su prosječne starosti sviih glavniih vrsita drveća: kada ipočinjiu Tiađatii i
peniciddcitot; inadaljc koj,a jie stairotst piojediinah vrsta drveća najpogodnija zai do´hivanje
valjanog sjemena i u kojem mjesecu sjeme dozrijeva. Nekoliko slika prikazuje najpotrebimije
sprave za sakupljan je i čuvanje sjemena. Poseibno je opcsano trijebljenje,
čišćenje, soirtiranje i čuvanje sjemena. U poglavlju o čuvanju sjemena dati su podaci i


o klijavostii pojiedibih vrs´ta kao i pTaiktični savjeti^ koji će vrlo dobro posiužiiiti još
neiskusnim rukovodiiooi´ma na terenu. U dr´Uigoim specij,a!no;m dijelu, nakon što jie prikazan
redosMjod cvetanja, ideitailjiriije je opisani postupak sa sjemcinoim naših glavnih
vrsta, i to omiim iredom, kalko one kroz godinu satzriijevajui. Tu je opravdamo naglašeno,
da bi svokii sakupljač sjemena morao biti poimalb i feinolog. Tako su od listača opisaine
31, a oid četinjara 4 vrste inašeg najinaširenijieg šumsikoig dTveća, što je popraćeno
s nekoliko slika. Da se omogući upoltreiba ove knjiižice najšiirem krugu, na krajna je
dodait tumač stranih i stručnih izraM.
Inig. Stjepan Bri.xy


Glasnik Prirodnjačkog muzeja srpske zemljei. Serija B, biološke nauke. Knjiga
3—4. Izdanje Naučna Knjiga — Beograd 11950,, str. 357. Donosi slcdcće -radove svojih
saradnilka:


1. Lintner V.; Gare Jugoslavije. 2. C e rn j a v ki P.; Morfološko-ekološka analiza
iroda T´hyimus liz okoline Beoigraida. 3. R a j ovsk l L.: Vegetacija na Adii Giigan´ijii.
4. G ir e ;b e n š č i k O´ v O.: O vegetaciji Sićevačkc Klisure. 5. ,T a n k o v i ć M,; Sezonski
dimorfizaim lista koid Oinercus pufoesoens u okolini Beoigrada. 6. Paji ć T.: Prilog
poznavianiJ!u obralšćivanja novostvoTene podloge. 7. Kosovi ć D.: Rezulitati morfološkog
ispiiitivanja hrasta od Štojai i(Uloinj)). 8, Vukasovi ć P.: O toteičnositi DDT
i HCC za, grupu pregalja ili grinja. 9. Vukaaovi ć iP.: Prilog proučavanjiu gubara
(Lvmiaitria dispar) u 1949 god. 110. Ad^aimovilć Ž.: Grada za po-znavanje naših ´Oicirodelidae.
ilil. Adanmovi ć Ž.: Neike biometriske ana!liize na vrsti Oedipodai cocruiescens
L. (Orthoptere) i 12. Adaimovi ć Ž.: Zbirka Ceramibycides u Prirodnjačkom
muzeju siiipske zemlje. I deo: Pribmini, Ceram´byc´inii.
B. Pejoski´
Ing. Stjepan Frančišković: Prirodno sušenje drveta.


Prirodino sušenje i konzerviiranije piljene gralđe ostaje kod nas i nadalje najvažniji
način sušenja. Na minogim pogoni:inai ovom se sušenju niije pridavala dovoljna vatžnost
nii, pažnja bilo iz nedovoljnog pozna;vanj,a osnovnih čainiilaca, bilo iz nop´ravilniog shvaćanja
ili pak prilika, ikoje su od lutjiecajia na uspjeh «ušenja. Takovim odnoisom prema
sušenju i konzerviranju piljene građe često se i veće količine gotove robe izvrgavanju
opasnosti oštećivanija, deklasiiiranjia, pa čalk i upropašćavanja,


»Prirodno sušenje drveta« od ing. FTančiSkovi´ča je nedavno izašlo iz štaimpe, te
je prva stručna publikacija svoje vrste kod nais. Autor lijepim i laganim stilom opisuje
i oibrazlaže osnovne faktore, o kojima ovisi uspjeh prirodnog sušenja. Knjiga je namijenjena
svima onima »koji imaju posla sa sušenjem« i obradonn drveta, pai će veoma
koiriisno poslužiti proizvodnji u otklanjanju d´osadašnjih grešaka kao i u sitručnom
uzdizanju novih ikadrova.


Građa je u djelu podijeljena u četiri skupine: U I. Oipćenitom prikazu izneseni su
opći pojmoivi, tok sušenjia i opis glavm;:ih činilaca koji utječu na množinu vlage u
drvetu. U II. dijelu iznesena su pravila smještaja sikladišta obzirom na izboir zemljišta,
nazdioibu ii loibračun površiinie. U III, dijelu opisano je vitlanje u vezi s izvedbom, podnožja,
izradbom špandla, vrstama vitloiva i načinom slaganja. U IV. dijelu t. ji u
zaključnim razmatranjima obrađeno je praktički utezanje drveta, posrtupaik s pojednim
vrstama drveća i elementi sušenja ogrijeva:. — U dodaitku je dan tumač stručne tcTm.
inologije, jer je djelo namijenjeno također i manje škotovandm praktičarima.


Ing. Dragan Jurić


208