DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 5/1951 str. 29     <-- 29 -->        PDF

3^ st^uetie tutf^ikeenasAi


Domaća stručna štampa


Ing. Pavle Fukarek: Materijal za bibliografiju o kršu — Svjetlost, Sarajevo 1950.


O inašem kršu je u domaćoj i stranioji literatuiri ranoigo- piisamo. Više od ItK) godima
tretiraju se šumairsiki pTOiblern´J; omi su pokreitaimi već u XVin. vijeku a i iramije. Kroz
to vrijeme izinesienia su mraoga piitanja. a za iminoge probleme postavljene su po8ta"v!ke,
na koj´i´ma se moiže inasta´viiti ;rad. Međutiim, radovi poi tim piiitainjiiima iriaisturenii su kod
nais i lu inozemstvu u raznim stručnim časapisima te u ostaloj štampi.


Prolazom naše zemlje na socijafefcičJco mređeaije stvoreni su A u šumainstvu, osnivanjem
noviih fakultete, (iinstit´Uta, ustain©iva i podiuzeća, uslovi za šiToku sitruemu i
naučno-iistraživačku djelatnost. U takovoj situaciji pomanjkanje šumarske bibliogra-
Sijie dioišlo je do punog Jzražaja.


Goid´oe ´1´947. izdala je Šumarska setkcijia DIT-a N, R. Hrvaitske prvu Šumarsku
bibliografiju (autor prof, ing. A. Kauders). U toj ibibliografiji obuhvaćen je velik broj
radova i o kršu. Samo o pošumljavanju krša goileti i pijeskova citirano jie okO´ 2B´0
radoiva. Međutim za krš, sa njeigOA^Oim složenom proiblematijkdm, osjećaja se potreba
specijailrac hibliioigrafije, koja daje što šiiri preglcid svega što je dosad .po^ pojedimim
pitanjima zapaženo, ispitano, utvrđeno ili već učinjeno. Tu prazninu popunila je bibliio<
graifiija ing. Fukaireka.


Bibliiografija je štampana ma foirroatu 14 X 20 om, .al oihuhvaita na 320i stramie popis


hiilježaka, člaoaka, iradova li-djela ako 950 autora, poiredaniiih alfabetskiim redfom, Pri


kupljeni su poidaoi O´ radovin^a na srpsiko-hrvaitsikoim, sioveniskom, češkom, bugarskom,


francuskom, tailijiainsfcoim, inj^emačkam, engleskoim i miadarakoim jeziku. Na kraju »knjige


sakupljene su bilješke, izašle u Šumarskoim listu od 1877. do 1942. godine. Obuhvaćene


su i ihiJjieške iiz šest atestrijskiih časopisa te jlz jedinoig njieroačkog za razna razdoblja a


u periodu od´ li8GS>—ili928, Oisim toga aiti´rainii ,su razini: časopiisi i rpvublikaciije, koje inavodi


Cvijiić o kršu, te publikacije, refemti i članci bez ozinake autoira, zatim irecenziije o


važfflijiim kinjigaima kao i popis starijih zatoona i uredaba, kojie se odnioise na krš za


period od li883—1912, goidiine.


BiMiografija obuhvata popis pulbiici´raini´h radova sa raznih područja djelatnoisti


na kršu. Prema toime ona nije specifično šumarsika, iiako je težište na šumarstvu´. Kaio


takova bit jiC koirisna ij ostalim grainiaima kao> geologiji, piedoJogiji, hidroiogiji, akano


mici, poljioprivredii i dr. Sa šuniariskog staeo´vništva to je poiziitirvno. Rrš sa svojitm spe


cifičnim piitanjima iima veomia složenu prob´lematiiku, gdje ´ je rješenje pojtedimih piro


blema povezano sa nizom faktora, kojf zasjecaju u razliičiite grane. Ova bibliografija


omogućit će, da se pri rješavanju tih probleima prouče sa šumarskog gledišta piitanja


ostailih grana.


Pisac je svoju bibliografiju nazvao »Materijal za bibliografiju o kršu«. To je


tačno, jer rijetke su potpune bibliografije. M-eiđutim obim materijala pokaziuje, da to


nije samio materijail već i bibjiografija koja miože biti samo upotpunjena. Ona ujedno


pokazuje velikii trud, koji je uložen na prikupljanju materijala pa autoru treba dati


puno priznanje/koliko na iizvršenom radu toliko i na upornosti i savjesnostii, kojom


je bibliografilja! sastavljena.


Ing. H o r V a t A u g Ur s t


Ing. A, Panov: Sakupljanje i manipulacija sa šumskim sjemenom, izdanje »Narodnog
šumama«, Sarajevo 1951, str. 42.
Ovaj mali priručnik ko-d nas je prvi i vrijedan pokušaj ove vrste, da se unaprijedi
iTnasovno saikupljanje šumskog sjiemena. On će mnogo pomoći našoj operativi —


207