DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 5/1951 str. 23     <-- 23 -->        PDF

SOME CONTEMPORARY RESULTS OF USE OF AERIAL PHOTOGRAPHS
IN FORESTRV


In thc past 30 years photogrammetrv has been appliicd more and more in different
parls oif the worId not onlv for plan- .and map making, as a most economic method,
but also in-diffcr&nt engineering works, archeoloigy, agriioulture, forestry etc.


Aerial photographs can be used in forestry for suriveying purposes and partly
for the determiination of such elements as tree species, site ..tree heights, cro\vn, diameter,
dcnsi:ty of stands and for app´roximative vollume estimation. In this way photogrammetry
has been much applied in U.S.A.


This article deals ´vviith some instruments and proposed or applied photogrammetric
mcthods in forestrv in the past 30 years in Europe and in U.S.A.


Jng. Radomir Luić (Beograd):


IZRAČUNAVANJE KOLIČINE PRONOSA NANOSA PO POSTUPKU
HERHEULIDZE-STINV


Prešle godine je u časopisu »Vodoprivreda« Ing. Slobodan Gravilović
prikazao knjigu: »Bujični nanosi« od ing. I, Herheulidze. Između ostalog
u tome prikazu je iznesena i jednačina za izračunavanje pronosa nanosa
po Herheulidze-Stiny. Međutim, tamo nije dato njeno izvođenje i stoga
smatram da će biti koris.no prikazivanje ove jednačiine u našoj šumarskoj
štampi, tim pre što ću njeno izvođenje dati na jednostavniji način nego
što je to autor učinio, i što ću joj dodati grafikon za uprošćavanje rada
sa njom,


Hcrheuildze je. usvojio St(ilny-evu taiblicu za nallaženje tožiinskih procenata nanosa
u ibujiičnoj masi. Stiny je doveo u zavisnost težinski procenat nanosa samo sa padom
korita. Evo Stiiny-eive tablice:


Težina čvrsitog nanosa


Pad dna Paid dna SpeoiSična težina


´ bujiicai u %


koiiiita u korita u
stepeiniima pTOcenitima


mimimealina : maiksimatoa i imiiniimailna malksimaina


15 27 45 50 1,34 1,38
20 36 ^0 50 1,38 1,46
25 47 56 65 1,42 1,49
30 58 60 68 F,46 1,52
35 70 63 70 1,49 1,53


Tab. br. 1


201
ŠUMARSKI LIST 5/1951 str. 24     <-- 24 -->        PDF

HerheuEdze i,z ove tablice usviaja srednje podatke ali .tablicu još ekstrapoiliovanjcm
proiširuje i za mglove ma:nj´e od ´15^ i veće od 33*, Ekstriapoloivaimai tablica izgledala
bi Oivako:


!


Paid kioriita i u Vo 1 5
40


10 20 1 30


Težinia čvrstog nanosa bujice u % ; 13,6 25 33 4S 50 57


1


Paid komita 4 u °/o
50 60 70 80 m lOO


i i i i ! 1


Težinia čvirstog namosa bujice u % 1 62 | 66 I 70 i 74 j 77,5 ´ 81


Tab. br, 2


Ako ove podatke nanesemo na logaritamsku podelu dobivamo. Herheulidzeov
grafikon. Iz njega možemo prema padu korita u nekoj bujici
naći težinski procenat čvrstih čestica u bujičnoj masi (Graf. br. 1).


WOi´ 1 1 [ 11 1 1 -f" 1 —1—T" 1 1 ;^ T T"
—r—


4


-H-1


«="q
jo -^
:t^ 5 4--T^-^ i-L --T:"
u -j "M -rr4 T-- + ~T

---l´rr 1 r ´
r-^-^r-;;´


^ 70
--rt *+


! I ! ´1 i~ -—--.j ^... 4
1


o
6a 1-p-a— -_U-j n--iSf— M bib--—
—\
-fp´i --^::^!Fl§ »»--E-: ^-^ *^i5 :=rJ


__-r_-B^^" __—-^ felLS3 -t--::r!t!


r: H :´-jl
ti ;"


--" _,
U-´" -f.


6 =t--


t. :i ^ifr --
--Kn ;


´!
s ´ ; --^"-


Ni
-4 "-_^n--i-"-M T


^i--´^


^ ao— — jLf" **
pmp +


T
´Tr+


§ ;==! --] ^ + -. T . .-- --´tt ....__ . -4- 4


-kr


^"^´´´T U.-_"r "i 11 M M*


-"I"


_^ . . _
.-
ni


:.:.._ -::!;::: 1- tit ili


> i
50 60 70 80^


2
<) iO4t i::.:;.;:


.

i b 7 i


_


15 20 M iO


_


Grafikon br. 1


Imamo sada težinske procente učešća čvrstih čgstica u bujičnoj masi,
pa ako su nam poznate specifične težine nanosa i vode možemo težinske
procente pretvoriti u zapreminske. Pođimo tim putem i izvedimo opštu
iednačinu. Zamislimo da imamo smešu dveju tečnosti — recimo zejtina i
vode, ili jedne tečnosti u kojoj se nalaze čvrste čestice — recimo bujičnu
masu. Neka su nam poznate specifične težine tih komponenata Ti i T^ i
težinski procenti učešća jedne i druge pi i p.. Označimo još sa T težinu
izvesne količine Q te smeše i sa qi i <\., zapreminske procente komponenata
u smeši. Onda možemo napisati;


202
ŠUMARSKI LIST 5/1951 str. 25     <-- 25 -->        PDF

Ti = 0,01 T p, — težina prve tečnosti 0,01 Qq, = Qi zapremina
prve tečnosti
T2 = 0,01 T p. — težina druge tečnosti 0,01 Qq2 = Q2 zapremicna
druge tečnosti
Ti = Qi Ti T2 = Q, T. Pt + P. = 100 q, + q2 = 100
Iz gornjih jednačina sledi;
Ti ^ Q, . Ti ^ ^L . - Ji = P´


T. Q, T= q2 T2 P2
Pi qi T2 = Pi qi Ti. Pi (100 — qi) T2 = P2 qi Ti
100 p, T2 = p. q) Ti + Pi qi v^ 100 p, -r, = q, [p, -;, + p, T.)


P2 Ti + Pi T2


Ovo je opšta jednačina; priimenimo je sad na mešavinu vode i nanosa
u bujičinoj masi, — Označimo sa: Qs protok bujičine mase u m´/sek;
Qn protok nanosa u m´/sek; Qv protok vode u m´/sek; ^n specifičnu težinu
nanosa u t/m^; T spefičinu težinu vode u t/m´; pn težinski procenat nanosa
u bujičinoj masi u "/o; qn zapreminski procenat nanosa u bujičinoj masi u "/o.
Tada imamo s obzirom na jednačinu (1):


- lOOpn.v 100 pn ,^.
qn — = . . \Z)
(100 — pn) vn + pn -f (100 — pn) Vn + pn


Dalje: 0,01 Qs qn = Q„
Označimo 0,01 qn = A (3)


Qs . A = (Qv + Qn) A = Qn


1 — A
S obzirom na jednačinu (2) i (3):
100 pn 0,01 pn


A _ ^n (100 — pn) + pn ^ ^n (100 — pn) + pn
1— A . 100 pn 0,01 Tn(100 —pn) + pn—pn


;n (100 — pn) + pn > (100 — pn) + pn
A _ pn
1 — A ~ T"(100 —pn)


Qn= ^. Qv (4)
T"(100 —pn)


203
ŠUMARSKI LIST 5/1951 str. 26     <-- 26 -->        PDF

Ovde su procenti p„ uzeti iz Herheulidzeovog grafikona prema padu
korita.


Kao što se vidi, dovde´ se radi o jednostavnoj primeni Stiny-evih podataka.
Herheulidze sada uvodi jednu novinu time što ceo izraz na desnoj
strani predzadnje formule množi sa »koeficijentom bujićnosti područja«
koga obeležava sa m. Smatrajući da podaci dobijeni iz jednačine (4) odgovaraju
za bujice sa srednje izraženim bujičnim procesom, on daje vredno


sti za m kako sledi:
Kategorija Tip područja Koeficijent bujičnosti
m
i Jako bujiično 1,40
2 Srednje bujično ´ , 1,00
3 Slabije bujično 0,75
4 Vrlo slabo bujično 0,60
Tablica br. 3


Prema tome za bujice koje nemaju srednje izražen bujični proces treba
ceo izraz na desnoj strani predzadnje formule u jednačini (4) pomnožiti
sa »koeficijentom bujičnosti« m. Tako dobijamo konačnu jednačinu za
izračunavanje količine nanosa;


Qn = ^" "^^- Q. (5)
fn (100 — pn)


Autor smatra da se ova jednačina može upotrebiti za aproksimativno
određivanje količine nanosa u bujicama


Primer: Bujica ima; maksimalnu količinu vode Qv = 10 m^/sek; pad
korita i = 5*/o; specifičnu težinu nanosa Yn = 2,4 t/m´´, a spada u bujice
sa jako izraženim bujičinom procesom (m = 1,4). Naći količinu pronosa
nanosa.


Iz grafikona 1 dobijamo za i = 0,05 da je pn = 25´*/o, Prema tome je
fprema formuli 5)


^oj^t . Qv = 1,94 mVsek
2,4(100 — 25)


Ako maksimalna količina vode traje 20 minuta imaćemo, prema
autoru, ukupnu količinu pronesenog nanosa za to vreme;


G = Q„ t 60 = 1,94 . 20 . 60 = 2338 m´´


Izračunavanje se može sasvim izbeći upotrebom grafikona 2 u kome
su dovedene u zavisnost vrednosti za pad korita i sa vrednostima za izraz


pn čemu le uzeto da ie speciticna tezma nanosa
2,4 (100-p,,)


7" == 2,4 t/m^. :Na grafikonu imamo za svaku vrednost m po jednu krivu.


204
ŠUMARSKI LIST 5/1951 str. 27     <-- 27 -->        PDF

Da bi se dobila vrednost izraza za ma koiu vrednost Tm treba da sa


2,4


grafikona 2 očitanu vrednost pomniožimo sa^
Tn


^.__ 1 ":T"´. 1 1 "I"i T X"\^


"j+t


[ f 1


T


0190 1 !j


...


aio q: —:l+..r ´—-^


ctro -+----J*^


M~ ^-i—


[4


Q´6

^T ,T" 1 (T
o.bo U-4=i-^^i|-t f


j^šf^t^ -^


Oiio ^ tE::|j^:$tf ;_ ´ ´—


^


^-l-M—´v-2


p
r—(—
tr^jf : --f-ff-:r -4--i?
aso F^´1 r;


-J-i**^-4-T-
J


-h--+rr:!! +l:


1 r "t^ ^i _„_.. ´ i ^ 1 f^V^** Hr ./


I i Irfi a^ 1 1


T ^ \


OlZO


i±±rii


-^-^ ^^ i^´^


->´ —f-*


i—´
5^Ž´rt^—r -^ "T.rtt -~


1 *´ L


049
i ,41^ ^^*´\\ ^^I^l^ 5^ 11"""+.


1 L ^itr I -U


-*+tx´


...-.


1 ;
niSir 1 t -^ -f T >>< -L "T´P --p— -H


0.10 ^ ^ L-><*<4.^ 4L--T-
r-


Q09 1—^i"" "*..; i 4 ^j ^ T ._I _ -;-[---´


^ _4-´. ._


^
o.og ;^ Iff". -.[. kf---5-1-1 1-..._ I ,


-i^rr


o.or *--p 1 * ... -j-


f ^ fr -1 -T


o,o6


-^ r , _ . ´; ´1
0,04 e ^ r<
: r:Tt --~--^tt t---^T— __
__*4^4^


-1


-- --J


JL^^


4iv(i r -{-— --""""´tj ---L—u


1


"T r ,


o,o^ _.i ._ -t :;" -A-´^


<,5 2 3 -5 A 7 S 9 <0 i\ 20 30 iO 50 60


-.. .± .
.. _


Grafikon br. 2


Primer: Pad korita i = VVo; koeficijent bujičnosti m =^ 0,75; specifična
težina nanosa Y„ = 2 t/m"; naći količinu pronosa nanosa. Iz grafikona 2
ćemo za i = 0,07 očitati da je izraz


= 0,121.


2,4(100 — p


Zato što je specifična težina nanosa Y„ 2 t/m" imamo;


2 4


0,121 ´ 0,145 Dakle: Q„ = 0,145 Qv


Jednačina Herhelidze-Stiny pretstavlja samo jedan neispitan pokušaj
za iznalaženje količine pronosa nanosa. Ali ona ima svoju vrednost ne
samo u tome što nam daje, makar i sasvim nesigurno, količine pronosa
nanosa, nego i u tome što može da posluži kao osnova za dalja istraživa


^


20S
ŠUMARSKI LIST 5/1951 str. 28     <-- 28 -->        PDF

uja. Sem toga može se upotrebiti za približno izračimavanie količine d u


jednačini za koeficijent buiičavostii K = pri čemu je


´ + d fd — 7)
d = Pn "fl
>(1(X) —pn)


L´EVALUATION DE QUANTITĆ DE MATERIAUX DANS LA LAVE
TORRENTIELE SUR BASE DE LA FORMULE DE HERHEOULIDZE-STINY


Dans l´article precedenit l´aiuiteur donne la fonmule de Herheolidze, pour l´evaluation
de qTi´antite de materiaAix dans la lave torrentiele, mais ij la deduit par un autre
moyen plus simpJe, et \l joint un graphique pour simplifier l´eva´lution.


Smolarenje u Italiji. U unjesečniku »Momti e boschi« br, 6/30 dr. G. Mašim ostrće
se na tehnološke i ekonomske prilike proizvodnje smole u Italiji. U uvodu napominje
porijetlo smole (vegetabilno, fosilno^ i animalno), njezin sastav (eterična ulja, gume,
aromatične kiseline itd.) kao i drveće koje se iskorišćujie za proizvodnju smole (gume)
i balzama. Smolu koja sadrži eterična mlja naziva »Oleorasina« i označuje je kao najvažniju,
jer se dobiva ie konifera a naročito iz borova. Ova smola, koja se formira
ia amiida sadržanih u parenhimiu drveta ne prestavlja neku rezervnu stvar niti sudjeloije
u izmjeni hranjivih tvari već vrši posve biološku funkciju obran/ ukoliko prikriva
povrede i rane braneći ih od daljne infekcije i zaraze.


U Italiji se smolari po franicuskoj i njemačkoj metodi, odnosno po plošnoj metodi
sa postepenim ranjavanjem odozdo prema igore i metodoim žlijebljenja sa strugom
odozgo prema dolje na duljini oko 3 metra od panja. Duibina reza ne promašuje 10 mm,
a toilika je međusobna udaljenost žlijebova. Širina bjelenice je kod francuske metode
liO cm, a kod njemačke ne više od Vs opsega »tabla. Smo´lari se većim dijelom njemačkom
metodom, premda su francuskom metodom do sada postizani bolji rezultati.
U posjeduje vrijeme uvađa se zarezivanje novim austrijskim hobKćem.


Šumska taksa borove smole u veoima povoljnim uslovima, u pristupačnom terenu,
u šumi primorskog bora provincije Piša, gdje je smolareno u jednom kompleksu 4.500
stabala, iznosila j€ 194^. godine 15 lira po stablu, dok je u provinciji Firence u nepovoljnim
uvjetima pri smolarenju kompleksa od 3.800 stabala primorskog i alepskog
bora iznosila samo 3 lire po staiMu.


Dr. G, Megha u mjesečniku »L´Italia forestale e montana« No. 1/50 iznosi iscrpnu
analizu šumiske takse smole crnoig bora sa područja visoravni Sila provincije Calabria
Za vrijeme od 1945—´V)^. godine. Predmet istraživanja je skoTO zrela sastojina 35 cm,
5 tom udaljena od cestovne mreže i 35 kim od iželjezničke stanice. Šumska taksa borove
smole po 1 q po stablu izračunata je tako, da su od tržne cijene borove smole franko
željeznička stanica odbijeni tiro.škovi proizvodnje: rumemjenja, bijeljenja, sabiranja,
izvoza, prevoza, smještaj ,alata i pribora, osiguranje radnika, amortizacija, upravni i
administrativni te nepredviđeni troSkovi,1945 1946 1947 i 1948
šumska taksa za 1 q sirove smole iznosila, je 2061 3230 3707 —
troškovi za 1 q sirove smole iznosili su <5939 8770 10293 10750
prodajna cijena za 1 q sirove smole franko vagon 9000 12000 14000 10500


Stalni porast tržne cijene sirovoj smoli u godini 1945^—^1947 odražavao se i u porastu
šumske takse, koja je u 194S. bila negativna uslijed uvoza ogromnih količina terpentina
i ko´ofona sa stranih tržišta (Španije, Portugala, Meksika, Grčke i Kanade)
uz niže cijene tako da će se cijevna borovoj smolii kretati oko lO.OOO lira po 1 q. Uslijed
toga će se iskorišćavanje simole imoTati reducirati samo na oveće pogodnije položene
komplekse sa dovoljno radne snage u neposrednoj blizini, kako bi moglo izdržati
inostranu konkurenciju. Ing. Radimi T


206