DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 5/1951 str. 21     <-- 21 -->        PDF

diiirnij oitkjloin optičke osi u momentui snimanja manji od 5S) tražene se površiine imiogu
na pr .poimoću polarnog plairaitaiietra odirediti direktno ma ipojedinaičinim sniimciima. Svaiki
stupainj niagilba optičke oisii fotakamare kod žairišne diuljtoe I = 21 om prouzroikuje
piribliižnu pogrešk-u u mjerilu od I"/« ma ruboviJnm sniiimlka. Ova se pogreška simanjuje
prema središtu snimka (odnosno nadiru snimka) gdje je = o. Kod većih neravnosti
pomažemo se parovimo snimaka dakle optičkim modelom i kartiranjom t. j . prenosoirti
iiiintija i točaka iz sitereopara na plan gdje se vrši oibračuni površina^


Kod kartirainja sastojiina može se koostiti geodetiski i negeodetski dio
snimka. Tako izrađeni sastojinski planovi sadržavat će pored granica
šumskog područja i pojedinih sastojina također i komunikacije, rijeke,
granice vlasništva, podatke oi gospodarski važnim vrstama drveća, požarišta,
napadnute sastojine, podatke o ostalim kulturama, reljef i slično.
Dopunjavanje tako dobivenog plana terestričkim radovima bit će neminovno.
Klasifikacija sastojina na snimcima iz zraka izvršit će se lakše
u visinske nego li u debljinske razrede, budući da se promjer u prsnoj
visini (ili srednjoj visini) može odrediti samo indirektno na bazi promjera
krošnje ili visine stabala, ako je poznata korelacija ovih dendrometrijskih
elemenata za pojedine vrste drveića u pojedinim područjima. Spurr u svojoj
knjizi: »Aerial photographs in forestry« donosi službene istrukcije za opis
sastojina na bazi snimaka iz zraka u pojedinim regijama S. A. D. Ti opisi
pored glavnih vrsta drveća trebaju sadržavati visinske i dobne podatke,
podatke o površini, o obrastu ili sklopu te u pojedinim slučajevima broj
ostavljenih sjemenjaka po jedinici površine. Do spomenutih se podataka
može doći fotogramctrijskim putem (starost terestričkim načinom). Ova
instrukcija daje i minimalne površine sastojina koje dolaze u obzir za
kartiranje.


Odnos između promjera krošnje i prsnog promjera dao je na pr.
Hugershoff za Pinus silvestris u Saskoj, Taj iznosi 1 : 16, Sa kojom srednjom
pogreškom je određen taj odnos Hugerdshoff ne spominje. Ovo ne
spominje ni Spurr u citiranoj knjizi, premda uzima da isti vrijedi i za većinu
vrsta u S. A. D. (približno). Na bazi odnosa između promjera krošnje i prsnog
promjera (D. B. H.) dani su u Spurrovoj knjizi za Coniferae grafikoni, na
temelju ikojih se može odrediti k svakom promjeru krošnje promjer debla
u prsnoj visini. Mnogo dublje shvatili su tu korelaciju prof. Tichy i njegovi
saradnici.^) Oni traže korelaciju ne samo između prsnog promjera i promjera
krošnje nego korelaciju između prsnog promjera s jedne, te srednje
sastojinske visin«, sklopa, starosti i promjera krošnje s druge strane, dolazeći
tako do vjerojatnijih rezultata.


Drvna masa. Gotovo najteži dio šumarske fotogrametrije sastoji se
u određivanju drvnih masa. Prema sadašnjem stanju stoje na raspoloženju
samo indirektne metode t. j . ustanovljivanje drvne mase stabala ili
sastojine ne na temielju direktno izmjerene itemeljnice nego na temelju onih
elemenata koji se na snimcima iz zraka mogu izmjeriti, a to su visina,
promjer krošnje za pojedina stabla, te osim toga površina sastojine odnosno
broj stabala ako se radi o drvnoj maisi sastojine.


Tako je na pr. prof, C h a p m a n izradio na temelju 249 poikusnih
ploha tablice drvnih masa za sastojine Pinus Taeda na bazi totaln e


´) Ekr. .lan Halaj; Prispevok k odhadu drovnej limo(^´ s leteckej snii,mky, Brno 1949.


199