DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 5/1951 str. 17     <-- 17 -->        PDF

Instrumenti, Kad se goivori o priimjenii u šuimiarstviu i želji da se ta primjena razgrana
u širinu, onda je upravO´ nužno ´istaći potrebu za j e,d n o s t a v n i m fotogrametrijskim
instrume´ntima i priborom koga mnogo priimiijenjuju baš u S.A.D., a ne pomišljati
— bar ne za sada — na skupocjene veće instrumente produkcije Zeissa, Wilda,
Nlistria i drugiih. U šuma-rskoj fotograme tri jii miogli bismo razliko´vnati dvije glavne faze
Padova: prvo geodetsike preidradnje za sastrav goispodairskih osnova i drugo određivanje
oiniih takisaoiomih elemenata kojii fcii se u svakom pojediiijom s´lučajii mogli sa potrebnom
točnosti na optičkom .modelu odrediti K-ao oiptimalna mjerila možemo uglavnom
smatrati ona, kojia misu sitniija od 1 : 10,000, Smatra se da za šumarske svrhe
dostaju jednoistavniiijii iinstrumieoti kaio: što su ziroalni stereoskopi na rasklapanje uz
dodatak piosebnoig stereormetra. Ovij stereoskoipi moglii hi zadovoljiiti uvelike u po


´gletlu točnosti, kad bi se raspolagalo sa strogo olkoimitim snimcima. Za sllučaj takovih


snimaka dbo je U. S. War Departmente, u svojim prilruičndtoima za god. 1949., za doibre


zrcalne stcTeoskope (na pr. Ste^eOlCOlmpalr«^g^afp´h) razmjerno- velifcu maksimalno´ dozvo-


I


Ijeinu poigrešku za ka.rtira´nje detalja iznioso´m od pravog mjerila, a maksimalno


5iOO


1


dozvoljenu pogrešku za o´dređivanje vašima "´ Oid visJtae leta. (Na pr. umjesto pra


2S0


og mjerila 1 : 10.000 možemo očekivati najviše kolebanja između 1 : 9980 do 1 : 10.200
daikle maksimalno^ dozvoljienu položajnu pogrešku pojeđtaih točaka sa ± 30 m a koid
visino leta od 2.000 m maksimalno do´Zvoljeinu pogrešku od - 8 m. Srednje pogreške
bilt će treć´ina ovih fenosia). Za postignuće perspektive strogo okomitih sraiimalka potrebno
je izvršiti redresiranje (ispravljanje) neokomiitilh snimaka t. j . treba ih gnafi´Skoim
ili ojptičko-mehainliokoim metodom prevesti iz perspektive p´rilbližno oko´mitih
snimaka u perspektivu strogo okomitih snimaka. Točnost dakle kartiranja sa jednostavnim
foitogrametrijskim iinstrumenti/ma povisaije se pirimjienom Tedresiranih snimaka.
U aimieirićkom šumarstvu ne pomiišljaijiu toliko nia redresiranjie, jer piretpos´tavlj´aju da
su snimci s koijiiima irade u dovoljnoj mjierii vertilkallni što u stvari znači pretpostavlja*nje
´usavršene navigaciijte. U fedoislijie-du instrumenata u S.A.D. uzima se kao najniža
stepenica džepni stelreoskop koji služi uglavnom samo za promaitrainje. Po´ m´O´gućniosfciima
primjene te kao savršeniji od tih slijiede ziroailni stereoskopi bez iti sa stereometrom
pomoću kojega se m´ože mjeriti i treća diim´Muziilja u optičkom modelu primjenom
tkzv. »prostorne (Icbdeće) markice«. Bitna je karaktersitika američke
piioiiizvo´dnje fotogrametrijsloih instrumenata da je dala niiz osirednjih instrumenata
po kvaliteti i cijeni. Ti se po spomenuitim osobinama polako^ iKdižui nad zrcalni
stereoskop. Proizvode više vi^ta (modifikacija) zrcalnih stereoskopa sa uređajem za
paralelno pomicanje stereomiotra. Za precrtavanja sa pojedinih snimaka upotre´bljiuj´ui
tkzv. SketS´chmaister, Riectoplanigraph i druge. Poimoću ovilh sprava vidi opažač istodobno
kartu illi plan i izračni snimak, talko da promatraj´UĆi istodobno oboijie može plan
nadopunjavati potrebnim detaljima. Umjesto stereometra izrađuju tkzv. Harward Patallax
Wedge, irazmjierndik sa dva niža razlilčito razimalknutih toičkiica na proizirinom
papiru ´kojih umj´asto 20 doilara ili više, koliko ipritiliižno stoji dobar stereo´metrar,, stoji
svega´ nekoliko centi i m´OŽe ga nabaviti svaiki stručnjak, ^


Korištenje zračnih snimaka, U pogledu interpretacije zračnih snimaka
za šumarske svrhe krenulo se daleko naprijed naročito u S.A.D, Ti radovi
nisu bili tako intenzivno njegovani u Evropi. O tome svjedoče i publikacije
(oko 160) koje navodi prof. S, Spurr u svojoj knjizi: »Aeria l Photo grahs
in Forestry« (Nevv York 1^8.).


Geodetska fotogrametrija ima za cilj dobivanje plamova ili karata
određciiOg mjerila. Šumar, agronom, biolog traži osim linija i točaka (koje
definiraju granice raznih čestica, putova, vodotoka s jedne strane, te slojnica
s druge strane) još nešto vi^o informacija. Iz sadržaja snimaka oni
žele informacije o biljnom pakr ., o tllu, o režimu voda, o naseljima o


195