DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 5/1951 str. 16     <-- 16 -->        PDF

stereoskopskom modelu ili direktno pri letu aviona, a Nijemci skupocjene
arutom:atske instrumente dotle su u Kanadi i S, A. D, — s obzirom na
instrumentarij i metode rada krenuli nekim srednjim putem. Po metodici
rada i po primijenjenim insitiruimentima šumarski krugovi u S. A. D. niti su
ekstenzivni niti skrupulozni. Njihova tridesetgodišnja iskustva danas pokazuju
da su pošli, za njihove prilike, ispravnim putem i da se njihova
dostignuća, kako god to na prvi čas izgleda možda i nevjerojatno, dadu
u tehničkom pogledu dobrim dijelom primijeniti i u manjim evropskim
državama. One se dadu primijenitli i u Jugoslaviji pogotovo sada, kad se
počelo sa fotogrametrijskim radovima u većem opsegu. Razna saznanja
na području šumarske fotogrametrije u S. A. D. rezultat su mnogogodišnjih
i opsežnih praktičnih´i znanstvenih eksperimentalnih radova.


Fotokamere i filmovi. Oid amerićkh kaimema za snilmianje iiz zraka zinaičajina j«


Com tiin uous StTiilp dam era, kojom se — za razliku od doisaidiaišnjfiih foto


kaimera — ´može vršiti snimanje iz zraka iz maiHh višima i pri većim brzinaimia aviona.


Filmska vrpca transportira se u kameri kontinuirano, bez prekida; kamera nema za


cvarač mego uiskii prorez u žairiišnoj ra´vniiTni. objiektiva iza kojega prolazi film. Od ove


tehnilke snimanja možemio minogo očekivati, jer nam dajie oiptičfci model krupnog mje


rila (1 : 500 i više ) sa najfiniijilm detaljima. Mane su ovog načina snimanj.a veći


troškovi te mianja preglednost terena na pojtedinim stereoiparovima.


U proilzvodnjd filmova -postigniut je u S.A.D. veSk naprpdak nairočilto s obziirom
na infraiorveni materijali. Kcdakov A e r o giraphic .infrared fSlm uspješno
66 primijenjuje za snimanje iz zraka, a najročito za snimanje šumskih područja. Sto se
tiče panbromatskog fiilma može se reći dia daje snimke kojie se pojavljuju kao »normalne
« za naše oči, Nedoisitaitafc tog filma za šumarske svrhe donekle je u tome, što
u ´/elenoj komponenti vidljivog spektra ne daje onu gradaciju tonova za razne vrste
drveća kao što jie daje inifracrvenii m´aiteri,jia1 u svom podruičju. A za Taizlučivamje pojedinih
vrsta drveća na sniimioilma iz ziraka odlaične su osim eleimieinata kaoi što su
tekstura ikTOišanjia, oblik sjena i dimenzije, naročito i razlike u tonovima. Emulzija
je infracTvenog materijala senžibilizirana za infracrvenii dio spektra. Njegova za šumarstvo
važna odlika sastoji se u činjenici, da klorofil raiznih vrsta drveća emitira
znatne količine infracrvenih zraka, da su te količine karakteristične za pojedino vrste
drveća, te da su kvantitativne razlike u emitiranjiu pojedinih komponenata vidljivog
spektra sa šumskog drveća, majveće baš u inlfracrvenom području. Tkzv. normalni
infracrveni snimci naročito su kontrastni. Tkzv. miodilfidilranli linfracrveni. snimci predstavljaju
s obzirom na svoj izgled prelaz između panhromatskih i normalnih infracrvenih
snimaika; daju potrebne nijain&e i kontraste za pojedine vrste drveća u određenom
šumiskoim području. Taj materiijlal daje priliamo jasne infoirmaicije i o stepenu
vlažnosti tla. Vlažnija tla preslikavaju se tamnije, jer voda (vlaga) većim dijeloim
apsorbira inifraorveni dilo spektra.


Sezona snimanja. Snimanje iz zraka vrši se u raznim sezonama godine.
U S. A, D. smatraju najpovoljnijom sezonom ljeto, kad je lišće u svojoj
»normalnoj« boji, Primijenjuju i zimske pa i jesenske snimke, kad se
mijenja ili opada lišće jednog dijela biljnog pokrova. Ali jesenski kao i
proljetni snimci vrlo su različiti. Makar učinjeni u isto vrieme, vegetacija
na njima ispada u različitim tonovima, jer listanje odnoisno opadanje lista
nastaje u razno doba idući od juga prema sjeveru odnosno od manjih visina
prema većim ili obratno. Mjerila snimaka su različita; ponajčešće između
1 ; 10,000 i 1 : 15,000; rijetko 1 : 20,000. Kao najpovoljniji za kontaktne
kopije uzimaju sjajni ili polumat fotopapir, jer se na ovakvom materijalu
mogu razaznati najbolje i najsitniji detalji na snimku,


194