DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 5/1951 str. 15     <-- 15 -->        PDF

Le Painitaikara inointire on bon ©ffot suir les chemilles de toius les quatre stades. En
forme de poiudire dl a reifEet plus fort q´u´ en, foirme d´emullsion,


Iciji on voiit bjien ckiiir refficaoite plus grainde des pTeparaitions usees sur les cheai´illes
plus jieumes, Dains le I^r et IJs sitaide le ParathiioM est plius effioaice qiue le Panitakae.
Dans le fll<= stade Piantaikara a plus grande eifificaoiitć et dans le IV" stade Paraitbioin,
Parathiio.n dans ee etadc est plus efficaice a caiuse de ćela q´ue les chenilles
mangent la patuire empo´Jsoinnee et le poisoin miontre son efifet comme poisotn de contacte
et comime poisom d´estoimiac,


Le ´miOTneint ptas oppiortuin pioiur eintreprendire le traiiitemenit des cbemiilles par ie
Pa´otaikan est le temps oii clles se trouvent ´dans le II<^—III´´ stade, mais la luttc pe^ut
etre faiite avec succes j!usqu´´au IV<^ stade. La lutte cntreprise par Parathion cn concentration
de 0,025 et 0,05% peut etre faiite aussi jusgu´au TV´^ stade. Lorsque les chenilles se
trouvent en IV« stade, il est !mie(ux se servir de Pantakan que de Parathion, parče que
les chenilles, en mangeant la pature empoisonnee, font encorc de detrimcnts.


On ne ooinseiHe pas de ifaiirc le traiteimsoit sur les chenilles de V^ stade, parče
qiu´enes ant aloirs uine resisitaince ´tres grande et il faiudnaiit employer beaucoiup plus
d´insectiioide cit cn plus grainde coinccmtirataoin, c´est quc n´est pas conveiiiable.


Ing. Zdenko Tomašegović fZagreb): -* .


SAVREMENA ISKUSTVA I REZULTATI ŠUMARSKE
FOTOGRAMETRIJE


Ukupna površina zemljišta FNRJ snimljena iz zraka — aerofotogrametrijski
— povećava se iz godine u godinu. Uvodna, kriffcična faza aerofotOigrametrijic
— početak opsežnijih radova sada je i kod nas prebrođena.
Prve, razmjeimO´ velike investicije izvršene su, tako da sada u FNRJ
raspolažemo sa nekoliko potrebnih fotokamera, autografa i redresera.


Uvjeravanja o ekonomičnosti aerofotogrametrije bila su naročito
uobičajena u periodu pred dvadeset do trideset godina. Primjenom fotograme
tri jskih metoda postaje štednja vremena, ljudi i novaca toliko očita
da će spomenuta uvjeravanja biti s vremenom sttvišna. Neracionalno bi
bez dvojbe bilo da se šumarska struka ne bi koristila tim bogatim kartografskim
— aerofotogrametrijskim — materijalom. Svrha prikaza što slijedi
trebala bi da se sastoji u upoznavanju čitaoca sa nekim tekovinama
šumarske fotogrametrije posljednjih decenija u svijetiu (uglavnom sa onima
u S. A. D., Njemačkoj, S .8. S. R,-u te Čehoslovačkoj).


Po rezultatima primjiane fotogrametrije u šumarstvu do tridesetih
godina ovoga stoljeća s jedne se strane nalazi S, S, S. R. gdje su se, vjerojatno
obziroim na golema područja šuma te prema općem stanju tadašnjih
tehničkih sredstava, primjenjivale uglavnom primitivne metode aerofototaksacije.
Njemačka Hugershoffova škola teži u svojim fototaksacijsfkim
radovima za što većom točnosti. Ta škola primjenjuje skupocjene instrumente
kao što su Stereoplanigraf, Aerokartograf i slično, a ispitivanja
vrši na jednoličnim sastojinama pokusnih objekata u Saskoj. Dok su s jedne
strane Rusi često primjenjivali za rad lupu i okularno procjenjivanje na


193