DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 5/1951 str. 11     <-- 11 -->        PDF

Grafikomima br. 5 i 6 uporeden je tok mortaliteta gusjenica I, i II.
stadija uslijed djelovanja P/o Pantakana i 0,25"/o Parathiona. Evidentno
je mnogo brže i jače djelovanje Parathiona u koncenitraciji 0,25´´/o od V/o
emulzije Pantakana. Gotovo neznatna je razlika u oitipornosti gusjenica


I. i II. stadija prema navedenim insekticidima.
l*rhJiUt , , .


"I sia

7"°"


.fot/a/,UĆ


^
1
sfadii


1 » 1
1


"


1
1


t
t


1
1


io


1


1


t


1
1


t


1 Uo


1


1


TO
T
i


\


\


J ´


\


\ 1 \
I T Y rr—f r ff ^´´ -( :/ vi
1. ^ f R


f(an
(Ptii-afh´On Oojs;´ .ra/ 7 O´o


Grafikon 5 — Komparacija toka ugiba.nja gubarevih gusjenica I. stadija otrovanih
1% Pantalkanam i 0j025"/» Pairaithđoiniotm;
GraiMkon 6 — Komparacija tdka ugibainja gubaireviilh igusjcnica II. stadija oitPoviaMiih
1% Pantakanam i 0,OŽ5*/i> Paraitkioinoim;
Gralfiikoin 7 — Komiparaoiija toika ugibainjia guibareviih guisjenilica III. staidija otrovamih


\% Pantakainam" i Oj025*´/o Pairalthiiioiniom;
Grafikon
8 — Komparacija toka ugibanja gubarevih gusjenica IV. stadija otrovanih
I % Pantaikanom i 0,025´´/´o Pairathioriom.


U III. stadiju (graf. br. 7] gusjenice pokazuju veću rezistenciju prema
Parathionu nego prema Pantakanu. Prema ovome bi mogli zaključiti da
će se jednako ponašati i gusjenice IV. stadija. No kako vidimo iz grafikona
br. 8, gusjenice IV, *tladija poidlitježu prije djelovanju Parathiona nego Pantakana.
No moramo znati, da je Parathion do III. stadija djelovao isključivo
kao kontaktni otrov, jer gusjenice nisu jele zatrovanu hranu. U IV.
stadiju, kako smo naprijed spomenuli, one su se hranile zatrovanim lišćem.
Na njih je. dakle, Parathion djelovao i kao kontaktni i kao želučani otrov,
što je svakako ubrzalo njegovo otrovno djelovanje. Smatramo, da je zbog
istih razloga njegovo djelovanje u poredenju sa Panitakanom bilo brže i
kod gusjenica V. stadija.


Gusjenice V. stadija pokušavale su da žderu također i hranu zatrovanu
P/o Pantakanom, no u mtnogo manjoj mjeri nego štO´ je bio slučaj kod
Parathiona.


S obzirom na broj dana koji je potreban da se postigne lOC/o morta


litet, iz grafikona br. 1—4 vidljivo je ovo: gusjietnice do IV, stadija otrovane


5´´/o prah-Pantakanom ugibaju prije nego kod ostalih preparata i koncen


tracija koje smo ispitivali. Potpuni mortalitet postignut je nakon 4 dana,


l^/o Pantalkan emulzijom i 0,025*´/o Parathionom postignut je lOO^/o mor


talitet do konca 6, dana, dok je sa 0,05*´/() Parathionom to postignuto jedan


189