DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 3-4/1951 str. 8     <-- 8 -->        PDF

planu, upotrebljene su kao monokulture na raznim mestima. 7. Predviđena
je metoda pošumljavanja sadnjom u rupe potpuno šablonski jer se i dosad
tako radilo. Međutim baš taj metođnije primenljiv u konkretnim prilikama
našega sreza, radi napredujuće erozije i stanja tla, što se uostalom vidi iz
rezultata dvadesetogodišnjeg šablonskog rada na tom području. Mestimično
se također mogla primeniti i setva lišćara.


Time bi iscrpli sve glavne greške učinjene opisanim načinom planiranja.
Već smo konstatovali da takovo planiranje čini uspeh kultura i njihovu
funkciju problematičnim i slučajnim, dakle baš obrnuto od onoga
što bi trebalo da se postigne planiranjem. Prema tome to u stvari i nije
planiranje, to je stihija obučena u plansku košulju.


III.
0


Nastavljamo našu analizu na drugom konkretnom primeru izvršenih
šumsko-meliorativnih radova, sa naročitim ciljem da raspravimo problem
funkcije šumskih kultura u njihovoj organskoj vezi sa melioracijom i zaštitom
poljoprivrednih površina i zaštitom saobraćaja. U toku analize tog
primera ukazaćemo na jedan pravilniji put osnivanja i planiranja prostornog
i vremenskog rasporeda šumsko-meliorativnih radova, o kojemu pored
ostalih uslova ovisi njihova funkcija,


Na karti br. 1 prikazan je predeo jednog degradirainog područja, koje se proteže
kroz tri sreska narodna odbora, i čini jednu jedinstvenu celinu (prema definiciji u
uvodu). Taj predeo preseca sreska granica koja ide bujicom označenoj na karti sa
»N«. On prestavlja jedan melioracioni objekt, koji se može podeliti na četiri dela:


1. Gornji strmi deo, skoro potpuno ogoleo, označen na karti sa »A«. Na tom
delu su se sačuvale neke manje ograđene površine šikara. Iskonšćava se kao,, ekstenzivni
pašnjak. /
2. Srednji deo ´terasa »B« sa blagim nagibom, koju presecaju duboko usečena
korita dviju bujica označenih sa »M« i »N«. Srednji i desni deo ove terase je zahvatila
jaka površinska erozija, tako da su poljoprivredne kulture uglavnom napuštene.
Levi deo terase »B« je još pod poljoprivrednom kulturom, ali koja se mestknično,
usled napredujuće erozije, već napušta..
3. Strmija padina »C« mestimičnp ogo´e´la i erodirana a mestimično još pod kulturama
(okućnice, oranice). Po toj padini ide železnička pruga, stalno oštećivana od
bujica »M« i »N«. Saobraćaj je često prekidan.
4. Ravnica »D« delimično oranica i livada, a delimično, zasuta bujičnim nanosom.
Livade su dobrim delom zamočvarene. Poljoprivredna površina se usled širenja
bujičnđh konusa sve više umanjuje.
U bujičnim koritima podignuto je nekoliko* pregrada, koje su usled velikih masa
nanosa izgubile svoju funkciju. Pošumiljavanje je počelo sa četinarima na tri: mesta,
koja su označena na karti br. i isa 1. 2 i 3 i koje je vrlo dobro uspelo:. Kulture »u stare
četiri godine.


Analiza već izvršenih šumsko-meliorativnih radova u ovom objektu
pokazuje da je ceo problem šumske melioracije objekta kao i celog područja
na glavu postavljen. Opšta linija melioracije ovog područja trebala
je da bude:


a) organska povezanost poljoprivrednih i šumskih kultura u cilju dobivanja
što većeg i stalnijeg poljoprivrednog prinosa;


114