DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 3-4/1951 str. 68     <-- 68 -->        PDF

Borba protiv šumskih požara


U svrhu uspješne borbe protiv požara (vidi Š. L. br. 11 iz 1950. ing, Šafar)
potrebno je navesti koju riječ i o uzrocima požara. Došlo je naime vrijeme da se
i kad nas ozbiljnije udubimo u ovaj problem, kako bi se što efikasnije i što bolje
očuvalo naše zeleno zlato od propasti.


Uzroka ima više i raznovrsnih i nije lako donijeti praktično rješenje mnogovrsnim
problemima i (kad plane požar) pronaći pogodna sredstva, da se daljnja pogibelj brzo
i posve spriječi ili bar svede na najmanju mjeru. O tome se mogao uvjeriti mnogi
šumar, kad se našao pred ovim strašnim prirodnim elementom, koji velikom brzinom
uništava neizmjerno šumsko bogatstvo nagomilano kroz dugi period vremena, da rukovodi
obranbeniim radovima i rješava mnoga složena i neočekivana pitanja. Koliko
je to težak posao najbolji je dokaz, što i pored ulaganja svega znanja i svih napora
propadnu ogromne količine drvnih masa, nestaju industrijska postrojenja, stradaju
naselja, a ponekad padnu i ljudske žrtve.


Šumski požari pojavljuju se redovno kao posljedica poremećenja ravnoteže između
šumarstva i poljoprivrede. Oskudica stočne" hrane nastoji se namiriti šumskom pašom.
Mnoge šumske sastojine padaju žrtvom požara da bi se povećala ispašišta u planinskim
krajevima odnosno da bi se proširilo poljoprivredno zemljište u nizini. Takovih slučajeva
u našim krajevima ima nažalost vrlo mnogo; dosta je spomenuti velike šumske
požare, nastale radi sricanja poljoprivrednog zemljišta ili ispaše: na otoku Mljetu
buhač, na području šumarije Vrhovine »Samar—Komarnica—Dugi dol«, gdje su postradale
naše ponajbolje borove sastojine radi paše.


Mnogi šumar se sjeća ogromnih požara, koji su uništili velike komplekse četinjastih
šuma na području NR B. i H. (u Krivajskom basenu, u gornjem dijelu Drinjače,
na prelivodi Vrbanje i Ugrić potoka, gdje je iznad vrela Koritovac pri gašenju
poginuo šumar Hartman. Mnoge zakonske odredbe, razne agrarne reforme, kolonizacije,
komasacije, podjele šumskog zemljišta beskućnicima, dobrovoljcima, ratom oštećenim
licima u svrhu pretvorbe u poljoprivredno zemljište, ni mnoge komisije za
razgraničenje poljoprivrednog od šumskog zemljišta nisu uspjele, da uspostave navedenu
ravnotežu i da time eliminiišu jedan od glavnih uzroka velikih šumskih požara.


Daljnji uzroci šumskih požara, pripisuju se neopreznosti, nemarnosti i nerazboritosti
izletnika, planinara, ugljenara, sabirača šumskih plodova, čobana, šumskih radL
nika, želj. saobraćajnog osoblja i samog šum. čuvarskog osoblja.


Često i igrom zapali šumu, kad udari na suhare.´ Neki pretpostavljaju da bi uzrokom
ogromnih požara borovih šuma u Francuskoj (okolina Bordeaux-a 1948. godine
i To-ulona 1949. g.) mogla biti »emisija ili emana,cija« zapaljivih plinova dz krošanja
borovih šuma isparavanjem pinena iz borovih iglica, naročito kad se one počnu sušiti.
Maksimalni sadržaj eteričnih ulja u borovim iglicama registrira se naime u mjesecu
julu i augustu, kada borove šume isparavaju i po nekoliko kg terpena po ha dnevno.
(Otuda navodno i dezinfekciono djelovanje vazduha četinjastih šuma na gTudobolne:
Upotreba derivata smole za dezinfekciju bolničkih soba, kinodvorana, izgradnja bolnica
i sanatorija za grudobom-e u četinjastim šumama.)


iPojava učestalih šumskih požara posljednih godina potvrđuju konstataciju, da se
oni pojavljuju u serijama čas jače čas slabije frekvancije u uskoj vezi sa općom sušom
i niskom atmosferskom vlagom. Najveća frekvencija požara pojavljuje se kad atmosferska
vlaga padne ispod 35". Požar postaje naročito opasan kada pored visoke zračne
temperature j jakog vjetra vlažnost pokrova padne ispod 10%. Tome u prilog govore
makar i nepotpuni statistični podaci o šumskim površinama, postradalim od požara
zk vrijeme od 1947—1950. Potrebno je stoga i mimo> svih postojećih propisa o požarima
stalno raspravljati o mogućim mjerama predostrožnosti, kako bi se ova enormna
pogibelj svela na minimum.


U prvom redu treba uzgajati po ´mogućnosti mješovite sastojine, U četinjastim
šumama treba podržavati vatrobrane prosjeke, zaštitne plašteve ili pojase od listača;
u Italiji u tu svrhu uzgajaju akacije (Acacia saligna i A. pycnantha) kao vrste brzog
rasta i praktički skoro nesagorive »fiscie controfuoco«. Na graničnim linijama šumske
podjele održavati čiste i neobraštene prosjeke. Podržavati strogi šumski red, uklanjati
suhare i sulhi korov na rubovima šuma, pored puteva, cesta i željezničkih pruga; sabirati
koru i iverje oko smolarenih stabala. Za vrijeme ljetnih suša u kritičnim prazničkim
danima pojačati čuvarsku i osmatračku službu. Obavještavati javnost o imanentnoj
pogibelji šumskih požara putem dnevnih novina, radioemisija, kinopredstava,


174
ŠUMARSKI LIST 3-4/1951 str. 69     <-- 69 -->        PDF

plakata. Putem predavanja u osnovnim ; srednjim školama te na šumskim radilištima
davati potrebna uputstva omladini i šumskim radnicima o načinu suzbijanja požara, o
svim potrebnim mjerama predostrožnosti (zabrana zadržavanja po šumi svim nepozvanim
licima, zabrana vatre i pušenja, zabrana paše i sabiranja šum. plodova za kritične
sušne sezone itd.). U sjedištima šum. manipulacija ili pri lugarnicama podržavati dovoljne
količine alata i sprava za suzbijanje požara (budaka, lopata, sjekira, srpova,
kosa, Minimax ili Total-aparata, prenosnih motornih sisalj´ka-štrcaljka) itd. Spomenute ´
mjere predostrožnosti treba provađati u povećanom obimu u četinjastim a naročito u
čistim borovim »molarskim šumama, jer su tamo i šumski požari češći i borba protiv
njih mnogo teža.


Već na internacionalnom šumarskom kongresu u Parizu 1931. godine referisali su
Pall u i van Lonhuyze n o korisnoj primjeni avionske obavještajne službe u
borbi protiv požara i o postignutim rezultatima naročito u nizinskim krajevima. Danas
se u SAD (gdje šumski požari ugrožavaju oko 12,5 miliona ha šuma i gdje troškovi
čuvanja i gašenja šuma iznose oko 40 miliona dolara godišnje) upotrebljavaju — radi
velikog prostranstva, ispresijecanog i neprohodnog kupiranog terena — sve tekovine
moderne tehnike kao avioni, tenkovi, buldožeri itd. Upotrebom avionskih bombi od
2 tone vode sa malom količinom eksplozivnog punjenja, koje eksplodiraju na maloj
visini iznad mjesta požara, postignuti su povoljni rezultati.


w
Literatura: >


Šumarski priručnik: Zaštita šuma, Dr Vajda, Zagreb 1949. — Upotreba drveta
i sporednih produkata šume, Dr Ugrenović, Zgb 1948. — Resines et terebenthines,
Vezes et Dupont, Paris, 1924, — La Lutte contre l´Incendje des Forets au Pays-Bas,


V. Lonkhuyzen, Paris. — II congresso doternaziomale di selvieoltura di Parigi, Ä. Merendi,
L´Alpe 1931:. — Šume u obrani i usčuvanju zemljišta, Pavari, Monti e boschi,
No. 10/1950. — Biološki osnovi iskorišćavanja četinjara SSSR za prozivodnju smole,
Ivanov, Moskva 1934, — Über die Harmonie des Naturgerechten Forstwesens, S. Z. F.
No 1—2 1948. — Löschbomben gegen Waldbrände, International. Holzmarkt. Okt. 1948.
J, Müller. — La protection des avions contre l´incendie, Rossignol, Tech, et Science
Aeronautique, No 1—1949, — Fighting fire at seanEngineering Vol. 168 Okt. 1949 —
Burke, J. Harold. (Borba sa požarom na moru). — Publicazioni della sezione sperimentale
di selvicoltura Firenze A. Pavari, No 7/1950. — Šumarski list br. H/1960.
Rr.


Stručna štampa


Prof, dr, ing. Milan Marinović: Problem svjetske proizvodnje drveta, članak u
Ekonomskom Pregledu br. 2 iz 1950.


Autor tretira aktuelnu temu kojom se ne bave samo pojedini šumari ekonomisti,
već i međunarodni šumarski kongresi pa čak i ustanova FAO kao organ Ujedinjenih
Naroda. Nažalost, kod nas veoma malo šumara razrađuje razna, ekonomska pitanja
šumarske privrede, iako se upravo na ovom polju mogu naći odgovori na pojave koje
uzrokuju stalno smanjivanje nesamo šumskih površina nego i drvne mase na preostalim
šumskim površinama. — Ponajprije daje autor historijski pregled uloge drveta


u privredi i odnos ljudskog društva prema šumi i šumarstvu. Statistički materijal je
´veoma zanimljiv te ćemo ovdje reproducirati najinteresantnije podatke.
Prema podacima iz 1937. g. proizvedeno je na cijelom svijetu, u milionima tona:


1.557 kamenog i mrkog ugljena, oko 1.000 drveta, 279 nafte, 135 čelika itd., te drvo
zauzima drugo mjesto. Od ukupno proizvedenih 1.500 do 1.600 mil. m3 u 1937, g. otpada
na tehničko drvo 700 mil. m´, dok je ostatak ogrjevno drvo. Potrošnja tehničkog drveta
po granama bila je slijedeća:
/
Građevne svrhe ( u mil. m3) oblovina
Papirna industrija
Rudarstvo
Željeznički pragovi
Ind. umjetne svile i vune
Ostalo
450 . . . 64,3%
1.00 . . . 14.3%
30 . . . 4.3%
30 . . . 4.3%
5 . . . 0.7%
85 . . . 12.1%
Svega 700 100,0%
175