DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 3-4/1951 str. 42     <-- 42 -->        PDF

Ing. Borivoj Emrović (Zagreb):


GRAFIČKA PRIMJENA LEVAKOVIĆEVIH FORMULA


Godine 1935 publicirao je prof. Levaković svoj »A nalitički
oblik zakona rasten ja« i »A nalitički izraz za sastojinsku
visinsku krivulj u«1. U tim radovima Levaković predlaže
za jednadžbu sastojinske visinske krivulje ovu formulu:


y = __ = a


>+." 6 +


gdje je: y = nadprsni dio visine = totalna visina stabla umanjena za visinu
prsnog promjera = (h — 1,3) m; x = prsni promjer; a, b, c, d, T konstante
(parametri).
Uz pretpostavku 6 = / i c = 1 izlazi jednostavnija formula


y =


/ \đ \ 1 + x I


Levakovićeve formule nisu dosad korištene u praksi, jer šumarska
praksa traži brze i jednostavne metode — grafičke metode. Međutim i spomenute
formule mogu se grafički koristiti na način, koji bi za praksu bio
pogodan. "


Logaritmira li se jednadžba 2, dobije se


log y = log a + ,d log
1 + x


a to je jednadžba pravca u koordinatnom sistemu sa shodno anamorfoziranim
skalama. Prema tome može se konstruirati takav specijalni logaritamski
papir, na kojem bi se svaka krivulja, koja zadovoljava jednadžbu 2, pretvorila
u pravac. Skalu na ordinatnoj osi treba konstruirati na taj način, da
se u pogodnom mjerilu nanesu logaritmi izraza (h — 1,3) m, i tako dobivene
točke odilježe sa A (= totalna visina stabla u metrima), a skalu na apscisnoj
osi tako, da se nanese


log . iog {—L__j = hg i-iog[i + -jLJ ~o-iog .(i + L]


1 + X ,


1 +


X


1 Levakovi ć A.: Analitički oblik zakona rasten ja, Glasnik za šumske pokuse
br. 4, Zagreb 1935, str. 189—253; L evakokrivulju, Glasn:k za šumske pokuse br, 4, Zagreb 1935, str. 283—301.


148