DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 3-4/1951 str. 3     <-- 3 -->        PDF

ŠUMARSKI LIST


GLASILO DRUŠTAVA ŠUMARSKIH INŽENJERA
I TEHNIČARA FNR JUGOSLAVIJE


GODIŠTE 75. MART -APRIL GODINA 1951


Ing. Ziani Petar (Beograd):


ZNAČAJ METODIKE KOD PLANIRANJA
ŠUMSKO-MELIORATIVNIH RADOVA


I.
U poslednje vreme sve se više postavlja pitanje kvaliteta šumskomeliorativnih
radova s obzirom na sve češće neuspehe u mnogim našim
krajevima. Pokušaćemo da razmotrimo to pitanje na taj način što ćemo
najpre postaviti uopštene posledice nepravilnog rada, kakve se pojavljuju
na određenim površinama u izvesnom periodu vremena, a zatim ćemo
analizom uzroka takvog stanja, koji se mogu također definisati i kao pomanjkanje
odnosno neizvršavanje određenih uslova, ukazati na pravilniji
put šumske melioracije degradiranih površina. Takav metod izlaganja
nam se čini podesnim, jer nam omogućuje razmatranje svakog pojedinog
faktora koji uslovljuje šumsku melioraciju degradiranih područja a da pri
tom ne gubimo iz vida korelativno dejstvo celog kompleksa faktora: bioloških,
ekoloških, tehničkih, ekonomskih i organizacionih.


Promatrajući šumsko-meliorativne radove na degradiranim površinama
u određenom otseku vremena, možemo uopšte kazati da se svi nedostaci
i greške učinjeni prigodom planiranja i izvođenja šumsko-meliorativnih
radova očituju u tri vida:


a) kulture pokazuju potpuni ili delimični neuspeh primanja t. j. mali
ili nikakvi procenat primanja sadnica ili nicanja semena;


b) kulture pokazuju slab kvalitet i malu otpornost t. j . i pored toga
što su se u velikom procentu primile, kulture su slabog spoljnog izgleda,
zaostaju u razvoju i neotporne su protiv spoljndh štetnih uticaja;


c) kulture ne vrše nikakvu ili vrlo slabu zaštitnu funkciju i pored toga
što su dobro uspele i dobro se razvijaju,
Analiza takvih neuspeha na raznim degradiranim područjima pokazala
je da se uzroci takvog stanja nalaze u pomanjkanju određenih uslova bez


109
ŠUMARSKI LIST 3-4/1951 str. 4     <-- 4 -->        PDF

kojih je uspeh šumsko-meliorativnih radova uvek problematičan kao i
njihova funkcija. Opšte uzevši ti uslovi jesu:


1. Izrada plana opšte melioracije degradiranih područja.
2. Naučna osnova šumsko-meliorativnog radnog procesa.
3. Organizacija šumsko-meliorativnog radnog procesa.
4. Organizacija operativnog šumarskog aparata.
5. Ekonomski uslovi.
Nije teško uvideti da svi navedeni uslovi stoje u međusobnoj vezi i
da su oni svi zajedno potrebni, da bi se obezbedio dobar uspeh šumskomeliorativnih
radova i njihova pravilna funkcija.


Ekonomski uslovi zavise o opitoj privrdenoj politici i položaju koje zauzimaju
šumsko-meliorativni radovi u privrednim proporcijama u vezi sa
stanjem poljoprivrede i drugih privrednih grana u zemlji uopšte a na
degradiranim područjima napose. O njima in ultima linea ovisi uopšte
mogućnost, obim i tempo šumske melioracije degradiranih područja. Taj
studij iako tesno povezan sa ostalom materijom, čini zasebnu studijsku
celinu pa se njime u daljnjem našem izlaganju nećemo posebno baviti.


Navedena prva četiri uslova prestavljaju materiju koja se odnosi na:


— metodiku izrade plana opšte melioracije degradiranih područja;
— primenu savremenih postignuća bioloških i tehničkih nauka i praktičnih
znanja kod izvođenja šumsko-meliorativnih radova;


— racionalnu organizaciju šumsko-meliorativnog radnog procesa i
organizaciju radne snage u tom procesu i


— organizaciju državnog privrednog aparata.


Naše izlaganje tih pitanja izvršićemo pod pretpostavkom da kulture
nisu oštećivane od stoke i ljudi. U takvom naime slučaju kulture mogu
biti ili odmah uništene ili pak sprečene u razvoju u većoj ili manjoj meri,
tako da je analiza neuspeha usled uzroka koje smo pre naveli vrlo teška
a u stvari i suvišna. O nečuvanju kao uzroku propadanja znatnih površina
kultura, koji često po svom dejstvu prevazilazi sve ostale uzroke, govorićemo
kasnije,


U ovome članku razmotrićemo detaljnije pitanje izrade plana opšte
melioracije degradiranih područja, dok ćemo ostala pitanja razmotriti u
sledećim člancima.


Na detaljnije izlaganje pomenute materije naveli su nas posebni razlozi.
Izvođenje šumsko-meliorativnih radova na sve većim površinama polaže naročite
zahteve na vrstu i kvalitet izrade planova. Nedostaci pravilne
metodike izrade planova i planiranja su takovi da omogućuju velike greške
naročito u vezi sa određivanjem funkcije kultura, pa se pitanje izrade
jednog »plana opšte melioracije degradiranih područ
j a« koji povezuje sve potrebne melioracije jednog područja u jednu
celinu, postavlja kao vrlo potrebno a često i vrlo hitno.


Smatramo potrebnim dia neke izraze upotrebljeine u ovome članku definišemo
i preciziramo iz razloga što neki nisu još odomaćeni u našoj literaturi, a mišljenja srno
da su pravilniji od onih koji se kod nas upotrebljavaju.


Izraz »šumisko-meliorativnih radova na degradiranim područjima: sprečavanje erozije, zaštitu
i stvaranje tla, a za razliku od »cilja gospodarenja« (Šafar Š. L. 195ft) koji je izraz


110
ŠUMARSKI LIST 3-4/1951 str. 5     <-- 5 -->        PDF

podesni ji kad se radi o šumsko-uzgojnim -radovima u svrhu neposredne šumske proizvodnje;
(izraz je iz aimer, i itail. literature). — Izraz »šumska melioracija« (iz ruske
literature) uipotrelbljen je u ovom članku fcao »šumska melioracija degradiranih područja
za razliku od »šumske melioracije poljoprivrednih zemljišta«. Njegovo preciziranje
je potrebno iz razloga što se izraz »melioracija« vrlo mnogo upotrebljava u poljoprivredi,
vodoprivredi i šumarstvu.


Primarni problem jednog degradiranog područja jeste svakako poboljšavanje
t. j. melioracija tla i njegova zaštita od erozije i ispiranja. Melioracije
tla mogu da budu tehničke i biološke prema tome kakva se sretstva
upotrebljavaju u tom cilju. Melioracija tla degradiranih područja pomoću
šumskih kultura jeste biološka melioracija i treba je nazivati »šumska melioracija
degradiranih područja«. U šumsku melioraciju degradiranih područja
spadaju: a) pošumljavanje ogolelih degradiranih terena, b) regeneracija
šikara i makija nastalih u procesu regresije vegetacije i degradacije
tla i c) prosta zabrana degradiranih terena — golih i obraslih regresivnim
vegetacijskim oblicima — od seče i paše, U šumsku melioraciju degradiranih
područja treba također uključiti još i kulture grmlja, nižeg rašća i
trava, ukoliko služe kao prethodne kulture u cilju stvaranja povoljnih ekoloških
uslova za šumske kulture, ili se pak izvode kao podstojne etaže u
šumskim kulturama. Smatramo stoga da upotreba izraza »melioracija
šuma« za pojmove: »regeneracija šikara, makija i devastiranih šuma degradiranog
područja« i »obnova zapuštenih šuma i šikara nedegradiranog po*
dručja« (a to su dva odvojena pojma) nije podesna, jer je kako smo videli
regeneracija šikara i makija samo jedna vrsta šumske melioracije degradiranih
područja.


Pod degradiranim područjem treba uvek podrazumevati područje koje
prestavlja jednu celinu karakterisanu: 1. — hidrogafijom, 2. — klimatskim
faktorima i> tlom, 3. ,J— stepenom regresije vegetacije, 4, — vrstom i intenzitetom
erozionih procesa i 5. — ekonomskim značenjem. .


Iz. definicije sledi da sasvim male površine od nekoliko desetaka ili
stotina hektara ne mogu prestavljati degradirano područje, već da se njegova
veličina prema prilikama izražava u km2. Degradirano područje za
koje je izrađen plan opšte melioracije i na osnovu tog plana razrađeni operativni
planovi naziva se i »melioraciono« područje, koje se deli na melioracione
objekte. Principijelno granice političke podele zemlje ne mogu
da služe kao granice melioracionih područja.


IL


U svrhu što konkretnijeg izlaganja iznećemo jednu kratku reportažu o
načinu planiranja pošumljavanja i resurekcije šikara u jednom sreskom
narodnom odboru:


»Nadležni referent S. N. O-a dobio je zadatak od više instance da sastavi predlog
plana pošumljavanja i resurekcije šikara za područje sreza u određenom vrlo
kratkom roku; u tu svrhu dobio* je izvesan broj formulara i kratka uputstva za popunjavanje
istih. Referent se najpre posavetovao sa organima za planiranje u sreskom
odboru i poslao dopis nekim mesnim odborima sa kratkim uputsitvoim o izboru površina
za pošumljavanje i resurekciju, a zatim se uputio sa jednim članom odbora u


111
ŠUMARSKI LIST 3-4/1951 str. 6     <-- 6 -->        PDF

neka područja sreza koja su bila pristupna sa redovnim saobraćajnim sretstviima. Tu
su oni, u stalnoj saradnj; sa članovima mesnih narodnih odbora izvršili izbor teren«
za pošumljavanje i resurekciju. Referent je sačinio spisak tih terena ucrtao ih u kartu
i odredio njihovu površinu procenorn.


Ti tereni bili su birani po raznim kriterijima: referent i član sreskog odbora su
bili skloni da biraju površine bliže mestima i putevima. da bi time olakšali učešće
što veće mase radne snage narodnog fronta j drugih organizacija, zatim takove površine
gde je bilo verovatno da će se pokazati dobar uspeh. Članovi pak mesnih narodnih
odbora birali su skoro redovno površine za pošumljavanje na granici svoga
atara, a, površine za resurekciju što bliže selu radi lakšeg odvoza posečenoig materijala.
Na kraju je izvršen neki kompromisni izbor. Površine u toku jedne bujice sa strmim
obalama, za čije pošumljavanje je bila potrebna specijalna tehnika smirivanja., nije
nitko predlagao. Od izabranih površina za pošumljavanje najveća bila je 2,5 ha a
ukupno ih je bi´o 27, dok je najveća za resurekciju bila 3,5 ha a bilo ih je 36. Tako
izabrane površine skupa sa onima koje su pismeno dostavili neki mesni odbori, unesene
su u formulare. Vrste drveća za pošumljavanje uzete su prema zalihama sadnica
i semena s kojima je raspolagao sreski rasadnik a s kojima se i dosada stalno radilo.
Za izvršenje plana predviđena je .dobrovoljna radna snaga i plan je bio gotov j upućen
višoj instanci na odobrenje.


Nakon izvesnog vremena stigao je u srez odgovorni referent za više instance, održao
konferenciju o planu i usloviima za njegovo izvršenje, razgledao rasadnik i vratio
se. Posle toga je stigao odobreni plan sa određenom kvotom za pošumljavanje i resurekcijiu,
koja se vrlo malo razlikovala od predložene. Odobreni plan nije dirao u
izbor površina i njihov raspored. Posle razbijanja plana se pristupilo pripremama za
njegovo izvršenje.


Već površna analiza ovog postupka otkriva nam odmah u njegovom
početku takve greške i nedostatke, koje čine svaki daljni rad problematičnim
i slučajnim. Osnovna greška koja nam se prva ukazuje jeste traženje
predloga plana od sreskih nar. odbora (ili uopšte od nižih jedinica) bez
prethodno danog planskog zadatka. Plan se naime šumske melioracije
degradiranih površina u jednom srezu, principijelno uzevši, ne može samostalno
sastavljati za područje tog sreza bez veze sa sličnim površinama u
susednim sre^ovima (barem u osnovnim linijama) s kojima su degradirane
površine našeg sreza povezane u jedno degradirano područje. Plan šumske
melioracije za područje jednog sreza se tako pojavljuje kao deo jednog
šireg plana sastavljenog za određeno degradirano područje. No ne samo
to, plan šumskih melioracija za jedno degradirano područje nije samostalan
plan, on treba da bude deo jednog »plana opšte melioracije« tog područja,
koji treba da sadržava još i poljoprivredne melioracije i vodoprivredna i
saobraćajna rešenja, prema tome to je jedan kompleksan plan. Planski
zadatak iz sektora šumskih melioracija se zato može dati jednom srezu
(ili uopšte nižoj operativnoj jedinici) samo na osnovu plana opšte melioracije,
a uvek u vezi sa planskim zadacima poljoprivrede j drugih privrednih
grana.


Dinamički gledajući, na jednom degradiranom području na kojemu se
vrši šumska melioracija teku dva obrnuta procesa: proces erozije i ispiranja
i proces melioracije i zaštite. Jasno je da ti procesi moraju da budu,
sem u prostornoj, i u jednoj određenoj vremenskoj relaciji, ako želimo da
sprečimo eroziju ili drugim recima ako želimo da nam kulture sukcesivno
sve bolje vrše određenu zaštitnu funkciju. To znači da postoji jedan određeni
najmanji obim i tempo šumsko-meliorativnih radova koji čine da proces
melioracije još uvek preovlađuje nad procesom erozije. Taj najmanji
obim i tempo šumsko-meliorativnih radova na jednom određenom đegra


m
ŠUMARSKI LIST 3-4/1951 str. 7     <-- 7 -->        PDF

*


diranom području ovisan je o raznim faktorima koje ovde nećemo nabrajati,
potrebno je samo da se istakne da je tu od odlučujuće važnosti opterećenost
pašom onog dela područja na kojemu će se radovi izvoditi tek
kasnije. Opšti tempo privrednog razvoja može zähtevati tu i tamo proporcionalno
brži ili sporiji tempo šumske melioracije izvesnog degradiranog
područja od onog najmanjeg, a takove proporcije može da dade samo viši
planski organ.


Rezimirajući ponavljamo naše ranije tvrđenje da najniž e jedi nice
principijelno ne mogu samostalno´ postavljati
plan šumskih melioracija za svoje područje bez prethodno
danog planskog zadatka, iz ovih razloga:


a) degradirane površine jednog sreza su uopšte uzevši deo jednog
šireg degradiranog područja, kojeg se melioracija mora jedinstveno rešavati
i granice kojeg se redovno ne pokrivaju sa političkim granicama;


b) plan šumske melioracije jednog degradiranog područja treba da
prestavlja samo deo jednog kompleksnog plana opšte melioracije tog degradiranog
područja;


c) obim i tempo šumsko-meliorativnih radova u jednom srezu ovisi
o opštim privrednim proporcijama i specijalnim potrebama pojedinih privrednih
grana,


Planski zadatak mogu prema.tome davati samo
viši planski organi, na osnovu plana opšte melioracije
degradiranog područja; on treba da sadrži u prvom redu
opšte linije melioracije degradiranog područja, a zatim: 1. zaštitnu i ekonomsku
funkciju šumskih kultura; 2. prostorni i vremenski raspored šumsko-
meliorativnih radova, koji ujedno rešava i pitanje razgraničenja poljoprivrednih
i šumskih površina i prioriteta pojedinih objekata; 3. vrste
drveća i strukturu kultura; 4. opšte direktive za tehniku izvođenja šumsko-
meliorativnih radova.


Prethodni planaki zadatak u pogledu količine radova daje se samo
orijentaciono nižim jedinicama. Količina radova je ovisna o mesnim prilikama,
uglavnom o stanju radne snage zatim o organizaciji operativnog
aparata i materijalnoj radnoj bazi, pa.je podesnije da prvi predlog kvote
na osnovu prethodnog planskog zadatka dadu niži organi, pa ako ona ne
odgovara postavljenom obimu i tempu, može se smanjiti ili intervencijom
nove radne snage i sretstava povećati.


U analizi postupka planiranja koji je opisan u našoj reportaži utvr


đena je kao prva i osnovna greška: 1. Izrada predloga plana šumsko-meli


orativnih radova po nižim organima bez prethodno danog planskog za


datka. Ostale greške ne manje važnosti u toku planiranja bile su, kako še


to vidi delom i iz reportaže, ove: 2. Izrada plana bez obzira na potrebe


poljoprivrede i saobraćaja. 3. Površine za pošumljavanje i resurekciju


sastojale su se od mnogo malih parcela razbacanih po ćelom području


sreza; takova pošumljavanja ne mogu uspešno da vrše zaštitnu funkciju.


4. Izbor vrsta drveća (dve vrste) izvršen je šablonski, prema dosadanjoj
praksi, koja ne daje nikakvo opravdanje za takav postupak. 5. Za sve radove
predviđena je dobrovoljna radna snaga, umesto da se ista predvidela
samo za one radove za koje ne treba nikakva kvalifikacija. 6. Plan nije
vodio nikakva računa o strukturi kultura. Dve vrste drveća pomenute u
113
ŠUMARSKI LIST 3-4/1951 str. 8     <-- 8 -->        PDF

planu, upotrebljene su kao monokulture na raznim mestima. 7. Predviđena
je metoda pošumljavanja sadnjom u rupe potpuno šablonski jer se i dosad
tako radilo. Međutim baš taj metođnije primenljiv u konkretnim prilikama
našega sreza, radi napredujuće erozije i stanja tla, što se uostalom vidi iz
rezultata dvadesetogodišnjeg šablonskog rada na tom području. Mestimično
se također mogla primeniti i setva lišćara.


Time bi iscrpli sve glavne greške učinjene opisanim načinom planiranja.
Već smo konstatovali da takovo planiranje čini uspeh kultura i njihovu
funkciju problematičnim i slučajnim, dakle baš obrnuto od onoga
što bi trebalo da se postigne planiranjem. Prema tome to u stvari i nije
planiranje, to je stihija obučena u plansku košulju.


III.
0


Nastavljamo našu analizu na drugom konkretnom primeru izvršenih
šumsko-meliorativnih radova, sa naročitim ciljem da raspravimo problem
funkcije šumskih kultura u njihovoj organskoj vezi sa melioracijom i zaštitom
poljoprivrednih površina i zaštitom saobraćaja. U toku analize tog
primera ukazaćemo na jedan pravilniji put osnivanja i planiranja prostornog
i vremenskog rasporeda šumsko-meliorativnih radova, o kojemu pored
ostalih uslova ovisi njihova funkcija,


Na karti br. 1 prikazan je predeo jednog degradirainog područja, koje se proteže
kroz tri sreska narodna odbora, i čini jednu jedinstvenu celinu (prema definiciji u
uvodu). Taj predeo preseca sreska granica koja ide bujicom označenoj na karti sa
»N«. On prestavlja jedan melioracioni objekt, koji se može podeliti na četiri dela:


1. Gornji strmi deo, skoro potpuno ogoleo, označen na karti sa »A«. Na tom
delu su se sačuvale neke manje ograđene površine šikara. Iskonšćava se kao,, ekstenzivni
pašnjak. /
2. Srednji deo ´terasa »B« sa blagim nagibom, koju presecaju duboko usečena
korita dviju bujica označenih sa »M« i »N«. Srednji i desni deo ove terase je zahvatila
jaka površinska erozija, tako da su poljoprivredne kulture uglavnom napuštene.
Levi deo terase »B« je još pod poljoprivrednom kulturom, ali koja se mestknično,
usled napredujuće erozije, već napušta..
3. Strmija padina »C« mestimičnp ogo´e´la i erodirana a mestimično još pod kulturama
(okućnice, oranice). Po toj padini ide železnička pruga, stalno oštećivana od
bujica »M« i »N«. Saobraćaj je često prekidan.
4. Ravnica »D« delimično oranica i livada, a delimično, zasuta bujičnim nanosom.
Livade su dobrim delom zamočvarene. Poljoprivredna površina se usled širenja
bujičnđh konusa sve više umanjuje.
U bujičnim koritima podignuto je nekoliko* pregrada, koje su usled velikih masa
nanosa izgubile svoju funkciju. Pošumiljavanje je počelo sa četinarima na tri: mesta,
koja su označena na karti br. i isa 1. 2 i 3 i koje je vrlo dobro uspelo:. Kulture »u stare
četiri godine.


Analiza već izvršenih šumsko-meliorativnih radova u ovom objektu
pokazuje da je ceo problem šumske melioracije objekta kao i celog područja
na glavu postavljen. Opšta linija melioracije ovog područja trebala
je da bude:


a) organska povezanost poljoprivrednih i šumskih kultura u cilju dobivanja
što većeg i stalnijeg poljoprivrednog prinosa;


114
ŠUMARSKI LIST 3-4/1951 str. 9     <-- 9 -->        PDF

b) obezbedenje snabdevanja naroda u dogledno vreme sa ogrevom,
najpre od čišćenja i proreda a kasnije i od redovnog etata;


c) obezbedenje nesmetanog železničkog saobraćaja.


Međutim pošumljavanja koja su izvršena na mestima 1, 2 i 3 nimalo
ne utiču na sprečavanje erozije u delu »A«, gde je glavni izvor bujičnog
nanosa, koji će prema tome i dalje pričinjavati štete u ravnici »D« i železničkoj
pruzi. Nadalje pošumljavanjem terase »B« oduzimamo površinu
koja treba da bude pod polioprivrednom kulturom, jer sü to do nedavna
bili vinogradi i voćnjaci, a mogu uz prethodnu melioraciju sa travama i


LEGENDA ZA SLIKE l Z ´ i; ´"


v


1 ČETINARI v„ ŠIKARE I simaAci Ää ORAMCE


1 TVRDI LlšcARI * * VOLMAC. I VINOGRAD´ VS. BUJ lČ M I N


SRE5K* 6


«2. M6KI L.šiAR.! .*. LIVADE
´Br. 1


leguminozama opet da budu. Kulture označene sa 2 i 3 i ako su dobro
uspele ne štite ni tlo na kojemu se nalaze, jer erozija i odroni na strmoj
strani prema bujici postepeno uništavaju i samu kulturu.


Daljna primedba koja bi mogla da se postavi — a koja bi bila suvišna
nakon iznešenih — odnosi se na izbor vrsta drveća i strukturu kultura.
Međutim kako ta primedba važi i za daljni rad na tom području potrebno
je da se osvrnemo na nju. Osnovne vrste drveća šumske melioracije ovog
područja treba da budu svakako četinari, mestimično uz prethodne kulture
trava i leguminoza, iz razloga što je erozija uzela tolike razmere da


115
ŠUMARSKI LIST 3-4/1951 str. 10     <-- 10 -->        PDF

tlo više ne odgovara hrastu t. j . vrsti drva koja tu od prirode dolazi. Međutim
mestimično ima ravnijih položaja i udubljenja sa debljim slojem
zemlje, koja treba svakako iskoristiti i pošumitd ih sa lišćarima u cilju
osnivanja mešovitih kultura. Zatim treba u postojećim hrastovim šikarama
izvršiti resurekciju, jer iako od tih šikara ne možemo više očekivati ni
dobru šumu panjaču, ipak će regenerišana šikara pružiti dobru zaštitu novim
vrstama. U kulturi čistih četinara treba stvoriti etažu podstojnog
grmlja od raznih podesnih vrsta lišćara. Takvim radom može se dati
kulturi povoljna struktura, koja će joj omogućiti da uspešno vrši predviđenu
funkciju, a u isto vreme će biti otpornija protiv štetnih uticaja spolja.
Plan šumske melioracije treba da sadrži ovakve i slične direktive za jedno
degradirano područje što detaljnije i da ih postavi što pravilnije na osnovu
bioloških zakona razvoja fitocenoza.


Br. 2


Karta br. 2 prikazuje kako bi trebao da izgleda inicijalni stadij šumske
melioracije našeg degradiranog područja. Kako se vidi pošumljavanje
je predviđeno u vidu horizontalnih pruga i to- prvenstveno na delu »A«, što
je nakon opisa toga dela jasno. Pošumljavanje u horizontalnim prugama
postizavamo sa relativno malom pošumjenom površinom najbrže retenziju
vode i sprečavanje erozije na velikim površinama, kao i zaštitu od vetra.
Razume se da je dejstvo pruge efikasnije, Što- joj je širina veća a razmak
manji. Međutim postoji izvestan najmanji procenat površine pruga od
ukupne površine područja, kod kojega je dejstvo pruga još sasvim efikasno.
Količinu radova u tom procentu treba radi toga izvršiti u što kraćem
vremenu kako bi ceo sistem mogao da stupi u dejstvo. Ta količina radova
prestavlja prema tome veličinu koja bi trebala da kao minimum uđe u


116
ŠUMARSKI LIST 3-4/1951 str. 11     <-- 11 -->        PDF

petogodišnji plan šumske melioracije tog područja (pravilno izvedene kulture
stare pet godina mogu već da vrše zaštitnu funkciju), Metodom pošumljavanja
na pruge, sa malom pošumljenom površinom »osvajamo« velika
degradirana područja Dve su prednosti toga načina pošumljavanja: prvo,
kod pravilno izabrane vrsti drveća i strukture pruge možemo postići da
nam se kultura u prugi prirodno pomlađuje t. j. da se širi na račun goleti
i drugo, što dozvoljava da se prostor između pruga koristi za pašu uz potreban
obzir u vezi sa prethodnom koristi. Pošumljavanje na pruge treba
da postane princip šumske melioracije velikih degradiranih područja. Taj
metod je u našoj literaturi predložio ing, V. Beltram ,


Pored pošumljavanja dela »A« u našem primeru trebalo je pristupiti
pošuimljavanju i vezivanju terena u samom toku obiju bujica gdegod to


Br. 3


živa sila vode dozvoljava, pod pretpostavkom naravno da su izvršeni najnužniji
građevinski radovi. U ovom stadiju šumske melioracije dolazi također
i pošumljavanje padine uz železničku prugu sa četinarima i tvrdim
lišćarima. *


Šumska melioracija ovog područja bi dalje tekla u pravcu potpunog
pošumljavanja dela »A« sa mešovitom kulturom koja se sastoji od glavne
nadstojne sastojine četinara sa mestimičnim grupama lišćara i podstojne


etaže grmlja lišćara. U toku treba da bude također potpuno obrašćivanje
bujičnih korita lišćarskom vegetacijom, a bujičnih konusa sa mekim
lišćarima. Karta br. 3 nam pokazuje završni stadij prve etape šumske melioracije
našeg područja t. j. stanje pre početka eventualne potpune zamene
četinara sa tvrdim lišćarima. Neke pruge, koje su bile prve izvedene,
u ovom stadiju su posečene i služe kao prošeke za obranu od požara. Terasa
»B« je pretvorena u vinograde i voćnjake koji su zaštićeni sa neko


-


117
ŠUMARSKI LIST 3-4/1951 str. 12     <-- 12 -->        PDF

liko šumskih pojaseva protiv vetra. Sastojine mekih lišćara na bujičnim
konusima poslužile su kao osnova mreže šumskih vetroferanih pojaseva u
ravnici »D«. U analizi ovog primera nismo dirali u pitanje paše na ovom
delu područja. To je učinjeno iz razloga što nam je bila namera da raspravimo
pitanje funkcije kultura, a drugo što se ekonomska analiza i perspektiva
mora dati za ćelo područje a ne za jedan njegov deo prestavljen
kartom br. 1.


Videli smo da šumske kulture mogu da pokazuju relativno vrlo dobar
uspeh i razvoj a da pri tom ipak ne vrše nikakvu zaštitnu funkciju na susednim
površinama ´pa čak ni na površini na kojoj se nalaze. Iz perspektivne
linije šumske melioracije našeg degradiranog predela, koju smo gore
dali, sledi da zaštitnu funkciju kao primarnu u prvoj etapi melioracije (a
kao sekundarnu i davanje izvesnog prihoda) mogu da vrše samo one
kulture:


1. koje imaju određenu strukturu i biološka svojstva;
2. koje se podižu po određenom prostornom rasporedu prema poljoprivrednim
površinama i objektima koje treba zaštititi kao i na samoj površini
određenoj za šumsku melioraciju i
3. koje se podižu u početnom stadiju melioracije na određenom delu
ukupne površine za melioraciju određenim tempom t. j. količini u određenom
vremenskom periodu.
Već smo videli da odredbe u tom pravcu treba da se dadu nižim jedinicama
u vidu prethodnog planskog zadatka, na osnovu plana opšte melioracije
degradiranog područja. Plan opšte melioracije je stoga jedan od
prvih uslova za uspešan rad na degradiranim područjima. Rezimiraćemo
stoga neke zaključke do kojih smo došli analizom konkretnih primera
»planiranja« i izvođenja šumsko-meliorativnih radova.


Izrada plana opšte melioracije degradiranih područja nije pojam identičan
sa »planiranjem« odnosno planom pošumljavanja i melioracija u šumarstvu´.
»Plan opšte melioracije« je tehničko ekonomski
elaborat koji na osnovu prirodnih i ekonom
s k o-d ruštvenih uslova daje tehničko rešenje
opšte melioracije jednog degradiranog područja.
Naprotiv planiranje ili izrada »Plana pošumljavanja i melioracija u šumarstvu
« (kako se prema zvaničnim uputstvima zove) jeste propisani postupak,
kojim se — odnosno tako bi bilo najpravilnije da se radi -— na osnovu
»plana opšte melioracije« predviđa raspored kvota finansijskih sretstava,
materijala i radne snage potrebnih za izvršenje određene količine radova
u jednom određenom planskom periodu u cilju postizavanja određenog
privrednog zadatka. Planiranjem se također obezbeđuju te količine za konkretno
izvršenje radova u sledećoj godini. Planiranje je prema tome mera
opšte privredne politike kojom se određuje obim i tempo radova.


Mi nećemo ovde zalaziti u sadržaj kao i metod sastava »plana opšte
melioracije« koji mogu biti samo okvirno dani, a nikako kruto i šablonski
propisani. Uglavnom se može reći da plan opšte melioracije treba da sadrži:
osnovni idejni deo, zatim tehničke elaborate po strukama i objektima
a ekonomske po privrednim granama.

ŠUMARSKI LIST 3-4/1951 str. 13     <-- 13 -->        PDF

»Plan opšte melioracije degradiranih područja« sa formalne njegove
strane i metodike izrade nije nikakva novina kod nas. Nova je samo njegova
privredno-politička uloga. Jedan od prvih određenijih pokušaja
kompleksnog rešavanja privređno-tehničkog problema degradiranog kraškog
područja prestavlja rad J, W e s s e 1 y-a: »Krš hrvatske krajine i kako
da se isti spasi« od godine 1875. Wessely-jevo delo nema još oblik
jednog određenog plana i ako mu je blizu po podeli i obradi materije i po
određenom području, već je više slično instrukcijama na osnovu jedne analize
prirodnih uslova i privrednih prilika. Wessely se naročito bavi problemom
paše kao centralnim problemom obnove kraškog područja. To
delo prestavlja i danas izvor za studij problema opšte melioracijexkraškog
područja.


Prvi plan opšte melioracije jednog degradiranog područja u smislu
kako smo ga definisali prestavlja t. zv. »Županjački operat« koga su izradili
šumar A. Geschwind, ´ agronom Josip Ekl i pravnik Radimski
godine 1891. za degradirano područje županjačkog sreza u Bosni i Hercegovini,


Županjački operat »prestavlja jedinstvenu monografiju prirodnih i privrednih
prilika županjačkog sreza i obuhvata 2663 folio stranice« (Dimitz) . Operat duboko
ulazi u analizu privrednog života područja i daje detaljno razrađene predloge za rešavanje
tehničkih i privrednih pitanja u njihovoj međusobnoj ovisnosti. Županjački
operat se sastoji od opšteg i specijalnog dela. Oipšti deo se sastoji, od tri glave koje
prestavljaju opštu privrednu i stručno-tehničku analizu područja, sa opštim direktivama
za melioraciju, dok specijalni deo sadrži: prema tim direktivama izrađene predloge
u šumarskom i poljoprivrednom pogledu za 35 područja i opština sa statističkim
podacima. Pored toga što danas raspolažemo sa mnogo savršenijom naučnom osnovom
za izradu planova šumskih melioracija nego u vreme kad je rađen Županjački elaborat,
ipak nam on može i danas da posluži za studij metodike izrade planova opšte
melioracije degradiranih područja, kao i korisnim tehničkim uputama, pa bi ga trebalo
prevesti i publikovati ga barem u izvodu. Nije nam poznato dali se posle Županjačkog´
operata od god. ´1891. pa sve do konca drugog svetskog rata 1946, ma gde u našim
zemljama na sličan način radilo. Istina je da su se u stručnoj štampi javljala razna
mišljenja, predloži i radovi o kompleksnom rešavanju problema melioracije degradiranih
područja; držale su se razne konferencije sa prestavnicima zainteresovanih privrednih
igrama, izlazile su mnoge uredbe i pravilnici, ali do operativne izrade planova
opšte melioracije degradiranih područja nije dolazilo.


Po oslobođenju — 55 godina nakon izrade Županjačkog operata —
dolazi do izrade prvog plana opšte melioracije jednog degradiranog područja
na levoj obali Vardara u N. R. Makedoniji. Plan je radio ing. Hans
Em. Koliko nam je poznato do daljne operativne izrade takvih planova
nije došlo.


Do većeg razvoja planova opšte melioracije degradiranih područja dolazi
u N. R. Srbiji 1949—1950 godine, gde su za izvesna degradirana područja
(kao što je n, pr. Grdelička Klisura i dr.) koja su od veće važnosti
za poljoprivredu, saobraćaj i ostale privredne grane, rađeni t. zv. »Planovi
obnove šuma za prioritetna područja«.


Ti se planovi sastoje od 4 glavna dela: Opšteg dela, Izveštaja poljoprivrednog
stručnjaka, Izveštaja šumarskog stručnjaka, Izveštaja vodoprivrednog stručnjaka i tabelarnog
dela i karata. Opšti deo prestavlja ekonomsko-tehničku analizu sa predlozima
za daljnji razvoj privrede područja. Iz srtukture tih planova se vidi da su oni


119
ŠUMARSKI LIST 3-4/1951 str. 14     <-- 14 -->        PDF

potpuno slični Županjačkom elaboratu sa razlikom što ekonomska analiza kaopredviđene ekonomske mere polaze sa sasvim drugih -gledišta s obzirom na izmenjene
društveno-privredne odnose u našoj zemlji, tako da je bilo moguće planiranje vrk>
radikalnih mera kao što je n. pr. preselenje dela stanovništva sa terena ugroženih
erozijom -u druge plodnije krajeve. Kod sastava »planova za obnovu šuma prioritetnih
područja« primenjena su u izvesnoj meri i vegetacijska istraživanja.


»Planovi za obnovu šuma prioritetnih područja«: kako se izrađuju u


N. R. Srbiji (i pored nekih ozbiljnih nedostataka, koji se uostalom dadu
Iako ukloniti) prestavljaju ekonomski, tehnički i metodološki jedino pravilan
put melioracije degradiranih područja, kao i jedinu pravilnu osnovu
za sva planiranja (perspektivna i godišnja) agro-melierativnih i šumskomeliorativnih
radova na degradiranim područjima.
?


- Međutim naziv tih planova nije pravilan. Iz uputstva za njihov sastav vidi se
da se sem obnove šuma koja se prema uputstvima vrši u cilju zaštite zemljišta, siwrivanja
vodotoka i agromelioracije, predviđaju i druige meliorativne i hidrotehničke mere
u cilju unapređenja poljoprivrede i njene preorijentacije. Prema tome obnova šuma je
samo jedna od predviđenih meliorativniih mera, koja .istina može da bude po obimu
vrlo znatn,a već prema strukturi površine područja, ali nije jedina; radi toga ti planovi
nepravilno nose naziv »planovi obnove šuma«. Iz naslova također sledi, da metodika
izrade planova kako je propisana Upuitstvima Mom, Šum. N. R. Srbije, treba da
se upotrebljava samo za prioritetna područja što je također nepravilno.
Planovi melioracije treba da se izrađuju za sva degradirana područja u
zemlji, sa kvalitetom izrade koji ovisi o težini prirodnih uslova, težini radova
i ekonomskoj važnosti područja, A prioritet u izvršenju se daje samo
izvesnim planovima zbog ovih ili onih privredno-tehničkih razloga. To pak
ne znači da se i drugi planovi ne mogu izvršavati, Predložili smo u ovome
članku naziv »plan opšte melioracije degradiranih područja« bez pretenzija
da je on i najbolji. Pod tim nazivom podrazumevamo plan tehničke i biološke
melioracije celokupne degradirane površine jednog degradiranog područja
izrađen sa određenog ekonomskog gledišta, U taj pojam uključujemo
i sve hidrotehničke mere i komunikacije koje su potrebne da se problem
melioracije pravjlno resi. Pojam opšte melioracije degradiranih područja
moževjoš .da se proširi — a to je i pravilno — planskom izgradnjom
naselja, asanacijom, razvitkom lokalne industrije itd.,


Razmotrili smo principijelno potrebu izrade planova opšte melioracije
svih degradiranih područja. Rekli smo da ti planovi mogu biti raznog kvaliteta.
U stvari neće biti potrebno izrađivati planove za sva degradirana
područja istim kvalitetom. Postoje prostrana područja n. pr. šikara za koje
je izrada plana vrlo prosta. A ni na drugim područjima, gde bi to bilo
možda i potrebno, neće biti uvek moguće izraditi kvalitetni plan opšte
melioracije, n. pr. usled pomanjkanja kadra, ali jedan idejni orijentacioni
plan za početak nekih radova biti Će moguće uvek izraditi. Isto tako ne
mislimo da svako pošumljavanje treba da bude izvršeno u sklopu i kao
deo jednog plana opšte melioracije. Postoji niz slučajeva gde pošumljavanja
i resurekcije ne moraju biti deo nekog opšteg plana, n. pr. izvesna pošumljavanja
degradiranih površina pored naselja i objekata u cilju ozelenjavanja,
mogu da se izvode po svojim specijalnim planovima.


120
ŠUMARSKI LIST 3-4/1951 str. 15     <-- 15 -->        PDF

Pravo polje primene planova opšte melioracije jesu. velika degradirana
područja krša i drugih goleti, zatim slivovi podivljalih reka sa velikim
brojem bujičnih vodotoka.. ´ .


LITERATURA:


1. J. Wesscly : »Kras hrvatske krajine«. Zgb. 11876; 2. V. B e11 r a m: »Šumski
zaštitni pojas i pošumljavanje na pruge« Š. L. Januar—Februar 1949; 3. J. Šaf a r: »O
utjecaju proizvodnih faktora na određivanje cilja gospodarenja u uzgajanju šuma«.
Š. L. li—2. Ii9l50; 4. L. Dimitz : »Die forstlichen Verhältnisse und Einrichtungen
Bosniens u. der Herzegovina«. Wien 11905; 5. P. Fukarek : »Pedeseta godišnjica
2upanjaoko´g elaborata«. Š. L. XI 1941; 6. Ministarstvo šumarstva NR
Srbije : Uputstva za sastavljanje planova obnove šuma za prioritetna područja.
METHODIK BEI ÖER PLANIERUNG DER FORST-MELIORATIVEN ARBEITEN


Autor analliisiert die bisherigen Erfahrungen in den forst-meliorativen Arbeiten
auf dem degradierten Boden. Wie man diese Arbeiten nicht veTrichten soll (Bild 1)
beziehungsweise wie man sie allmählich verrichten soll (Bild 2 u. 3). Autor zeigt an
einem Beispiel aus der Praxis. Auserdem Autor hebt hervor, das die Pläne der forstmeliorativen
Arbeiten ökonomisch, technisch und methodologisch fundirtt sein müssen;
ihre Qualitet muss mit den natürlichen Bedingungen, der Arbeitsschwierigkeit und der
ekonomischen Wichtigkeit des Gebietes in Einklang gebracht werden.


\


Ing. Juraj Krpan (Zagreb):


ISKORIŠĆENJE BUKOVIH TRUPACA ZA LJUŠTENJE1


Uvod


Trupci za ljuštenje upotrebljavaju se za izradu šperploča, koje ubrajamo
u polu finalne proizvode. One su od važnosti za proizvodnju namještaja
i za izvoz.


Privremeni propis za neobrađeno drvo,2 koji važi na području NRH
određuje, da se trupci za ljuštenje izrađuju od: bukovine, topolovine, johovine,
lipovine, javorovine, brezovine, jelovine i smrekovine. U NRH se za
proizvodnju šperploča upotrebljava gotovo isključivo bukovina, a tek u
neznatnoj mjeri, johovina i lipovina. Brezövina i javorovina praktično ne
dolaze u obzir. Prerada jelovine i smrekovine u Hrvatskoj nije uvedena,
osim u vrlo malim količinama za izradu ploča za brodogradnju i to u kombinaciji
s bukovinom. Od jelovine i smrekovine mogu se izrađivati šperploče
s tim, da se upotrijebi prvi trupac od panja, koji ima najmanje grana,
da mu se najdonji dio (žilište) odbaci3 do jedan metar dužine i da se u tvornicu
dopreme sirovi trupci.


1 Izrađeno u Zavodu za tehnologiju drveta Poljoprivredno šumarskog fakulteta
Sveučilišta u ´Zagrebu, predstojnik Zavoda prof, dr. A. Ugrenovič . 2 Br. Wl—49, 4949, koji je izdala -Uprava za unapređenje proizvodnje pri Planskoj
komisiji NRH.


* Taj odrezak se može upotrijebiti kao celulozno drvo.
121