DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 3-4/1951 str. 13     <-- 13 -->        PDF

»Plan opšte melioracije degradiranih područja« sa formalne njegove
strane i metodike izrade nije nikakva novina kod nas. Nova je samo njegova
privredno-politička uloga. Jedan od prvih određenijih pokušaja
kompleksnog rešavanja privređno-tehničkog problema degradiranog kraškog
područja prestavlja rad J, W e s s e 1 y-a: »Krš hrvatske krajine i kako
da se isti spasi« od godine 1875. Wessely-jevo delo nema još oblik
jednog određenog plana i ako mu je blizu po podeli i obradi materije i po
određenom području, već je više slično instrukcijama na osnovu jedne analize
prirodnih uslova i privrednih prilika. Wessely se naročito bavi problemom
paše kao centralnim problemom obnove kraškog područja. To
delo prestavlja i danas izvor za studij problema opšte melioracijexkraškog
područja.


Prvi plan opšte melioracije jednog degradiranog područja u smislu
kako smo ga definisali prestavlja t. zv. »Županjački operat« koga su izradili
šumar A. Geschwind, ´ agronom Josip Ekl i pravnik Radimski
godine 1891. za degradirano područje županjačkog sreza u Bosni i Hercegovini,


Županjački operat »prestavlja jedinstvenu monografiju prirodnih i privrednih
prilika županjačkog sreza i obuhvata 2663 folio stranice« (Dimitz) . Operat duboko
ulazi u analizu privrednog života područja i daje detaljno razrađene predloge za rešavanje
tehničkih i privrednih pitanja u njihovoj međusobnoj ovisnosti. Županjački
operat se sastoji od opšteg i specijalnog dela. Oipšti deo se sastoji, od tri glave koje
prestavljaju opštu privrednu i stručno-tehničku analizu područja, sa opštim direktivama
za melioraciju, dok specijalni deo sadrži: prema tim direktivama izrađene predloge
u šumarskom i poljoprivrednom pogledu za 35 područja i opština sa statističkim
podacima. Pored toga što danas raspolažemo sa mnogo savršenijom naučnom osnovom
za izradu planova šumskih melioracija nego u vreme kad je rađen Županjački elaborat,
ipak nam on može i danas da posluži za studij metodike izrade planova opšte
melioracije degradiranih područja, kao i korisnim tehničkim uputama, pa bi ga trebalo
prevesti i publikovati ga barem u izvodu. Nije nam poznato dali se posle Županjačkog´
operata od god. ´1891. pa sve do konca drugog svetskog rata 1946, ma gde u našim
zemljama na sličan način radilo. Istina je da su se u stručnoj štampi javljala razna
mišljenja, predloži i radovi o kompleksnom rešavanju problema melioracije degradiranih
područja; držale su se razne konferencije sa prestavnicima zainteresovanih privrednih
igrama, izlazile su mnoge uredbe i pravilnici, ali do operativne izrade planova
opšte melioracije degradiranih područja nije dolazilo.


Po oslobođenju — 55 godina nakon izrade Županjačkog operata —
dolazi do izrade prvog plana opšte melioracije jednog degradiranog područja
na levoj obali Vardara u N. R. Makedoniji. Plan je radio ing. Hans
Em. Koliko nam je poznato do daljne operativne izrade takvih planova
nije došlo.


Do većeg razvoja planova opšte melioracije degradiranih područja dolazi
u N. R. Srbiji 1949—1950 godine, gde su za izvesna degradirana područja
(kao što je n, pr. Grdelička Klisura i dr.) koja su od veće važnosti
za poljoprivredu, saobraćaj i ostale privredne grane, rađeni t. zv. »Planovi
obnove šuma za prioritetna područja«.


Ti se planovi sastoje od 4 glavna dela: Opšteg dela, Izveštaja poljoprivrednog
stručnjaka, Izveštaja šumarskog stručnjaka, Izveštaja vodoprivrednog stručnjaka i tabelarnog
dela i karata. Opšti deo prestavlja ekonomsko-tehničku analizu sa predlozima
za daljnji razvoj privrede područja. Iz srtukture tih planova se vidi da su oni


119