DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 3-4/1951 str. 10     <-- 10 -->        PDF

tlo više ne odgovara hrastu t. j . vrsti drva koja tu od prirode dolazi. Međutim
mestimično ima ravnijih položaja i udubljenja sa debljim slojem
zemlje, koja treba svakako iskoristiti i pošumitd ih sa lišćarima u cilju
osnivanja mešovitih kultura. Zatim treba u postojećim hrastovim šikarama
izvršiti resurekciju, jer iako od tih šikara ne možemo više očekivati ni
dobru šumu panjaču, ipak će regenerišana šikara pružiti dobru zaštitu novim
vrstama. U kulturi čistih četinara treba stvoriti etažu podstojnog
grmlja od raznih podesnih vrsta lišćara. Takvim radom može se dati
kulturi povoljna struktura, koja će joj omogućiti da uspešno vrši predviđenu
funkciju, a u isto vreme će biti otpornija protiv štetnih uticaja spolja.
Plan šumske melioracije treba da sadrži ovakve i slične direktive za jedno
degradirano područje što detaljnije i da ih postavi što pravilnije na osnovu
bioloških zakona razvoja fitocenoza.


Br. 2


Karta br. 2 prikazuje kako bi trebao da izgleda inicijalni stadij šumske
melioracije našeg degradiranog područja. Kako se vidi pošumljavanje
je predviđeno u vidu horizontalnih pruga i to- prvenstveno na delu »A«, što
je nakon opisa toga dela jasno. Pošumljavanje u horizontalnim prugama
postizavamo sa relativno malom pošumjenom površinom najbrže retenziju
vode i sprečavanje erozije na velikim površinama, kao i zaštitu od vetra.
Razume se da je dejstvo pruge efikasnije, Što- joj je širina veća a razmak
manji. Međutim postoji izvestan najmanji procenat površine pruga od
ukupne površine područja, kod kojega je dejstvo pruga još sasvim efikasno.
Količinu radova u tom procentu treba radi toga izvršiti u što kraćem
vremenu kako bi ceo sistem mogao da stupi u dejstvo. Ta količina radova
prestavlja prema tome veličinu koja bi trebala da kao minimum uđe u


116