DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1-2/1951 str. 99     <-- 99 -->        PDF

p


ćena su dva članka,; oba zaslužuju da ´ih spomenemo. Prvil je iz pera Ing. A. Postnikova
»Problem pilanskog otpatka« u brojevima 1 i 4, a drugi je Dr, Ing. Franjo
Podbrežnika. u broju 7-8/50. Treba istaknuti dosljednost i istrajnost s kojom drug
Ing. Alkalaj propagira »visoku produktivnost rada u drvnoj industriji«. Ovo- j,e naslov
njegovog prvog članka, iz serije članaka posvećenih toj problematici, ali i njegovi
ostali članci koji direktno ne tretiraju taj problem odišu istim duhom, diktirani su
nastojanjem da drvna industrija u tom pogledu ne zaostaje iza drugih naših industrija
kad zato ima uslova, i mogućnosti. Od tri´; članka Ing. S. Lazan-eva treba naročito spomenuti
njegov posljednji: »O zidanim kanalima —^.kinetama«.


Od članaka riz uzgojne grane morali bi spomenuti monografiju o orahu ia pera


H. Vujičića, kao i dva članka Ing. N. B. o normama za sakupljanje borovih šišarica
(u broju 4—5) i bagremovog (u broju 7—>8). Vrijednost je članaka uvećana time što se
temelje dobrim dijelom na vlastitom iskustvu autora.
Ing. F. Fukarek preveo je članak Gešvinda o resurekcijama. Zaslužuje posebno
priznanje i hvalu nastojanju druga Fukareka da upozna jugoslavenske šumarske krugove
sa odličnim radovima starih njemačkih šumara, koji1 su dobar dio svoje prakse
proveli ovdje na Balkanu ali su rezultate svojih opažanja i rada objavljivali u njenjačkoj
štampi, pa su nam ti rezultati manje pristupačni. Njegov članak ing. N. Beltrama
IPošumljavanje goleti sjetvom« originalan je, interesantan ii dobar; fotografije
su (instruktivne.


Ing. Fitze štampao je članak »o potkornjacima i o uzrocima njihove pojave u
kalamitenoj formi«. Autor niije zaboravio spomenuti propis zakona o Petogodišnjem
planu koji veli slijedeće po ovom pitanju: ....»zavesti potpuni šumski´ red u svim
sječinama u cilju sprečavanja zaraze... osigurati čišćenje šume od ležećeg materijala
... uzgojnim i drugim mjerama stvarati otporne sastojine protiv zaraze insekata
...« Mi šumari ponekad se up-toatmo: zašto su propisi Petogodišnjeg plana sto
postotno obavezni za ostale grane narodne privrede, dok u izvjesnim područjima naše
šumarske djelatnosti na te se propise skoro zaboravlja. Članak ing. Fitze mogao bi nam
poslužiti kao jedan kratki memento na tu činjenicu. Drugi članak iz entomološkog
sektora pripada peru ing. J. Sučića i niostii naslov »Av´onsko uništavanje gubara u
šumi Motajitca«; taj članak spada u red ornih s kojima bi se morao upoznat´ svaki
šumar bez obzira na užu specijalnost. Članak ing. Fukareka »Potkornjaci na šumskom
drveću« tretira ptanje raspoznavanja šteto&.maca po hodničkim sistemima. Članak
je opsežan, temeljit i dobar.


Mećtui člancima koje smo uvrstili u grupu »uopšte šumarskih, šumarsko političkih


i si.« treba istaknuti nekoliko uvodnika. U oči proljetne kampanje pošumljavanja


štampan je na uvodnom mjestu članak Ministra šumarstva NRBiH druga A. Herce


govca. Ing. M. Dučiću, pomoćniku Ministra, pripadaju dva uvodnika: jedan o šu


marskoj izložbi, drugi o izboiriina.i i


Morao hih se osvrnuti i nia dva sastavka ing, Bujukalića o ferijal´oji praksi;


obje te bilješka su dobre ii uspjele su u svome cilju: otsad će se školska praksa vršiti


na školskom dobru u Trapistima kod Banja Luke,


Kao dodatak »N. Š.« za 1950 izaći će u okviru broja 12-tog llćstai kao poseban
prilog brošura »Sakupljanje i manipulacija sa šumskim sjemenom«. Izdanje brošure
sugerirao je N. F. NRBiH. Izlazi u redakciji Instituta za naučna šumarska istraživanja i
»Narodnog šumara«. Knjižica će dobro doći brigadama sakupljača sjemena, nastavnicima
škola, rukovodiocima omladinskih organizacija, borcima J. A. a u prvom redu
šumarskom osoblju. A. P.


Dr, Ing. Žarko Miletić: Osnovi uređivanja prebirne Sume, knjiga prva; izdanje Poljo


privrednog izdavačkog preduzeća, Beograd 1950,, str, 357


sa 23 slike u tekstu.


Pitanje prebornih šuma i njihova uređivanja od goleme je važnosti za naše


šumsko gospodarstvo. To najbolje ilustriraju službeni statistički podaci- iz 1938. prema


kojima je otpadalo o^J ukupne površine šuma Jugoslavije na preborne šume 3,077.967 ha


iilä 42%, a od cjelokupne površina visokih šuma 72°/o. N/a temelju! tih podataka može


se zaključiti, da su preborna šuma i prebomo gospodarenje faktori, koji daju ka


rakteristično ob Iježje našoj šumskoj privredi, te da je prema torn© problem njebova


najboljeg i najekonomiičnijeig . uređivianja od velike važnosti,


n
ŠUMARSKI LIST 1-2/1951 str. 100     <-- 100 -->        PDF

Uređivanje preborne šume pokazuje osob´te kairakteristike u poređenju s uređivanjem
visoke regularne šume. Zbog toga se ono može smatrati kao specijalni dio nauke


o uređivanju šuma:, koji valljta na zaseban načiin obrađivati
U našoj a pogotovu u stranoj šumarskoj literaturi posvećena je znatna pažnja


pitaju uređivanja preborne šume, ali i pored toga ono još uvijek predstavlja jedan


nedovoljno obrađen problem. No osim toga se najveći dio tih radova nalazi razasut


po različitim časopisima, te je radi toga najčešće nepristupačan, širim struč,ni:m kru


govima. Posljedica je toga, da je teško stvoriti pravu sliku stanja o uređivanju tfre


horne šume. / -


Sve ove-iiizložene činjenice bile su od utjecaja, kako »stiče autor, da je pristupio


ovom važnom radu oko proučavanja problema uređivanja prebornih šuma. Rad je


potpunoma uspio, jer! je autor Dr. Miletić poznat kao odličan teoretik i praktik ure


đivanja šuma, ´a osim -toga h ka» odličan poznavalac naših šumai i´ pitanja našeg


šumskog gospodarstva.


»Osnovi uređivanja prebirne šume« predstiavljaju za sada najopsežnije djelo u


svjetskoj šumarskoj literaturi, koje obrađuje probleme uređivanja preborne šume.


Risano je naučno, a odlikuje se vrlo lakiim, lijep´m i jasnim stilom. Baziraj na amafal


i velikoj množini podataka, na temelju kojih dolazi autor do realnih zaključaka. Svaki


je izloženi i obrađeni problem ilustriran primjerima, što je od vrlo velike važnosti


i koristi za praksu. I


Pisac u svojem djelu obuhvaća »gotovo sve probleme, koji se tiču uređivanja


preborne šume. Nakon potanke analize donosi o njima svoje mišljenje i zaključke


urlajući kod toga stalno u viidu našo preborne šume i naše prilike. Up-ravoi j e to od


korist! za našu praksu iäi naše šumsko gospodarstvo. Manji broj problema, za obradu


kojih su nedostajali potrebni podaci, p:´sac ostavlja otvorenima t´ime, da treba pro


vesti daljnja ispitivanja, na temelju kojih će se doćj do realnih zaključaka.


Materija, koju obrađuje, razdijeljena je u dvije knjige. Prva knjiga, koju ovdje


prikazujemo, dijeli se na dva dijela. Prvi dio sadrži opće osnove, a razdijeljen je u


šest glava, Drugi dio sadrži samo jednu glavu, u kojoj se proučava struktura pre


borne šume.


U uvodu su iznesena opća pitanja preborne šume i prebornog gospodarenja, te


njen odnos prema pravXnoj visokoj šumi. Razmotrene su zatim osobine i upotuei


bljivost prebornog gospodarenja i problem uređivanja preborne šume.


Glava prva sadrži ispitivanja o sistemu debljinskih razreda. Ovo je pitanje
proučio´ pisac kao prvo, jer sistem debljinskih razreda daje okvir svima radovima,
u p-rebornoj šumi. Na temelju opsežne analize, imajući kod- toga na umu
ekonomičnost, dolazi do zaključka, da b: za naše prilikia odgovarala najbolje tak´
sac´ona granica od 17,5 cm, širina debljinskih steponi od 5 cm i ekvidistantni
debljinski razredi cd 10 crn. — U, tom su poglavlju razmotreni potanko i debljinski
razredi od: Hufnagla, Feketa, Krirna, Balsigera, Flury-a, Knuchel-a, kontrolnih
metoda; zatim deblji´nski razredi, koji se primjenjuju u Francuskoj, SSSR-m i pri


uređivanju naših prebornah šuma.


U drugoj je glavi razmotreno pitan ja uraštanja stabala u glavnu siastojinu. Ta


je pojava vrtio važna u životu i obnovi preborne šume i predstavlja važan indikator


za ocjenu obmštenosti. Razmotrene su metode za određivanje broja i mase uraslih


stabala, i to: metoda na osnovi broja iskorišcenih stabala, metoda Schaeffer, Gazšn,


d´Alvernya, Eberbacha i kontrolna metoda.


Glava treća sadrži problem vremena prijelaza stabala iz jednog debljiinskog


stepena (razreda) u slijediaći viši. Tome problemu posvećuje pisac znatnu pažnju,


jer je on jedan od najvažnijih osnova; uređivanja preborne šume. U vremenu


pr´jeläza dolazä indirektno do izražaja debljinski prirast, koji je važan faktor


preobražaja u unutrašnjim odnosima preborne šume. Ne može se niti zam´sliti


intenzivno preborno gospodarenje, u1 kojem ono ne bi bilo poznato, i u kojem ono ne


bi došlo do primjene. Vrijeme prijelaza je od velikog značenja kako za teoriju


tako i za praksu uređivanja preborne šume. *


Autor minuciozno razmatra i donosu sud za metode određivanja vremena
prijelaza, i to: Gurniaudovu :´indirektnu metodu i direktne metode, koje se osnivaju
na analizi poprečnog presjeka u, 1,3 m ili´ na buštenju dubećih stabala s Presslerovim
svrdlom. Od metoda bušenja prikazuje: Hufnaglovu metodu ,metodu stalne dužine
izvrtka ili aritmetske sredine (Schaeffer, Gazin, d´Alverny), metodu maksimalne
dužine fcvrtka i metodu učestanosti od Rey-Francois.


n