DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1-2/1951 str. 87     <-- 87 -->        PDF

Ing. BRANISLAV PEJOSKI (SKOPJE): , L


Subota i balxam u*u,uike


Uvod


Kod naših istraživanja smola i bälsama bilo je potrebno da posvetimo
izvesnu pažnju i munici (Pinus Heldreichii Christ var. leucodermis
Antoine Markgraf), imajući u vidu činjenicu da baš kod nas ova endemska
vrsta gradi veće površine, tako da će moći na pr. samo; na području
NR Srbije u Kosmetu biti važan objekat i za smolarenje (prema usmenim
podacima ing. M. Dudića).


Sa druge strane i interes naših naučnih krugova za tehnološka istraživanja
munikovog drveta (H or vat)1), jasan su dokaz da inače ovoj
interesantnoj vrsti bora poklonimo veću pažnju u svakom pogledu.


Prvi kod nas koji munici obraća pažnju sa smolarske tačke gledišta
bio je prof. Em, koji već 1936. god. postavlja prvo opitno polje, u blizini
Prizrena.


No ne obraća se samo kod nas u posljednje vreme munici osobita
pažnja. I u susednoj Bugarskoj gde munika (černa mura) gradi isto tako
prostrane i lepe sastojine poklanja joj se takođe izvesna pažnja (Sto j an
o v)2}, što sve upotpunjuje naša znanja ove interesantne vrste bora.


Zahvaljujući predusretljivosti uvaženih drugova ing. D. Terzića i ing.
M,, Dudića kao i zalaganjem Šumskog Gazdinstva u Peći,, mi smo mogli
da zahvatimo malo dublje i smolu munike, odnosno mogućnosti za debljanje
visokokvalitetnog balsama. Navedenim drugovima i gazdinstvu koristimo
priliku da se i na ovom mestu zahvalimo na uloženom trudu, naporima
i doprinosu po ćelom ovom pitanju koje je predmet rasprave u
ovom članku.


O rasprostranjenju munike


U tercijarne^ relikte Košanin´ ) pored molike (Pinus peuce Grisb.)
ubraja i muniku. Svoj opstanak i ova vrsta ima zahvaliti svojim biološkim
osobinama te prilagodenošću hladnijoj klimi na koju je vekovima bila
upućena. Obično se uzima da zahteva krečno zemljište, nasuprot molici
koja pak traži silikatna zemljišta. No u literaturi su zabeleženi i izuzeci
kako za muniku tako i moliku u pogledu pedološkog i geološkog
supstrata.


Sa druge strane njeni zahtevi na tlo su vrlo skromni a njeno visinsko
rasprostiranje (često i preko 2.000 m. n. m.) omogućava joj da se
normalno razvija i na tim visinama na kojima druge vrste obično zakržljavaju.
Prema tome to je vrsta visokih planinskih areala.


Sa šumarske tačke gledišta munici do skora nije obraćana neka naročita
pažnja i ova vrsta ostaje objekt istraživanja pasioniranih botaničara
i dendrologa. Neosporno da ona veoma lagano raste, slično kao
i limba (Pinus cembra) u Alpima. U tehnološkom pogledu tek skorašnja
istraživanja dokazala su nam da je drvo munike veoma dobro drvo. Za


85
ŠUMARSKI LIST 1-2/1951 str. 88     <-- 88 -->        PDF

hvaljujući izrazitijim sržnim zracima ono je veoma cepko a veći sadržaj
smole obezbeđuje mu veću trajnost i primenu.


No možemo se nadati ne samo kod nas no i u Bugarskoj da će ova
vrsta privlačiti pažnju šumara ne samo sa dendrološke, tehnološke i smolarske
tačke gledišta no i sa uzgojne imajući u vidu prostrani krš i ogoljene
gornje granice šumske vegetacije na mnogim našim planinama. Pomeranje
njenih visinskih i geografskih granica svakako da će biti interesantan
poduhvat naših uzgajivača, te u tom smislu očekuju nas veliki
zadaci baš sa ovom vrstom. Na ovu činjenicu! kao i za moliku još nam je
Koš an in4) ukazivao još prije četvrt veka.


SI. 1. Koritriik-Kodra Eres. Smolarsko oipi´tno p´olje. Francuska belemicq prve godine
(foto mg. Macan o v i ć)


U pogledu prirodnog rasprostranjenja munike danas imamo veliki
broj radova od mnogih botaničara i dendrologa, no mi se zadržavamo na
prikazu Fukar e ka5), smatrajući ga za sada najpotpunijim i najpreglednijim.
Po njemu bi imali ova nalazišta: %


1. Okolina reke Neretve; 2. Primorske planine u okoli/ii Boke Kotorske;
3. Sevema Crna Qora i područje reke Morače; 4. Područje reke
Cijevne; 5. Područje Belog i Crnog Drima; 6. Slivove reke Mati, Arsen,
Škumba i Semen; 7. Akrokeraunske Planine; 8. Područje reke Vojuše;
9. Planina Olimp; 10. Pirin-Planina i Ali-Botuš; 11. Južna Italija.
Prema tome u našoj državi munika se rasprostira na području NR
Bosne i Hercegovine, NR Crne Gore i NR Srbije (Kosmet). Zatim, u
Albaniji, Grčkoj i Bugarskoj.


Van Balkanskog Poluostrva, jedino prirodno se javlja u Južnoj Italiji
u Kalabriji i ßazilikati (Monte la Spina, Monte Pollino. Orsomarzo,
Monte Montea).


Košanin 5 ) u datoj karti ucrtao je nalaz munike i na planini Galičici
(koja deli Ohridsko Jezero od Prespanskog Jezera). Međutim Ćernjavski")
ne navodi ovu vrstu za Galičicu. Mi smo u toku 1950. god.
ŠUMARSKI LIST 1-2/1951 str. 89     <-- 89 -->        PDF

i


posrednim, putem hteli doći do najpotrebnijeg materijala za dokazivanje
ove vrste dali je ima u jugoslavenskom delu Gali čiče, no u tome nije se
moglo uspeti. Ostaje i nadalje to pitanje dali je sada ima na Galičici ili
ne. U koliko je ima dali pripada fotmi leucodermis ili tvpica, koja je zastupljena
naročito" u Grčkoj i na nekim drugim mestima, je stvar budućih
istraživanja.


Mogućnost dobijanja munikove smole


Müller 7 ) navodi da drvo munike sadrži mnogo teške smole, koja
manje izhlapljuje no što je slučaj sa smolom molike. Prednja konstatacija
nam se čini preteranom, jer dosadašnji naši radovi na filtraciji ovu karakterističnu
razliku nisu mogli da potvrde. No munikova smola srazmerno
je tečnija i duže vremena ostaje kao takva ako je uporedimo na pr. sa
smolom belog bora. Tako S t o j a n o v") tvrdi da je smola munike tečnija
od smole belog bora. Ovo iz tih razloga što faktički smola belog bora
od skoro svih vrsti smolarenih borovih vrsti najbrže ispušta terpentinsko
ulje (u stvari postepeno izhlapljuje i na običnoj temperaturi), što izaziva
i stvrdnjavanje same sirove smole. Naročito što je Stojanova interesiralo
je bilo utvrditi kakaV je smolni sistem kod munike u poređenju na pr. sa
belim borom. U tom smislu on je istražio muniku. sa Pirin-Planine, sa
nadmorske visine od 2.000 m. On je tom prilikom utvrdio da na 1 sm2
muftika ima vertikalnih smolnih kanala 53 a horizontalnih 69. Prema
broju u odnosu na beli bor munika ima manje smolnih kanala za oko
35%). No za razliku od drugih vrsta borova kod munike je veći broj
smolnih kanala u proletnjem (ranom) drvetu no u jesenskom (kasnom)
drvetu. Taj odnos se kreće od 1 : 7 do 1 : 2. *


Druga važna karakteristika smolnih kanala munike je ta što im je
prečnik veći no što im je slučaj na pr. kod belog bora. Tako je prečnik
vertikalnih Vmolnih kanala 0.140 mm, a horizontalnih 0.035 mm.


Iz priloženih tabela lepo se uočava ova razlika u anatomskoj gradi
smolnog sistema između munike i belog bora.


Tabela I. Vertikalni smolni kanali,


vrsta
drveta
prečnik
kanala
m/m
broj
kanala na
T sm2
prečnik otvorenog
smolnog
kanala m/m?*
površina ka
nala na popreč.
prcseku m/m2
Ukupna površina
smolnog
kanala na
I sm2 u m/m2
munika 0.140 53 0.120 0,0´ltl 0.583
beli bor OJQ06 70 Ü.080 0.005 0.350
(Po Stojanovu)


* Kada su kanalu ispunjeni sa smolom, o+vori preistavljaju 80°/o od opšte debljine
kanala.
87
ŠUMARSKI LIST 1-2/1951 str. 90     <-- 90 -->        PDF

Tabela II. Horizontalni smolni kanali


Ukupna povr


prećnik ib roj prećnik otvopovršina
ka


. vrsta šina smolnog


kanala kanala na renog smolnog nala na popreč.
kanala na


drveta m/m I sm* ´kanalia m/m?* presoku m/mr´


&m? u m/m2


mu nika 0.035 69 0.03 0.0007 0.0483


beli iboT 0.035 106 0.03" 0,0007 0.0742


(Po Stojanovu)


Na osnovu ovih merenja prof. Stojanov je i mogao zaključiti da munika
i pored manjeg broja smolnih kanala, u zapreminskom pogledu ima
veći smolni sistem kanala a samim tim i veći sadržaj smole, no što je
slučaj kod belog bora. Munikovo drvo ima oko 50% više smole (u jedinici
zapremine na pr. 1 m*) no što je slučaj kod bele borovine, na osnovu
čega se i može objasniti veća trajnost munikovine od ove potonje. ,


Prvi kod nas koji je obratio pažnju munici sa smolarske tačke gledišta,
kao što smo naveli bio je prof. Em. On osniva u toku 1936. god.
jedno opitno polje na Koritniku kod Prizrena na m. zv. Kodra Eres na
nadmorskoj visini od oko 1.700 m. Visina smolarenih stabala bila je iznad
20 m a prsni pramer od 30—50 sim. Starost smolarenih stabala bila je
iznad 100 god. Zadatak ovog opitnog polja bio je da nam ukaže »na
osnovne elemente smolarenja kod ove interesantne vrste bora (prinos kod
različite tehnike rada, kvalitet smole i dr.).


Kod izvršenih 48 belenja u toku te godine postignuti su bili ovi rezultati:


1. francuskom metodom prinos se je kretao od 283—406 gr po
belenici ,
2. njemačkom metodom: a) na pun strug prinos se je krttao od 395
do 706 gr, b) na pola struga prinos se je kretao od 437—715 gr. Opiti su
bili nastavljeni sve do g. 1940. kad ih je rat prekinuo. No iza oslobođenja
počinje se i munici poklanjati pažnja kao i ostalim našim borovim šumama.
Tako u ovom momentu vrše se smolarskal istraživanja na području
NR Srbije (Kosmet) i NR Bosne i Hercegovine.
FUtracioni i drugi rezultati


Početkom 1949. god. sa dobijenom smolom mimike iz berbe 1948.
god. izvedene su bile prve filtracije u Zagrebu i Skoplju8), no do nekih
tačnih rezultata nije se moglo doći zbog malih količina sa kojima se je
raspolagalo.


Dobijem uzorci u toku 1950. god. poticali su iz sledećih područja:
a) NR Bosna i Hercegovina, m. zv, Boračka Draga. Nadmorska visina
1700 m. Ekspozicija severo-zapadna. Inklinacija terena 45—60". Smola


88
ŠUMARSKI LIST 1-2/1951 str. 91     <-- 91 -->        PDF

je ubrana u toku meseca jula; b) NR Srbija (Kosmet), m. zv, Belopoh´ske
Planine. Nadmorska visina 1600.—4900. m. Ekspozicija istočna i jugoistočna.
Inklinacija terena strm i vri ostrm. Geološka podloga krečnjak.
Cista munikova sastjojina. Metoda smolarenja kusa nemačka metoda.
Smola je ubrana u toku mesöca avgusta. Kod daljneg izlaganja ukratko
mi ćemo zvati prve uzorke iz Bosne a druge sa Kosmeta.


Dobiveni rezultati su sledeći:


1. Filtracija na balsam upotrebom sirove smole:
a) smola iz Bosne 29.0%, b) smola iz Kosmeta´33.0%.
2. Kod destilacije sa vodenom parom dobijemi su ovi rezultati:
Destilacija sirove smole:
a) iz Bosneb) iz Kosmeta
." . .
.. .
.
kolofon
71.0%
70.3%
.
.
.
.
.
terp. ulje
19.5%
19.0%
.
.
n.
.
.
.
eči
9.5%
10.7%
stoća i voda


Destilacija tnunikovog balsama":


kolofon terp. ulje gubitak
a) iz Bosne . . . . 73.5% . . , 25.5% . . . . 1%
b) iz Kosmeta . . . 74.0% ,.-/. . 25.0% . . . . 1%


j


Destilacija preostale smole kod filtracije


kolofon terp. ulje nečistoća i voda
a) iz Bosne .... 79.4% . . 11.8% . . . 8.8%
b) iz Kosmeta . . . 79.6% . . . 11.4% . . . 9.0%


Munikova sirova smola je beličaste boje, tekuće kašaste konzistencije
neobično prijatnog i aromatičnog mirisa na limun. Munikov balsam je
bledo-žućkasta do zatvorenije žućkasta tečnost, konzistencije meda, bistar,
proziran i bez kristala. Mirisa prijatnog i aromatičnog na limun
(ikao i sirova smola). Ima jaku lepljivost kao i ostali četinarski bakarni.


Interesantno je da je balsam iz Kosmeta, iako smola potiče iz meseca
avgusta, svetlije (otvorenije) boje od balsama iz Bosne koji potiče iz
meseca jula a ima za skoro dve nijanse zatvoreniju boju. Ovu činjenicu
mi smo u toku 1950. god. konstatovali i kod filtracije molikovog balsama.
Tako na pr. smola iz meseca oktobra dala je svetlijš balsam od smole
iz meseca juna, što je u oprečnosti sa hipotezom T s c hi r ch-a"). koji
tvrdi da proletnje smole su svetlije.


Po mirisu najlakše se raspoznaje munikova sirova smola i balsam
od ostalih borovih1 smola i balsama. Terpentinsko ulje munikove smole je
tečnost prijatnog i aromatičnog mirisa, sličnog kao i kod drugih vrsta
borovih smola, sa jednom nijansom mirisa na limun i mirisa eteričnog ulja
od jelovih semenki. Prema mišljenju Stojanova munikovo terpentinsko
ulje je bolje i cenjenije od terpeotiniskog ulja belog bora.


89
ŠUMARSKI LIST 1-2/1951 str. 92     <-- 92 -->        PDF

Iz tabele III vide se kakve su im specifične težine i refrakcije (merene
sa refraktometrom Fisher) kod temperature,od 20°C.


Tabela W
Spec. težina Refrakcija n
Ispitivana. materija


Bosna Kosmet Bosna Kosmet


munikov balsam 0.995 0.995 1,5116 , 1.516 muivikovo
terp. ulje 0.864 0.865 1.466 1.466


Zaključak >


Budući da munikove šume u našoj državi imaju veće rasprostiranje
naročito u NR Srbiji (Kosmet), NR Crnoj Gori i NR Bosni i Hercegovini,
to ima mogućnosti da se i ova vrsta privede smolarenju, tim pre što je
moguće i izdvajanje b als ama, koja proizvodnja u koliko se bude organizirala
na terenu verovatno da će dati bolje rezultate s obzirom da će
se raditi sa svežim smolama, naročito što se tiče prinosa.


D obijen a sirova smola prilikom prerade daje dobar kolofon (spada
u grupu svetlijih kolofona) a takođe i izvrsno terpentinsko ulje. Preostala
smola kod filtracije na balsam može se uspešno upotrebiti za samu preradu
slično kao što smo to utvrdili kod molikove smole.


Upoitrebljeni balsam u mikroskopskoj tehnici pokazao se isto tako
pogodnim, takoi da i posle dve godine´ boja histoloških preparata ostala je
nepromenjena. Njegova jaka lepljivost omogućiće mu primenu i u optičkoj
industriji kao i za proizvodnju visoko-kvalitetnih lakova.


Istražni radovi iz oblasti smolarenja koji su preuzeti na ovoj našoj
specifičnoj vrsti, verovatno će dati pozitivne "rezultate (slično kao u
Bugarskoj), kako bi se moglo uskoro na pogodnim mestima uvesti proizvodnja
munikove smole na široj osnovi.


Time se munika u domeni šumarstva, imajući u vidu i njeno cenjeno
drvo (trajnost, ceplfivost) može smatrati zaista jednom vrstom kojoj
treba pokloniti potrebnu pažnju.


LITERATURA


1. I. H o r vat : Prilog poznavanja tehničkih svojstava munikovine. Glasnik za
šumske pokuse. Zagreb 1948.; 2. ("TO UH OB: KaiecTBa u m-jiojiaysaiie Ha "lepiHoMyponaTa
aivpBecHHa. ronHiun.HKb Ha Co4)fli$CKnH jiHHBepcHTeTt, ArpoHOMo-oiecoBtjieHb 4>a«yjiTeTt.,
KH»ra 2, jiecoBtjiCTBo. XVIII — 1939—1940. CO4>HH 1940.; 3. K © IH a « H H : ÜCHBOT T&P-
HHJaJiHHx 6iH.n,aKa y HaHaniiboj <|)jiopH. Tum- CpncKe Kpajb. AKaisesmje 46/1923. Beorpa« 1923.;
4. KoHiaiHHH: »HeTHHapH JyjRHe Cpfoje«, TjiacHHK CKOncKor HayiHOir apyuiToa, KH. I,
list g. 65 kolovoz-rujan 1941, Zagreb. 6. He p » IICKI : üparior »a tjwiopHCTii´iKo
im.tiianaii.c iuHpe OKOJiHme OxpawcKor je3epa. üoceÖHO Hajiaite CpncKe AKaseMBJe Hayicai, Beorptm
l´9lia.; 7. K. M. Mii life r: Aufbau, Wuchs und Verjüngung Südost-europäischer
Urwälder. Hannover 1909.; 8, T. Varićak-Bi. PejoskI: Smole naših borova u
upotrebi kod mikroskopske tehnike i optike. Šumarstvo br. 1, Beograd 1950.; 9. A,
Tshirch : Methoden der Gewinnung und des Abbaues der Harze. Handbuch der
hiiologiscihen Arbeitsmethoden. Abt. I, Chem. Methoden, Teil 10,´ Heft 3, Berlin-Wien
1922.
90
ŠUMARSKI LIST 1-2/1951 str. 93     <-- 93 -->        PDF

/


GUM AND BALSAM OF THE BALKAN PINE


-Balkan pine is the kind of pine which grows mainly on the Balkan Peninsula,
that is in Jugoslavia (P. R. of Bosnia and Hercegovina, P. R. of Montenegro, P. K.
ScrbiawKosmot), Bulgaria, Greece and Albania. Outside the Balkan Peninsula it can
bo found in South Italy only (Calabria and Basilicata). Balkan pine appears
in two forms: Pinus Heldreichii Christ, var. leucodermis (Antoine) Markgraf and
Pinus Hedreichii Christ, var. typica. In this case we inverstingated — tho first form.


Our tosk was to investigate the most characteristic properties of its gumi balsam
and gum spirits of turpentine with particular consideration on the possibility to
obtain the quality balsam.


The gum of Balkan pine is a viscous whitisch mass with very pleasant and
aromatic odour of a lemon. At the usual temperature it will stayviscous for a
longer time.


The balsam, obtained by filtration of crude gum of the Balkan pine is a pale
yellowisch liquid with a pleasant and aromatic odour of a lemon. It has consistency
of honey, has noi crystals and it is transparent and very adhesive.


Refractive indice of the balsam is L516 (measured at 20,IC with a Fisher rcfraotometer)
and- specific gravity 0.994.


According to t´ho up to this date results of its applications in microscopical
technique, histological preparations set in the balsam of the ´Balkan pine will not
change colour.


_By filtration of crude gum in laboratory 20 to 33"/o of ´balsam was obtained.


.´ Gum spirits of turpentine of the Balkan! pine is a liquid of a pleasant and aromatic
odour (which is similar to the odours of other kinds oif pine gums) with a
trace of odour of a lemon and similar to the odour oif oJl from fir seeds. ´Specific
gravity oif gum Spirits of turpentin is 0.864—0.865 and refractive mdiee J.4Ö6.


In Jugoslavia exists possibility for turpentining and thils kind of pine. This
will make possibi´le to obtain quality gum rosin, gum spirits of turpentine and balsam.
The Balkan pine balsam can successfully replace Canada balsam not only in microscopical
technique, but, with consideration to its good adhesiveness, there are indications
that it can be successfully used for optical technique asi well as in production
of porcelain lacquers.


9/