DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1-2/1951 str. 78     <-- 78 -->        PDF

gozdov na nove, solidnejše in trajnejše temelje. Med biološkimi vedami


sta primasli gojenju gozdov največ koristi genetika in fitosociologija. Prva


odkriva zakonitosti prenašanja in spreminjanja dednih lastnosti posa


meznih crganizmov; druga preučuje pojave in vzroke zadružnega (so


cialnega) življenja rastlin ter zajema tako tuđi ekologijo, ki je veljala


doslej-za samostojno vedo.


Vkljub velikemu napredku gozdarske znanosti in prakse se iz razlogov
gozdarske konservativnosti deloma vendarle še ohranjajo zastareli
pojmi in se skušajo vzdrževati stara stremljenja, ki so bila ideal gozdarjev
pred kakim stoletjem in še pozneje do začetkov našega stoletja. Ta
ideal je bil enoličen gozd ene same drevesne vrste, drevja enake starosti,
enakih viški in debelin. Po tem vzoru in vzorcu so večinoma uvajali
in gojili tuđi tuje drevesne vrste. Tako vidimo dandanes većino eksot
v čistih nasadih. Ta težnja se skuša tu in tam uveljaviti, tuđi še v novi
dobi.


V mešanih sestojih dajejo glavne (vodilne) drevesne vrste boljšo kakovost
in vrednejše Sortimente kakor v čistih. Gojiti tuje drevesne vrste
v podstojnem sloju ali kot pomožne vrste bi bilo gozdnogospodarsko
nesmisel´no početje. Ker čisti sestoji iz razlogov biološke manjvrednosti
nišo1 zaželeni in ker tuđi s stališča trajnosti in mnogovrstnosti proizvodnje
nišo priporočljivi, preostaja za eksote samo gojenje v glavnem sestoju,
v kolikor nišo možni bolj ali manj čisti nasadi (plantaže) gozdarsko-kmetijskega
značaja za nekatere redke tuje drevesne vrste (npr. topole)
v specialnih rastiščnih pogojih in s specialnimi ekonomskimi cilji.


V silni potrebi po lesu se uvajajo hitrcrastne gozdne eksote brez
zadostnega upoštevanja prirodnih pogcjev njihovega uspevanja, njihove
ekološke valence in njihovih socialnih odnosov do avtohtone gozdne
vegetacije.


Pb sedanji gospodarski stiski ter ob težnji za čim večjo in čim hitrejšo
produkcijo lesa, ki je zajela gozdarske kroge, je pač razumljivo,
da je ekonomski vidik pri uvajanju in gojenju eksot prevladal in da se
pri tem kaj radi pozabljajo drugi, za pravilno in trajno gospodarjenje
z gozdom nič manj važni vidiki.


Zato se nam zdi potrebno, da opozorimo gozdarje na nekatere probleme
biološke narave, ki se pojavljajo v zvezi z introdukcijo eksot, problemi,
ki so daljnosežnega pomena, ker se posledice zanemarjanja ter;
vidikov prej ali slej pokažejo tuđi v slabem ekonomskem uspehu.


Dasi je namen gojenja tujih drevesnih vrst izrazito ekonomski, je
vendarle izhodišče in jedro predmetne problematike biološke narave,
Konkretno govorjeno se to pravi, da mora biolog prvi preučiti prirodne
pogoje in možnosti gojenja novih (domačih in tujih) drevesnih vrst, upoštevajoč
pri tem vse upravičene potrebe in zah´teve gospodarstvenikom.
Na pravilno postavljenih bioloških temeljih, ki dovoljujejo soliden in pameten
izbor tujih drevesnih vrst, bo moglo praktično gozdarstvo uspešno
uvajati in gojiti nove drevesne vrste ter doseći zadovcljiv gospodarski
uspeh. Če pa se ravna gozdno gospodarstvo! zgolj po ekonomskih vidikih,
pozabljajoč ali prezirajoč osnovne biološke zakonitosti, je njegovo prizadevanje
bolj podobno neresnemu igračkanju kakor načrtnemu in premišljenemu
delu ter rodi le kratkotrajen ali slučajen uspeh.


76