DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1-2/1951 str. 77     <-- 77 -->        PDF

durchgeführt werden, in dein man jedes weitere Vernichtein des Bestandes und des
Bodens verhüten müsste. Zugleich! müsste man das Sammeln der Samen d»r Omorica-
Fichte systematisch durchführen, zum Zweck der Bewaldung der Bestände welche durch
den Brand beschädigt wurden.


VA2NIJA LITERATURA U KOJOJ SE, NALAZE PODACI O STANIŠTIMA
PANČIĆEVE OMORIKE .


i Uroševi ć K.: Prostiramje cerim jara u Jugozapadnoj Srbiji. Glasnik Srpskog
geograf, društva. III. Sv. 3/4 Beograd! 1M4. Str 88—89. — Karol y A.: Ima H Picea
Omorica Panč. šumsko-gospo´darstveno značenje i budućnost? Šumarski list 1921.
Sv. .7/9. Str. 99—111. Z Mal y.M.: Beiträge zur Kenntnis der Picea omorika.! Glasnik
Zemalljskog muzeja za B. i H. XL VI. Sarajevo 1934. Str. 37—64. — Tregubo v S.:
Etudei forestiere sur la Picea omorica Panč. Annales de l´ficole Nationale des eaux et
forSts, Tom. V. Fase. 2. Nancy 1934. S. 1—66, Fukare k P,: Picea Omorika, njezina
vrijednost u šumarstvu i pitanje njezinog areala. Šumarski (list, Zagreb 1935.
Str. 493—506. — Plavši ć S.: Staništa Pančićeve omor´ke na levoj obali1 Drine.
Glasnik Zemalj. muzeja za B; i H. XLVIII, Sarajevo 1936. Str. 17—26. Gjorgje v
i ć P.: Picea) omorika (Panč.) i njezina nalazišta. Šumarski list, Zagreb 1935. 12—\A.
Plavši ć S.: Staništa Pančićeve omorike u okolini Foče. Glasnik Zemalj. muzeja u


B. i H. XLIX. Sarajevo 1937. Str. 29—33. — P iš k or i Ć\Q,: Prilog poznavanju) omorike
(Picea omorica Panč.). Šumarski list, Zagreb 1938. Str. 577—595. — Fukarek
P.: O »trećem« arealu Pančićeve omorike u Drobnjacima. Šumarski ist, Zagreb 1941.
Str. 25—33. — Tregubo v S.: Piceetum omoricae. ´Gomm. »Sigma« Nr. 77,. Montpellier
1941. Str. 14—30.
Dr. MAKS WRABER (LJUBLJANA):


* Q&%di*iU eUsoi
(Novi pogledi)


Stalno nazadovanje lesnih zalog in izkoristljivih lesnih virov v svetovnem
gospodarstvu nalaga vedno večjo skrb za gojenje gozdov. V zvezi
s tem je zlasti v srednji Evropi močno oživelo zanimanje za hitro


rastoče tuje drevesne vrste. Toda medtem ko so pred sto leti in
već tuje drevesne vrste vzbujale pozornost gozdarjev bolj zaradi svoje
lepote in urbanistične vrednosti, so dandanes v ospredju čisto gospodarski
interesi, namreč prizadevanje za čim večjo in čim hitrejšo proizvodnjo
predragocene lesne surovine. Od prvih začetkov uvajanja eksot
v Evropi do naše dobe so se razrnere močno spremenile. Predvsem se je
bistveno spremenilo gledanje na gozd in njegove naloge. Gojenje gozdov
se je ´obogatilo z novimi, naprednejšimi in popolnejšimi spoznanji in izkušnjami;
mnogi zastareli pojmi so bili žavrženi, drugi so dobili novo, sodobno
vsebino, vrsta novih pojmovje zrasla iz gozdarske znanosti in prakse.
Silen napredek prirodoslovnih ved, zlasti bioloških, je postavil gojenje


75
ŠUMARSKI LIST 1-2/1951 str. 78     <-- 78 -->        PDF

gozdov na nove, solidnejše in trajnejše temelje. Med biološkimi vedami


sta primasli gojenju gozdov največ koristi genetika in fitosociologija. Prva


odkriva zakonitosti prenašanja in spreminjanja dednih lastnosti posa


meznih crganizmov; druga preučuje pojave in vzroke zadružnega (so


cialnega) življenja rastlin ter zajema tako tuđi ekologijo, ki je veljala


doslej-za samostojno vedo.


Vkljub velikemu napredku gozdarske znanosti in prakse se iz razlogov
gozdarske konservativnosti deloma vendarle še ohranjajo zastareli
pojmi in se skušajo vzdrževati stara stremljenja, ki so bila ideal gozdarjev
pred kakim stoletjem in še pozneje do začetkov našega stoletja. Ta
ideal je bil enoličen gozd ene same drevesne vrste, drevja enake starosti,
enakih viški in debelin. Po tem vzoru in vzorcu so večinoma uvajali
in gojili tuđi tuje drevesne vrste. Tako vidimo dandanes većino eksot
v čistih nasadih. Ta težnja se skuša tu in tam uveljaviti, tuđi še v novi
dobi.


V mešanih sestojih dajejo glavne (vodilne) drevesne vrste boljšo kakovost
in vrednejše Sortimente kakor v čistih. Gojiti tuje drevesne vrste
v podstojnem sloju ali kot pomožne vrste bi bilo gozdnogospodarsko
nesmisel´no početje. Ker čisti sestoji iz razlogov biološke manjvrednosti
nišo1 zaželeni in ker tuđi s stališča trajnosti in mnogovrstnosti proizvodnje
nišo priporočljivi, preostaja za eksote samo gojenje v glavnem sestoju,
v kolikor nišo možni bolj ali manj čisti nasadi (plantaže) gozdarsko-kmetijskega
značaja za nekatere redke tuje drevesne vrste (npr. topole)
v specialnih rastiščnih pogojih in s specialnimi ekonomskimi cilji.


V silni potrebi po lesu se uvajajo hitrcrastne gozdne eksote brez
zadostnega upoštevanja prirodnih pogcjev njihovega uspevanja, njihove
ekološke valence in njihovih socialnih odnosov do avtohtone gozdne
vegetacije.


Pb sedanji gospodarski stiski ter ob težnji za čim večjo in čim hitrejšo
produkcijo lesa, ki je zajela gozdarske kroge, je pač razumljivo,
da je ekonomski vidik pri uvajanju in gojenju eksot prevladal in da se
pri tem kaj radi pozabljajo drugi, za pravilno in trajno gospodarjenje
z gozdom nič manj važni vidiki.


Zato se nam zdi potrebno, da opozorimo gozdarje na nekatere probleme
biološke narave, ki se pojavljajo v zvezi z introdukcijo eksot, problemi,
ki so daljnosežnega pomena, ker se posledice zanemarjanja ter;
vidikov prej ali slej pokažejo tuđi v slabem ekonomskem uspehu.


Dasi je namen gojenja tujih drevesnih vrst izrazito ekonomski, je
vendarle izhodišče in jedro predmetne problematike biološke narave,
Konkretno govorjeno se to pravi, da mora biolog prvi preučiti prirodne
pogoje in možnosti gojenja novih (domačih in tujih) drevesnih vrst, upoštevajoč
pri tem vse upravičene potrebe in zah´teve gospodarstvenikom.
Na pravilno postavljenih bioloških temeljih, ki dovoljujejo soliden in pameten
izbor tujih drevesnih vrst, bo moglo praktično gozdarstvo uspešno
uvajati in gojiti nove drevesne vrste ter doseći zadovcljiv gospodarski
uspeh. Če pa se ravna gozdno gospodarstvo! zgolj po ekonomskih vidikih,
pozabljajoč ali prezirajoč osnovne biološke zakonitosti, je njegovo prizadevanje
bolj podobno neresnemu igračkanju kakor načrtnemu in premišljenemu
delu ter rodi le kratkotrajen ali slučajen uspeh.


76
ŠUMARSKI LIST 1-2/1951 str. 79     <-- 79 -->        PDF

(


Gozd — organska celota


Prirođen gozd je živa skupnost mnogovrstnih rastlinskih (in živalskih)
organizmov, ki se je razvila pod vplivom kompleksnega delovanja
rastiiščnih faktorjev in konkurenčnih odnosov med organizmi, ter dosegla
neko vsaj relativno življenjsko ravnotežj-e. Iz tega ravnotežja, ki je
izraz stalnih življenjskih napetosti in izravnavani med nasprotujočimi si
silami socialnih organizmov in njihovega okolja, izhajajo določeni življenjski
pogoji za vsak) organizem, ki ga hcčemo vključiti v dano gozdno skupnost.
Ti živlijenjski pogoji ne ustvarjajo logega in ozkega okvira v smislu
šablone ali kalupa, ki bi se mu moral organizem (tuja drevesna vrsta)
prilegati kakor slika okviru. Določena gozdna združba (gozdni tip) je
skupnost živih organizmov z večjo ali manjšo biološko plastičnostjo in
ekološko prilagodljwostjo; temu ustrezno ima tuđi gozdna združba širšo
ali ožjo ekološko amplitudo, povrh tega pa še izrazita dinamično potenco,
ki stremi za razvojem v določeni smeri. Ta dinamična tendenca je po
naravi navadno progresivnega značaja, pod neustreznimi ali škodljivimi
gospodarskim! vplivi pa se lahko sprevrže v regresivno aktivnost,


V takšen okvir prirodne gozdne združbe se poistavlja tuja drevesna
vrsta. Odločitev glede tega, v koliko tja sodi, ni lahka. Za takšno presojo
je potrebno: a) da poznamo vsaj glavne biološko-ekološke lastnosti
važnejših rastlinskih organizmov, ki sestavljajo dano gozdno skupnost;


x b) da nam je znana splošna sociološka struktura določenega gozdnega
tipa in njegova razvojna usmerjenost; c) da nam je vsaj v glavnih obrisih
jasna bkiloška narava (zlasti genetske osnove) in ekološka valenca tuje
drevesne vrste ter vsaj njena okvirna sociološka .pripadnost, če že nišo
dosegljivi podatki o sociološki strukturi in ekologiji njene izvirne gozdne
združbe.


Neogibno potrebno je namreč, da se tuia drevesna vrsta vkljtiči
v harmonično skupnost gozda; to se pravi prvič, da najde možnost skladnega
sožitja z avtohtono vegetacijo, posebej z drevesnimi´ vrstami, ne
da bi razdiralno delovala na njihovo uravnoteženo sožitje, oziroma da
bi bila tuja drevesna vrsta po spontani gozdni vegetaciji v svojem uspevanju
ogrožena, drugič pa pomeni to, da mora ekološka valenca tuje
drevesne vrste kolikor toliko ustrezati ekološkim pogojem rastišča, kjer
jo hočemo gojiti.


Gospodarski gozd ni in ne more biti sestavljen samo iz drevesnih
vrst, ki dajejo velik donos v lesu. Kot živa skupnost različnih rastlinskih
elementov vsebuje tuđi počasi rastoče drevesne vrste, ki izpolnjujejo
v prirodni gozdni skupnosti svojo določeno nalogo, prispevajoč tako
k utrjevanju njenega biološkega ravnotežja. Te »postranske« (pomožne)
drevesne vrste igrlajo važno vlogo, da prispevajo svoj delež k dobri
rasti glavnih (osnovnih) drevesnih vrst, izboljšujoč tako gozdno produkcijo.
Brez teh navidezno malovrednih in nepotrebnih gozdnih elementov,
ki imajo važno funkcijo v uravnovešenem življenju gozdne skupnosti, bi
tuđi ne bilo visokovrednih elementov, ki dajejo glavni jgozdni donos.
Ta vidik nam jasno predočuje neupravičenost zgolj enostranskega gospodarskega
presojanja gozdne skupnosti in posameznih njenih članov po
načelu neposredne ekonomske koristi. Posredna korist ni vedno manjša


77
ŠUMARSKI LIST 1-2/1951 str. 80     <-- 80 -->        PDF

in manjvredna od neposredne. Teh posrednih koristi, bližnjih in daljnjih,
je toliko in so še tako malo znane, da jih ni mogoče vseh našteti niti ne
postaviti vrstnega reda njihove vrednosti.


Povećanje gozdne proizvodnje


Toliko glede prirodnih pogojev za uvajanje eksot, ki jih morai gozdni
gojitelj poznati in upoštevati, da ne pride preveč na zkriž z nakonitostjo
prirodnega dogajanja. Naloga gozdarjev pa je, da s smotrnimi gojitvenotehničnimi
ukrepi — v mejah prirodnih možnosti, ki so po navadi dovolj
široke — izboljšuje gozdne sestoje za dosego čim večjega ekonömskega .
efekta, upoštevajoč v pravi meri trajnost donosa in proizvodno zmogljivost
rastišča. -


Za gospodarsko izboljšanje se odpirata v glavnem dve smeri, katerih,
eno nakazuje sprememba v kvalitativni sestavi gozdnih sestojev,
drugo pa sprememba v njihovi zgradbi. V prvem primeru gre za uvajanje
novih domaćih in tujih drevesnih vrst, pri čemer naj se upoštevajo v prvi
vrsti že znane, priznane in gospodarsko vrednejše domače drevesne vrste
oziroma rase in provenience. V drugem primeru zadeva sprememba
zgradbo (strukturo) gozda, to se pravi način mešanja drevesnih vrst (posamezno
ali skupinsko, skupinsko mešano ali skupinsko mozaično), n,jegovo
slojno zgradbo (enoslojna, dvoslojna ali večslojna zgradba), razmerje
debelinskih razredov, gostoto drevja in sklep krošenj.


Gospodarsko izboljšanje gozdnih sestojev more imeti za posledico
tuđi izboljšanje prirodnih rastnih pogojev v določenih mejah; tako more
npr. premena čistih gozdnih sestojev v mešane ali pretvorba oplojnega
gozda v prebiralni gozd imeti v danih prirodnih okoliščinah prav ugodne
posledice tuđi za izboljšanje rastiščnih pogojev (boljše čuvanje in boljša
izraba tal, spremembe v mikroklimi rastišča, strukturne in fizikalnokemične
spremembe tal. itd.).


Povišanje gozdnega donosa ni dosegljivo samo z uvajanjem in površinskim
razširjanjem boljših drevesnih vrst, ki so v naravi že dane,
marveč tuđi s stupnjevanim izboljšanjem dobrih vrst in ras, kakršno je
dosegljivo s premišljenimi genetičnimi ukrepi, kakršni so npr. skrbna
selekcija biološko" in gospodarsko vrednih ras, njihovo zavaravanje pred y
degeneracijo pod* vplivom križanja z manjvrednimi rasama, povečevanje
njihove vrednosti z aktivno usmerjevalno in izboljševalno selektogeinetiko
(mičurinska šola) i dr. Ražen biogenetski morejo tuđi ustrezni gospodarsko-
tehnični ukrepi (čiščenje, trebljenje, redčenje, vzdrževanje
gozdnega reda itd.) znatno prispevati k izboljšanju kakovosti in povećanju
proizvodnosti gozdnega drevja oziroma gozdnih sestojev.


Prirodni pogoji za gojenje eksot


Domače gozdno drevje je tisto, ki je sestavljalo gozdove
pred človeškini udejstvovanjem. Zato je najbolje prilagojeno danim
rastičnim pogojem. Pričakovati bi torej bilo, da so domače drevesne vrste


78
ŠUMARSKI LIST 1-2/1951 str. 81     <-- 81 -->        PDF

najprimernejše za pogozdovanje. V splošnem tuđi je tako, vendar je treba
včasih poseči tuđi po tujih drevesnih vrstah iz tehle razlogov:


1. Število ustreznih domaćih drevesnih vrst je pogosto majhno;
2. nekatere domače drevesne vrste po svojih proizvodili ne ustrezajo
dovolj gospodarskim potrebam;
3. zaradi izčrpanega, opustošenega in degrediranega zemljišča pogozdovanje
z domačimi vrstami ni vselej uspešno, ali pa. je sploh
nemogoče;
4. nekatere tuje drevesne vrste po svojih bioloških in ekoloških
lastnostih v izjemnih rastiščnih pogojih bolj ustrezajo pogozdovalnemu
terenu kakor domače.
Domaćim drevestnim vrstam je treba dajati prednost pred tujimi,
če po svojih biološko-ekoloških lastnostih in po gospodarski vrednosti
prekašajo tuje, ali če so jim v tem pogledu vsaj enakovredne .V rastiščnih
pogojih slovenskega ozemlja je v splošnem tako, da se moremo zadovoljevati
z domačimi drevesnimi vrstami, ker vsestransko ustrezajo prirodnim
in gospodarskim potrebam dežele. To velja posebno za planinske
in gorske predele, medtem ko v nizinskih legah in v predgorjih
v večji meri prihajajo v poštev za izbiro tuje drevesne vrste.


Na žalost imamo o tujih drevesnib vrstah le malo ilastnih izkušenj. Manj,ka nam
zanesljivih bioloških, ekološk´h, gozdnogojitverah in tehnoloških podatkov, ker se
uvajanje na njihovem izvirnem rastišču so nam sicer dragocemi, v kolikor so nam doseglljivi,
in nam dajejo prvo pobudo za ´´zbor; uporabnejši so takšni podatka iz
i´zkušenj v sošednjih deželah, M so nam po ekološk1 h pogojah rastišča bližje, vendar
tuđi tem ne smemo slepo zauipati. Odločikia za končni izbor te ali one tuje drevesne
vrste smejo biti le nacrtna in temeljita lastna opaizovanja Jn dognanja. Vsako
drugo odločanje je bolj podobno izbiranju na slepo srečo kakor premišljenemu in
smotmemu delu.


Iz tega sledi, da je treba razlikovati med uvajanjem eksot zaradi znanstvenega
poskusa in med gojenjem eksot zarad: gospodarskega cilja. Znanost mora. hodati
tukaji pred prakso in ji kazati pravo pot. Nacrtno in smotrno more biti le tisto
pr^zadevanje, ki ima svojo znanstveno utemeljitev. Spričo dolgotrajnost! gozdnega
proizvodnega procesa se ne kaže prenagliti v uvajanju gozdnih eksot z zgolj gospodarskim*
ciljem, dokler nimamo´ zadostne znanstvene podlage iz lastnega preu&evanja.
Izjemo oprav1 čujejo samo tište tuje drevesne vrste, ki so se pri nas že bolj
ali manj aklimatizirale ali naturalizirale ter imamo z njima zanesljive dobre uspehe,
ali pa so nam takšni uspeh1: znani iz bližnjih, ekološko podobnih rastišč. Previdjiost


j.e v gospodarstvu vedno umestna, v gozdnem gospodarstvu pa je dvakrat dragocena!
Previdnost nam narekujejo tuđi nekater´1 nepremišljeni poskusi uvajanja tujih
drevesnih vrst V naše gozdove, ki so spodletelii zaradi nezadostne strokovne pir1´pravljenosti
in vzbudili upravičeno nezaupanje tuđi do drugih, bolj ali manj uspelih
poskusov.
Nemški gozdarski strokovnjak H. Mayr, eden prvih pobudnikov za
uvajanje eksot v gozdove, pravi :»Najprej studiraj, potem izbiraj«. Ruski
gozdarski biolog N. Vavilov pravi še določneje: »Da bi mogli z gotovostjo
govoriti o koristnosti vrste ali sorte v novih pogojih, je potreben


-
dejanski poskus.« (Oboje citirano po B. Jovanoviću.) Za smotrno in solidno
presojo glede sposobnosti te ali one eksote za uvajanje v gozdne
sestoje so merodajna tale opazovanja oziroma tile poskusi: hitrost in
ritmika rasti, vzrast (habitus), razvoj koreninskega sistema, debla in
79
ŠUMARSKI LIST 1-2/1951 str. 82     <-- 82 -->        PDF

krošnje, spolna zrelost (začetek fruktifikacije), občasnost (periodičnost),
zaporednost (frekvenca) in obilnost (kapaciteta) semenskega obroda, kakovost
semena (zlasti njegove genetične lastnosti), trajanje vegetacijske
periode, odpornost zoper biotične in abictične vplive okolja, zdravstveno
stanje, naravno pomlajevanje, ekološke zahteve drevesa, prilagodilna
sposobnost, konkurenčni odnosi do drevesnih vrst istega gozdnega
tipa, sociološka narava, to je vpliv, na prirodno rastlinsko združbo (fitocenozo),
vpliv na kemizem in strukturo tal, gozdnogojitvene lastnosti,
tehnološka vrednost, gospodarska uporabnost lesa in drugih proizvodov
in še kaj. Nekateri teh podatkov se dopolnjujejo in podpirajo, tako da moremo
iz ene lastnosti sklepati na eno ali več drugih, kar opazovanje
olajšuje. Vsekakor je potreben za takšna opazovanja daljši čas (nekaj
desetletij), ražen če imamo opravka s starejšimi nasadi eksot, kjer moremo
iz sedanjega stanja z večjo ali manjšo gotovostjo sklepati tuđi za
nazaj in tako opazovalno dobo znatno skrajšati. Biološka znanost se je
v zadnjih desetletjih močno razvila ter zelo obogatela zlasti z dognanji
genetike in fitosociologije. To dejstvo zahteva po eni strani znatno razširitev
opazovalmega oziroma eksperimentalnega okvira, po drugi strani
pa nam pcglobljena kompleksna raziskovanja omogočajo lažjo in zanesljivejšo
presojo introdukcijske sposobnosti gozdnih eksot.


Se en vidik moramo imeti pred očmi, to je biološko-sociološko nadvrednost
domaćih drevesnih vrst nad većino eksot.


Domaće drevesne vrste v većini primeroV prej ali slej pokažejo biološko
premoč nad tujimi, čeprav imajo te morda hitrejšo rast ali kakšno
drugo prednost. Tuđi ni dovolj, da določena tuja drevesna vrsta v naših
gozdih dobro uspeva in daje dober donos, marveč je treba upoštevati
tuđi njen biološko-ekološki vpliv na rastišče in njemu ustrezajočo rastlinsko
združbo. Nekatere tuje drevesne vrste so namreč biološko nasilne
ter motijo urejeno življenjsko ravnotežje in ustaljeno sožitje domaćih
vrst, s cimer rahljajo harmonijo, ki vlada v prirodnem gozdnem
sestoju, in rušijo njegovo sociološko strukturo (npr. robinija).


Uvajanje tujih drevesnih vrst nam zato ne srne biti modna potreba,
marveč dobro premišljena zadeva. Neurejeno hlastanje po tujem je neresno
početje in pomeni podcenjevanje domaćega. Slovenija je sorazmerno
zelo gozdnata dežela (43°/o vse površine pokrivajo gozdovi) in ima razmeroma
dovolj dobrih drevesndh vrst. Za uvajanje v gozdne sestoje
prihajajo v poštev le izbrane, dobro preizkušene, biološko utemeljenje in
gospodarsko mnogo obetajoče tuje drevesne vrste.


Nič manj važno, gospodarsko in biološko bolj utemeljeno pa bi bilo
prizadevanje, da med domačimi drevesnimi vrstami z nacrtno selžkcijo
izločimo ali vzgojimo biološko in tehnološko kar najboljše drevesnei rase
(tako imenovane biotipe in ekotipe), ki se nam nepoznane in neizkoriscene
skrivajo po gozdovih. Eksote prihajajo v poštev prvenstveno tam, kjer
manjka dobrih domaćih drevesnih vrst oziroma ras, dalje pri snovanju
gozdov na negozdnih površinah, pri pogozdovanju velikih goljav (Kras),
pri plantažnem gojenju gozdnega drevja za določene gospodarske (industrijske)
namene itd. Bilo pa bi neresno početje, če bi v dobre domaće
gozdne sestoje uvajali tuje drevesne vrste ter s tem morda spravili v labilno
stanje biološko ustaljeno in gospodarsko vredno biocenozo.


80
ŠUMARSKI LIST 1-2/1951 str. 83     <-- 83 -->        PDF

V tej zvezi naj opozorimo tuđi na nevarnost gojenja gozdnih eksot
v čistih nasadih (monokulturah). Borba proti monokulturam je dandanes
splošna težnja gozdnega gospodarstva v srednji Evropi, kjer |so čiste
gozdne isestoije začeli pospeševati pod vpl&vcm zgrešene nemške sole


o najvišji zemljiščni renti. Zaradi mnogih slabih posledic gojenja monokultur,
ki se kažejo v slabem biološkeim stanju sestojev, njihovem kvarnem
vplivu na gozdna tla, epidemičnem širienju raznih bolezni in živalskih
škodljivcev, manjiši odpornosti proti požarom in vremenskim nezgodam,
pojemajoči donosnosti in drugih neugodnostih, se je pojavilo stremljenje,
da se goje bolj prirodni mešani gozdovi. Pri uvajanju eksot grozi
nova nevarnost, da jih gojimo v čistih nasadih in da takoi ponavljamo
stare napake. Zato se nujno priporoča uvajanje tujih drevesnih vrst kot
primes med razno domače dfevje. Mešanje najbo posamično ali še bolje
skupinsko, vendar tako, da ohrani domače drevje premoć nad tujim. Le
tam, kjer gre za snovanje novih gozdnih površin ali za melioracijska pogozdovanja
(kras), bi bilo možno mestoma dajati prednost tujkam, ali
samo na manjših površinah kot predkulture. V splošnem pa je tuđi v teh
primerih bolje vzgajati mešane sestoje,
Pri drevesnih vrstah tujega izvora je neogibno potrebno dokazati
biološko vrednost in ekološko valenco vsaj za makroekološka (regionalne),
po možnosti pa tuđi mikroekološke (lokalne) rastiščne razmere
področja, kjer jih hoćemo uvajati. Tozadevna tuja dognanja in tuje izkušnje
so za naše ekološke razmere le delno uporabna in nas ne smejo
zapeljati k posploševanju ozironia^ncpremišljenemu ukrepanju.


V tej zvezi naj poudarimo važna dognanja^in izkustva (Cieslar, Engl
er, Burger i dr.), ki dokazujejo, da mnoge drevesne vrste, izvirajoče iz
sevemih pokrajin ali iz višjih predelov, prenesene v bolj južne kraje in
v nižje lege, počasneje rastejo in slabše uspevajo kakor na svojem izvirnem
rastišču ter v splošnem zaostajajo za domačimi (avtohtonimi)
vrstami. Nasprotno pa nas izkušnje uče, da drevesne vrste bolj južnih in
nižjih provenienc, prenesene v sevemejše in višje lege, cesto ohranijo
svojo (dedno utrjeno) daljšo vegetacijsko periodo vkljub ostrejšim podnebnim
razmeram, zaradi česar trpe od ranih (jesenskih) mrazov in izgubljajo
na gospodarski vrednosti (slabša rast. okvare na deblu itd.). To
ne velja samo za druge ali tuje drevesne vrset, marveč tuđi za biološke in ekokološke
Variante ene in iste drevesne vrste. To dejstvo nam po eni strani dokazuje
eksistenco posebnih, dedno ustaljenih mikroras (biotipov in ekotipov),
zlasti pri vrstah s široko zemh´episno razširjenostjo (rdeči bor,
smreka), po drugi.strani pa nas opozarja na važnost poznavanja in upoštevanja
dednih (genotipičnih) lastnosti pri uvajamju novih (doimačih in
tujih) drevesnih vrst. *


Preučevanja in poskusi nam dalje dokazujejo, da je za uspešmo go
jeoje tujih drevesnih vrst, posebno hitrorastnih, potrebno dobiti originalne
rase, ki so se po prirodnem izboru razvile na izvirnem rastišču.
Zaradi prenašanja na tuja rastišča, ekološko često manj ustrezna ali neustrezna,
se pojavljajo na potomstvu rasne modifikacije ali ćelo degeneracije,
neredkokdaj pa tuđi s križanjem izkvarjene dedne kombinacijeki
utegnejo dati pri ponovnem prenosu na nova rastišča prav neugodne
rezultate vkljub sicer ustreznim ekološkim pogojem rastišča. Načelno se
je torej treba izogibati tujim drevesnim vrstam neoriginalne (sekundarne)


8/
ŠUMARSKI LIST 1-2/1951 str. 84     <-- 84 -->        PDF

V


provenience in iskati provenience z originalnih (primarnih) rastišč. Če
to ni možno, se smejo uporabljati neoriginalne provenience samo v primeru,
če je njihova dedna valenca dobro znana in preizkušena ter njihova
originalna vrednost kolikor toliko zajamčena, oziroma v prim eru
modifikacij ali kombinacij dokazana primerna dedna kakovost potomstva.


Na podlagi obravnavane problematike borno tuje drevesne vrste
uvajali v tehle primerih:


1. Kadar po svojih ekoloških lastnostih bolj ustrezajo rastiščnim
pogojeim kakor domaće drevesne vrste in je zato uspeh pogozdovanja
hitrejši in boljši.
2. Ako jih uporabljamo kot prehodne A«rste (začasno kulturo) za izbcljšanje
tal in za spremembo ekološkega okolja (to je za ustvaritev
gozdnega okolja), da se tako omogoči poznejše uvajanje domaćih drevesnih
vrst (za stalno kulturo).
3. Ako dajo proizvode, ki jih domaće vrste sploh ne dajejo ali pa
jih dajejo v slabši kakovosti in v manjši količini.
4. Ako je njihovo seme lahko dosegljivo in ne predrago, ako se sa-
dike lahko vzgajajo v drevesnicah.
Toda te individualne lastnosti tujih drevesnih vrst ki pomenijo večjo
ali man,jšo prednost pred domačimi drevesnimi vrstami, jih še ne upravičujejo
v p´olni meri do uvajanja v gozdne sestoje ozir, do uporabe pri
pogozdo´vanju pred domačimi vrstami, marveč je treba presojati njihovo
vrednost kompleksno. Ne zadoščajo namreč zgolj njihove posamezne
»notranje« (fiziološke, biološke, morfološke, anatomske, tehnične in
druge) lastnossti, marveč se morajo upoštevati tuđi njihove »zunanje«
spoisobnosti, to se pravi njihov odnos do življenjskega okolja, kamor jih
postavimo. Ni namreč vseeno, ali delujejo na svoje okolje pozitivno ali
negativno, ohranjevalno ali razdiralno. Poleg individualnih so torej prav
tako važne tuđi socialne lastnosti drevesnih vrst, ki jih spoznavamo s fitosociološkimi
metodami preučevanja vegetacije.


Glede teh zunanjih sposobnosti, ki predvsem odločujejo o sociološki
naravi kakega drevesa, bi mogli zahteve takole razčleniti:


1. Prvi pogoj za zanesljiv izbor tuje drevesne vrste je dobro pozinanje
floristične sestave in strukture prirodne rastlinske združbe (izvime),
iz .katere tuje drevo izvira, enako pa tuđi združbe, v katero jo
hoćemo presaditi (namenilne),
2. Poznati moramo ekologijo izvirne in namenilne rastlinske združbe,
to je njene glavne zahteve glede talne podlage in podnebnih razmer. Če
nam ti podatki nišo dosegljivi za izvirno rastlinsko združbo, je treba poznati
vsaj glavne individualne ekološke lastnosti tujega drevesa; če pa
jih ne poznamo, jih moramo preiizkusiti. Do neke mere nam morejo koristiti
v tem pogledu izkušnje z bližnjih ali sosednih rastišč, |«jer ekspta
že uspeva, ve^idar je priporočljiva previdnost.
3. Važno je, da poznamo biološke1 lastnosti tujega drevesa, zlasti njegovo
konkurenčno sposobnost. Če je drevo zelo ekspanzivno in ekskluzivno,
ogroža ostale člane svoje združbe in jih nasilno izpodriva. Konkurenčna
sila je izraz raznih bioloških lastnosti, kakor hitre rasti, ekološke
82
ŠUMARSKI LIST 1-2/1951 str. 85     <-- 85 -->        PDF

skromnosti, pogoste in bogate semenitve, lahkega pomlajevanja, velike
sposobnosti generativnega in vegetativnega razmnoževanja, odpomosti
zoper škodljive vplive žive in mrtve narave, velike vitalne sile, močnega
koreninskega sistema, intenzivne asimilacijske dejavnosti, ekološke prilagodljivosti,
genetične neustaljenosti (spremenljivosti) ltd.


Res je, da gornjih pogojev ne smemo jemiati preveč absolutno in togo
(statično), marveč dinamično v okviru genetične plastičnosti in prilagodljivosti
rastlinskih organizmov na rastiščne in biotične pogoje okolja-
V naravi namreč ni dveh absolutno enakih rastišč; vsako rastišče ima
neko ožjo ali širšo ekološko amplitudo, ki dovoljuje lokalno diferenciacijo
istega vegetacijskega tipa in torej tuđi neko variabilnost (spremenljivost)
v sestavi in strukturi vegetacije. Kakoir drugod, prihaja tuđi tukaj
do izraza zakon krajevnega, ki zavrača vsako togo kombiniranje in šabloniziranje.
Z okvirom prirodno dane ekološke amplitude določenega
rastišča se mora v glavnem ujemati tuđi ekologija tuje drevesne vrste,
da se more v njej uspešno uveljaviti i<Št da ne kvari prirodne fitocenoze
in ne ruši njenega ekološkega ravnotežja.


PraA´ilno presoditi ekološko, biološko in sociološko naravo drevesne
vrste in oceniti njeno sposobnost za uvajanje v takšno ali drugačno fitocenozo
oziroma (pri pogozdovanju) v takšen ali drugačen zemljišoni tip
ni lahka zadeva. Mnogo težav nam delajo v tem pogledu tište drevesne
vrste, ki imajo veliko ekološko amplitudo (evriekološki tipi ali makroekološke
rase) in ki morejo zaradi tega dobro uspevati v več vegetacijskih
tipih. Po drugi strani pa so prav te ekološko plastične vrste manj
kočljive za poskuse uvajanja, če´-seveda njihovega ekološkeka okvira ne
prekoračimo preveč. Glede tega nam more dati zanesljive podatke le
spretno in kompleksno* zastavljen poskus. Zanitaivo je, da nam v tem
pogledu pogosto mnogo koristijo čisto slučajne, biološko-ekološko nepremišljene
kombinacije drevesnih vrst .v parkih, drevoredih, vrtovih,
arboretumih in drugih nasadih določenega urbanističnega, estetičnega
ali znanstvenega namena, dalje drzni poskusi pogozdovanjia z izbiro vrst
na slepo srečo. Prav paradoksno je, da nam takšni slučajni, neiskani poskusis
neredkokdaj več koristijo v pogledu presojanja drevesnih vrst kakor
skrbno premišljeni poskusi v okviru dobro izbranega prirodnega okolja.


*


Ob sklepu našega razmišljanja o problemih in pogojih gojenja gozdnih
eksot z biološko-sociološkega vidika poudarjamo znova, da dandanes ni
več mogoče prezirati ali podcenjevati velikega in odločilnega pomena
novih odkritij, ki sta jih prinesli za gozdarsitvo biologija (zlasti genetika)
in fitosociologija, ter novih, mnogo obetajočih smernic, ki iz vir a jo iz novejših
znanstvenih dognanj. Predvideti smemo velike, globoko segajoče
spremembe v bioloških oisnovah in tehničnih metodah gojenja gozdov,
ki bodo do neke mere revolucionarne.


Potreba po ožjerrj sodelovanju mied znanostjo in prakso1 je vedno
večja in iz dneva v dan nujnejša. Praksa bo prejemala iz tega sodelovanja
solidne znanstvene osnove za uspešno gospodarjenje z gozdovi, znanost
pa .bo črpala iz tega sod-elovanja koristne pobude za svoje usmerjanje
ter se bo vedno tesneje povezovala z življenjem.


S3
ŠUMARSKI LIST 1-2/1951 str. 86     <-- 86 -->        PDF

\


UPORABLJENO SLOVSTVO:


1, B r a un -B la n q ue t J., La Phytosoeiologie´ au service du pays. Communic.


S. J. G. M. A., No. 10´2. Montpellier 1949.; 2. Ho rvat I., Biologija drveća. Šumarski
priručnik I. Zagreb 1946.; 3. Horva t I., Nauka o biljnim zajednicama. Zagreb
1949.; 4. HO T va t I., Šumske zajednice Jugoslavije, Zagreb Ü950.; 5. Jovanovi ć
B., Nesamonikla dendroflora. Beograda i okoline:. Glasnik Šumarskog fakulteta br. 1.,
Beograd 1950.; 6. Pourte t J., Veštačka pošumljavanja. (Iz francoščine prevedla
Lj. in M. Marković.) Beograd W8. ; 7. Urba s J., Eksote v gozdnem gospodarstvu
Slovenije. Pola stoljeća šumarstva. Zagreb 1926.; 8. Vincen t G., La sylviculture
et les essences forestieres ä croissance rapide. Schweiz. Zeitschrift für Forstwesen,
1(949, zv. 7/8.; 9. Wraber´M. , Fitosociologija kot temelj sodobnega gojenja gozdov.
Izvestja Gozdarskega instituta Slovenije, St. 1, Ljubljana 1950.; 10. Wrabe r M.,
Gojenje gozdov v luči genetike. Strokovna in znanstvena dela Gozdarskega instituta
Slovenije«, št. 2, Ljubljana´ 1950.; 111. Z l atar i e B„ Neka osnovna piitanja sjeuvenarske
politike u .šumarstvu. Šumarski list 1(950, št. ijl.
OBER DIE BIGLOGISCH^SOZ^OLOGrSCHE PROBLEMATIK DER


EINFÜHRUNG VON FREMDLÄNDISCHEN WALDBAUMARTEN


Der Verfasser führt zunächst neue Auffassungen ober den Waldbau auf, die
aus den neueren Ergebnissen der Naturwissenschaften, insbesondere der Biologie
und Phytosoziologie, hervorgingen, und unsere walldbauJichen Begriffe änderten oder
vervollständigten. Sie warfen neues Licht ebenfalls auf das Problem der Einführung
fremdländischer Waldbaiumarten. Obgleich diesbezüglich wirtschaftliche Ziele um
Vordergrund stehen, so dürfen, wir trotz der weltbeherrsohenden Holznot keineswegs
die natürlichen Grundlagen der Einführung von Exoten in unsere Waldbestände
unberücksichtigt übergehen, um nicht Gefahr laufen, enttäuschende Misserfollge zu
erleben.


Der Wa!M ist eine lebende Gemeinschaft verschiedenster Organismen, die sich
durch ein Gleichgewicht zwischen den Bestrebungen lebendiger Mitglieder und der
Wirkung der Umgehungsfaktoren auszeichnet. In diese harmonisch ausgebildete Naturgemeinschaft
muss auch die einzuführende fremde Baiumart hin einpassen:, um nicht
ihre Harmonie zu stören oder gar zu gefährden. Um naturgerechte Wahl fremder
Waldbäume, zu treffen, muss man einerseits ihre biologischen, oekologischen, walld>baulichen
und soziologischen Eigenschaften, anderseits alber auch die OekoLogie und
Soziologie der Pflanzengeselsćhaft, in die IMO neue Arten einführen will, möglichst
gut kennen. Trotz diesen Vorsichtsmassnahrnen bleibt die Einführung fremder
Baumarten immerhin noch ein gewagter Versuch. Meist erweisen sich nämlich einheimische
Baumarten früher oder später als biologisch übermächtig trotz gewisser
Vorteile der eingeführten Exoten (rascher Wuchs xisw,). Allerdings sind reine Exoitenbestände
zu meiden; ebenso dürfen sie in gemischten ´Beständen nicht überhand
gewinnen.


Jeder Einführung fremder Baumarten zu wirtschaftlichen Zwecken müssen Sorgfältige
und verhältnismässig langdauernde wissenschaftliche Forschungen vorausgehen,
die eine möglichst genaue Kenntnis der biologiscb-oekologischen und soziologischen
Natur von fremdländischem Waldbäumen zum Ziele haben. Es sind vorzüglicherweise
die Genetik und die Pflainzensozio´Iogie, die dem Waldbau in dieser Hinsicht
neue Entwicklungsrichtungen anzeigen und erfolgreichere Wirtschaftsmethoden
bewirklichen.


Um die dringende Holzart durch erhöhte und beschleunigte Holzerzeugung zu
mildern, soll man nicht in eine Manie der Einführung von raschwüchsigen Exoten
verfallen, sondern eher bestrebt sein, gute Rassen einheimischer Waldbäume durch
planmässige! Selektion auszuscheiden und weiterzufördern.


Die Einführung von Exoten in grösserem Umfange käme nur dort in Betracht,
wo es ah guten einheimischen Baumrassen fehlt, weiter in speziellen Standortsbedingungen,
in der Begründung von Bestände für besodere Wiirtsehaftszweeke, bei grösseren
neuen Aufforstungen (Karstaufforstungeh´ usw. nicht aber auch für gut gedeihende,
wuchsfreudige, stabile Bestände.


84