DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1-2/1951 str. 7     <-- 7 -->        PDF

njera i tehničara NR Hrvatske, osnivajući u svom krilu stručne komisije,
pravilno uočila potrebu ove saradnje.


Iz takvog stanja´stvari nameće se potreba da se uzme u razmatranje
mogućnost, potreba, važnost i način saradnje između nauke i operative
u oblasti šumarstva.


*


Kad je riječ o saradnji između nauke i operative, javljaju se dva
osnovna pitanja,´ o kojima treba raspravljati. To je: a) potreba saradnje
i b) način saradnje.


POTREBA SARADNJE


0 načelnom stavu da je saradnja između nauke i operative ne samo
potrebna nego neophodna dakle o stavu koji je poznat i priznat, ne bi trebalo
uopće govoriti. Potreba saradnje nauke i operative očita je u svim
strukama i svim resorima. Mi ovdje držimo u vidu samo potrebu saradnje
u oblasti šumarstva a za područje NRH. Tim nije rečeno, da nema pitanja
na kojima je interesovano šumarstvo cijele FNRJ,


Čitav je niz razloga kojima je uslovljena potreba saradnje. Ti su
razlozi u ovome:


i. Društveni poredak današnjice dao je nauci u današnjoj
državi posve zaseban položaj. Težište naučno-istraživačkoga rada
preneseno je na Akademije nauka. No danas Akademije nauka nisu više,
kao u staroj Jugoslaviji, privatne Već državne ustanove, One nisu više
žarišta u kojima se isključivo iživljava naučna tendencija i sklonost pojedinog
naučnog radnika. To su ognjišta na kojima kompetentni naučni radnici
i njihovi kolektivi rješavaju naučne osnovice velikih socijalnih, tehničkih
i privrednh pitanja.
Nauka nije više neka uska oblast aristokratske naučne izolovanosti,
u kojoj je mogao da radi samo malen broj odabranih. Danas je nauka prostrano
polje demokratske širine u kojemu mogu da razviju svoj aktivitet
svi naučno izgrađeni stručnjaci. To proširivanje njenoga opsega odigrava
se u današnjem društvenom poretku na dva načina. Prvo: nauka ide za
tim da svojim istraživačkim radom obuhvati sve veće područje. Drugo: i
operativa je počela da prilazi nauči, nastojeći da primijeni naučne metode
u cilju unapređenja proizvodnje.


Centar naučnoga rada nisu više-, kao u prošlosti, filozofija, lingvistika,
pravo i historija već grane nauke koje su tijesno povezane sa materijalnim
uslovima života a to je biologija, kemija, fizika, medicina, tehnika, poljoprivreda,
šumarstvo i ekonomika.


Kao posljedica današnjeg socijalnog poretka i njegovih potreba u
najvišu naučnu ustanovu NRH, u Jugoslavensku akademiju ušao je čitav
niz instituta koji se bave važnim pitanjima materijalnoga života. U sklopu
Jugoslavenske akademije danas se nalaze: Institut za higijenu rada, Institut
za naftu, Institut za proučavanje fundacije tla, Institut za kemiju silikata,
a da i ne govorimo o eksperimentalnim institutima za biologiju, kemiju,
fiziku i šumarstvo koji su također tijesno povezani sa materijalnim
pitanjima. Uostalom pored Akademijinih instituta treba držati na umu


5