DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1-2/1951 str. 6     <-- 6 -->        PDF

ALEKSANDAR UGRENpVIC (ZAGREB):


Sac aduta nauk*, i opttatii/e>


Razvoj šumarstva u svojim počecima išao je samo jednim putem, putem
empirije. Tek kad su prirodne nauke napredovale, tačnije tek kad je
biološko gledanje prirode kao cjeline došlo do punoga zamaha, počelo
je i šumarstvo da radi na dva kolosjeka: kao nauka i kao praksa (operativa).
Uostalom te dvije faze razvoja prolazile su i druge grane ljudskoga
znanja i djelatnosti, koje se zasnivaju na prirodnim naukama. To je medicina
i poljoprivreda.


Nije tačno tvrđenje da su medicina, poljoprivreda i šumarstvo jednostavna
primjena prirodnih nauka. To tvrđenje nije tačno iz dva razloga.
Jedno jer su baš te nauke živo pomagale razvoj onoga dijela prirodnih
nauka, koji obuhvata savremena biologija. Drugo, primjena bioloških postavki
u medicini, poljoprivredi i šumarstvu specifične je prirode a nije
prosto prenašanje i apliciranje.


Ta specifičnost naročito je izrazita u šumarstvu. Šumarsku nauku sačinjavaju
tri komponente: biologijska, tehnička i ekonomska. Sve te tri
komponente tijesno su međusobom povezane. Ta je povezanost u tome, da
se i pitanja tehničke i ekonomske prirode moraju posmatrati kroz prizmu
biologije. Čim se ne primjenjuje takav način gledanja, šumarska nauka
prestaje biti specifična. Ukratko ona prestaje da bude šumarska nauka
i postaje gola tehnika ili ekonomika.


Iz ove neobične strukture šumarstva razumljivo je da se ono kreće
na više kolosjeka, koji svi treba da vode jednom krajnjem cilju: pravilnom
jačanju prirodnih i proizvodnih snaga. Dva su glavna kolosjeka kojima se
kreće savremeno šumarstvo: nauka i operativa. Ta dva kolosjeka međuspbno
su povezana općim osnovnim načelom da je nauka osnov operative.
No u socijalističkoj državi ta se veza pojačava i njenim načinom gledanja
na nauku i operativu. Po tom gledanju nauka treba da služi operativi;
operativa je dužna ne samo primjenjivati rezultate nauke već i istraživačkim
putem dolaziti do saznanja kojim će se unapređivati njen rad,
naročito proizvodnja.


Šumarstvo današnjice kreće se na oba kolosjeka. U oblasti nauke rade
instituti Šumarskih fakulteta i Akademija nauka; u oblasti operative razvijaju
svoju djelatnost instituti za istraživanja pri Ministarstvima šumarstva
i Ministarstvima (Generalnim direkcijama) drvne industrije, i biroi (uprave)
za unapređenje proizvodnje pri Planskim komisijama. Sa priznanjem
treba podvući da je i Sekcija šumarstva i drvne industrije Društva inže


*) Koncem prošle godine je — na inicijativu Jugoslavenske akademije znanosti
i umjetnosti u Zagrebu — kod Ministarstva šumarstva NRH u Zagrebu održanai zajednička
konferencija predstavnika rečenih ustanova koja je raspravila pitanje saradnje
naukei i operative. Uredništvo se obratilo drugu akademiku Aleksandru Ugre^
noviću, koji je bio glavni referent na toj konferenciji, sa zamolbom da za čitaoce
Šumarskog lista prikaže ovo pitanje.


^ Uredništvo


4
ŠUMARSKI LIST 1-2/1951 str. 7     <-- 7 -->        PDF

njera i tehničara NR Hrvatske, osnivajući u svom krilu stručne komisije,
pravilno uočila potrebu ove saradnje.


Iz takvog stanja´stvari nameće se potreba da se uzme u razmatranje
mogućnost, potreba, važnost i način saradnje između nauke i operative
u oblasti šumarstva.


*


Kad je riječ o saradnji između nauke i operative, javljaju se dva
osnovna pitanja,´ o kojima treba raspravljati. To je: a) potreba saradnje
i b) način saradnje.


POTREBA SARADNJE


0 načelnom stavu da je saradnja između nauke i operative ne samo
potrebna nego neophodna dakle o stavu koji je poznat i priznat, ne bi trebalo
uopće govoriti. Potreba saradnje nauke i operative očita je u svim
strukama i svim resorima. Mi ovdje držimo u vidu samo potrebu saradnje
u oblasti šumarstva a za područje NRH. Tim nije rečeno, da nema pitanja
na kojima je interesovano šumarstvo cijele FNRJ,


Čitav je niz razloga kojima je uslovljena potreba saradnje. Ti su
razlozi u ovome:


i. Društveni poredak današnjice dao je nauci u današnjoj
državi posve zaseban položaj. Težište naučno-istraživačkoga rada
preneseno je na Akademije nauka. No danas Akademije nauka nisu više,
kao u staroj Jugoslaviji, privatne Već državne ustanove, One nisu više
žarišta u kojima se isključivo iživljava naučna tendencija i sklonost pojedinog
naučnog radnika. To su ognjišta na kojima kompetentni naučni radnici
i njihovi kolektivi rješavaju naučne osnovice velikih socijalnih, tehničkih
i privrednh pitanja.
Nauka nije više neka uska oblast aristokratske naučne izolovanosti,
u kojoj je mogao da radi samo malen broj odabranih. Danas je nauka prostrano
polje demokratske širine u kojemu mogu da razviju svoj aktivitet
svi naučno izgrađeni stručnjaci. To proširivanje njenoga opsega odigrava
se u današnjem društvenom poretku na dva načina. Prvo: nauka ide za
tim da svojim istraživačkim radom obuhvati sve veće područje. Drugo: i
operativa je počela da prilazi nauči, nastojeći da primijeni naučne metode
u cilju unapređenja proizvodnje.


Centar naučnoga rada nisu više-, kao u prošlosti, filozofija, lingvistika,
pravo i historija već grane nauke koje su tijesno povezane sa materijalnim
uslovima života a to je biologija, kemija, fizika, medicina, tehnika, poljoprivreda,
šumarstvo i ekonomika.


Kao posljedica današnjeg socijalnog poretka i njegovih potreba u
najvišu naučnu ustanovu NRH, u Jugoslavensku akademiju ušao je čitav
niz instituta koji se bave važnim pitanjima materijalnoga života. U sklopu
Jugoslavenske akademije danas se nalaze: Institut za higijenu rada, Institut
za naftu, Institut za proučavanje fundacije tla, Institut za kemiju silikata,
a da i ne govorimo o eksperimentalnim institutima za biologiju, kemiju,
fiziku i šumarstvo koji su također tijesno povezani sa materijalnim
pitanjima. Uostalom pored Akademijinih instituta treba držati na umu


5
ŠUMARSKI LIST 1-2/1951 str. 8     <-- 8 -->        PDF

njen zadatak da se ona u svom radu poveže sa naučnim institutima Sve


učilišta i sa onima, koji su samostalni i da tim povezivanjem pomogne


koordinaciju i ostvarivanje istraživačkog rada.


Današnjim načinom organizacije Akademije i mogućnošću proširivanja


njenoga rada stvoreni su osnovni uslpvi za tijesno povezivanje nauke i


operative.


II. Planska privreda drugi je*osnovni i važni činilac koji opravdava
potrebu trajne saradnje nauke i operative. Tehnička strana planske
privrede regulisana je propisima o organizaciji i radu Savezne planske
komisije i Republikanskih planskih komisija. Te su komisije centri koji
usmjeravaju plansku privredu. ´
i Pošto je zakonom o Petogodišnjem planu (čl. 4) predviđena ne samo reorgani


zacija Akademija nauka, Univerziteta i naučnih inst´tuta već. i utvrđivanje programa


i smjernica rada rečenih ustanova, jasno je da — analogno Planskoj komisiji —


mora postojati jedan centar sa k6ga će se koordinirati i usmjeravati i naučno istraži


vački rad. Taj centar za Narodnu Republiku Hrvatsku jest; Jugoslavenska akademija


znanosti i umjetnosti u Zagrebu.


Potreba povezivanja Akademija nauka kao najviših naučnih ustanova u državi
sa državnim organima i ustanovama predviđena je i Zakonom´ o Petogodišnjem planu
(Cl. 1 tač. 5; čl. 3. tač. 3; 51. 3; čl, 10, tač. 6; čl. 12 tač. 23 i 51. 45), Zakon o Petogodišnjem
planu donio je odredbe o tom povezivanju iz dva razloga. Jedno, jer se
rezultati naučnoga rada moraju stavljali u službu planske privrede; drugo-, jer je planska
privreda dužna da primjenjuje metode i naučne rezultate, koji su utvrđeni suvremenim
naučnim radom.


Ukratko, planska privreda je polje rada koje živo utvrđuje potrebu
da nauka saraduje sa operativom,


III. Zakoni j koji postoje u oblasti nauke ondosno Akademije nauka,
dokaz su da Narodna vlast stoji na gledištu da je potrebno povezati nauku
i operativu.
Za Narodnu Republiku Hrvatsku takav je zakon o Jugoslavenskoj akademiji od
13, XII. 1947. (Narodne Novine broj 111 od 17. XII. 1947.). Po tom, zakonu Jugoslavenska
akademija u Zagrebu najviša je naučna ustanova Narodne Rerpublike Hrvatske
(čl. 1). Po slovu rečenoga zakona (čl;. 2) njem je zadatak »da svestrano promiče znanost
«, da »sistematski organizira naučni rad«, da »doprinosi! podizanju i razvijanju
teorijskih-i primijenjenih nauka«, da »doprinosi razvoju proizvodnih snaga i unapređenju
društvenog uređenja« fi da na) taj način »podiže blagostanje naroda«.


Pošto šumarstvo, tačnije jijegova proizvodna snaga, predstavlja vrlo
važnu granu privrede i pošto je za unapređenje šumarstva važna ne samo
njegova naučna osnovica već i planski usmjereni i organizovani naučni
istraživački rad razumije se samo po sebi, da Jugoslavenska akademija —
na temelju rečen´h propisa — svojim radom na području t. zv. primijenjenih
nauka mora obuhvatiti i naučnu osnovicu´šumarstva i naučno istraživački
rad na tom sektoru.


Da bi mogla ostvariti rečene zadatke, Jugoslavenska akademija u smislu Za»kona
od 13. XII. 1947. dužna je: da usredotočuje svoj rad na probleme iz sv h grana
nauke, dakle i na one, iz oblasti šumarstva (51. 3 too. 1); da poveže naučne i istraživačke
zavode i ustanove NRH (čl. 3, tač. 2) i da vodi očevidnost o radu svih nauSno
istraživačkih zavoda i ustanova NRH (51. 3, tač. 3).


Republičkim Z. o Š. NRH od 19. X. 1949 (51. 36) predviđena je mogućnost,
da se za potrebe nauke, pojedine šume, objekti ii postrojenja predaju li šumarskim
institutima. Pod pojam šumarski´ insti´tuti treba supsumovati i Institut´ za eksperiimeintalno
šumarstvo Jugoslavenske akademije znanosti i umjetnosti u Zagrebu.


6


\
ŠUMARSKI LIST 1-2/1951 str. 9     <-- 9 -->        PDF

Tdme je jasno podvučeno da je saradnja između nauke i operative
izrično propisana pozitivnim zakonskim propisima.


Potreba saradnje nauke i operative naglašena je i sa strane Akademijskog
savjeta u Beogradu dakle sa strane ustanove koja povezuje sve
tri akademije nauka u državi. U tu svrhu osnovana je i već konstituirana
»Komisija za organizovanje i unapređenje naučno istraživačkog rada pri
Akademijskom savjetu FNRJ«. Tu komisiju sačinjavaju: predstavnici
nauke (akademici i profesori univerziteta), Savjeta za nauku i kulturu
i predstavnici operative (Savezne planske komisije, Privrednog savjeta i
Savezne uprave za unapređenje proizvodnje). U toj komisiji nalaze se i
predstavnici šumarske nauke i operative. Kako se iz strukture komisije
razabire potreba povezivanja nauke i operative došla je do potpunog izražaja
za sve resore. , ,


Osim zadataka koji su formulirani zakonima i statutima pojedinih
Akademija Akademijski savjet u Beogradu pravilno utvrđuje »da ne postoji
ni stalni kontakt ni stepenovanje zadataka među privrednim ustanovama
i njihovih instituta na jednoj i naučnih instituta Akademija i Univerziteta
na drugoj strani«. On traži još mogućnost da dobije uvid u rad
instituta koji postoje i da uzmogne ocijeniti opravdanost njihova postojanja.


IV. Priroda šumarske nauke. Kad i ne bi bilo pozitivnih zakonskih
propisa za saradnju nauke i operative, dostajala bi sama priroda
šumarske nauke da se njom opravda potreba ove saradnje. Kako je poznato,
šumarska nauka je specifična nauka. Pored biološke osnovice u
njoj je tehnička i ekonomska komponenta. Bez poznavanja i pravilnog
povezivanja osnovice i komponenata nema ni šumarske nauke ni operative.
Sa razvojem savremene nauke sve se više ispoljava potreba da se jača
i utvrđuje osnovica (ekologija, fiziologija, cenologija, genetika itd.) i da se
povezuje za ostale dvije komponente.
Dugi vremenski interval u kojem teče proces rasten ja i proizvodnje,
veliki broj individua, njihove velike dimenzije, mase i površine, široka
amplituda u kojoj se kreću ti elementi — sve to traži masovna istraživanja,
velik radni aparat i primjenu naročite varijaciono statističke metode. Činjenice
da se greške počinjene u šumskoj privredi mogu da ispravljaju
vrlo teško i u dugim vremenskim intervalima traže neobično tijesnu i trajnu
saradnju između nauke i operative.


V. Potrebu saradnje nauke i operative diktira i princip
štednje. Narodna vlast neće moći dozvoliti da se istim naučnim pitanjima
bave po nekoliko instituta a naročito ne da po istom kolosjeku tačnije
na istom pitanju a bez povezanosti rade instituti Akademija i Univerziteta
na jednoj a instituti operative na drugoj strani. Na taj se način bez potrebe
uvećavaju troškovi istraživačkoga rada a ti u oblasti šumarske
nauke nisu maleni. v
Da bi se uklonilo rasipavanje materijalnih sredstava neophodno je
potrebna planska saradnja između nauke i operative.


VI. Internacionalni obziri govore u prilog saradnje između
nauke i operative na domu. Poišto je Federativna Narodna Republika
Jugoslavija pristupila Organizaciji ujedinjenih naroda, ukazat će se potreba
da njeni pretstavnici saraduju u komisijama i potkomisijama te organlza7
ŠUMARSKI LIST 1-2/1951 str. 10     <-- 10 -->        PDF

čije koje se bave šumarskim pitanjima. Jedna od takovih komisija
jest Komisija za oblast mediterana koja obuhvata i naš krš.


Poznato je da postoji i internacionalni Savez šumarskih instituta za
naučna istraživanja. Taj institut povezuje u jednu cjelinu šumarsku nauku
zemalja čitavoga svijeta. On ide i za unifikacijom istraživačkih metoda, naročito
onih o biološkim uslovima sjemenarstva, o tehničkim osobinama
drveta i o proučavanju kretanja drvnih masa. Pokusne plohe koje se formiraju,
održavaju i proučavaju u tom cilju predstavljaju u očima inostrane
nauke mjerilo snage naše nauke. Ovo je to važnije, jer šume tačnije drvo
čine osnovicu naše devizne politike.


U tim organizacijama treba da Federativna Narodna Republika Jugoslavija
istupi jedinstveno to jest po pretstavnicima koji će moći zastupati
zajedničku liniju — liniju saradnje nauke i operative.


VII. T e š k o ć e. Ima izvjesnih teškoća psihološke prirode koje su
kao ostatak prošlosti dosad ometale punu mogućnost saradnje nauke i
operative, U staroj Jugoslaviji nauka je bila prisiljena da živi izolovanim
životom. Uprkos velikih koristi, koje su se izbijale iz šume i drveta,
nauka je dobijala smiješno malene kredite. Na taj način nauka je bila
odsječena od terena, a takovo odsijecanje je za Šumarsku nauku neobično
teško. Ona je morala da se povuče tako reći u sebe samu. Kapitalističkom
uređenju stare Jugoslavije odgovaralo je da nauku spriječi u tome da bi
se ona pozabavila sa velikim problemima u oblasti šumarstva. Uslijed
takvog stanja u redovima operative ostao je od starine utisak da naša šumarska
nauka nije u mogućnosti da priđe rješavanju velikih domaćih
pitanja iz oblasti šumarstva.
U teškoće psihološke prirode treba ubrojiti i ostatak starog gledanja
stručnih krugova na Jugoslavensku akademiju. Danas Jugoslavenska akademija
nije — kako smo irekli — neko zamrzio žarište filozofije, prava,
lingvistike i historije — već živ organizam, koji zahvaljujući pravilnom
gledanju Narodne Vlasti — predstavlja naučni osnov materijalnoga života.


Trajnom, tijesnom i smišljenom saradnjom nauke i operative treba
da se uklone i te zaprijeke, koje su dosad nesvjesno ometale puni uspjeh
zajedničkog rada.


NAČIN SARADNJE


Kad smo ovako razmotrili i utvrdili načelnu potrebu trajne saradnje
između nauke i operative, treba da se kratko prikaže način i forma te
saradnje,


I. Planska koordinacija. — U saglasnosti sa društvenim poretkom,
sa planskom privredom, sa zakonima koji su na snazi te sa prirodom
šumarske nauke potrebno je izvršiti usmjeravanje i koordiniranje
naučno istraživačkoga rada. Elementi za taj rad dani su pozitivnim zakonskim
propisima naročito1 onima o Jugoslavenskoj akademiji. Gledan organizaciono
taj se rad sastoji iz ovih komponenata:
a) Prije svega je potrebna evidencija naučnih problema koji postoje,
i koji će predvidno biti aktuelni u narednim decenijima. Šumarska sekcija
Akademije već je počela da radi na toj evidenciji.


8
ŠUMARSKI LIST 1-2/1951 str. 11     <-- 11 -->        PDF

b) Treba utvrditi međusobnu povezanost tih problema. Pri tom se
može predvidjeti da na ,pr. izvjesna tehnička i ekonomska pitanja traže
prethodno ili paralelno proučavanje i njihove biološke osnovice.


c) Potrebno je utvrditi prioritet pojedinih pitanja. Taj prioritet može
da izvire ili iz uzročne povezanosti, o´ kojoj je riječ u točci b), ili iz potreba
planske prvrede ili iz naučno metodičkih razloga,


d) Potrebno je izvršiti pravilno razgraničavanje zadataka što ih treba
povjeriti nauci a koje prepustiti operativi. Ovo nije lak posao, jer je
ispreplitanje naučnih osnova i njihove primjene u operativi prilično zamršeno,
t


e) U pojam pravilnoga planiranja ide odabiranje pravilnog rukovodstva
za izvršenje postavljenih zadataka. To rukovodstvo pored stručnog
znanja i naučno metodičkog obrazovanja uključuje u sebi moralnu i stručnu
odgovornost za uspješno izvršenje preuzetih obaveza. O tome je opširnije
riječ pod tačkom BIV.


II. Dosadanja praksa. — Za uspješnu saradnju operative i
nauke dana je mogućnost već dosadanjom praksom koju su one primjenjivale.
Potreba i važnost povezivanja Ak´ademija nauka sa radom šumarske operative
podvukla je konferencija naučno istraživačke službe, održane u Beogradu 5. i 6. IV.
1948 (toč. 1, stav 5). (Vidi časopis Šumarstvo. Beogrtad 1948. broj 1, str. 52). Načellna
potreba toga povezivanja afirmirana je i) počela se ostvarivati i pol Ministarstvu
šumarstva FNRJ, kojim su Srpska akademija nauka u Beogradii i Jugoslavenska akademija
u Zagrebu pozivane na konferencije u cilju raspravljanja šumarskih pitanja. U
starom Pravilniku bivšeg Saveznog Instituta za krš (čl. 41, toč. 2) predviđena je konzulltativna
saradnja Jugoslavenske akademije:


Po istoj l´niji saradnje pošlo) je i Ministarstvo šumarstva NRH kad je pri izvo


đenju radova po svom Institutu za šumarska istraživanja (Pzrađivanje tabela za kubi


sanje stabala, gajenje topola, suzbijanje gubara ltd.) zatražilo saradnju naučnih insti


tuta Poljoprivredno-šumarskog fakulteta.


Jugoslavenska akademija od godine 1948. ovamo stvorila je punu stvarnu moguć


nost za naučne´ saradnje između nauke i operative u» oblasti šumarstva. Ulaženjem


u AkadQmiju predstavnika šumarske nauk» pokrenuto je to pitanje naročitim aktom


od 18. XI. 1948., koji je upravljen Ministarstvu šumarstva NRH u Zagrebu.


Godine 1950. osnovana je u krilu odjela za prirodne nauke Jugoslavenske
akademije naročita sekcija za šumarske nauke. U toj sekciji
postoji pravilan razmjer između pretstavnika operative i predstavnika
nauke. Pored predstavnika šumarske nauke u sekciji su još i 3 predstavnika
bioloških nauka. Pošto je Akademija predvidjela mogućnost i potrebu
proširivanja šumarske sekcije´, moći će da u tu sekciju ili stručni .savjet
budu pozvani i daljnji članovi odnosno saradnici iz redova operativaca,
koji su se istakli svojim naučno istraživačkim radom i publikacijama.


U sklopu Jugoslavenske akademije danas se nalazi i bivši Šumarski
"institut za pošumljavanje i melioraciju krša u Splitu, kojega je Savezna


vlada predala vladi NRH, a u njeno ime ga je preuzela Jugoslavenska


akademija.


Po reorganiiziac-Jji toga instituta koja j,e u toku, institut će predstavljati na-učm.
insitrunuenat koji će obuhvatiti čitavu oblast šumarstva « koji će moćli pristupiti1 rješavanju
krupnih .pitanja važnih za operativu) Pravilnikom toga instituta (čl. 4) predviđeno
je da članovi stručnoga savjeta Instituta budu i predstavnica PoljopitVredno-šumarskog
fakulteta, Ministarstva šumarstva NRH i Generalne direkcije drvne industrije
NRH.


9
ŠUMARSKI LIST 1-2/1951 str. 12     <-- 12 -->        PDF

Prema tome postojanje Šumarske sekcije i naročitoga Instituta za
eksperimentalno šumarstvo u Jugoslavenskoj akademiji, daju mogućnost
za saradnju nauke i operative.


III, Objekti , na kojima se vrše terenski naučno istraživački radovi
čine jednu od osnovnih uslova za uspješnu saradnju nauke i operative.
Bez pravilno raspoređene jedinstvene mreže terenskih radnih
jedinica (stanica itd.) za NRH, povezane sa planom ne može se zamisliti
ta saradnja. Ti objekti treba da posluže istraživačkom radu nauke i operative.
Oni treba da uživaju punu zaštitu Ministarstva šumarstva NRH kao
i ostalih organa Narodne vlasti.


Ministarstvo šumarstva NRH kao najviši pretstavnik operative moći
će da uvelike unaprijedi saradnju između nauke i operative ako omogući
da se naučno istraživački rad protegne na objekte koji još nisu obuhvaćeni
mrežom stanica a važni su bilo za nauku bilo za operativu bilo
za još šire ciljeve. Od tih objekata spominjemo samo ove: Mljet, Paklenica,
Plitvička Jezera, Nacionalni parkovi, arboretumi itd. Naročito je
važno osiguranje zaštite tih objekata (proglašavanje šuma zaštitnim, saradnja
Akademije kod donošenja odluka o izdvajanju ili zaštiti prirodnih
spomenika i si.). ,


IV, Ličn a pitanj a su neobično važna za uspjeh saradnje nauke
i operative. Da bi se naučno istraživački radovi mogli izvršiti sa uspjehom,
potrebno je da se izvrši pažljiva selekcija među stručnim licima koja su
po svojim sposobnostima upotrebljiva za naučni rad. Još je važnije stvoriti
i mogućnost da se za izvjesne struke (genetika, fitopatologija, pedologija,
tehnologija, entomologija) pravovremeno izgrade Jhaučni radnici
specijaliste. U tom smjeru saradnja operative može da odigra važnu ulogu
stavljajući iz redova operativaca na raspoloženje nauci one stručnjake
što ih nauka bude tražila.


V, Materijalna pomoć važna je za uspjeh saradnje. Istina,
osnivanjem zasebnoga instituta u sklopu Jugoslavenske akademije bit će
materijalna strana istraživačkih radova osigurana bolje nego do sada.
No za izvjesne radove, naročito one koji se budu izvršavali masovno,, dakle
budu tražili velik broj saradnika ili radnika kao i drugih izdataka, moći
će Ministarstvo šumarstva NRH svojom pomoći mnogo unaprediti krajnji
cilj,


*


Na osnovu izloženoga mogu se izvući ovi zaključci.


1. U oblasti šumarstva neophodna je trajna; i tijesna saradnja između
nauke i operative. Takovu saradnju traži socijalističko uređenje države,
planska privreda, zakonski propisi koji su na snazi, priroda šumarske
nauke, potreba štednje i internacionalni obziri. ´
2. Ova saradnja moći će se ostvariti na taj način da u stručni savjet
Instituta za eksperimenalno šumarstvo Jugoslavenske akademije uđe po
jedan predstavnik Poljoprivredno-šumarskog fakulteta, Ministarstva šumarstva
NRH, Generalne direkcije drvne indusrije NRH i Uprave za unapređenje
proizvodnje pri Planskoj Komisiji NRH. U stručni savjet Instituta
za šumarska istraživanja pri Ministarstvu šumarstva NRH treba da uđe
po jedan predstavnik Jugoslavenske akademije i Poljoprivredno-šumarskog
fakulteta u Zagrebu.
10
ŠUMARSKI LIST 1-2/1951 str. 13     <-- 13 -->        PDF

3. Opseg saradnje treba da se protegne na sve .»šumske oblasti NRH
dakle na krš, planinske, brdske i nizinske šume. Saradnja treba da obuhvati
sve šumarske probleme, bili oni — u cjelini ili u dijelovima —
biološke, tehničke ili ekonomske prirode. *
4. Zadatak saradnje jest planska koordinacija i {povezivanje rada
u oblasti nauke i operative. Krajnji cilj te saradnje jest stvaranje mogućnosti
za jedinstveno obuhvatanje i jedinstveno rješavanje svih problema
u oblasti šumarstva. i
5. Da bi se dosegao postavljeni zadatak potrebno je izraditi pregled
problema koji u sadašnjosti i ki budućnosti našeg šumarstva očekuju
svoje riješenje. U tu svrhu potrebno je -— za svaku oblast šumarstva napose
— izraditi prospektivni plan za naredno desetgodište 1950.—1960. i
program rada za god. 1951.
6. Pri razrađivanju tih planova i programa treba utvrditi međusobnu
povezanost problema, njihov vremenski prioritet i mogući tempo rješavanja.
7. Razgraničenje materije po liniji saradnje treba izvršiti na taj
način da se problemima naučno istraživačkog karaktera bave isključivo
instituti Jugoslavenske akademije i Poljoprivredno-šumarskog fakulteta.
Radove oko ispitivanja neposredno potrebnih operativa te radove oko
tehničke i ekonomske primijene naučno dostignutih rezultata izvršit će
instituti operative.
8. Da bi se mogao doseći taj cilj potrebno je da se sve šumske oblasti
NRH obuhvate što potpunijom, planski smišljenom i jedinstvenom mrežom
terenskih radnih jedinica (eksperimentalnih stanica .pokusnih ploha,
opažačkih stanica, arboretuma, rasadnika, vrtova itd.).
9. Saradnja nauke i operative ići će za tim da se poveća broj objekata
koji — pored rečenih terenskih radnih jedinica — mogu služiti unapređivanju
šumarstva bilo kao nauke bilo kao operative (Mljet Paklenica.
Plitvička Jezera, Stirovača, Dundo, Opeka, Križovljan-grad itd.).
10. Potrebno je svim mogućim sredstvima pomagati specijalizaciju
šumarskih stručnjaka naročito za ove discipline: pedologija, biologija, ekologija,
cenologija, genetika, aklimatizacija, fitopatologija, entomologija,
tehnologija, anatomija.
11. Saradnju treba ostvarivati i onda kada se rješavaju pitanja koja
nisu samo šumarske već kompleksne prirode (nacionalni parkovi, zaštita
prirode, šumska paša, zaštita od vjetra,jhidrološki odnosi, ozelenjavanje
gradova itd.).
Uvjeren sam, da će tijesna i pravilno organizovana saradnja "između
nauke i operative biti na koristi i jednoj i drugoj a što je najvažnije na
korist jačanja proizvodne snage naših šuma.


//