DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1-2/1951 str. 53     <-- 53 -->        PDF

-


Dr. M. AN1Ć (ZAGREB):


f«"´


9


U uzgajanju šuma postoje široke mogućnosti rada na unapređenju
šumskog produktiviteta. One se odnose kako na postupak sa postojećim
sastojinama ili njihovim degradacijskim stanjima tako i na podizanje šuma
na razgoljenim terenima. Ovamo ubrajamo niz uzgojnih radova na povećanju
kvalitativnog i kvantitativnog prirasta, kao i radove oko valjane
obnove sastojine. Tu se, nadalje, misli na poslove oko melioracije degradiranih
šuma, kao i melioracije i pošumljavanja razgoljenih šumskih terena.
Ovdje pripadaju i radovi na oplemenjivanju, uzgoju drveća brzog
rasta, introdukciji vrijednih egzota, podizanju vjetrobranih pojaseva i dr.


U novijoj stručnoj štampi često se ocrtavaju smjernice našeg šumarstva
u svijetlu primjene zasada iz raznih bioloških nauka. Taj put treba
pozdraviti i pomoći. Progres šumske produkcije ovisi, svakako, o napretku
mnogih bioloških nauka. Naročito su u tome pogledu za nas od
interesa dostignuća na području fitocenologije, genetike, fiziologije, biologije
drveća, mikrobiologije i dr. Dakako da su za nas od velikog! značenja
i dostignuća iz oblasti ekologije, fitogeografije, fototaksacije i si.


Međutim, iz izlaganja bioloških problema ostavlja se koji put dojam, kao da je
slaboj primjeni bioloških nauka u našoj šumarskoj praksi krivnja uglavnom u njihovom
slabo m poznavanju. Tako se u jednom inače vrlo vrijednom, nedavno
objaivljienom stručnom radu ističe da. biološka, znanost — krčeći si put u šumarstvu
—´ jpretstavlja čitavo revolucionarno gibanje prema, dosadašnjem mehaničko
i ti´igovacko-iskoriscajnom poimanju šume. fo tome poimanju — navodi se dalje


— šuma je uglavnom tvoml-ca drvne suroviine, a ne gleda se na nju kao na živi
oiganizam. Ovako općenito postavljena konstatacija ne odgovara stvarnom stanju,
jer većina naših šumara ima uspravan sud o značenju šume kao biološki važne
prirodne tvorbe.
Poznato je da je unapređenje šumskog) produktiviteta čvrsto vezano uz primjenu
zasada genetike. Međutim, u spomenutom radu navedeno je kao da šumsjci praktičar
(također i stručno´´ irzobraženii) smatra jedinice niže od vrste (species) nepotrebnom
stvari, te kao da u egzistenciju raznih nižih jedinica on ne vjeruje. Ta pri


iinjedba isto tako nema mjesta u ovako poopćenom obliku. Već se dugo u šumarstvu
razlikuju kod pojedinih vrsita šumskog drveća niže morfološki izdiferencirane
jedinice. Već preko sto godina govori; se o rasama šumskog drveća. Znalo se, prema
tome, ii do sada da postoje izvjesna ustaljena svojstva unutar pojediinog drveća, ma
da ono ne pokazuje! morfoloških razlika. Kod nas je već skoro prije 60 god, J. K o-
z a r a c pisao o hrastu jelenšćaku, a šumar J, E 11 i n g e r lučio- je 14 oblika lužnjaka,
12 oblika kitnjaka, 16 oblika medunca itd.; u praksi su već odavno poznate
forme ranog i kasnog kestena, kiitnjaka, cera, bukve i dr.; dobro je uočen planinski
ii nizinski obični jasen, te planinski ob´čn´J jasen na vapne.no j i silikatnoj podlozi;´
razlikuje se drvo suceriea itd.


Ne možemo se pomiritii ni s konstatacijom da je hibridizacija šumsko-uzgojnim
stručnjacima jedva poznata. Istovremeno se s druge strane čini propust u pogledu
primjene vegetativne hibridizacije time što se .navodi da ona za šumarstvo nema
neposrednog "interesa i da| se u praksi skoro 15 ne da. isikorišćivatii Međutim, dobro se
znade koliko se danas, baš u vezi pridizanja šumskog produktiviteta, velika pažnja
polaže na, primjerice, vegetativne hibride topola.


5/
ŠUMARSKI LIST 1-2/1951 str. 54     <-- 54 -->        PDF

V


1 jaäm naglašavanjem u stručnoj štampi o tome kako nas zasade ijitosociologije
uče da svako drvo najbolje uspijeva i daje po kakvoći najbolji prihod na svojem
prirodnom staništu ne unosi se za šumarskog stručnjaka nSta novo, jer mu je to
dobro poznato iz svakog udžbenika te uzgajanja šuma. Već je B. Šule k prije 85
god. Istakao kao pravilo: Tko je rad zasaditi´ šumu i želi da mu sadnja bude napredna,
treba znati´ koje vrste drveća ponajbolje rastu na onom zemljištu i pod
onim podnebljem. Od fitocenologije se u vezi sa primjenom u praktičnom šumarstvu
očekuje drugo, mnogo više.


Kod nas postoji .visokoškolska šumarska nastava već 52 godine U praksi imamo
niz odličnih stručnjaka, kojima je dobro poznata biološka strana šumarskih nauka,
a poznati su im isto tako i radovi: o našoj šumskoj vegetaciji već od Bečk a pa
dalje, dakle unatrag bar kojih 50 godina. Unatoč tome čula se od prilike ovakva
primjedba: Naš) su šumari, uzgajači; i ured vači, i ranije —- prije spoznaja koje je
unijela nauka o biljnim zajednicama — vrlo dobro gospodarili šumama, ali tu im je
pomagalo uglavnom [ntuitivno naziranje.


Provedba mnogih, mjera koje bi, u interesu prid´izanja i unapređenja, .šumskog
produktiviteta kod nas, valjalo poduzimati stoji u čvrstoji povezanosti sa postojećim
znanjem našeg šumarstva U mnOig.´m se pitainjiitma sporije kreće naprijed, laili ne toliko
zbog nepoznavanja takvih mjera koliko zbog još nedovoljnih mogućnosti za
njihovu primjenu. Treba imati na umu da se unapređivanje šumarstva svake zemlje


— pa tako i naše — razvija paralelno sa postepenim zdizamjem njenog privrednog
i kulturnog životaJ
O raznim mogućnostima unapređenja šumskog produktiviteta moglo
bi se s obzirom na naše prilike mnogo govoriti. Ovdje ćemo se ograničiti
samo na nekoliko pitanja u vezi sa umjetnim podizanjem što
bolji h šumskih sastojina . Problemi »oko pronalaženja, limitiranja,
kao i uzgoja selekcioniranih, genetski visoko kvalitetnih i otpornih forma
šumskog drveća iziskuju dugotrajna izučavanja, a kako su važna, nužno
je da se njima što temeljitije pozabave naši naučni instituti. Ovdje ih
stoga ostavljamo po strani, a osvrćemo se na pitanja koja su s obzirom na
potrebe prakse tako a k t u e I n a da ne trpe daljne odlaganje.


Među osnovne zadatke uzgajanja šuma pripada podizanje što v italnijih
i što vrednijih sastojina. Kako je šumska produkcija polagana
i dugotrajna, potreban je prilikom podizanja šumskih sastojina
naročiti oprez s obzirom na njihovu kvalitetu. Počinjene griješke
povlače inače za sobom teške posljedice. Radi toga među najakutnije
poslove inašeg šumarstva ubrajamo dobro organiziranu s j emenarsku
i rasadničarsku službu. Na njenu važnost najbolje
ukazuju prostrani, razgoljeni šumski tereni diljem naše mediteranske i
submediteranske oblasti, a također i oni diljem oblasti unutrašnjih šuma,
zatim nepošumljene sječine, plješine, čistine i paljevine, kao i druge površine
koje treba iz bilo kojeg razloga pošumiti.


Od primarne je važnosti da se u svrhu pošumljivanja rabi sjemenje
ili plodove koji su pogodne provenijencije, te koji potječu od zdravih
dobro razvijenih, u stanovitim ekološkim prilikama po mogućnosti prvorazrednih
stabala. Općenito se u praksi smatra da zdrava, otporna i
tehnički vrijedna stabla mogu nastati samo iz sjemena koje potječe ođ
isto takvih stabala. Isto tako smatra se da ćei životna sposobnost novog
nasada biti slabija, ako u svrhu pošumljivanja rabimo sjeme od kržljavih,
oštećenih, bolesnih i inače vitalno slabijih stabala. Dobar uspjeh
ne ovisi, međutim, samo o pogodnoj provenijenciji i kvalteti matičnih
stabala. Odlučna je tu i upotrebna vrijednost sjemenja,


52
ŠUMARSKI LIST 1-2/1951 str. 55     <-- 55 -->        PDF

plodova ili sadnica. Öd velike je stoga važnosti i rad oko što
boljeg sakupljanja, manipulacije i distribucije sjemenja i plodova, kao
i oko što boljeg uzgoja, otpreme i upotrebe sadnica.


Sadašnja sjemenarska i rasadničarska služba kod nas ne zadovoljava.
Pored znatnih nastojanja naših stručnjaka i šumarskih ustanova, ona još
nije ni iz daletka dosegla stepen koji bi inače — s obzirom na akutnost
problema — trebala da dosegne. U vezi sa Projektom Uputstava1 za izdavanje
sastojina, grupa stabala i pojedinačnih stabala u cilju proizvodnje
kvalitetnog sjemena, Beograd 1948, Ministarstva šumarstva FNRJ,
kao i radom koji je do sada u vezi s time izvršen, učinjen je prilično znatan
korak naprijed, ali to je još dosta daleko od onoga što je u vezi
s time neophodno potrebno učiniti.


U interesu je osiguranja Idobre kvalitet e budućih sasttfojin
a da se problematika oko organizacije naše sjemenarske i rasadničarske
službe riješi što prije i š t oi p o t p uni j e. Treba imati na
umu, uz ostalo, da je sjemenarstvo i rasadničarstvo jedno od osnovnih
mjerila o stepenu razvitka šumarstva neke zemlje.


Pogledi na najvažnija organizaciona pitanja. Prije je sjemenarska, a
djelomično i rasadničarska služba bila u rukama privatnika. Privatnik je
imao svoje sakupljače, trušnice i trgovine. Međutim, prodavalo se nepouzdano
(sjeme (Fraxinus pubeiscens umjesto F. americana). ili sjeme
loše kvalitete (presušeno, nečisto, staro, mješavina starog i novog itd.).
Praksa je pokazala da taj posao, po svojoj prirodi, pripada strog o u
djelokrug državnih organa.


Sjemenarska i rasadničarska služba iziskuje kadar specijalno izobraženih
stručnjaka. Potrebno je da se u tome posebno usavrši više
stručnjaka. Niže stručno osoblje zaposleno u ovakvoj službi izobrazuje se
putem specijalnih kurseva. Na to osoblje stavljaju se. specijalni zahtjevi
s obzirom na savjesnost i točnost u radu.


Težište rada leži i ovdje na terenskim organizacionim jedinicama.
Međutim, od važnosti je da se rad u cijeloj zemlji organizuje što jedno s
mjern i je. Potrebno je da Savjet za poljoprivredu i šumarstvo FNRJ
vodi i dalje brigu o osnovnoj organizaciji za čitavu zemlju. Odanle treba
da polaze osnovna načela rada.


Inače se sjemenarska i rasadničarska služba najbolje može orga nizirati
prema specijalnim prilikama pojedinih republika.
Referad e o sjemenarstvu i rasadnicima, u republičkim ministarstvima
treba što više ojača t i. u njihovom djelokrugu vrši se planiranje radnih
akcija i potreba, kao i nadzor nad terenskim radom. Te referade
vode brigu o izboru, izlučivanju i proglašenju sjemenskih objekata, o registru
tih objekata, o limitiranju sjemenskih područja za pojedino drveće,


o zamjeni domaćeg sjemenja za inozemno sjemenje, o organizaciji pogona,
nabavci potrebnih uređaja, strojeva i aparata i si. Poslove naučno-istraživačkog
karaktera obavljaju one u što užoj s a r a d n j i sa institutima
1 za šumarska istraživanja. ´
Svakako je nužno da se ispituje valjanos t sjemenja. Taj posao
pripada u djelokrug instituta za šumarska istraživanja, koje treba za
tu svrhu što prije osposobiti. U njihov djelokrug pripada i kontrola
uvezenog sjemena.


53
ŠUMARSKI LIST 1-2/1951 str. 56     <-- 56 -->        PDF

Terenski poslovi vrše se preko poduzeća ili uprava. Mišlje


nja smo da bi — s obzirom na prirodu posla — bilo bolje, kad bi to


bile ustanove ministarstva. Dobro organizirana sjemenarska i rasadnii


čarska služba osigurava narodnoj privredi ogromne koristi. Radi toga


nije kod nje od važnosti momemtani novčani efekt. Poslovanje u okviru


privrednog poduzeća treba stoga ovdje omogućiti i nä bazi ev. finan


cijskog gubitka. Kako se na tu stvar gleda drugdje, može nam poslu-´


žiti kao primjer Čehoslovačka, gdje su 1948. g. produkcioni troškovi za


1 kg smrekovog sjemena iznosili 1300 KČ, a sjetne je prodavano po


400 KC.


U NR Sloveniji postoji poduzeće »Gozdne semenarne in drevesnice«.


Ondje djeluje kao savjetodavni organ tome poduzeću posebni stručni


savjet. Bit će od interesa iskustva koja će se odatle postići.


U NR Hrvatskoj potrebne su dvije takve institucije za mediteran


sku i submediteransku oblast sa susjednim visokim kršom, a osim toga


bar još jedna za unutrašnje šume. Sadašnja oblasna poduzeća na Rijeci


i u -Splitu nalaze se s obzirom na unutrašnje šume suviše ekscentrično,


te ne bi mogla u tome pogledu u potpunosti odgovoriti zadatku. Ako se


ima u vidu, da sjemenarska služba ima obuhvatiti i sve unutrašnje šume,


trebao bi centar za to područje biti u jednom od unutrašnjih mjesta.


Pojedina poduzeća ili uprave bave se uređenjem trušnica i skladi


šta, organizacijom sakupljanja, čišćenjem, trušenjem, spremanjem i otpre


mom sjamenja i plodova, kao i uzgojem i otpremom sadnica. Na teren


skim stanicama najbolje je imati stalne, uvježbane radnike, kojf se za


mrtve sezone zaposluju na drugim šumskim radovima.


Izlučivanje sjemenskih baza. Potreba valjanog podizanja naših šuma
sili nas da se što prije odaberu i izluče sjemenske baze. Dolaze pri tome
u obzir sastojine, čitave ili djelomično, ili grupe drveća. Od rjeđeg domaćeg
ili egzotičnog drveća dolaze u obzir skupine i skupovi stabala, kao
i pojedina .lijepo uzrasla stabla.


Razlika unutar pojedine vrste drveća često su od velikog praktičnog
značenja u vezi s izlučivanjem sjemenskih baza. Značajno je da morfološki
neizdiferencirane niže jedinice mogu biti od veće važnosti nego što
ih imaju morfološki jasnije limitirane takve jedinice unutar iste´vrste.
Od interesa je ovdje i činjenica što unutar optimalnih životnih prilika
nekog drveta mogu postojati praktički dosta važne diferencije.


Unutar areala pojedinog drveća mogu postojat´ veće ili manje ratflike s obzirom
na njihova vanjska ili´ unutrašnja obilježja. Različite fiziografske prilike Aislovljuju
često i veće đ´ferencije u životnim valenciijama. Napose to dolazi do Izražaja
unutar ´areala vrlo rasprostranjenog drveća, gdje se mogu jače ispoljitJ minknafce,
optimalne i maksimalne egzistencioine valencije, sa č´ tavim nizom pmjelaiza. ,; I kod
našeg se šumskog drveća vise ili manje spoljuju razfckc bilo u morfološkim svojstvenim
(podvrste , odlike ) ili samo´ ii svojstvenim obilježjima. U potonjem
slučaju može se raditi o utvrđenim naslednjim svojstvima biološk e variU
jante , rase) Ili samo o fiziološkim svojstvima gdje nasljednost još rije utvrđena
(ie ko tap o vi, f en o tSp o vi, provenijencije). ..


Utvrđivanje i (limiitiranje vrijedni h fenotipskih i genotipskih
jedinic a treba se smatrati važnim osnovnim zadatkom u vezi sa jačanjem
produkcione sposobnosti naših šuma. Međutim, od momentano vrlo
je velike praktične važnosti da se ubrza postupak oko iz


54
ŠUMARSKI LIST 1-2/1951 str. 57     <-- 57 -->        PDF

bora if islučivanja sjemenskih baza s obzirom na pojedine vrste drveća
i ev. već utvrđene njihove niže. jedinice, kako bi se osigurala potrebna
količina sjemenja i plodova za umjetnu obnovu dozrelih sastojina,
kao i za p o šu ml j i v an j e razgoljenih terena.


(Kod obnove starih sastojina često se provodi i umjetno 1 pomlađivanje.
Ovdje dolazi u obzir još i pošum!javanje kao i popunjlivanje sječina i S stina, To
vrijedi za mnoge lužnjakove, kitnjakove, kestenove, smrekove, borove i dr. sastojine.
U mnogim našim zrelim sastojinama bukve s primiješanim kitnjakom li kestenom
ide se — u želji za pridlzanjem kvaliteta budućh sastojina — za ojačafrjem primjese
kitnjaka i kestena U mnogim bukoviim sastojinama sa: primiješanom jelom
potrebno je da se pojača primjesa jele, I u mješovitim sasotjinama bukve, jele
i smreke može doći´ u obzir pojačavanje primjese najpoželjnije vrst©. Pošumlji v
a nje m razgoljeniih terena nastojimo uzgojiti čiste lili mješovite sastojine i grupe,
i (to u mediteranskoj oblasti: alepskog borai, pčnja, čempresa, cedrova, česmi´ne,
ilovom, zelenike ii dr., u submeđ teranskoj oblasti: crnog bora, medunca, crnog jasena,
crnog graba, bjelograbi´ća, koprivića, rašeljfce, maklena, badema i dr., a u oblasts
unutrašnjih šuma: običnog bora, crnog bora, smreke, ari´ša, bagrema,, hrastova, kestena,
.običnih jasena, brijestova, javora i dr. Kako se odavle vidi, potrebno nam je
raspolagati dovoljnom količinom valjanog sjemenja, plodova i
ii sadnica.


Izlučivanje sjemenskih baza treba št o prij e provesti, kako bi
se iz postojećih zrelih ili skoro zrelih sastojina mogao izvršiti š t o b o1
j i izbor. Površina se starih sastojina sve više smanjuje, a potreba
na sjemenju i plodovima raste. Sušenjem i krčenjem smanjena
je površina lužnjakovih, kitnjakovih i dr. starih sastojina. Stari
kestenici često su pretvoreni u panjače ili ih je nestalo krčenjem. Odraslih
medunčevih i crnikovih šuma sada ima razmjerno vrlö malo. Pretvorbom
visokih šuma u niske, kao i inače snizivanjem ophodnje visokih
šuma smanjuje se sve više površina sjemenskih sastojina. Odatle
nastaju sve veće poteškoće s obzirom na nabavu sjemenja i plodova)
Tako se u Poljskoj, gdje su u toku prošlog rata posječene sve odraslije
borove sastojine, moralo pristupili osnivanju posebnih, sjemenskih sastojina.
Slične poteškoće pojavile su se i u Švedskoj, Engleskoj, Americi
i dr.


Pri odabiranj u sjemenskih objekata odlučan je čitav ni z momenata
. Oni zasijecaju u područje sistematike, dendrogeografije, ekologije,
biologije drveća, genetike, fitooemologije, uzgajanja šuma, tehnologije
drva, taksacije, ekonomike i dr. Kod izbora i opisa takvih objekata
dolaze oni što potpunije do izražaja.


Za izlučivanje dolaze prvenstveno u obzir sastojine, grupe ili pojedina
stabla najvažnijeg drveća kao i — gdje je to moguće — njegovih
nižih jedinica. Postepeno dolaze u obzir i vrste kao i forme vrednijeg
a rjeđeg domaćeg, te egzotičnog drveća.


S obzirom na ekološk e značajke vrši se odabiranje sjemenskih
objekata naročitim oprezom. Tu se vodi računa napose o klimatskim
odnošajima. Obraća se pažnja važnijim svojstvima tla i kamenoj podlozi,
a također i geomorfološkim odnošajima.


Isto tako od velikog su značenja biološk a svojstva pojedinog
drveća. Važne su u prvom redu morfološke, fenotipske karakteristike..
Tu se obraća pažnja uzrastu, obliku debla, obliku krošnje, debljini
grana, obliku pridanka i glavnog žilja, debljini kore i dr. Od važnosti


55
ŠUMARSKI LIST 1-2/1951 str. 58     <-- 58 -->        PDF

je nadalje trajanje vegetacionog perioda, početak rađanja, puna fiziološka
zrelost, turnus punog uroda, kvalitet sjemena, rezistentnost prema
utjecajima biotške i abiotske-prirode i dr. Odabiru se sastojine koje su
u dobi pune produkcije. Dobro je da se rezerviraju, prilikom izbora i
izlučivanja, i takve sastojine koje još nisu dosegle fiziološku zrelost, ali
su blizu nje, tako da će uskoro i one moći da služe kao sjemenske
baze.


Od velike su važnosti u pogledu izlučivanja genetsk i momenti.´
Kod toga se pazi — koliko je moguće — na genotipske značajke. Nasljednošću
stanovitih dobrih svojstava najbolje je osigurana kvaliteta budućih
sastbjina. Iako fenotipska obilježja nisu uvijek sigurni znak genotipskih
obilježja, ipak se odabiru prvenstveno sastojine dobrih fenotipskih karakteristika,
Izlučivanjem najboljih sastojina i grupa na odgovarajućem
staništu uglavnom se ujedno rješava i pitanje najpovoljnijih genotipskih
svqjstava.


Prilikom izbora vodi se računa da je osigurana oplodnja sa susjednih
visoko kvalitetnih stabala.. Stoga se u praksi pazi na to da u udaljenosti
od bar 300 m nema loših sastojina, grupa ili pojedinih stabala,
koji bi mogle utjecati na oplodnju, a prema toime i na stvaranje nepoželjnih
križanaca. Ako takvi postoje, trebalo bi ih otstraniti.


Kod izlučivanja sastojina ekološki podaci ne će nas uvijek zadovoljiti,
jer ne raspolažemo mnogim elementima. Napose to vrijedi za podatke
o klimi. Isto tako ni ostali ekološki faktori ne će biti uvijek dovoljni
za prikaz pravog stanja. Tako je poznato da se gornja i donja
granica nekog drveta drukčije odnose u visokim planinskim- masivima
nego u manjim .samostalnim gorama. Potpuniju sliku pravog stanja odnosnih
prilika dat će nam najbolje vegetacija . Bilje je; najbolji indikator
ekoloških odnošaja. Prema tome ovdje sn od velikog značenja
fitocenološka obilježja.


Ekološki´ uslovi za drveće« koje se odlikuje prostranim prirodnim arealom mogu
dosita varirati i u horizontalnom i vertikalnom .pravcu. Takvi opći podaci Služe,
prema tome, kao putokaz s obzirom na mogućnosti opstanka tog drveća, ali često ne
daju dovoUjno uvida s obzirom na ´najpovoljniji:, kvantitativni d kvalitativni´ prduk´tivitet.
Radi toga nam vrlo dobro ,do!azi poznavanje f i t o c e n o 1 o š k i h odnošaja
dot´enog staništa.


I uzgojn i momenti ovdje su od velike važnosti. Za izlučivanje dolaze
u obzir dobro njegovane, zdrave i otporne; sastojine, grupe ili pojedina
stabla. Sastojine i grupe ne smiju biti ni preguste ni prerijetke.
Najpovoljniji im je sklop-i obra´st oko 0,7. Preferiraju se u prvom redu
optimalno razvijene prirodne, po mogućnosti´mješovite sastojine. Sastojine
koje nisu iskonskog porijekla dolaze u obzir jedino ako posjeduju
veće prednosti prema sastojinarna koije su stalne na dotičnom staništu
ili kada povoljnih sastojina iskonskog porijeikla nema u dovoljnoj količini.
Od kultiviranog domaćeg ili stranog drveća dolaze u obzir sastojine,
grupe ili pojedina stabla koji se s obzirom na uzrast, otpornost
i kvalitetu drva smatraju najboljima.


Poželjno je da sjemensku sastojinu ili grupu tvore samo stabla dobre kvalitete.
Međutim, kod pošumljivanja nekog terena i\´.> obnove neke sastojine ne će se mnogo
pogriješiti, ako se upo´trebi ´: nešto sjemena sabranog u sjemenskoj sastojim ili grupi


55
ŠUMARSKI LIST 1-2/1951 str. 59     <-- 59 -->        PDF

´ sa ev. lošijeg drveća. Kasnijim životom doei će i onako do izražaja primjere´" koji
su nastali od bolje razvijenog drveća, a ostali će biti u toku života sve više izlučivanv:
1 uktanjalni
Za izlučivanja ne dolaze u obzir stabla ´kojih je vi t ali t et iz
raznih uzroka oslabljen , jer ona obično ne daju tako dobro potomstvo
kao zdrava stabla. Ovdje, prema tome, ne dolaze u obzir smolarena
stabla, kao ni stabla koja su u vezi jače degradacije tla oslabila.
Iz istog razloga ne dolaze u obzir potisnuta, suhovrha i inače kržljavastabla,
odn. stabla slabo razvijene krošnje, a također ni stabla koja su
dugo vremena slabljena djelovanjem gljiva i kukaca. Na razne načine
oštećivana stabla troše mnogo više drvne tvari za zarašćivanje rana, te
im sjeme slabije ispunjeno.


Izabrane sastojine moraju pokazivati vrlo dobra t e h n i č k a svojstva
drveta. Tu dolazi u ocjenu: otpornost protiv raspucavanja uslijed
raznih vanjskih utjecaja, jedrina i pravnost debla, pravnost- žice, čistoća
od grana, debljina grana, kvrgavost, rašljavost, smještaj srca, veličina
bjelilke i srži, početak osržavanja, važnija obilježja drvne tvari itd.


Od velike su .nadalje, važnosti i taksacijsk i podaci o dotičnoj
sastoijini. Tu dolazi prvenstveno u obzir visinsko i debljinsko prirašćivanje,
te produktivnost drvne mase po kvantiteti i kvaliteti u toku života.


Prilikom izlučivanja vodi se računa i o što racionalnije korišćenje
stručne i radne snage,! U vezi s time nastoji se da u pojedinom kraju bude
po mogućnosti što više sjemenskih objekata.


Izručeni sjemenski objekti moraju biti što temeljitije opisani. Potvrđeni,
registrirani i proglašeni takvi objekti ucrtavaju se u karte. Za svaku
vrstu obično se izrađuje posebna karta. U Čehoslovačkoj se takvi objekti
označuju zelenom bojom, i to sastojine: rubnom crtom, grupe: kružićem,
a pojedina stabla: križićem. Nepovoljne sastojine, grupe i pojedina stabla
označuju se ondje istim znakovima, ali crvenom bojom. Jednako označivanje
provodi se i na terenu.


Način gospodarenja sjemenskim bazama. Izlučeni sjemenski objekti ´
potpadaju pod poseban režim gospodarenja. Takve sastojine i grupe
potrebno je — ako su nešto gušće — na vrijeme primjereno prorijediti,
tako da se ojačaju krošnje.


Öd važnosti je da! se u sjemenskim sastojinama i grupama proizvodna
snag a tl a što bolje sačuva, ili da se ta — gdje je to potrebno —
popravi. U vezi s time nastoji se da se uzgoji potstojna etaža gdje je
nema, da se- obustavi odnašanje listinca, četinjka i sitnog granja, da se
zabrani puštanjie stoke u šumu, kao i inače gaženje po tlu. Na sjemenskim
stablima ne smije se srmolariti, a isto tako moraju se ona čuvati od drugih
oštećivanja.


v \


Pril´ikoim sakupljanja sjemenja i plodova postupa se i Jnače osobitim oprezom,
tako da se što ´vii-še čuvaju sjemenska stabla. Napose se to odnosi na periferne dijelove
krošnje. Ovdje se isključuje prevr.šivanje stabala, sječa ili lomljenje granja,
truinjenj© sjemenja i plodova´ mlaćenjem motkama po vrhovima grana, rrumjenjc
sjemena i plodova udarcima sjekire ´ij drvenim buzdovanima o deblo itd.


Napose je od važnosti da se isključe t. zv. kvalitetn e sječe. Takvim
se sječama, općenito, naglo smanjuje kvaliteta sastojine, a to bi


57
ŠUMARSKI LIST 1-2/1951 str. 60     <-- 60 -->        PDF

bilo osobito štetno u sjemenskim sastojinatna. Tim se putem uklanjaju
genotipski najsigurnija individui. Preostala stabla redovno su lošije kvalitete;
imaju slabije razvijenu krošnju i produciraju razmjerno malo sjemena,
koje je usto po svoj prilici i lošijih svojstava.


Izlučivanje sjemenskih rajona. Podizanje novih sastojina bit će najuspješnije,
ako za tu svrhu rabimo rjemenje, plodove ili sadnice koji
potječu sa ekološki odgovarajućih sjemenskih objekata. Od raspoloživog
sjemenja, plodova i sadnica dobre kvalitete imat ćemo najveću korist,
ako ih upotrebimo na staništu koje je u ekološkom pogledu podjednako
staništu matičnih stabala. Od važnosti je, dakle, da se organizira valjana
distribucija sjemenja, plodova i sadnica. Tek će time sjemenarska i
rasadničarska služba doći do punog izražaja.


Valjanom distribucijom sjemenja, plodova i sadnica odklonit će se
mnoge griješke, koje su »inače u ovom pogledu često činjene. Tako su
ranije u području mediteranskih šuma vršena pošumljivanjia crnim borom.
U Primorju vršena su često pošumljivanja crnim borom nabavljenim
iz Austrije. Puštalo se dotle po strani primorske autohtone crnoborove
sastojine. Ima podataka da se prilikom prvih pošumljivanja u Hrvatskom
Primorju rabio slavonski lužnjakov žir. Isto tako često je rabljen dalmatinski
crni bor za pošumljivanje u unutrašnjosti. Veliki kompleksi u unutrašnjosti
pošumljivani su sadnicama uzgojenim u Senjskoj Draži. Isto tako
vrlo se često prilikom obnove kitnjakovih sastojina, u nestašici njegovog
žira, rabio lužnjakov žir. Poznati su nam slučajevi pošumljiivanja ovećih
strmih terena u Samoborskoj Gori arišem i običnim jasenom itd.


Paralelno sa izlučivanjem sjemenskih baza kao i planskom organizacijom
sjemenarske i rasadničarske službe od hitne je potrebe da se
izvrši i razgraničenje sjemenskih područja. Takvim rajoniranjem
želi se osigurati upotreba sjemenja, plodqya i sadnica u području koje
ekološki što više odgovara nalazištu matičnih stabala.


Detaljno razgraničenje sjemenskih rajona moći će se izvršiti tek nakon
točnijeg snimanja areala dotičnog drveća, a pogotovo nakon limitiranja
njegovih, s obzirom na posebna svojstva važnijih nižih jedinica. Za
ovu svrhu vrlo će dobro poslužiti areali glavnih naših šumskih fitocenoza.
Napose je to od važnosti za drveće koje tvori više fitocenoza (kitnjak,
bukva). Međutim, taj posao vezan je o opsežniji i dugotrajniji rad.


Za potrebe prakse nužno je da se izvrši št o prij e razgraničenje
sjemenskih rajona pojedinog drveća. U tome pogledu poslužit
ćemo se fitocenološkim odnošajima, te šumsko-uzgojnim i šumsko-gospodarskimj
momentima. Taj posao bit će moguće izvršiti i za kraće vrijeme,
jer su naše šumske fitocenoze većinom održale više ili manje prirodni
izgled, odnosno taj se — unatoč njihovih dtegradacijskih stanja — još
uvijek može da dosta dobro uoči. Teškoće zadaje umjetno forsirano a
raširenije drveće.


Izlučivanje sjemenskih područja najbolje je provesti s obzirom na
pojedinu, vrstu drva. Tim putem ide se i drugdje. Do god. 1948. postojale
su u Cehoslovačkoj detaljne takve karte za smreku i obični bor. Pri tome
se´ obuhvate sjemenski objekti, a ujedno se ograniči područje gdje sjemenje,
plodovi ili sadnice, koji potječu od izlučenih objekata, dolaze do
upotrebe.


§8
ŠUMARSKI LIST 1-2/1951 str. 61     <-- 61 -->        PDF

Pojedini sjemenski rajoni treba da su ekološki i vegetacijski što


j e din ol» čn|i j i. Oni iobuhvataju i terene unutar kojih dotične ´vrste
od prirode možda i nema, ali dobro uspijeva, jer su oni podjednaki terenima
njenih iskonskih nalazišta. Tako se na pr. sjeverna granica alepskog
bora nalazi na otoku Krapnju kod Šibenika, ali taj bor dobro uspijeva
i na gotovo svim sjevernijim otocima, te uz obalu Istre.


Sakupljanje sjemenja i plodova, te njihova daljna manipulacija. Sakupljanje
i valjano rukovanje sjemenjem i plodovima od znatne je važnosti
s obzirom na njihovu kvalitetu. Loš postupak prilikom sakupljanja,
a napose prilikom daljneg manipuliranja, može imati veliki utjecaj na
kvalitetu sjemenja i plodova.


Prilikom sakupljanja činjene su često dosta velike pogreške. Tako
je na otoku Braču sakupljano kroz dugi niz godina sjeme dalmatinskog
crnog bora bez stručne kontrole. U Hrvatskom Primorju sakupljano je
sjeme crnog bora već dugo u državnoj režiji, ali je često najvažniji posao,
tj. branje češera, bilo prepušteno okolišnim žiteljima. Oni su ih brali
akordno i predavali po prostornoj mjeri (u vaganima) državnom osoblju
na daljni rad. U oba slučaja rađeno je loše. Sasma je razumljivo da
akordantu nije bilo do toga da se penje na visoka, elitna stabla —
iako ih jie u oba shiCaja bilo na raspolaganju. Brao je češere sa niskih,
zakržljalih, mladih, prevršenih ili inače na razne načine oštećenih i deformiranih
stabala. U stvari sjeme nije potjecalo sa elitnijih nego naprotiv
sa najlošijih stabala. Umjesto pozitivne selekcije vršena je, dakle, .
negativna selekcija.


U svrhu sakupljanja sjemenja i plodova potreban je dobro organizirani
rad. Treba raspolagati posebno izvježbanim radnicima i specijalnim
priborom.


Radnici treba da imaju odgovarajuću odjeću i obuću. Ovdje dolaze u obzir
kožnate gamaše za ruke i noge, kožnati pojas i remen´za, povezivanja oko stabla,
konop sigurnost´1, torba, kožnata kapa i željezne´pen jalicc. Postoje kao danas najbolje
švicarske penjalicc. Ome su prikladne za penjanje ma drveće svake debljine.
Telefonske pemjarice ne valjaju, jer su udešene samo za jednu debljinu .Međutim,
primijetili smo da i švi´carske pemjalrJce ubadanjem oštrice dosta oštećuju debla,
a napose kod stabala tanke.kore (smreka,»jela). .Potreban je ovdje i drugi´ pribor:
vreće, kukaste motke /a dokučivanje granja, nasađene torbice (za jelove češere)
i si.


Od velike je važnosti i daljna manipulacij a sjemenjem, i plodovima.
U praksi su često velike količine sjemenja i plodova baš uslijed
loše manipulacije ili sasma upropaštene ili im je kvaliteta znatno
oslabljena. Što se tiče sjemenja četinjača, postoji kod toga prilično određen,
iako specifičan postupak, koji se odnosi na trušenje, čišćenje i spremanje.
Veće pogreške čine se u širokoj praksi redovno pri manipulaciji
sjemenjem i plodovima listača. Ostavljanjem u predebelim kupovima, nedovoljnim
i rijetkim pregrtanjem, preranim i lošim spremanjem i si., dolazi
često do kvarenja.


I spremanj e sjemenja i plodova iziskuje specijalan postupak i v
opremu. U tu svrhu potrebne su prikladne prostorije, posude, vreće, naprave
ltd. Isto tako potreban je poseban uređaj i prikladan materijal za
otprem u sjemenja i plodova.


59
ŠUMARSKI LIST 1-2/1951 str. 62     <-- 62 -->        PDF

Uzgoj sadnica i njihova manipulacija. U vezi sa podizanjem što vrednijih
šumskih sastojina sadnicama jedna je od glavnih predpostavki v a1
j a n a 1 o k a c i j a rasadnika. I rasadnici po svom položaju i ostalim
ekološkim uslovima treba da što više odgovaraju terenima gdje se vrše
pošumljivanja. Što su veće razlike u geografskoj udaljenosti, nadmorskoj
visini, kamenog podlozi, svojstvima tla, ekspoziciji i dr. između rasadnika
i mjesta sadnje, to su veće prirodne teškoće s obzirom na održanje i
uspijevanje sadnica.


Mišljenja smo da rasadnike treba tako locirati da budu po mogućnosti
što bliže mjestu sadnje. Drugim riječima, rasadnike bi trebalo
rasporediti prema šumskim geografskim zonam a i visinskim regio n
a m a. Dakako da se kod toga ne bi moglo ići predaleko, jer su za


´lokaciju stalnih rasadnika odlučni mnogi ne /samo prirodni´nego i ekonomski
i dr. momenti.


Manipulacijom u rasadnicma ide se za uzgojem što prikladniji h
sadnic a za teren. U praksi je već odavno poznato da se biljke, napose
posljednih godina boravka u rasadniku, što manje zalijevaju, a vlaga u
tlu da se podržava što više okapanjem. Okapanje postoji, otkad postoji
uzgoj sadnica. Međutim, pravilnijom primjenom okapanja može se kod
nas mnogo više pridonesti uzgoju prikladnih sadnica.


Način sjetve i količina sjemena podešava se prema tlu
i kvaliteti sjemena. U nekim rasadnicima sije se uvijek ista količina sjemena
za pojedinu vrstu. Time se često troši odviše sjemena. U vezi sa
štednjom sjemena i produkcijom većeg broja sadnica provode
se u rasadnicima i razne druge mjere. Tako je često potrebna dezinfekcija
sjemena i tla, osiguranje usjeva i mladih biljaka od raznih oštećenja
i dr.


Kod vađenja i otpreme traži se naročiti oprez. U tome pogledu
potrebno je biljke dobro štititi od isušeraja. Opsežniji pokusi prof.
Dr. A, P e t r a č i ć a iz tog područja pokazali su da se sadnice četinjača
uglavnom osuše, ako im je žilje samo 1 sat izloženo ma suncu. Biljke listača
u tome su mnogo otpornije, ali je i kod njih potrebna što veća
zaštita od isušenja. Međutim, u, širokoj praksi često se dešava da se baš
radi loše manipulacije sade mrtve ili skoro mrtve biljke.


Zaključene napomene. Valjana organizacija sjemenarske i rasadničarske
službe od neprocjenjive je praktične važnosti, jer se njome iz temelja
osigurava dobra kvaliteta buduće sastojine. Ona je jedan
od osnovnih uslova za dizanje p r o du´k t i vi t e t a naših šuma i u
kvantitativnom i u kvalitativnom pogledu. Smatramo je stoga osnov no
m djelatnošću šumsko-uzgojnih, odnosno šumsko-gospodarskih mjera.


U vezi sa uređenjem sjemenarske i rasadničarske službe kod nas
potrebno je riješiti nekoliko važnijih organizacionih pitanja, a ujedno što
prije —I gdje to još nije učinjeno — izabrati, izlučiti i proglasiti sjemen sk
e baze tj. sastojine, grupe drveća ili pojedina stabla, te uvesti i
njima poseban način gospodarenja. Paralelno sa izlučivanjem sjemensikih
objekata potrebno je što prije izvršiti i razgraničenje sjemenski h
područj a za važnije vrste drveća. Isto tako potrebno je što bolje
organizirati sakupljanje sjemenja i plodova, te njihovu daljnu manipula


60


L... .
ŠUMARSKI LIST 1-2/1951 str. 63     <-- 63 -->        PDF

oiju, kao i organizirati uzgoj sadnica za pošumjjivanje i njihovu distribuciju,
U svakom od tih područja rada postoji niz pitanja, koja će se —
u vezi sal novim iskustvima — riješit kako će to našim prilikama najbolje
odgovarati.


SOME CONTRIBUTIONS IN CONNECTION WITH THE IMPROVEMENT
OF FOREST PRODUCTION


The author gives some proposals in connection with the improvemen t
of forest seedi n g and n u r s"e r y work. The attention. !´is drawn to the moire
´important organisation questions and proposals are gfiiven with regard to the most
rapid and useful selection and seperation of seed stands, groups of seed trees and
individual seed trees. The importance of see d r e gi o n s limliitation, especially in
countries where such division is not yet brought about, is emphasized.´ The author
discusses the best possible way for gathering and further manipulation of forest
seeds and fruits. The importance of forest nursey location in horizontal
and vertical direction, correspondent raising and distribution of seedlings in connection
with afforestation as stressed, too.


lag. PAVLE FUKAREK (SARAJEVO):
\


StauiUa V,aniiiwi o^aäkt uaktu šumskih
pa&aca u 194-6147 fyadiui


0 Pančićevoj omorici (Picea omorica Pančić), o tom jedinstvenom i
značajnom četinjarskom drvetu, po kojem je naše vegetacijsko područje
postalo znamenito, napisano je do danas ogroman broj različitih naučnih
radova, saopštenja i drugih literarnih priloga. 0 tom drvetu, koje je
svojevremeno izazvalo veliku senzaciju u naučnom svijetu, pisali su
brojni znameniti botaničari, domaći i strani, i svojim radovima doprinijeli
da se ova vrsta našeg rijetkog šumskog drveća danas poznaje gotovo
do u tančine. Poznate su nam njene morfološke, anatomske i druge osobine
gotovo u potpunosti, ekologija njenih staništa upoznata je u priličnoj
mjeri, a isto tako njene biološke osobine kao i sastav fitoeenoze u kojoj
ona dominira bili su predmet istraživanja u najnovije vrijeme. Ne govoreći


o njenim staništima, koja su istraživali i upotpunjavali brojni domaći i
strani botaničari i šumari, mi možemo slobodno tvrditi, da se o Pančićevoj
omorici kod nas znade mnogo više nego o bilo kojem drugom! drvetu naših
šuma. Nažalost, iako> postoji vrlo obiman materijal koji nam govori o osobinama
naše »omorike«, mnogome od inaših stručnjaka ovaj materijal
nije pristupačan, pošto je razasut po velikom broju (većinom stranih) časopisa.
Zbog toga postoji već odavno potreba da se pristupi prikupljanju
i obradi) toga materijala, na sličan način kako je obrađena isto tako značajna
vrsta Balkanskih planina-molika (Pinus peuce Grisebach), i tako
omogući potpuni pregled ove naše domaće vrste svakom našeni stručnjaku.
Prije nego što pređemo na izlaganje podataka o sastojinama Panoićeve
omorike, koje su stradale u šumskim požarima teških sušnih godina


r
61