DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1-2/1951 str. 48     <-- 48 -->        PDF

u osnovi ne riješe. Riješenje tih pitanja zasjecaju u ekonomiku8 pod čim
razumijevamo privrednu stvarnost u sadanjoj etapi izgradnje socijalalizma.
Naime, odstranjenje suprotnosti znači odstranjenje arhaičnih metoda u
privredi, a to povlači preorijentaciju stočarstva, iskorišćavanja drveta
ili ukratko dosadanjeg načina života. Da bi mogli to provesti moramo poznavati
ekonomiku na kršu i iz nje povući zaključke: kako preorijentirati!
gospodarstvo, da se sadanje baze gospodarstva zamjene novima, koje
neće biti u suprotnosti sa šumskom melioracijom krša. Ekonomika može
u okviru naše stvarnosti promatrati probleme sa raznih gledišta pa tako
i sa šumarskog. Međutim, sa tog gledišta ona nije razrađivana. Gotovo
bi mogli kazati, da se na nju uopće nije osvrtalo. Danas, gdje je melioracija
krša jedina mogućnost za privođenje neplodnih kraških površina
produkciji, taj zadatak treba da uđe u prioritetni plan rada.


Zaključujemo, da šumarsko istraživačka djelatnost
treba obuhvatiti krašku ekonomiku sa gledišta
šumarske problematike u cilju pronalaženja načina,
kako da otklonimo suprotnosti koje izviru iz
socijalno-ekonomskih odnosa.


B. Upliv ekoloških faktora. Šumska melioracija krša je složen rad,
čiji uspjeh ovisi o nizu, poput karika u lancu,, povezanih faktora. Dovoljno
je, da samo jedna karika popusti pa da čitav uspjeh može doći u pitanje.
Skup ekoloških faktora, vegetacijski sastav, planiranje, radovi regenera
čije pošumljavanja te zaštitne mjere tvore taj lanac. Van svake je sumnje,
da temelj uspješne melioracije počiva u dobrom poznavanju ekoloških
faktora te svih ekoloških zahtjeva grmlja i drveća sa kojima radimo. Samo
na dobrom poznavanju prirodnih uslova, potrebnih za rast grmlja i drveća,
moći ćemo izgraditi valjanu tehniku za provađanje melioracionih radova.
Prema tome potrebe istraživanja dijele se na dvije skupine: istraživanja
ekoloških faktora određenog areala, te utvrđivanje ekoloških zahtjeva
pojedinih vrsta grmlja i drveća.
Radi specifičnih prilika poznavanjei je ekoloških uslova na kršu osobito
važno. Djelovanje pojedinih faktora, pogotovo kad djeluju koordinirano,
dolazi veoma oštro do izražaja. Uzmimo samo toplinu, vodu i svjetlo.
Toplina u ekstremnim veličinama ima na kršu, radi specifičnosti tla, mnogo
jače djelovanje, osobito u vezi sa vodom, nego van krša. Visoke temperature
isušuju tlo i vazduh, čime djeluju na transpiraciju. Kad vlaga padne
ispod potrebnog minimuma nastupa sušenje. Slično je sa svjetlom. Pojačanim
svjetlom raste do izvjesne tačke asiminilacija. Daljnjim pojačanjem
svjetla asimilacija pada iz razloga kompenzacije. Znači, da prejaki upliv
svjetla djeluje na rast. Mnoge biljke su akomodirane prilikama na kršu
te za vrijeme ljetnih mjeseci posve reduciraju vegetaciju, kao crnogorica
i elementi makije, ili prestaju vegetacijom i odbacuju list, kao Calycotome
infesta Guss. Protiv prejakog svjetla biljke se brane jačim epidemialnim
stanicama i većim brojem palisadnih stanica. Isto tako i edafski faktori,
čije poboljšanje baš jest povod našem djelovanju, također traže detaljno
poznavanje. Na degradiranim tlima krša, često su u minimumu razni
faktori koji utječu na plodnost (mineralna hraniva, humus, struktura tla,


8 Vidi Eter, (7)


46