DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1-2/1951 str. 45     <-- 45 -->        PDF

/


Ing. AUGUST HORVAT (SPLIT):


0 ui&Uiu* ttcpasczditiu* zadacima istcažUi/ackoa
, cada t*a d&utadicauotn IccŠu


Velika područja oblasti krša karakterizirana su degradiranim tlom
te djelomice ili posve devastiranom" vegetacijom. Ta područja obuhvataju
jadransko otočje te uži ili širi pojas dinarske sisteme1 karakterizirane
u znatnom svom dijelu vapnenastom podlogom i specifičnim klimatskim
prilikama. U dendro-geografskom pogledu ti predjeli spadaju u europsko
područje šuma, što potvrđuju i ostaci drvenaste vegetacije, koja u raznim
oblicima dolazi na cijelom području Krša. Dok u kontinentalnom dijelu
planinskog Krša prevladavaju visoke šume i šikare, u primorskom dijelu
postoje razni stadiji regresije nekadanjih šuma kao šikare, makije, šibljaci,
kraški kamenjari te površine bez drvenaste vegetacije. Visoka šuma u
tom području dolazi sporadično.


Razni stadiji regresije koje nailazimo na kršu su današnja stvarnost
u genezi, koju su uvjetovali´Specifični ekološki uslovi te djelovanje biotskih
i abiotskih faktora. Zbog regresije i nestanka biljnog pokrova toliko su se
pogoršali klimatski faktori i stanje tla, da su ogromni kompleksi postali
djelomice li potpuno nesposobni za produkciju. Ovo stanje je sa gledišta
nacionalne privrede zapreka ravnomjernom razvoju privrednih oblasti,
koju treba što prije otkloniti.


Poznato je, da se produktivnost tla općenito postizava melioracionim
mjerama. Na Kršu gdje je produktivnost u osnovi vezana na drvenasti
biljni pokrov, koji štiti tlo i susjedne kulture, prvi je zadatak melioracije
uspostava biljnog pokrova. Njega postizavamo regeneracijom sadanje vegetacije
te obnovom drvenaste vegetacije na ogoljelim površinama. Te
postupke ukratko nazivamo »šumskom melioracijom krša«. Poboljšanje
produktivnosti šumskom melioracijom nije novum. Uskoro će biti stoljeće
što se kod nas provode radovi regeneracije šikara i vještačka pošumljavanja.
Mi nažalost nemamo sređene evidencije o tim radovima niti ih možemo
pratiti na terenu. Regenerirane šikare stopile su se sa ostalim šikarama
ili kamenjarima; Isto je sa vještačkim pošumljavanjem. Ništa podrobnije
neznamo o brojnim radilištima, gdje pošumljavanje nije uspjelo.
Slabo što znamo o razvoju kultura, koje su podizane sjemenom ili sadnicama
lišćara. Najbolje se možemo orijentirati u crnogoričnim kulturama,
jer se mogu pratiti na terenu.


Sa gledišta istraživačke djelatnosti nas ipak interesiraju rezultati i
uspjesi dosadašnjih radova. Iako zbog pomanjkanja podataka nismo u
stanju dati preciznu ocjenu, ipak možemo na osnovu fragmentarnih zabilježaka
i opažanja izreći svöj sud. Ljetimičan pregled vještačkih pošumljavanja
daje pozitivan utisak. U prilog toj tvrdnji govore mnoge vještačke


1 Vidi liter. (3) Pag 311—3il2 »Prema tome ja uzimam da se dinarska sistema pruža
od Triglava ´kroz Kranjsku, Istru i zapadn) dio Balkanskog Po´luostrva do medovskog
Hi skadarskog pregiba, gdje se obala kxmri prelazeći od pravca SZ—JI u pravac S—J,.«


*3