DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1-2/1951 str. 3     <-- 3 -->        PDF

ŠUMARSKI LI ST


GLASILO DRUŠTAVA ŠUMARSKIH INŽENJERA
I TEHNIČARA FNR JUGOSLAVIJE


GODIŠTE 75. JANUAR-FEBRUAR GODINA 1951


, :


li

Tri četvrt stoljeća prošlo je, otkad je 1. 1. 1877. započeo izlaziti
Šumarski list, kao organ stručnog udruženja i kao stručna i privredna
revija. Za naše šumarstvo i drvnu industriju značajan je to datum,
na koji vrlo malo stručnih, listova u ovim stranama Evrope a i drugdje
može ukazati.,


Možda je neskromno ^toliko isticati tu godišnjicu. Ali kad se
osvrnemo na prošlost i udubimo se u napore, uložene na stvaranje
oko pet hiljada rasprava, članaka i izvještaja o šumarstvu, drvnoj
industriji, trgovini, primijenjenim naukama i dr., te kad se saživimo
sa borbom šumarskih stručnjaka, što je izbijala na stranicama našeg
lista za napredak šumarstva i drvne industrije, — postaje nam sve
jasnija činjenica, da je tokom 75 »godina Šumarski list dao zamašan
prilog unapređivanju naše struke, nauke i privrede. Što u tom nastojanju
list često nije bio uspio, razlog je u okolnostima, na koje
šumarski stručnjaci nisu mogli utjecati, ili se gdjekad u njima nisu
mogli ili nisu htjeli snalaziti.


Do godine 1921. Šumarski list izlazio je kao organ Hrvatskog
šumarskog društva, "i to najprije četvrtgodišnje (1877—1880.), potom
dvomjesečno (1881.—1884.) i zatim, zbog sve veće saradnje i proširivanja
kruga čitalaca, mjesečno. Godine 1922. list postaje organ Jugoslavenskog
šumarskog udruženja-Kad je povodom reorganizacije
državne uprave udruženje rasformirano, Šumarski list od marta 1940.
postaje organ Hrv. šumarskog društva. Nakon oslobođenja list
preuzima ulogu glasila Šumarskih sekcija Društava inž\njera i tehničara
FNR Jugoslavije, i tako ponovno dobiva funkciju lista saveznog


t


-, 1
ŠUMARSKI LIST 1-2/1951 str. 4     <-- 4 -->        PDF

značaja. Šumarski list je gotovo u čitavom razdoblju svog izlaženja
donosio članke i izvještaje sa područja čitave današnje teritorije Jugoslavije.


Naš list tokom prošlih razdoblja objavljivao je mnogo vrijednih
radova iz svih područja šumarske djelatnosti. Jedino problemi
iskorišćavanja šuma, i pogotovo drvne industrije nisu biji dovoljno
tretirani, zbog slabog ili nikakovog uvida u rad privatnog kapitala,
kojemu nije bilo u interesu da zaposli kvalificirane šum. stručnjake
u ovoj grani privrede. Da bi se gospodarenje u šumama, napose uzgajanje,
što više unaprijedilo, Šumarski list sudjelovao je i u obrazovanju
pomoćnog šumarskog osoblja, izdavajući tokom četvrt stoljeća
(1895.—1921.) Lugarski vijesnik, kao poseban prilog.


Na prekretnici u novo razdoblje društvenog razvoja, nakon
osnutka FNR Jugoslavije, i Šumarski list pridružuje se općem nastojanju
da se pokrenu sve snage za stvaranje široke osnovice razvitku
socijalističke privrede. Na pragu toga novog doba list zacrtava pojedine
osnovne linije ostvarivanju zadataka, pred kojima se nalazila
narodna privreda. Od tada sve se više osjećaju nastojanja, da se na
stranicama našeg lista aktuelni problemi -što šire zahvate i da se
usto na nov način tretiraju mnogi stari i novi tehnički problemi. Sve
više pojavljuju se članci iz oblasti planiranja, iskorišćavanja šuma i
drvne industrije. I broj naučnih rasprava je sve veći. Kvalitet lista
postaje još bolji i postepeno postizava kvalitet mnogih inozemnih
šumarskih listova. Stoga pojedine rasprave i članci nalaze jak odjek
i u stranoj stručnoj štampi.


U prošla tri četvrt stoljeća redakcija Šumarskog lista bila je povjerena
stručnjacima i operative i nauke, koji su tu dužnost obavljali
većinom uz svoje redovne poslove. Napori, uloženi za unapređivanje
našeg lista, navode nas, da navedemo sve urednike od početka njegova
izlaženja do danas: V r b anić (1877.—1880.), Kesterčanek
(1881.—1886.), Vrbanić (1887.—1891.), Račk i (1892.—1893.), D o j ković
(1894.), Račk i (1895.), Kozar a c (1896.—1898.), Partaš
(1899.-^1904.), Par t aš-Kest er č anek (1905.), Kesterčanek
(1906.-1908.), Kern (1909.—1911.), Kosović (1912.—1916.), P et
račić (1917.—1919.), Pet račić-Levaković (1920.—1921.),


Marinoyic (1922.—1923.), 0 M arinović ^Oeović u (1924.),
U gr e nov ić (1925.—1928.), Levaković (1929—1940.), Prpić
(IV/1940.—1941.), Balen (1941.—1944.). Nakon oslobođenja Anić
(1945.), Bunjevčević (1946—1947), Benić (1948—1949.), Šafar
(1950.). U svemu bile su 24 redakcije sa 22 urednika. Najizdržljiviji


urednik bio je Levaković (preko 13 godina!), zatim Kesterčanek (10
godina) i Vrbanić (9 godina).
2
ŠUMARSKI LIST 1-2/1951 str. 5     <-- 5 -->        PDF

lako se tokom posljednjih decenija broj saradnika u Šumarskom
iistu mnogo povećavao, ipak je bila nedovoljna saradnja neposredno
sa terena, a nedovoljna je bila i povezanost prakse sa naukom, — kao
posljedica nekih zaostalosti iz prošlosti i poteškoće za šire razvijanje
stručnog rada u terenu. Pojedina presudna pitanja rijetko su kad kompleksno
bila zahvaćana, a mnoga važna zbivanja nisu bila zabilježena
na stranicama našeg lista. Naročito u ovo naše doba opaža se neka
skučenost u širem razglabanju upravo onih osnovnih i akutnih problema,
koji tište svakodnevnu praksu i koče njen progresivan razvitak.
Ne možemo se stoga´oteti dojmu, da unatoč znatnih napora, učinjenih
u našem šumarstvu i drvnoj industriji, Šumarski list nije dovoljno
odrazio objektivno-realnu stvarnost, koju bi već po svojoj
kroničarskoj dužnosti morao uz kritički osvrt iznijeti, niti je donosio
bar približan uvid u perspektivu razvoja šumarstva i drvne industrije.


Ulazeći u 75-godišnjicu Šumarskog lista, smatramo potrebnim da
u krupnim linijama iznesemo bar neke od osnovnih problema, o kojima
nužno ovisi napredan razvitak šumarstva, drvne industrije i
ostalih grana narodne privrede, o kojima zapravo ovisi progresivnost
u rješavanju mnogih sitnih problema, koji u svojoj cjelini mogu stvarati
i stvarno stvaraju prelaz u dobar ili loš kvalitet čitave proizvodnje.
Ti problemi, po našem mišljenju, su ovi:


L Međusobna ovisnost prirodnih i gospodarskih faktora šumske
proizvodnje, i to usklađivanje razvoja sirovinske baze sa budućim
potrebama, odnos sirovinske paze i drvne industrije, usklađivanje
šumarske i drvno-industrijske proizvodnje sa proizvodnjom i potrebama
drugih grana narodne privrede (rudarstvo, industrija, građevinarstvo,
vodoprivreda, elektroprivreda, poljoprivreda i dr.)- U vezi
S time:


2. Smjernice za perspektivni plan razvoja šumarske i drvnoindustrijske
privrede i sve to usklađeno sa smjernicama i perspektivnim
planovima razvitka ostalih grana privrede.
3. Organizacija uprave šumarstva i drvne industrije i njena periodička
stabilizacija, a u vezi s time specijalizacija i stručno izdizanje
stručnih kadrova te pojednostavljivanje administracije. . 4.
Racionalizacija intelektualnog i manuelnog rada u uredima i u
terenu.
Sve te probleme trebao bi Šumarpki list da šire i dublje zahvaća,
da se šumarska i drvno-industrijska proizvodnja uzdigne sa sadašnje
razine na savremenije vrhunce.


* Urednik
3