DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1-2/1951 str. 21     <-- 21 -->        PDF

To razmerje nam še ne odkri´je vseh potrošnikov in ne ključa, po katerem
se des troši, ker vse slkuipine dobijo po´leg gozdnih sortimentov les še drugič preko
industrije, vštevši tuđi potrošn´ke kuriva. Pove pa, koliko lesa ima značaj industrijske
surovine in koliko, ga trošimo za kurivo, V zemlji, ki ima mnogo premoga, ne
more les glede kuri-vnosti tekmovati s premogom, je pa tuđi? za druge namene več
vreden.


VII i


Kaj pa bi moglal gozdarsko-lesna stroka prispevati narodnemu gospodarstvu,
če se ostvarijo potrebni pogoji?


1. Sedanji razmeroma nizek stvarni prirastek bi mogli približati potencialnemu
pfirastku naših gozdov; na daljšo dobo bi ga mogli podvojiti.
2. Sedanji zelo nizek izkoristek v izrabi lesa bi mogli z napredno
lesno industrijo najmanj podvojiti, po vrednosti pa ga za nekajkrat
povećati.
Na zgledu drugih, v lesnem gospodarstvu naprednejših držav, vidimo,
da so to res dosegljive možnosti in da so po napredku zadnjih 20
let že tuđi postale ekonomska stvarnost. Poizkusimo računati, kaj pomeni
pri milijonih ton lesne surovine pridobit dvakrat toliko najrazličnejših
proizvodov! Z našim vsakdanjim delom smo še vedno vezani na stari produkcijski
aparat; od tod tuđi izvirajo trenja med gozdarstvom in lesno
industrijo. Ne trenja, pač pa zavest skupne odgovornosti do narodnega
gospodarstva nas mora družiti pri reševanju nelahkih problemov lesnega
gospodarstva. Vse slabosti v gojenju in izkoriščanju gozdov se prenašajo
na lesno industrijo, ki zaradi tega izgublja na učinkovitosti za zadovoljitev
potrošnje. Po drugi strani pa vse slabosti zaostale industrije zopet plačuje
gozd, ki je s svojo večjo ali manjšo produktivnostjo odločujoča osnova
lesnega gospodarstva.


Na tretjem mednarodnem. gozda>rskem kongresu,; ki se je vršil juMja 1949 v He!si;
niki!h, so prišli do izraza novi misejni tokovi; inajizraiziitejša poteza, ki označuje
razvoj zadnjih 1.13 let, tj. od drugega- kongresa dallje, je splošno priznanje načela,
da tvorijo varstvo, gojenje im urejanje gozdo-v ter predelava in distribucija, gozdnih
proizvodov nedelji´vo cello to. Prv,a naloga, gozdarja bo proiizvajati in ^hkrati izkoriščafi
ono količino iai vrste lesa, kakor to zaihtevata industrija in potrošnja v cilju
najbo´ljše, zadovoljitve ljudskih potrefe, toda le v obsegu, ki. je v skladu z varovalno
vlogo gozdov in z ohranitvijo produktivnosti gozdnega rastišča. Industrijske metode
in uporalba lesa se morajo prilagoditi zahtevam racionalnoga gozdarstva. Treba je


okrepiti sodeUovamje med lesno industrijo in .gozdarstvom. V mednarodni usta


,novi FAO:!) so to načelo foprniuLiraili! še bol} preprosto: vsa dejavnost od gozdne
sadike do ođpiretne industrijskih proizivodov iz lesa naj se poveže v skupno im nedeljivo
odgovornost.


VIII


Tuđi v naših razmerah se nedoločno uveljavlja nova idejna smer;
nedoločno zato, ker se išče rešitev v sami lesni industriji in ker se zamenjujeta
cilj in izhodišče .Misli se čisto mehanično brez temeljne na


3) FAO = kratica za Food and Agriculture Organization tj. specia´-izirana -ustanova
Organizacije združenih narodov za prehrano in kmetijstvo. Ima 6 tehničnih
oddelkov in sicer za blagostanje podeželja, za prehrano, za gozdaretvo in lesno industrijo,
za ribarstvo, za kmetijstvo in za distribucijo. Sedež ustanove se sedaj seli
itz Washigtona v Rim. »


19