DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1-2/1951 str. 14     <-- 14 -->        PDF

Ing. LOJZE ŽUMER (LJUBLJANA)


7$Ucu*ie> uovlU stueU v cisueu* $asp$daedt/u


Za svet izven naše domovine ni nič novega v dejstvu, da sekamo
v naišh gozdovih prekomerno, saj je že bivša Jugoslavija presegala
z užitkom za 40^-50% letni prirastek ,Z malimi izjemami seka prekomerno
vsa Evropa, Sev. Amerika in glede na gospodarske gozdove tuđi Sovjetska
zveza ali kratko povedano, ves severni zmerni pas izčrpava v sedanjosti
gozdove preko dopustne gozdnogospodarske mere. Ze pred narnt
so skoro vse gospodarsko zaostale države izčrpavale gozdove zato, da
sol izvažale les, ki so ga med predmeti, kateri pridejo v poštev za mednarodno
trgovino, pač najlaže pogrešale, Če bi hoteli poseči še dalje nazaj
v preteklost, bi morali vsem civilizacijam očitati, da so zelo nerazumno
gospodarile z gozdovi, saj so jih uničevale na vsem pasu od Kitajske do
Spanije, tj. pasu, na katerem živi 60% vsega človeštva. Za libanonsko
cedro se sedaj sklepa, da je rasla v sklenjenih gozdovih ob bregovih Jordana
na površini 265.000 ha, medtem ko najdemo danes ravno tam komaj
3 ali 4 neznatne sestoje. Za najnovejši čas bi ne mogli več trditi, da so
napori za ohranitev gozdov proti samodejnemu toku uničevanja še neznatni,
ne moremo pa vedeti, ali so za uspešno zajezitev uničevanja že
zadostni.


Naša novost ali posebnost pa je v gospodarski dinamiki, ki izvira iz
nove družbene ureditve in v borbi za odpravo gospodarske in kulturne
zaostalosti države za večjo storilnost dela in za boljše pogoje življenja.


I .
V prvih letih svoje prakse sem si ob nabavi preprostega stroja za izdelavo
ladijskega poda natančno beležil vse računske podatke. Vsak
tehnik bi se razveseli! nad ugotovitvijo, da se je stroj, ki ima skromno
vlogo v predelavi lesa, že po 150 delovnih dneh popolnoma odplačal.
V vsaki panogi razvijajoče se industrije so to splošno znane stvari. Tuđi
v lesni industriji ni obrata, ki ne bi težil za tem, da si nabavi in vpreže
v delo vedno več strojev in popolnejših strojev, Tuđi v lesni industriji bi
si radi prisvojili naprednejšo tehniko, bi hoteli doseči popolnejšo izrabo
lesa, pripraviti več proizvodov in vrednejših proizvodov. Zavedamo se,
da potrošnje ne zanima, koliko lesa smo morali posekati za določen proizvod,
ali smo npr. za 1 nr´ gradbenih proizvodov iz lesa morali vzeti iz
gozda 5 ali 3´ m:´ surovine, njo zanima samo količina in kakovost proizvodov..
Znano nam je, da za surovi les iz gozdne proizvodnje dosežemo
nekajkrat večjo vrednost, če ga izkoristimo po naprednejšem tehnološkem
postopku, kakor če ga predelamo po tradicionalnih metodah zaostale ali
enostransko razvite industrije. Lestvica vrednosti, ki se dosegajo iz lesa
ob mehanični predelavi ali ob kemični presnovi, je odvisna od mnogih
tehničnih i ekonomskih činiteljev, ki so svojstveni lesnemu gospodarstvu
vsake države. Zai gospodarski uspeh panoge pa nišo zanimivi niti naj


12
ŠUMARSKI LIST 1-2/1951 str. 15     <-- 15 -->        PDF

vrednejši proizvodi, če se ti pridobivajo ob sorazmerno fteugodnejšemu
izkoriščenju surovine. V, mednarodnih ustanovah, ki obravnavajo gozdarstvo
in lesno industrijo, so na podlagi podatkov, zbranih iz različnih pogojev
lesnega gospodarstva izračunali srednje vrednosti, ki se dosežejo za
surovino, izkoriščeno po nekaterih glavnih tirih industrijske proizvodnje.
Pri znanih cenah proizvodov na mednarodnem trgu se deduktivno po odbitku
vseh stroškov proizvodnje in investicij izračuna stvarno dosežena
vrednost surovine. Številke, ki sei nanašajo na 1 m3 surovine — ustreznih
gozdnih sortimentov — in njeno vrednost v dolarjih1) so približno naslednje:
les za kurivo 1,25, jamski les 3, gradbeni les 4, železniški pragi 4, razno
gradivo iz lesa 6, žagani les 8,5, celuloza za papir 17,5, celuloza za sintetična
vlakna 20. Po raznih metodah izboljšarija in požlahtnjenja naravnega
lesa se dosegajo za surovino tuđi višje vrednosti do 50 dolarjev
in več.


Iz prednje razpredelnice sklepamo, da bi za 1 m* lesa dosegli 14
kratno vrednost, če ga uporabimo za papirno celulozo, ali 16 kratno
vrednost, če ga uporabimo za kemično celolozo v odnosu na najpreprostejšo
izrabo lesa za kurivo. S tem pa nočemo trditi, da bi nižje kategorije
uporabe lesa morale sploh odpasti oziroma se umakniti višjim kategorijam,
dokler ne dobimo iz drugih ekonomičnejših virov surovin nadomestila
za les. Vrednostna] lestvica pa nas opozarja, da je les predragocena
surovina za mnoge že od nekdaj udomačene sektorje potrošnje in
da z njim moremo nadomestiti marsikatere druge surovine, ki jih naša
zemlja nima, oziroma jih mora uvažati.


II


Pri drugih surovinah radi nakazujerno ekonomske analize v zvezi
z našim programom industrializacije, npr. kakšno ogromno težo rude moramo
izvoziti za uvoz enega avtomobila. Na podlagi takih analiz borno napravili
mikaven sklep, da moramo vso rudo čimprej pretopiti doma in
iz tvoriva izdelati vse potrebne kovinske izdelke. Podobne analize moramo
napraviti tuđi z drugimi surovinami, v prvi vrsti pa z našimi
najobilnejšimi surovinami. Na tehtnici naših domačih surovin prevladujeta
les in piremog. Vse druge surovine skupaj ne dosegajo količin, ki jih imamo
iz gozdarstva in rudarstva. Kadar koli govorimo o potrebi, da se sedanji.
viri surovin razširijo, moramo imeti pred očmi, kaj posamezni sedanji
viri za celoto pomenijo, koliko malih števil integriramo. Pri lesu in premogu
gre za zelo soroden izvor (prvega črpamo iz živih, drugega iz mrtvih
gozdov) in za v kemičnem pogledu sorodno surovino. Eno najvažnejših
vprašanj naše gospodarske problematike jei v tem, kako glavni surovini —
les in premog — v -izkoriščanju pravilno koordinirati; zato* pespektivno
ne bi smeli obravnavati lesa brez vzporednega obravnavanja premoga in
narobe.


V kakšnem medsebojnem odnosu sta si pa les in premog? Les je
obilnejša in uporabnejša surovina, ker ima mnoge prednosti, ki jih premog


J) Podatki \u publikacije FAO: Forestrv and Forest Products, World Situation
193(7—1946, Stockholm 1946,
ŠUMARSKI LIST 1-2/1951 str. 16     <-- 16 -->        PDF

nirna. Glavna prednost lesa pa je v njegovem trajnem izvoru," tj. v gozdu,
ki ob razumnem gospodarjenju surovino sproti obnavlja, medtem ko se
premo´govniki z vsako tono izkopanega premoga izčrpavajo. Po podatkih
realizirane proizvodnje je les po teži doslej vedno presegal premog, in sicer
v državnem merilu za 60—80%. Medsebojno razmerje, ki ga kaže
proizvodnja pred vojno in sedanja proizvodnja se ni bistveno spremenilo,
čeprav so sedanje alsolutne številke mnogo večje. V LR Sloveniji odpade
odi 100 enot surovine, ki jo realizira gozdarstvo in rudarstvo (preračunane
na skupni imenovalec, tj. na težo), na les 57 ©not, na premog 40 in na
rude komaj 3 enote. Premog in les sta v tej zvezi preraeunana na enako
vsebnost vlage in pepela.


Let je toref naša najobilnejša surovina, k i ima e d inega
tek meča v premog u. Vse ti sto, kar podčrtujemo
glede drugih surovi n, da jih moramo predelati doma,
velja torej še prav posebno za našo glavno surovino


— les,
m


V 20-tih letih bivše Jugoslavije je izvoz lesa kril povprečno 20,65%
vrednosti vsega izvoza2). Sedaj prispevamo z lesno proizvodnjo k vrednosti
izvoza države okr. 26%, medtem ko v izvozu Slovenije krije les 314
skupne vrednosti. To povećanje deleža v izvozu je z ozirom na predvojno
stanje stvarno še nekoliko večje, kakor ga kaže vrednostni odnos v kompoziciji
izvoza, in sicer iz razloga, ker se je vrednostna struktura poslabšala.
Zato so se morale sedaj za enako vrednost posekati sorazmerno
večje množine lesa. Po vojni j^e npr. izvoz surovine za celulozo presegal
količine, ki so se predelale v domačih tovarnah celuloze.


Petletne izkušnje nakazujejo, da izvoz niti ni osrednji problem našega
lesnega gospodarstva, čeprav gre za visoke absolutne številke. Za pridobitev
količin za izvoz bi morali posekati, če zanemarimo vprašanje vrst
in kakovosti lesa, svojih 35% letnega prirastka v državnem merilu. Izkušnje
kažejo, da se osrednji problem lesnega gospodarstva ob napredovanju
države v smeri industrializacije samodejno pojavi ja v naglo naraščajoči
domači potrošnji lesa. Sredi borbe za izvršitev izvoznega plana skoraj
nismo občutili, da se najtežje ovire pojavljajo v zahtevah notranjega
trga ,v realizaciji projektov petletke, ki se gradijo na vseh področjih
gospodarstva, družbenega standarda, kulture itd. Zlasti se pa to občuti
pri žaganem lesu tedaj, kadar po´ zadovoljitvi izvoza ostaja za notranjo
potrošnjo močno okrnjeni asortiment. Tu so neogibne še nadaljnje neugodne
posledice, da se les, ki ne ustreza, pctratno troši in da mora
gozd zaradi take neskladnosti oddajati še »dodatne« količine, da bi se
zadovoljile domaće potrebe.


Analiza našega gospodarjenja z lesom pove, da je izvoz iz leta v leto
naraščal,%ni pa v enaki meri naraščal v odnosu na skupno lesno proizvodnjo;
zlasti značilen je ta pojav v glavni kategoriji izvoza, ki jo označujemo


*) Statistika izvoza proizvoda šumarstva Jugoslavije, Beograd; Ministarstvo šuma
i rudnika.


14
ŠUMARSKI LIST 1-2/1951 str. 17     <-- 17 -->        PDF

s širšim pojmom gradbeni les. Sklepamo torej, da si pri nas obdobje
povečanega izvoza lesa za pridobitev deviznih sredstev ozir. Za kritje
uvoza in obdobje naraščajoče notranje porabe lesa ne sledita v časovnem
zaporedju, kar je vpreteklosti veljalo kot pravilo v mnogih z gozdovi
bogatih državah, ki so se stopnjema industrializirale, temveč se pojavljata


obe fazi *\istiOČasno in tako intenzivno, da Se skoraj izgublja pregled
nad konicami, ki jih povzročajo potrebe za izvoz po eni ozir. Za notranjo
porabo po drugi strani.


IV


Ali bo les obdržal na seznamu naših surovin sedanje vodilno mesto?
Obseg lesne proizvodnje se sedaj določa po potrebah velikega gradbišča,
v katerega se je spremenila ćela država, in po potrebah za
izvoz. Potrebe se pa ne krijejo z naravnim proizvodom gozda, ki je dozorelo
ali pa tuđi nedozorelo drevo ,temveč s proizvodi iz lesa, ki jih
potrebujejo gradnje, železnice, rudniki, industrija, kmetijstvo — vse
gospodarsko in kulturno življenje jih potrebu je — in ki jih pripravlja
iz surovine lesna industrija. Ves produkcijski aparat od izkoriščanja
gozdov do izdelkov, ki se odstopajc domači ali mednarodni
trgovini, pa ima omejene možnosti glede izkoriščanja surovine. Ena vrsta
obratov izkorišča verjetno surovino bolj neracionalno kakor druga, iz
neke kategorije dobivamo proizvode nizke vrednosti, nekateri obrati
nam dajejo visoko vredne izdelke. Produkcijski aparat, ki se uveljavlja
kot vmesni činitelj med tržiščem in gozdarstvom in ki preoblikuje ali
presnavlja surovino v uporabne proizvode, pa soodluča v večji meri, kakor
se splošno misli, o potrebi same surovine, tj. o obsegu in načinu izkoriščanja
gozdov. Dokler se gozdni fond obravnava preko obstoječega produkcijskega
aparata predvsem s stališča potreb, se seveda zanemarja
vprašanje ravnotežja med prirastkom in užitkom, se zamenjujejo pojmi


o glavnici in obrestih oziroma pojmi o sedanjosti in prihodnosti.
V našo dolžnost sodita studij in analiza odnosov med narodnim gospodarstvom
in njegovo zelo važno vejo, ki ji pravimo lesno gospodarstvo.
Zaradi medsebojnega prepletanja pogojev in vplivov, vzrokov in posledic,
se odnosi narodnega gospodarstva do lesnega gospodarstva in narobe
nujno uravnavajo na vzajemni podlagi. Če se uveljavljajo enostranski obnosi,
npr. z jemanjem predujmov iz gozda na račun glavnice, se narodno
gospodarstvo nič manj ne zadolžuje, da bo moralo krepiti zrahljane
osnove lesnega gospodarstva, ker nima sicer nobenih drugih možnosti,
da se les kot nujno potrebno surovino nadomesti iz drugih virov.


V zvezi z izsledki s področja lesnega gospodarstva; se močno pogreša
posebni avtoritativni organ, ki naj bi uveljavljal določeno usmerjenost
in po njej opredelil gospodarski cilj na področju gojenja gozdov. Ko po
eni strani odkrivamo, da je staremu ekonomskemu liku gozda manjkala
ekološka utemeljitev (primer smrekove monokulture v nižinah), iščemo
hkrati za gozd, ki ga želimo gojiti v popolnejši skladnosti z naravnimi
pogoji, njegove ekonomsko pogojenost in cilj gospodarjenja.


Problemom se ne bomo skušali približati samo z gozdarskega stališča,
tj, s stališča gozdne proizvodnje, S tega vidika je problematike izčrpno


I*


i
ŠUMARSKI LIST 1-2/1951 str. 18     <-- 18 -->        PDF

že obdelal ing. J. Š a f a.r v članku »0 utjecaju proizvodnih faktora na
određivanje cilja gospodarenja u uzgajanju šuma« — Šumarski list 1-2,
1950. Gre ,za preneseni delokrog gozdarstva, za vprašanja, kako se
z lesom gospodari in kakšne potencialnej možnosti se v lesnem gospodarstvu
krijejo.


V


Na mednarodni lesni konferenci, ki se ´je vršila leta 1947 v Marianskih
Lažnih, je prevladovalo naziranje, da mednarodnega problema,
ki ga predočuje pomanjkanje lesa, ni mogoče resiti v okviru, ki bi se
omejeval samo na vire lesa. tj. na gozdove, na urejanje gozdov, na lesno
industrijo, na razdeljevanje in na porabo lesa, temveč da se ta problem
prepleta z mnogimi drugimi gospodarskimi problemi, in sicer z vprašanji
splošne industrijske proizvodnje, kmetijske proizvodnje, s proizvodnjo
premoga. z elektrfikacijo, s problemi obijudenosti,. prometa, delovne sile,
s kreditnim! vprašanji, z vprašanjem surovin, ki lahko nadomestijo les
ali ki jih ob njihovem pomanjkanju mora nadomeščati les. Ne gre za nič več
ali marrj kakor za politično ekonomsko opredelitev lesnega gospodarstva
v okviru narodnega gospodarstva in za vzajemnost medsebojnih odnosov.


Položaj našega lesnega gospodarstva naj osvetli nekaj dejstev:


1. Da pomanjkanje lesa postaja naša gospodarska stvarnost.
2. Da ima država samo v svoji zahodni polovici večje ali manjše
presežke lesa, v vzhodni polovici pa odločen priman j kl jaj. Os, ki jo
´deli glede na bilanco lesa v dve polovici, teče približno od Prokletij na
sever po dolini Lima in Drine na sotočje Drave in Donave in naprej ob
Donavii do me je z Madžarsko. Godnatost zahodne polovice znaša 37°/o,
vzhodne komaj 20°/o. »


3. Pospešeni tempo v gradnji novih železnic, čest, kanalov, rečnega
in pomorskega brodovja, industrijskih središč, hidrocentral itd. ali kratko
rečeno, do najvišje zmpgljivosti razvita investicijska delavnost pomeni
hkrati maksimalno potrošnjo lesa.
4. Povećana kmetijska, ekstraktivna in industrijska proizvodnja,
povečan promet, kulturne potrebe itd. predočujejo povećano staro ali
pa tuđi čisto novo obremenitev gozdne proizvodnje, s katero lesno gospodarstvo
mora računati. Vsak novi kilometer železniške proge ali
električnega daljnovoda, vsaka nova linija plovbe, vsaka nova tovarna
ali novi rudnik, vsako novo stanovanje ali sola, vsi so hkrati novi interesenti
za les. Proizvodnja premoga se je npr. od 1. 1946 več kakor
podvojila; izkop vsake tone premoga pa je navezan na določeno množino
lesa.
5. Za dogleden čas se les v strukturi izvoza države še ne da crtati,
tuđi potem ne, ko bodo veliki projekti nove industrije realizirani, ker
bo ta industrija delala pretežno za notranji trg. s
6. Iz prednjih dejstev ter na podlagi podatkov inventarizacije sklepamo,
da se po zadovoljitvi trajnih potreb agrarne in industrijske produkcije
ter pomembno skrčenega izvoza ne more zagotoviti na prebivalca
100 kg žaganega lesa, 12 kg celuloze in 450 kg drv letno, ker nam gozdovi
ob sedanjem stanju lesnega gospodarstva potrebnih količin trajno ne
/6
ŠUMARSKI LIST 1-2/1951 str. 19     <-- 19 -->        PDF

morejo kriti. Zivljenjski standard se torej tesno veže z vprašanji lesnega
gospodarstva.


Kritična točka lesnega gospodarstva se po javi ja zato, ker se v planiranju
ne priznava dovolj vzajemnosti odnosov med narodnim in lesnim
gospodarstvom. Gozdni fond se verjetnjo obravnava
predvsem s stališča potreb zato, ker imajo te vi,dez
začasnosti, samodejno pa dobivajo trajni značaj.


Jasno je, da s planiranjem razvoja katere koli industrijske panoge
ne moremo začeti drugod kakor pri vprašanju surovin in da imamo najzanesljivejše
jamstvo za uspeh prav v tistih panogah, v katerih razpolagamo
z lastno surovino. Preko pomožne vloge, ki jo ima v skoro vseh
gospodarskih panogah, je les tuđi izhodišče za razvoj lastne industrije,
ki bo na mednarodnem trgu lahko vedno konkurenčna zato, ker ima
pri nas vse pogoje, da se razvija v popolni skladnosti interesov med
surovinsko bazo in med nosilcem eksploatacije, ki je posredno ali neposredno
lesna industrija. Te možnosti, ki jih v kapitalističnem svetu
skušajo doseči, so pri nas dane že s samo družbeno ureditvijo; treba jih
je samo izkoristiti.


Vloga naše lesne industrije je v glavnem še vedno omejena na začetfio
obdelavo gozdnih sortimentov, na oblikovanje gozdnih sortimen-v>
tov v najprimernejšo tržno obliko, ki so pa še vedno bližji surovini kakor
dovršenemu izdelku. V ftdnosu do surovinske baze, do gojenja gozdov,
ima naša lesna industrija po svoji organski sestavi izrazito destruktivni
značaj, ki je bil opravičljiv za prvi val eksploatacije gozdov, ko so se
prestari gozdovi odpirali gospodarskemu udejstvovanju. Ni eden glavnih
problemov lesnega gospodarstva samo v tem, da se les po tradicionalnih
tehnoloških postopkih neučinkovito izkorišča in da lesna industrija obratuje
z visokimi izgubami surovine, temveč tuđi v posledicah zaostale
industrije, ki jih nosi gozdno gospodarstvo, Protislovje med izkoriščanjem
in gojenjem gozdov se ob zaostali lesni industriji dosledno povečuje, ker
v gozdu ne rastejo samo tište vrste lesa, ki jih industrija zna uporabiti,
in tuđi ne samo tišti sortimenti, ki jih industrija zahteva, npr. hlodi
za žage, furnir ali prage, nosilci, drogovi, piloti, smrekova celuloza itd.,
temveč drevje raznih vrst, oblik in mer z neverjetnim bogastvom vseh
mogočih fizikalnih in kemičnih lastnosti, pa tuđi s premnogim odlikami
in napakami.


V odnosu do inozemstva se z našo sedanjo lesno industrijo oziroma
z izvozom surovine in tvoriva za nadaljnjo predelavo nehote vzdržuje
v tujih državah, ki nimajo zadosti lesa, surovinska podlaga za industrijo
višje stopnjje. Ta bi na bazi našega lesa, pa zaradi popolnejše tehnike
mogla postati konkurenčna našim finalnim proizvodom, kadar bi se
z njimi pojavili na mednarodnem trgu.


Organska sestava naše lesne industrije ni ostala nespremenjena, temveč
se je po vojni poslabšala in sicer zaradi povećanja kapacitet v žagarski
panogi, V državnem merilu je lani zajela mehanična predelava


17
ŠUMARSKI LIST 1-2/1951 str. 20     <-- 20 -->        PDF

lesa, v glavnem žagarska 94%>, industrija celuloze in lesovine 2.4%, destilacija
in tanin 3.6°/o industrijskega lesa.


V Sloveniji je v sedanjih kapacitetah Jesnih obnatov, preračunanih na skupni
imemovalec — surovino — naslednje razmerje:


žagarska proizvodnja . . . . . . . ´. . ´ . . . 88.63°/»
celuloza in lesovima f 4.43°/o
tairtn, 2.75%i


furnir, vezane in mizarslke ploišče j 0,51°/«


lesovinske plošče 0,37°/»


predelovalna industrija, ki predeluje surovino neodvisno od ža


garske proizvodnje´ 3.31*/»


Skupaj . . . 100°/o


V naidaljevainju žagarske proizvodnje se predela 14°/o žaigamega lesa v končne
izdelke* medtem ko se 86%´ žagamega lesa oddaja. trgovini). Kapaciteta žagarske industrije
se je v odnosu na predvojno stanje povećala za 36!°/«.


S tako strukturo lesne industrije smo med evropskim! državami na
eneh od najnižjih mest. Tuđi v zvezi z lesno industrijo moramo
podcrtati, da enostranski odnos do lesnega gospodarstva
ne more koristiti narodnemu gospodarstvu
in da se v i n d u s t r i a 1 i z a c i j i zemlje pojaVlja
občutna vrzel, dokler zao staja v razvoju tako važna
p a n o g a, kakor je lesna. Obtičali smo na mrtvi točki, ki jo
označuje dejstvo, da nimamo perspektivnega plana za gozdno gospodarstvo
in ne za razvoj lesne industrije. Morebiti so prav tu razlogi za pojav
strokovnega skepticizma v gozdarsko-lesni stroki. Očitno pa je, da se tej
problematiki posveča vedno večja pozornost in da se čistijo pojmi o
dozdevnem obilju lesa. Prepričani smo, da se bodo iz stiske za les pojavljale
koristne pobude za preusmeritev našega lesnega gospodarstva.


Gozdarstvo in lesna industrija pomenita v okviru lesnega gospodarstva
proizvodno stran; odveč je poudarjati, kako važna je v bilanci tuđi
potrošna stran. Predaleč bi zašli, če1 bi hoteli obdelati vsaj nekatere glavne
možnosti za racionalnejšo uporabo in za štednjo lesa. V tej zvezi bi
najprej morali vedeti, kdo vse troši les in za kakšne namene. Tega ne
vemo natančno, ker nimamo zanesljivega statističnega gradiva, zlasti
ga nimamo za podeželje, kjer se potrebe v veliki meri krijejo neposredno
iz gozda ali preko malih žag in obrtnih delavnic,


Če se, omejiimo samo ina razdeliitev gozdnih sortirrnentov, dob-vo za Slovenijo za


1. 1949 naslednjo sliko: 92.4%´ vse kollCinie gozdnih soirrimenitov se usmeri v notranjost,
7.6°/u gre kot suro vina za industrijsko predelavo in za rudnike v izvoz. Domaći
industriji in potrošnji namenjeine množine se delijo dalje, kakor sledi:
a) rudnikom . . . , . . . 2.9"/e
b) kmetijstvu 6.5°/»
c) gradnjam, železnieam, elektrifikaciji itd . . 8.1°/«
d) industriji in obrti 40.7%»
e) za kurivo (všteto tuđi oglje) . 41.8°/a


Sku paj . . ´ . 100%


18
ŠUMARSKI LIST 1-2/1951 str. 21     <-- 21 -->        PDF

To razmerje nam še ne odkri´je vseh potrošnikov in ne ključa, po katerem
se des troši, ker vse slkuipine dobijo po´leg gozdnih sortimentov les še drugič preko
industrije, vštevši tuđi potrošn´ke kuriva. Pove pa, koliko lesa ima značaj industrijske
surovine in koliko, ga trošimo za kurivo, V zemlji, ki ima mnogo premoga, ne
more les glede kuri-vnosti tekmovati s premogom, je pa tuđi? za druge namene več
vreden.


VII i


Kaj pa bi moglal gozdarsko-lesna stroka prispevati narodnemu gospodarstvu,
če se ostvarijo potrebni pogoji?


1. Sedanji razmeroma nizek stvarni prirastek bi mogli približati potencialnemu
pfirastku naših gozdov; na daljšo dobo bi ga mogli podvojiti.
2. Sedanji zelo nizek izkoristek v izrabi lesa bi mogli z napredno
lesno industrijo najmanj podvojiti, po vrednosti pa ga za nekajkrat
povećati.
Na zgledu drugih, v lesnem gospodarstvu naprednejših držav, vidimo,
da so to res dosegljive možnosti in da so po napredku zadnjih 20
let že tuđi postale ekonomska stvarnost. Poizkusimo računati, kaj pomeni
pri milijonih ton lesne surovine pridobit dvakrat toliko najrazličnejših
proizvodov! Z našim vsakdanjim delom smo še vedno vezani na stari produkcijski
aparat; od tod tuđi izvirajo trenja med gozdarstvom in lesno
industrijo. Ne trenja, pač pa zavest skupne odgovornosti do narodnega
gospodarstva nas mora družiti pri reševanju nelahkih problemov lesnega
gospodarstva. Vse slabosti v gojenju in izkoriščanju gozdov se prenašajo
na lesno industrijo, ki zaradi tega izgublja na učinkovitosti za zadovoljitev
potrošnje. Po drugi strani pa vse slabosti zaostale industrije zopet plačuje
gozd, ki je s svojo večjo ali manjšo produktivnostjo odločujoča osnova
lesnega gospodarstva.


Na tretjem mednarodnem. gozda>rskem kongresu,; ki se je vršil juMja 1949 v He!si;
niki!h, so prišli do izraza novi misejni tokovi; inajizraiziitejša poteza, ki označuje
razvoj zadnjih 1.13 let, tj. od drugega- kongresa dallje, je splošno priznanje načela,
da tvorijo varstvo, gojenje im urejanje gozdo-v ter predelava in distribucija, gozdnih
proizvodov nedelji´vo cello to. Prv,a naloga, gozdarja bo proiizvajati in ^hkrati izkoriščafi
ono količino iai vrste lesa, kakor to zaihtevata industrija in potrošnja v cilju
najbo´ljše, zadovoljitve ljudskih potrefe, toda le v obsegu, ki. je v skladu z varovalno
vlogo gozdov in z ohranitvijo produktivnosti gozdnega rastišča. Industrijske metode
in uporalba lesa se morajo prilagoditi zahtevam racionalnoga gozdarstva. Treba je


okrepiti sodeUovamje med lesno industrijo in .gozdarstvom. V mednarodni usta


,novi FAO:!) so to načelo foprniuLiraili! še bol} preprosto: vsa dejavnost od gozdne
sadike do ođpiretne industrijskih proizivodov iz lesa naj se poveže v skupno im nedeljivo
odgovornost.


VIII


Tuđi v naših razmerah se nedoločno uveljavlja nova idejna smer;
nedoločno zato, ker se išče rešitev v sami lesni industriji in ker se zamenjujeta
cilj in izhodišče .Misli se čisto mehanično brez temeljne na


3) FAO = kratica za Food and Agriculture Organization tj. specia´-izirana -ustanova
Organizacije združenih narodov za prehrano in kmetijstvo. Ima 6 tehničnih
oddelkov in sicer za blagostanje podeželja, za prehrano, za gozdaretvo in lesno industrijo,
za ribarstvo, za kmetijstvo in za distribucijo. Sedež ustanove se sedaj seli
itz Washigtona v Rim. »


19
ŠUMARSKI LIST 1-2/1951 str. 22     <-- 22 -->        PDF

\


slonitVe na surovinsko bazo, da so se vsi mali obrati v lesni industriji
preživeli in da velik obrat že sam po sebi pomeni iskano rešitev. Prevzeli
smo parolo »kombinat« in kar radi dajemo to ime že vsaki večji žagi,
če ima poleg polnojarmenikov še nekaj obdelovalnih strojev. Ob paroli
kombinat pa smo po drugi strani brez tehtnega premisleka krenili s smeri
razvijanja gozdnogospodarskih področij, kakor da ta nimajo prav nobene
zveze z razvojem lesne industrije. Dejansko gre za integracijo lesne
proizvodnje s ciljem, da se vse panoge lesne predelave, mehanične in
kemične, medsebojno povežejo v skupno odgovornost za čim popolnejše
izkoriščanje lesa. Ni prvenstveno vprašanje v tem, kako čim več producirati,
nego kako iz surovine pridobiti čim več proizvodov za potrošnjo.
Z integracijo lesne industrije se morajo zajeti odpadki in ves manj vredni
les, ki ga v tehnoloških procesih nižje stopnje ne moremo izkoristiti,
zajeti pa se morajo tuđi sedaj neuporabljeni ostahki iz gozdne eksploatacije,
Popolnoma napačno je mišljenje, da je po industrijski liniji sami mogoče
snovati sodobno lesno industrijo; nepogrešljivo je tesno sodelovanje
z gozdarstvom. Zagarska industrija se je lahko oskrbovala s prehodnih
baz, saj se je zanimala samo za hlode, ki so ji dotekali iz krajše ali
daljše oddaljenosti. Nova industrija pa se opira na stalno in konkretno
surovinsko bazo ter je na trajnem dotoku surovine pravtako interesirana,
kakor je na njenem obnavljanju interesirana gozdna uprava, Prav tu pa
je tuđi jedro naše problematike.


Ko smo Ietošnjo pomlad izdelovali generalni projekt za rekonstrukcijo
nekega velikega obrata, smo se seveSa bavili tuđi z vprašanjem izkoriščanja
odpadkov. Obrat je bil tako zasut z odpadki, da je delavec moral
plezati čez goro odpadkov. Vse te manjše gore so se razširile ena do
druge in končno so morali podreti stranski zid obrata, da so mogli kanalizirati
ćelo gorovje odpadkov. Preračunali smo, kakšne ogromne množine
surovine za celulozo propadajo ob takem ravnanju. Istočasno pa so
tovariši, ki planirajö razvoj industrije celuloze, poizvedovali glede surovine
za celulozo ter so v isti republiki dobili neverj etno nizke številke.
Obravnavati surovino po tirih starega produkcijskega aparata lesne industrije,
se pravi ogibati se skupni odgovornosti za surovinsko zaledje in
za racionalno izrabo lesa.


Lesna industrija in gozdarstvo sta na strani proizvodnje najodločilnejša
činitelja lesnega gospodarstva; v industrjskih obratih se praktično
rešuje vprašanja, koliko proizvodov in kakšni proizvodi iz lesa dotekajo
narodnemu gospodarstvu, zlasti pa, kako se surovina izrablja in koliko
surovine se troši za enoto proizvoda. Na eni strani mora biti prilagodljiva
surovinski bazi in premenam, ki na njej nastajajo zaradi spremenjenih
bioloških pogojev in zaradi posegov eksploatacije, po drugi strani pa jo
potrebe narodnega gospodarstva obvezujejo, da proizvaja določene proizvode
za vsakdanjo uporabo, kakor žagani les, železniške prage, furnir, ^
vezane plošče ,lesovino, celulozo, tanin itd. V čem pa je potem razlika
med staro in novo smerjo lesne industrije, če nas potrebe obvezujejo, da
tuđi poslej izdelujemo proizvode, ki jih lesna industrija že od nekdaj pripravlja,
npr. žagani les, furnir in druga tvoriva?


Pogosto se misli, da bi se lesna industrija morala razvijati z ozirom
na vrednostno lestvico proizvodov, tj. da bi morala opuščati predelavo


M
ŠUMARSKI LIST 1-2/1951 str. 23     <-- 23 -->        PDF

surovine v manjvredne proizvode mehanične predelave in stopnjema povećavati
proizvodnjo žlahtnejših in dražjih proizvodov s kombinirano mehanično-
kemično obdelavo in s kemično presnovo lesa. Namen in cilj
takega razvoja bi se dosegal s proizvodnjo najvrednejših proizvodov,
z izrabo surovine za doseganje največje vrednosti proizvodnje. Taka smer
razvoja je pa z narodno-gospodarskega stališča komaj mogoča, dokler je
les v svoj naravni sestavi nepogrešljiv material, npr. deske in grede za
gradnje, drogovi kot nosilci žičnih napeljav, pragi kotblazine za železniške
tračnice, jamski les za rudarstvo, les za stanovanjsko opremo,
za embalažo itd. Ves tak za potrebe narodnega gospodarstva nenadomestljivo
vezan les pa ne zožuje delokroga lesne industrije. Zato nam bo
lesna industrija tuđi v prihadnje morala predelovati surovino po tradicio


nalnih tehnoloških postopkih,- po katerih je stara industrija dejansko tuđi
že izčrpala svoj proizvodni program.


Medtem ko je bila lesna industrija v preteklosti orientiran a
na določen proizvod (žagani les ,rezani les, parket, upognjeno
pohištvo, lesovina, celuloza) iz izbranega gozdnega Sortiment
a, se preusmerja sedaj na najracionalnejšo izrab
o surovine . Tuđi nova smer izkorišča še naprej dane mehanične
lastnosti lesa; z mnogimi novimi postopki za izboljšanje in požlahtnjenje
lesa more pa mehanične lastnosti izkoristiti še v večji meri kakor prej.
Nadaljuje torej mehanično predelavo lesa, dopoljnjuje jo pa ob najustreznejši
kombinaciji mehanične in kemične obdelave ter kemične presnove
z orientacijo na integralno izkoriščanje lesa. Tipičen primer za
staro obzorje je ekstrakcija tanina. Industrija črpa z ekstrakcijo tanina
samo eno sestavino lesa, in sicer že dovršeni kemčni proizvod, 95% lesne
gmote pa zanemarja oziroma porablja za kurivo. Tu se zamenjujejo prvine,
ki sestavljajo vrednost lesa, proizvodni postopek je pa v diametralnem
nasprotju z integralnim izkoriščanjem lesa, ki nujno pelje do kombinacije
raznih tehnoloških postopkov.


Podcrtati je treba, da kemična presnova ne izpodriva tradicionalnih
metod lesne industrije, marveč dopolnjuje mehanično predelavo lesa od
tarn dalje, kjer se stara industrija s svojo tehniko ne more več gospodarno
uveljavljati. Ne gre pa tu samo za ostanke lesa v gozdu, ki jih stara industrija
ni mogla uporabiti, ali pa za odpadke, ki ostajajo v industriji
neizkoriščeni, temveč tuđi za izvirno surovino — gozdne Sortimente, kadar
ti na izčrpani surovinski bazi nimajo več optimalnih pogojev za mehanično
predelavo, npr. neustrezni hlodi za proizvodnjo žaganega lesa.


Pogoji za popolnejšo izrabo lesa se dosegajo sele z najprimernejšim
medsebojnim razmerjem posameznih panog proizvodnje, tj. žaganega lesa,
vezanega lesa, celuloze, plastičnih proizvodov, lesne vlaknine, alkohola,
krmil itd. Najprimernejše razmerje pa ni damo po enotni in splošnoveljavni
shemi ,temveč izvira iz konkretne strukture surovinske baze, ki
bo v enem primeru dala 60% surovine za žagarsko proizvodnjo, v drugem
primeru pa mogoče samo 10%. V svetovni proizvodnji je bilo razmerje
proizvodnje žaganega lesa do celuloze 10:1 v letu 1907 (prva je tedaj
uporabila 400 miljonov m3 surovine, druga 40 milj. m3); do leta 1950 se
je to razmerje spremenilo v 3:1 (380 miljonov ms oziroma» 125 milijonov
m3). Iz tega primera vidimo, da je žagarska proizvodnja ostala skozi 40


21
ŠUMARSKI LIST 1-2/1951 str. 24     <-- 24 -->        PDF

let precej enakomerna, zelo pa je napredovala proizvodnja celuloze;
njuno medsebojno razmerje se je torej bistveno spremenilo. Seveda so
premene na surovinski bazi prav tako vplivale na tak razvoj, kakor stalno
naraščajoga potreba celuloze. Pri nas pa spreminjamo razmerje posameznih
panog lesne industrije še vedno v obratni smeri, tj. povečuje se
sorazmerno obseg žagarske proizvodnje, ne razvijajo pa se primerno ostale
panoge. Zato bo najvažnejša naloga perspektivnega plana za razvoj lesne
industrije v določitvi najustreznejšega razmerja posameznih panog lesne
industrije v skladnosti z dano surovinsko bazo.


Nova smer lesne industrije se torej bavi prvenstveno z vprašanjem,
kako pridobiti iz lesne gmote! čim več proizvodov. Tu imamo tuđi najmocnejši
vzvod za napredek v našem lesnem gospodarstvu.


Za sklep moremo povzeti tele misli:


1. Narodno- gospodarstvo mora skrbeti, da se zagotovijo potrebne
množine lesa za potrošnjo, za industrijo in za izvoz.
2. Vzajemni odnosi med narodnim in lesnim gospodarstvom ne dopuščajo,
da se slabi produktivna sposobnost gozdov.
3. Uravnoteženje lesne bilance je glavni pogoj za ureditev gozdnega
gospodarstva.
4. Doseči se mora konstruktiven odnos lesne industrije do lastne
surovinske baze; zato se mora lesna industrija prilagoditi stvarnim pogojem
gozdnega zaledja,
5. Poudarek za varčevanje z lesom bo ostal prazna beseda, dokler
se po glavnih tirih proizvodnje ob primitivni tehniki zaostale industrije,
ne bo les bol premišljeno in racionalnejše uporabljal.
NEW WAYS OF FOREST PRODUCTION


Forest production becomes a serious problem for the european and also for
"the world economy. The steady and increasing demand of wood is covered by


excessive exploatatian of the forests. Also in our country the export demands


considerable lots of wood and due to the industrialisation of the country the home-


demand for wood is increasing, specially for structural and industrial timber. The


problem of analysing the relation between our national economy and its, in our


case most important branch, forest production, is becoming urgent.


W:th a view at perspective planning all possibilities are considered to improve


gradually the present disproportion between the actual capacity of our forests


and consumption and finally to abolish .it). Forest production and wood industry


are production factors in the frame off, forest economy: closest cooperation with


all economic branches, which have an urgent need for wood, is necessary. The


capital!. svippcsirJoin, in regulating conditions of our forest indusitry lis equilibrating


the wood balance.


There are new ways in forest economy in growing of forests, progressive.


wood industry and in an altered, new view at the important raw material-wood.


Countries, ´rniportiing wood and also these, which export it, are occupied with the


urgent problems of forest economy. As the lack of wood becomes actual also in


our country, we have to find new ways for our conditions too. Our wood-industry


has to change its method of producing certain final products from certain forest


products and will have to utilize our forest stocks, which are the primary, natural


products, in a more rational way.


* -<


22 |


-/