DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1-2/1951 str. 108     <-- 108 -->        PDF

Knjiga je napisana na temelju švicarske, francuske i njemačke literature. Autoru
je uspjello objedinite rezultate švicarskog, francuskog i njemačkog uređivanja prebornih
šuma. No djelo je uglavnom nastavak Gurnaudovih i Biolleyevih
radova, koji su danas obogaćeni brojnim dokaznJm materijalom iz švicarskih šuma
tako, da ono može uistinu poslužuti! kao odličan udžbenBk za uređivanje
preborni´ h šuma . Knjiga je bogato ilustrirana, a vrvi origlinalnl´im podacima o
drvnoj zalihi o prirastu, o strukturi, i t. d. Za ilustraciju navest ćemo samo to, da
}& prof. K n u c h e il došao induktivnim putem do zaključka, da normalna drvna
zaliha švicarskih´ mješovitih preboimih šumia (jela +1 smreka + bukva) na vrlo dobrim
stoj bin ama itanosi oko 550 m* po jednom ha uzevši pritom u! obzir cjelokupnu drvnu
rruaisui iznad´16 cm. Što se tiče proDzvodnje drvne mase, kontrolne miatode sui pokazale
ovo: u šumama »Mittellanda« godišnji1 prirast po 1 ha može doseći 10—13 m3; u šumaima
»Basellanđa« on iznosi oko 5 m3, u šumama »Schaffhausena« oko 4,5 m3, dok
u šumama visokih planina ön doseže jiedvai 1<—2 m3.


Uređivanje visokih regularnih šuma obrađeno je vrlo kratko, jer se autor potpuno
opredijelio za stablimično gospodarenje, kojia se u Švicarskoj pokazalo na temelju
peđesetgodiišnjih numeričkih podataka o proizvodnji´ drvne mase i njeafmc kvalitete
kao najpovoljnije, Kako je Knuche lova knjiga dokumentirana brojn´rn
takvim podacima:, smatramo je danas najmodernijo m i jednom od najboljih


knjJiga s područja uređivanja prebornih šuma. D. Klepac
Ai Georgopulos: Die Forsteinrichtung in Griechenland. Str. 151 Thessaloniki 1950 god.


Ova: disertacioma radnja branjena u Zürich-u (referent prof. Knuchel, koreferent
prof. Leibungut), obuhvata slleđeću materiju:
Predgovor. Uvod 3 postavljanje problema.


I. deo : Šumarstvo Grčke. A) Opšti deo, klima i zemljište. B) Vegetacija C)
Šumske površine i produkcija drveta,
II. deo : Opšti razvoj šumarstva Grčke sa osobitim! osvrtom na uređivanje šuma.
A) Od oslobođenja: do 1922 god. B) Od 1922 godinis do( danas.
III. deo : Zadaci uređivanja šuma. A) Odnosi između uzgoja i ured van ja šuma.
B) Šumsko-uzgojni zadaci. O Šumarska Ekonomika i njeni odnosi pri uređivanju šuma.
D) Šta je uređivanje šuma. E) Zaključci.
IV. deo: O budućem uređivanju šuma u Grčkoj. A) Zahtevn ostalih nauka prema
uređivanju šuma osobito u Grčkoj;. B) Privredni zadaci. C) Izbor metoda uređivanja
šuma.
´ V. d e o: Kratki pregled i novli zadaci. Upotrebljiena literatura.
Autor nam daje podatke i o šumovitosti Grčke, te radi interesantnosti donosimo
ih u vidu tabele:


Vrst drveća Visoke šume Srednje šume Niske šume Ukupno
ha ha ha ha


Grčka jela i njem!´ hibridi 221.753 221.753
Smrča 7.050 7.050
Beli bor 5.580 5.580
Crni bor i munika 132.999 132.999
Alepski, bor 28.054 310.752 338.806


P. bruti´a Ten. 43.703 27.472 71.175
Čempresi 7.566 7.566
Bukva 159.999 12.701 77.472 250.172
Kesten 6.476 6.505 12.981
Listop. hrastovi 73.037 80.451 692.416 845.904
Ostali listopad, lišćari 25.526 62.688 88.240
Zimzelenlj lišćar: .651.601 651.601
Breza 1.050 1.050
Leska 705 705
B. Pejoski
106