DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1-2/1951 str. 105     <-- 105 -->        PDF

na vlagu, ibpod 30%, a to prirodnom i vještačkom sušenju, parenju drveta kroz vrijeme
od´ 6 do il2 sati, đ stavljanljui drveta u antiseptički rastvor (pentaklorfenod) za
vrijeme od 10 do 15 sek. Kod manipulacije sa ken», sredstvima za zaštitu od modrenja
radnic´v trebai da su zaštićeni (moraju raditi za zaštitnim rukavicama, a ne
golim rufcama)<


No 6. J. Campredon, Pourquoi et comment Ton emploiie les charpentes collćes
(Zašto i kako se upotrebljava Ijepljena građa). Prikazane su prednosti i ekonomičnost
izgradnja hala, tvorničkih saJa, hangara D t. d. iz Ijepljene drvene građe.


L, Balkni´l, Comment reconnaitre un bon oomtreplaquc? (Kako prepoznati dobru
fumirsku ploču). Prikaz osnovnih karakteristika kvaliteta furnirskih p´.ača. Ploča treba
b:jti ravna. Uantmnijl listovi sastavljeni od više komada ne smiju imao otvoreni»
sljubnica nil preklopa; u praksi se dozvoljava da reska bude išroka koliko je srednji
list debeo. Resko nia licu treba reparirati. Debljina lica I naličja treba da odgovara
debljina srednjeg (unutarnjeg lista).


No 7. J. Campredon, Les techin-´qwes nouveilles de l´habitation menacemt Qe boiB
(Nova tehnikai nastamba ugrožava drvo).
No 8. J. Campredon, Quelles sont les perspectives d´avenirt pour l´utilisation du
bois (Koje su oerspeiktive u budućnosti z» upotrebu drveta).


No 9. J. Campredon, Le bois de taillis et la paoeterie francaise (Drvo iz niskih
šuma ii francuska proiizvodn-´a papira). Prikaz svojstava ´i upotrebljivosti drveta iz
niskih šuma kao- celuloznog drveta.


No 10. J. Campredon, Pour une politique de la qualitc (Za politiku kvaliteta).
Prikaz o kvaliteti sirovina, kvaliteti proizvoda i o potrebi kontrole kvaliteta.
i I, Horvat


AMERIČKO ŠUMARSTVO NEKAD I DANAS


Povodom 75 godišnjica Američkog šumarskog udruženja (American Forestry
Association) časopis American Forests u oktobarskom broju ove godine donosi ovo
upoređenje o stanju šumarstva 1875 god. i 1950 god.:


1875 1950
Nacionalnih Suma 0 72,400.000 ha
Nacionaln´h parkova i spomenika 2 8,500.000 ha


Drž.
šuma i parkova 7,300.000 ha


o


—i
Općinskih i gradskih šuma 1,800.000 ha
Priv. žurna odlično uređenih 0 32,100.000 ha
Šuma pod organiziranom zaštitom od požara 0 232,000.000 ha
Drž. šumarskih odjela (department) 0 44
Profesionalno obrazoivanih šumara 0 10.000
šumarskih rasadnika 0 179
Šumarskih školai 0 30
Broji zaposlenih radnika u šum. industriji 500.000 2,000.000
Nacionalnih, državnih i lokalnih šumarskih,


drvarskih i srodnih udruženja 1 108
Javni izdaci Za šumarstvo 0 118,000.000 %


I. Horvat
H. Knuchel: Management control in selection Forest, Imperial Forestry Bureau,
Oxford
´ 1946, str. 30% slika 12!
Nedavno je profesor Knuche l napisao na engleskom jeziku studiju o uređivanju
prebornih šuma u Švicarskoj. Studija ima četiri dijela. L Uvod;


II.
Ciljevi/ uređivanja i uzgajanja šuma u različito doba;
III.
Kontrola prihoda i kontro.la sječa; IV. Iskustva o kontrolnoj
metodi.
U uvod u autor daje historijski prikaz razvoja šumarstva u Evropi. Do početka


XIX. stoljeća vodili su u šumarstvu Francuzi a posije Nijemci. Njemačko shvaćanje
normalne šume, izgrađene na. bazi jednodobnih i čistih sastojina, raširilo se gotovo
/


103